Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Anny, manželky po nebož[tíkovi] Mackovi Juříkovi zůstalý

f 258a

Letha Páně 1593 při času svatého Pavla na víru křesťanskou obrácení Anna vejš psaná koupila j[es]t grunth z jednou čtvrtí roli, z koňmi dvěma, hříbětem, z vozem, z vosetím a jiným hospodářstvím k tomu náležitým po nebož[tíkovi] manželu svém za 40 zl.
Na kteroužto summu z závdanku a peněz purgkrechtních Pinkusovi Židu do Strážnice za dluh nebož[tíka] manžela svého dvě vědra vína v pěti zl[atých] 22 ½ gr.
A tak ještě od letha [15]94 dopláceti má 34 zl 7 ½ gr. Z toho náleží Pinkusovi Židu do Strážnice za dluh manžela jejího dáti 10 zl 7 ½ gr. Ty má platiti od téhož letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. A ostatek 24 zl náleží sirot[kům] výš dotčeného Macka Juříka.

Letha [15]94 Anna napřed psaná prodala grunth svůj Václavovi Jana Klimšovýho se čtvrtí roli i jiným k tomu příslušenstvím za summu 45 zl, na kterejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]94 vyplnil 7 zl. A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl – 38 zl.
f 258b
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské zejména tito: Štěpán Martina Jírového, Macek Hodrlů, Jan Pěniců, Jan Sovků RSN.
Letha [15]95 položil Václav Jana Klimšových za grunth půl peněz Pinkusovi Židu 1 zl a ostatek o s[va]tým Václavě položiti má [15]96 letha.
Letha [15]96 položil Václav Klimšů za grunth Pinkusce Židovce 3 zl.
Letha [15]97 položil Václav Klimšů za grunt svůj Pinkusce Židovce 2 zl.
Leta [15]98 položil Václav Klimšů za grunt svůj Pinkusce Židovce 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Klimšů za g[runt] svůj Pinkusce Židovce 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Václav Klimšů za g[runt] Pinkusce Židovce 2 zl. Platiti má na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákova.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákového 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Klimšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákového 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Klimšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákového 1 zl 15 gr.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Klimšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákova 2 zl.

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší lhotští prodali požár g[runt] ze čtvrtí roli Martinovi Stehlíkovi za summu 21 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení Mikla Prachařů a Jan Štěpanců S.R.S.a N.
Kateřina, dcera neb[ožtíka] Macka Jurákova, upustila na tomto gruntě nápadu svého Martinovi Stehlíkovi 4 zl. A tak týž Martin zůstává jí ještě za týž grunt dopláceti 17 zl.
f 259a
Letha 1613 za fojta Václava Roška prodán jest podsedek ze čtvrtí roli, s kteréhož Martin Stehlík ušel, Jírovi Liškovýmu za summu 15 zl. Závdanku dal 2 zl, ty přijali starší a dluhy po Martinovi Stehlíkovi ním zaplatili, a platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Susa a Martin Rošků SRN.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Lišků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Juríkova 1 zl. Ten jest dán muži Kateřininému do Hradiště.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Lišků položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Juríkova 1 zl.

Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Lišků prodal ten grunt se čtvrtí roli a s lukami k tomu náležejícími za tu summu, což na něm podle register dopláceti se má, totiž Martinovi Stehlíkovi. Závdanku dal jemu 3 zl, platiti má ročně při posudcích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Liškových a Jan Bradáč SRSN.
Leta svrchu psaného Martin Stehlík položil za ten grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurikových 1 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Stehlík položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurikova 1 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkova Martin Stehlík položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurikova 1 zl.

Pusté

Letha 1630 za fojta Václava Rožka prodán jest ten grunth požár Filipovi Chrtánskému za summu tu, což na něm dopláceti zůstává, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jíra Pechů a Martin Stoulil S.R.S.a N.

Pustý

f 259b
Letha 1638 za fojta Martina Zákrska týž fojt z ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Martinovi Uhlířovi za summu 5 zl, placení každoročně komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jiřík Vykoukal, Adam Smůlů SRSAN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Martin Uhlíř ročních peněz k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Uhlíř položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec tvarožnolhotská.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla Martin Uhlíř položil za g[runt] svůj k obci tvarožnolhotský 2 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Martin Uhlíř položil a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha Martin Uhlíř položil obci tvarož[no]lhot[ské] 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského zemrouc Martin Uhlíř a po sobě zanechal manželku svou z gruntem a štvrtí roli. Takový jest ujal Jura Štípský po manželce svý za summu 10 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Liška a Jura Starý S.R.S.a N.R.