Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunth Jana Konváře

f 301a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 44 Jan vejš psaný koupil podsedek svůj od Martina Málka za summu 40 R.
Ne kderýž jest závdanku a jedny peníze roční vyplnil 18 R 22 ½ gr a tak ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích obci předměstskej 21 R 7 ½ gr.
Rukojmě za placení, též opravu gruntu a povinností panských Jan starej Uhléř, Bartoš Uhléřů, Filip Ostravský R.S.N.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 3 R.
Letha [15]95 položil Jan Konvář za podsdedek obci předměstské 3 R.
Leta [15]97 položil Jan Konvář za podsedek obci předměstské 3 R.
Leta 1598 položil Jan Konvář za podsedek svůj obci předměstské 3 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Konvář obci předměstské peněz koupených za grunt svůj 3 R.
f 301b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Doubravský jinak Konvář prodal podsedek ut s[upr]a Alexandrovi Smolínskýmu za summu 50 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od leta 1600 při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Sýkora, Jiřík Hájek, Jan Doubravský a Martin Vejvoda S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Alexander Smolínský obci městské za grunt 3 R.
Jakož náleželo Janovi Doubravskému na tomto gruntě peněz vyplacených summy 33 R 22 ½ gr, takové peníze prodal obci předměstské za hotových 9 R. A tak ten Jan Doubravský na tom gruntě nic nemá.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Alexandr Smolínský za grunt obci předm[ěstské] 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Alexandr Smolínský za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Alexandr Smolínský za g[runt] obci předměstské 3 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Alexandr Smolínský za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Alexander Smolínský za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Alexander Smolínský za gr[unt] obci předměstské 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Alexander Smolínský za gr[unt] obci předměstské 2 R.

f 302a
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Alexander Smolínský za g[runt] obci předměstské peněz ročních 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Alexander Smolínský za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Alexandr Smolínský položil za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Alexandr Smolínský položil za grunt obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Alexandr Smolínský položil za grunt peněz obci předměstské 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Alexander Smolínský položil za gr[unt] obci předměst[ské] 3 R.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Alexander Smolínský položil za grunt peněz ročních obci 1 R 15 gr.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Alexander Smolínský položil za grunth obci městské 1 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Alexander Smolínský položil za grunth obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Alexander Smolínský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Alexander Smolínský položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Alexandr Smolínský položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Alexandr Smolínský položil za gr[unt] obci městské 1R.

Po smrti Alexandra Smolínského Jan Klikavský pojmouce sobě pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] téhož gruntu se ujal a jemu za zaplacený, volný a svobodný jest připsán, kterýžto grunt on Klikavský zase frejmarkem Janovi Dobroslavskému postoupil. A tak týž Jan Dobroslavský bude míti svrchu psaný grunt svobodný a žádnému nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu i jiné povinnosti JHM i obci Matúš Havlíčků, Zigmundt Kulhánek SRSaN. Stalo se za purgm[istra] Martina Mráze a spoluradních jeho letha 1643

Pusté
f 302b
Přípis domu vd[ovy] Kateřiny Kudlíčky

Leta Páně 1760 dne 14. Apri[lis] za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce nebošt[ík] Jann Kudlík půl gruntu ut supra ze strany Jana Myšky od Martina Kaštana ukúpený, však sobě právně nepřipsaný, takovú polovicu po svej smrti svej manželce Kateřině Kudlice a jeho dítkům na rozdíly zanechal. I vidouce počestná rada městská, že zapotřebí jest, aby hospodář jednoho gruntu pro

opatrování a placení všech povinností ustavený byl, pročeš se naznalo, aby celý grunt vd[ově] Kateřině Kudlice připsán byl, však Jozef Svoboda, druhej polovice téhož gruntu svobodné užívání míti s takovou jako vlastní činiti moc a právo míti má. Pročeš se Kateřině vd[ově] Kudlice nadjmenovaný a opsaný grunt za její vlastní,
f 303a
volný a dědičný připisuje a odevzdává. Kdyby ale jedna neb druhá stránka svoju polovicu prodati chtěla, tak z nich dvúch užívajících tento grunt odstoupiti moc a právo má.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Johannes Weiner a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jozefa Svobody

Leta Páně 1761 dne 2. Decmbris za purgmistra p[ana] Johannesa Bartlsmana a spoluradních majíce vdova Kateřina Kudlíčka grunt ut supra sobě polovic připsaný, takový se svej dobrej vůle Jozefovi Svobodovi svému společníkovi za 70 zlr odprodala s tím a takovým spůsobem, aby Anča Kaštanka do svej smrti svobodné bydlení měla, k tomu taky prodavačka sobě na dva roky z dětma svýma svobodné bydlení zanechává. A poněvadž matka Rozina Svobodka synovi svému Jozefovi Svobodovi na tenž dům nápomocná byla, taky sobě výminku zanechává. Kdyby ale se synem v sednici přebývat nemohla, syn povinen bude matce svej sedničku vystavět a do smrti v tej sedničce přebývat.
f 303b
Pročež se nadjmenovaný grunt Jozefovi Svobodovi s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdá[vá].
Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařských] a pansk[ých] i obecn[ích] povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] Frantz Gaty. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Přípis Jana Hostýnka hospodáře

Leta Páně 1769 dne 31ho března za času purgmistrovství p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních majíce Joseph Svoboda půl domu ut supra, v kterémž on jakožto soused a druhou polovici Jura Rožek, v kterej jako hofer bydlení své má, a obadava všechny onera a daně na polovici splácejí a Jura Rožek jak humno tak dvůr hraditi venkoncem povinen jest, takovou polovici on Joseph Svoboda z dobrej vůle svej i s tou vejminkou, kterou na tomž domě matka jeho měla, Janovi Hostýnkovi za summu šedesáte rýnských odprodal. Odkudž se jemu Janovi Hostýnkovi téhož jmenovaného půl domu s tím právem, jak jeho předek užíval, právně připisuje a odevzdává.

Svědkové p[an] Joseph Stanislav a p[an] Vencl Lánský. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.
f 304a
Přípis France Blahy

Leta Páně 1770 dne 22. April[is] za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstúpil před počestnost radu Jiřík Rožek a přednesl, že on ze svej dobrovolnej vůle Francovi Blahovi svoju polovitz domu za summu 70 zlr odprodal. Pročež tato polovic domu Frantzovi Blahovi s tím na něm od starodávna majícím právem, jak jeho předek užíval, na žádost jeho France Blahy se jemu připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císař[sko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněst[ských] p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.

Nr 398
Připis Jana Kajdy

Leta Páně 1772 dne 25. Septembris za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních jeho toho času majíce Jan Hostýnek řečený dům od Jozefa Svobody jakožto hospodáře toho gruntu, v kterém tehdáž Jura Rožek, nyní ale od něho zase Franc Blaha jakožto hofer
f 304b
v 70 zlr polovicu užívá, a proto všechny jak královské, tak vrchnostenské i obecní povinnosti spláceti a jak humno tak dvůr venkoncem na svůj náklad hraditi a opravovati povinen jest, za 60 zlr odkúpený a pořadně připsaný a odevzdaný, takový dnes zvrchu psaného dne a roku z dobrej vůle svej prodal jest zase spředu psanému Janovi Kajdovi za summu šedesáte pět rýnských. Podle toho tento grunt ut supra na ten spůsob, jakož jemu Janovi Hostýnkovi, se opáčenému Janovi Kajdovi za volný, vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové za opravu gruntu a placení jak císař[sko] král[ovských], tak vrchnost[enských] a obecních povinností pan Petr Gruner a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis Jozefa Šumpolca

Tak jak k slavnýmu krajskýmu ouřadu in originale zaslaný sessions instrument poukazuje, podosáhl Jozef Šumpolec jakožto budoucí zeť od Jana Kajdy s příčiny, poněvadž k vedení hospodářství již neduživý
f 305a
a měšťanské onera znášeti nedostatčný jest, jeden dům purgrechtní v Oujezdskej ulici sub cons. Nro 398 citirovaný, pak jedny honce roli u Bažantnice vedle Václava Pidlicha a

Pavlíka ležící, s tím však vzláštním doložením, že on Jann Kajda i manželka jeho v tom domě až do smrti jejich svobodné přebývání a ošetřování míti mají.
Pročež když on Jozef Šumpolec toto všechno vyplniti přislíbil, se jemu ten dům za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo při ouřadě gruntovním města Strážnice dne 2ho Aprilis roku 1793.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 24 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 7te Octob[ris] [1]797. Prat.
Zugleichen haftet 20 Fr in die nemliche Waisen Kasse 2to loco vorgemerkt.
De sessione 16. April 1800. Prat.