Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Sirotci neboštíka Václava Maleny

f 95

Jest jich šestero, Anna ta jest vdaná, Kuna ta se bez vůle vrchnosti na Poduhří vdala, Dorota, Kateřina, Běta a Barbora bez proměnění stavu svého zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Navrátila
33 zl 15 gr. Na to jest jim položeno závdanku od Jana Navrátila a gruntovních peněz do letha [15]93 22 zl a ostatek
11 zl 15 gr jak se jim z gruntu téhož Jana Navrátila pokládati mají, zápisem knih purkrechtních šířeji se spraviti moci budeš.
Více těm sirot[kům] náleží na vinohradě v Dobrý hoře, který drží Bartoň Bliščan, 70 zl. Na to jest položil závdanku letha [15]87 3 zl, ty tři zlatý dány jsou na chování těch sirot[ků], když tak obtížná leta byly. A mimo ty 3 zl vejš psané do leta [15]93
f 95
Bartoň v těch neourodných letech nic nepoložil a od letha [15]94 platiti má Bartoň ten vinohrad po 4 zl.
Týž jim náleží hotových s toho vinohradu prve položených
1 zl 22 ½ gr.

Z toho zaplaceno dluhu po neboštíku otci těchž sirotků za oves, též Jeho Mi[l]osti Pánu za žito a Židům za dluh 8 zl
26 gr 2 den.
Více Holomkovi Židu za réž a půjčených dáno 3 zl 23 gr
5 den.
Též dáno na díl Annin 6 zl 15 gr.
Kači dáno na její díl 15 gr.
A tak při právě těm sirot[kům] zůstává 4 zl 2 ½ gr.
A ještě též Kači dílu jejího se doplniti z toho vinohradu má a z těch dvou gruntů 15 zl 1 gr 4 ½ den, neb se na každý díl po 21 zl 16 gr 4 ½ den dostalo.
Týž těm sirot[kům] náleží na gruntě Mikuláše Struhaře 38 zl
15 gr.
f 96
Na to jim do letha [15]93 vyšlých 3 zl 15 gr a za tímž Mikulášem Struhařem zadrželých zůstává 2 zl 15 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 2 zl.

Letha [15]94 přijato od Bartoně Blišťaně za vinohrad 4 zl.
Téhož letha [15]94 přijato za grunth od Mikuláše Struhaře 2 zl.
Více od něho přijato na zadržalé peníze 15 gr.
Z těch položených peněz vydáno Anně na díl její 2 zl 15 gr.
Více dáno Dorothě na díl její 2 zl.
Kteréžto 2 zl táž Dorotha přijavši jest je Anně sestře své propůjčila, bude povinna táž Anna Dorothě jich zase navrátiti, když jich potřebovati bude. Za to slíbil Vaněk Sedal. Oplatila je Anna zas ty 2 zl.

Jakož jest Kuně napřed psané spravedlnosti náleželo 21 zl
16 gr 4 ½ den, taková spravedlnost její pro nestavení se
k rejstrům na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům nebožštíka Jakuba Kazihracha.

Letha [15]95 přijato od Mikuláše Struhaře za grunth 2 zl.
Téhož letha dáno za dluh nebož[tíka] otce těch sirotků, které se ze všech dílů sníti mají, 2 ½ zl.
Téhož letha dáno Kateřině na díl její 1 zl 15 gr.
f 96
Letha [15]96 přijato od Mikuláše Struhaře za grunth 2 zl.
Ance dáno na díl její 1 zl.

Letha [15]97 přijato od Mikoláše Struhaře za grunth 2 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Bartoně Bliščana za vinoh[rad] 2 zl.

Letha 1598 přijato za grunt od Mikuláše Struhaře 2 zl.
Též přijato od Bartoně Blšťana za vinoh[rad] 2 zl.
Dorotě dáno na díl její z vyšlé spravedlnosti 6 zl.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Struhaře za grunt 2 zl.
Též přijato od Bartoně Blžčaně za vinohrad 2 zl.
Též přijato od něho zadržalých za vinohrad 2 zl.
Jakož Barboře a Kateřině náleželo spravedlnosti jim náležitej summy 40 zl 15 gr, ta jest na J.M. Pána jakožto po sirotcích zběhlých připadla. Z níž jest peněz hotových vyzdviženo k ruce panské 6 zl [a] s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Hasáka odvedeno 9 zl 4 gr, ty jak jim jíti mají, při tomto zápisu se spravíš. A Jeho [Mil]osti Pánu ještě po letech k vyzdvižení přijde 25 zl 11 gr. A tak ti s[irotci] tu žádné spravedlnosti nemají.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a dáno Dorotě na díl její
2 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Struhaře za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Od Jíry Smutného na místě Bartoně Blšťana za vinoh[rad]
3 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 zl a Dorotě též na díl její dáno 1 zl.
f 97a
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato za grunt od Mikuláše Struhaře 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1602 za fojta Martina Pukového přijato od Mikuláše Struhaře za grunt 1 zl. Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu po s[irotku] zběhlým.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Smutného za vinohrad 1 zl. Ten přijala Anna na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Smutného za vinohrad 1 zl 15 gr. Ty sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Jana Vávry za grunt přijato 1 zl. Ten jest dán Davidovi Holomkovýmu Židu na dluh napřed psaný. Nevydán ten 1 zl Davidovi Židu, nebo jemu nenáležel, nežli odveden jest do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka přijato od Jana Kulíška za gr[unt] 1 zl. Ten jest obrácen do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového přijato od Jana Kulíška za grunt 1 zl. Ten jest obrácen do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Jana Kulíška za grunt 1 zl. Obrácen jest do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.