Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunth Jana Sovy tesaře

f 275a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 20 Jan Sova ten grunth svrchu psaný koupil od ouřadu předměstského za summu 50 R.
Na to jest vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]92 11 R a zadržel do letha [15]94 17 R, ostatek dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích obci předměstskej summy 22 R, ty pokládati má po 4 R.
Rukojmě Václav Žamberskej, Tomáš Tesař a Janče Tesař S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jan Sova peněz purgkrechtních zadržalejch za grunth obci předměstské 10 R.
Letha [15]95 položil Sova za grunth peněz purgkrechtních obci předměstské 4 R.

Letha [15]96 grunt nahoře psaný prodán od Jana Sovy Pavlovi Blatnickýmu za summu 79 R. Závdanku položil hned při odevzdávce Pavel Blatnický Janovi So[vo]vi 14 R, platiti má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po 6 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Kutějků, Mikuláš Vrchníčků S.R.S.N.
f 275b
Z toho závdanku položeného položil Jan Sova roční peníze obci předměstské 4 R.
Leta [15]97 položil Pavel Blatnický za grunt sůj obci předmě[stské] 6 R.
Z těch peněz položených leta [15]96 není obci předměstské dáno toliko 4 R.
A Janovi Sovovi 2 R.

Leta 1598 Jan Macháčků majíc grunt ut s[upr]a po Alžbětě manželce svej, kderáž prve jměla za manžela Pavla Blatnickýho, prodal jej Mikuolášovi Trubačovému za summu 79 R. Závdanku položil Janovi Macháčkovému 20 R, ostatek doplátceti má od leta ut s[upra] při Vánocích po 6 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Václav Trubačů a Jan Macháčků S.R.S.N.
Předních peněz náleží obci předmě[stské] 17 R.
A Janovi Sovovi 42 R.
Letha 1598 položil Mikuoláš Trubačů obci předměstský za grunt svůj 6 R.
Sovovi dáno z těch 6 R – 2 R, a tak přijali toliko 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Mikuoláš Trubačů za grunt svůj 6 R.
Z toho dáno Sovovi 2 R a obci předměstské peněz skoupených 4 R.
Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a Jan Sova prodal obci předměstské předních peněz summy 30 R, dáno jemu za ně peněz hotových 10 R. Bude jemu ještě náležeti na posledních penězích 12 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého [položil] Mikuoláš Trubačů obci předměstské 6 R.
f 276a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mikuláš Trubačů obci předměstské 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Mikuláš Trubačů za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Mikuláš Trubačů za grunt obci předměstské 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Mikuláš Trubačů za g[runt] obci předměstské 3 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Mikuláš Trubačů prodal podsedek požár ut s[upr]a Blažkovi Kopřivnickýmu za summu 30 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Stařický, Jíra Svadčina S.R.S.A N.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Kopřivnický za g[runt] obci předměstské 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Blažek Kopřivnický za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Blažek Kopřivnický prodal podsedek svůj Matoušovi Poláčkovýmu za summu 76 R. Závdanku jemu dal 10 R a ostatek platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Havel Plášek, Jan Kopřivnický SRSN.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Poláček za g[runt] obci předměstské 2 R.

f 276b
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Mathouš Poláček položil za g[runt] obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Poláček položil za grunt na obec předměst[skou] 2 R.
Téhož leta a za téhož předního konšela Blažek Kopřivnicský maje na tom podsedku zaplaceného a vydělaného 47 R, ty jest prodal obci předměstské za hotových 9 R 12 gr. A tak Blažek nebude na tom podsedku nic míti.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Poláček položil za grunt na obec předmě[stskou] 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Poláček položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Pustý

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka panství strážnicského, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Janovi Křivickému za summu 60 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, splacení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Hlubocský a Jan Bartků S.R.S.a N.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Křivický položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1648 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jan Křivický položil [za] gr[unt] peněz k obci městské 5 R.

Pusté

Letha 1656 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest podsedek po neb[ožtíku] Janovi Křivickým Mikulášovi Tvorkovskýmu za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké panské i obecní Valenta Ostrepský a Jan Napiňák jinak Beša SRSaNR.
f 267a
Letha Páně 1662 dne 10. Januarii za purgmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho prodán jest podsedek po nebo[žtíku] Mikulášovi Tvorkovským Bartoňovi Žiškovi za summu 40 R. Závdanku dal při odevzdávce 1 ½ R, roční placení po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a jiné povinnosti panské i obecní Jan Hlubocký, Jan Blahounek S.R.S.a N.

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho prodán jest ten grunt ut supra Bartoňovi Lištíkovi za summu 40 R bez závdanku, placením ročně po 2 R. Odevzdán za volný.

Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Blaažek Ratiborský, Petr Janíčků S.R.S.a N.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho po zemřetí Bartoně Lištíka pozůstalá vdova nemohouc povinností všelikých zbejvati, prodala ten grunth Václavovi Vlčkovi za summu, jak jej sám neb[ožtík] měl 40 zlm. Závdanku dal při odezdávce 1 zlm, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení všelikých povinností S.R.S.N. Ondřej Čech a Martin Gajda dne a leta [ut supra].
Platí obci a nápadníkům.
f 267b
Letha Páně 1693 dne 11. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho prodán jest předepsaný grunt Martinovi Hrachovskému za summu 40 zl mor[avských], placením ročně po 2 zl mor[avských] při každých posudcích.
Rukojmě za zbývání povinností všelikých i taky zvelebování gruntu p[an] Tomáš Svoboda a Říha Brumovský S.R.S.N.
Poněvadž pak ten grunt velmi zrujinirovaný byl a Martin Rachovský jej vystavil, pročež jemu za vystavení se vypisuje na summě 6 zl mor[avských] a [za] zaplacené pokládá.

Letha Páně 1709 dne 16. Septem[bris] za purgmistra Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Martin Hrachovský leže na smrtedlnej posteli poručil ten grunt Jiříkovi synu svému mlatšímu ze vším příslušenstvím. A tak se Jiříkovi Hrachovskému připisuje a odevzdává v summě 40 zlm i s těmi
6 zlm, které se neb[ožtíku] otci jeho vypsaly, jemu za zaplacené vypisují, placením ostatek k obci městské po 2 zlm. A poněvadž z bratrem svým Janem o to zvelebení, co on na něm zvelebil, porovnal a 3 zlr jemu za to dal i ty 2 zlr, co mu půjčil, oplatil, tak nic víc na tom gr[untu] co pohledávati míti nebude. Odevzdán jemu za volný a svobod[ný].
Rukojmě p[an] Pavel Hořák a Jan Hlubocký.
f 268a
Letha Páně 1711 dne 5. Febru[arii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jiřík Hrachovský s gruntu ut supra ještě obci městskej strážnickej zpláceti
36 zlm, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tu nešťasnú uherskou rebelii, upúští se jemu třetí díl, totiž 11 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 15 gr, čehož jsouc důležitá potřeba, vypisuje se jemu 1 zlm. A tak zaplaceného má na tomž gruntě spolu i s tím, co jeho neb[ožtík] otec byl vyplatil 18 zlm
10 gr, ostatní summu, totiž 21 zlm 20 gr, bude povinen platiti na spůsob jak nahoře.

f 268b
Leta Páně 1735 dne 23. Maii za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času po smrti Jiříka Hrachovského, držitele gruntu ut supra, pozůstalá po něm vdova Catheřina již jsouc provdaná za Václava Šejdu, prodala jest Jakubovi Zahnašovi ze vším tím, co na něm vyplaceného měla, za hotových dvaceti tři rýnské třicet krejc[arů]. Kterýžto jemu se nyní připisuje a odevzdává za vlastní, s placením ostatní verunkovej summy 21 zlm 20 gr alb obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm, ostatně beze všech reštů až do datum zápisu zasedělých. Stalo se u přítomnosti obúch stran
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.