Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Mikoláše Zimandle

f 311a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch červenejch v listu 45 Mikuláš vejš psaný koupil podsedek pro nebožt[íku] Zimandlu mydláři zůstalý ua summu 31 R.
Více témuž Mikulášovi prodán vinohrad v hoře Šumědi za
30 R.
Učiní oboje 61 R.
Na kderejž jest peněz purgkrechtních do letha [15]93 i s tím, což s téhož podsedku a vinohradu po nebožt[íku] Zimandlovi, náměstku svém, dluhu splatil, též s poraženým dílem Zuzanny manželky své vyplnil 25 R 14 gr 6 ½ den.
A mimo to zadržel letha [15]90 a letha [15]91, též letha [15]92 za tři letha po 2 R – 6 R.
A co více z vinohradu, majíc jej též po 2 R platiti, od letha [15]89 na to položil, to se má z rejster horenských vyhledati a do těchto rejster nových vepsati.
A tak za týž grunth a vinohrad svůj dopláceti zůstává 35 R 15 gr ½ den. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po
4 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
f 311b
Item za vinohrad vyplniti se má 9 R. Ty náležejí Bartoloměji Kokrdovi. Ty jak mu náležeti mají, na to se ouřad mají vyptati a do těchto rejster zapsati dáti.
Ostatní summa 26 R 15 gr ½ den náleží sirot[kům] nebožt[íka] Zimandle mydláře na posledních penězích.
Rukojmě Martin Foltýnů R.S.N.

Letha [15]94 položil Mikoláš napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]95 položil Mikoláš Zimandl za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 3 R.
Letha [15]96 položil Zimandl za grunth svůj 3 R.
Leta 1597 a leta [15]98 položil Zimandl peněz ročních za grunt svůj dvojích peněz Johance Pekařce 6 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Zimandl za grunt svůj Johance Pekařce a Kateřině sestře její
3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Zimandl za grunt svůj Johance Pekařce a Kateřině sestře její
3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Zimandl za grunt Johance Pekařce a Kateřině sestře její 1 ½ R.

Téhož letha a za předního konšela Mikuláš Zimandl prodal podsedek ut s[upr]a Zuzanně n[ebožtíka] Eliáše Vodičky za summu 40 R. Závdanku jemu dala 9 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Kolář, Jindřich Červenka S.R.S.A N.

f 312a
Z toho gruntu náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Zimandle mydláře 3 R.
Mikulášovi Zimandlovi 28 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položila Zuzana Vodičková za grunt 3 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Zimandle mydláře. A tak tu nic více nemají.

Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a Zuzanna Vodičková prodala grunt ut s[upr]a Jakubovi Kameníkovi Vlachu za summu
49 R. Závdanku jí dal 9 R, ostatek platiti má od letha 1603 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Antonín Vlach zedník, Jíra Hejtman a Honz Kotlář S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží předních peněz sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Zimandle 28 R, placením po 3 R. To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 14 R.
Zuzanně n[ebožtíka] Eliáše Vodičky náleží na posledních penězích 12 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jakub Kameník za grunt 3 R.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zimandle.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Kameník za g[runt] 3 R.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Zimandle.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře jakož náleželo Michalovi Zedníkovi na tomto podsedku 12 R, sprodal jich Jakubovi Kameníkovi za hotovejch 2 R 6 gr.
Jakož náleželo Lidě, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Zimandle dílu jejího na tomto gruntě 22 R 15 gr, ten sirotek jsouc zběhlý, ta spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána připadla. A Jakubovi Kameníkovi na gruntě jeho se vypisují za tou příčinou, že Jeho [Mil]ost Pán Zuzaně manželce jeho, s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Vodislavského, tak vyšlé spravedlnosti povinen býti ráčil. Act[um] ut s[upr]a.
A tak má Jakub grunt zaplacený.
f 312b
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Kameník prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Ikrnatýmu za summu 44 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1614 po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Alexandr Smolínský, Mikuláš Tesař S.R.S.N.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Pavel Ikrnatý položil za g[runt] Jakubovi Kameníkovi 3 R.
Letha 1615 Jakub Kameník jakož měl na tom gruntě 31 R, ty jest v čas potřeby své prodal ouřadu a obci předměstské za hotových peněz 6 R 6 gr. A tak tu nic nemá.
Téhož letha za téhož konšela Pavel Ikrnatý položil obci předměstské za grunth 3 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Ikrnatý položil za grunt obci předměstské 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Ikrnatý položil za grunt peněz na obec předměstskou 3 R.

Téhož leta za téhož konšela Pavel Ikrnatý prodal podsedek svůj Jurovi Drastových za summu 50 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 11 R, platiti jej má ročně od leta 1618 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Vácslav Zelenka a Melichar Bohuslavský SRSN.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Drasta položil za gr[unt] obci předměstské 3 R.

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka [Prašťka] a spoluradních jeho jest gr[unt] ut s[upr]a po zemřití Jurovi Drastovi(!) zase prodán Jírovi Drastovi vlastnímu synu za summu 50 R bez závdanku, placením každoročně při posudcích po 3 R. Odevzdán jemu za volný a sv[obodný].
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaké JHM i obecní Bartek Fryštacký a Jakub Volšovík SRSaN.
f 313a
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Jura Drašta peněz ročních k obci městské 15 gr.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jíra Drašťa jinak Kraholec prodal grundt nadepsaný Jírovi Navrátil[ovi] z Kostelce za s[umu] 50 zlm bez závdanku, placení po 3 R. Od[evzdán] za v[olné] a s[vobodné].
Rukoj[mě] za opravu g[runtu], placení i jiné povinnosti všeliké Jakub Vlachů a Jíra Drašťů jinak Kraholec S.R.S.a N.R. Ac[tum] dne 13. Januarii ut s[upra].

Pustý

Letha 1700 dne 1. April[is] za purgmistra p[ana] Jiřík[a] Peldřimovského a spoluradních jeho tak jakož gr[unt] ut supra mnohé leta pustý a jen holé místo zůstával, aby tehdy užitky cís[ařské], panské a obecní se rozmnožovaly, puštěn jest od p[ana] purg[mistra] Pavlovi Smilovskému za summu svrchu psanú 50 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti Matěj Mikulka a Pavel Hořák SRSAN.

Letha Páně 1710 d[ne] 2. Octobris majíce pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Smilovském grunt ut supra, takový (poněvadž manžela nepřátelé rebelantští zabili)

f 313b
nemohouce císařské, panské, ano i obecní povinnosti zbývati, prodala neb[ožtíku] Janovi Žídkovi za 8 zlr. Však že on až posavad sobě připsaného neměl, aby se řád městský zachovával, poněvadž ten grunt Mikuláš Šilha jakožto jeho zedt zdědil,jemu se tenž za volný a svobodný připisuje v summě 50 zlm, placením po 2 zlm ročně.
Rukojmě za opravu gruntu a [placení] povinností císař[ských], panských a obecních Václ[av] Mega a Jakub Svejsar R.S.V.N.

Letha Páně 1710 dne 2. Novembris za purgm[istra] p[ana] Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Mikuláš Šilha zděděný grunt ut supra v summě 50 zlm po ženiném otci, takový prodal jest Jakubovi Studnickému, příchozímu z Hrubých Lovčic, rodem pak ze Skalice, za hotových 22 zlr, které jen za vystavení se počítají,
f 314a
ostatní summu, totiž těch 50 zlm, povinen bude platiti na letha při každých posudcích po 2 zlm. Však že on naddotčený Jakub Studnický odjinad přichodší jest a předtím vší poddaností svázán byl, dle od našej mi[lo]stivej vrchnosti nejmilostivěji nadaného privillegium de a[nn]o 1709 zase vždy ten dům, dosadě na své místo jiného hopspodáře, opustiti a jinam se odstěhovati ze vším svým mocti bude, připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a císařských, panských a obecních povinností p[an] Elis Gröger a p[an] Antonín Havlíček R.S.V.N.

(poznámka)
Novák