Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Gr[unt] Staňka Němcového

f 373a

Letha Páně 1573 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 317 nadepsaný Staněk Němců drží grunth svůj, kterejž jest od purgkmistra a starších strážnicských za summu 110 R koupil. Kterejž jest letha [15]93 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Staněk vejš psaný prodal podsedek svůj z povolením Její Mi[l]osti Paní urozené[mu] panu Jindřichovi Flancovi z Filadu a na mlejně lipovským za summu 150 R. Hned při odevzdávce pan Flanc dal Staňkovi peněz hotových 80 R a o Vánocích nejprve příštích ostatek položiti má, totiž 70 R. A jakož jsou povinni do stodol strážnických vykonávati, takové roboty se panu Flancovi pasírují, však na ten spuosob, že bude povinen pan Flanc za takové roboty, pokudž on ten podsedek držeti bude, do důchodův strážnických 24 gr alb platu stálého dávati, a to rozdílně o svatým Václavě 12 gr a o svatým Jiří též 12 gr. A kdož by koli tento podsedek mimo pana Flance v držení měl, bude povinen zase ty roboty, kteréž sou z něho povinny, vykonávati a odbývati. Odvzdán panu Flancovi
f 373b od Staňka Němcového za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a všecky povinnosti Martin Duchoněk, písař důchodní, Matyáš Ostřešovský, písař obroční, Bartoš Biskupský, pís[ař] sirotčí a Kašpar Bednář S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran v outerý po svatým Jiří letha ut s[upr]a.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského poožil pan Jindřich Flans za grunt svůj 56 R. Z toho přijal n[ebožtík] Staněk Němců obilí za 16 R a purgmistr a páni přijali na zaplacení dluhu po témž Staňkovi zůstalých 40 R.

Já Jindřich Flans z Filadu i s erby svými známo činím tímto zápisem obecně přede všemi, že jsem dlužen dluhu pravého a spravedlivého závdanku za vinohrad v Svárové hoře summy 100 R, za 1 R 30 gr a za 1 gr 7 den alb počítajíc, urozenému vladyce panu Janovi Skřičkovskému z Pozdětína i erbům jeho, kteroužto summu dáti a zaplatiti mám bez všelijakých fortelův.
A místo rukojemství podstavuji jemu podsedek ut s[upr]a, abych jeho neměl moci žádnému prodávati, podstavovati ani profrejmarčovati, pokavadž takových 100 R panu Janovi Skřičkovskýmu nedám a nezaplatím.
Stalo se z vůlí a vědomím obou stran letha 1602.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského položil pan Jindřich Flanc za podsedek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Němcového ostatních peněz 12 R.
A tak ten podsedek zouplna a docela zaplatil.

Téhož letha ut s[upr]a pan Jindřich Flanc prodal podsedek svůj zaplacený Mikulášovi Hrdýmu za summu 150 R hotových. A tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Stalo se u přítomnosti obou stran letha a za purgmistra ut s[upr]a.
f 374a
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Hrdý prodal podsedek ut s[upr]a Thomášovi Pěkníkovi za 150 R a roli Kalnovské půldruhé čtvrti v Panoším poli s osetím ozimým ve dvojím poli za 300 R, vinohrad v Staré hoře s boudou a 1 kádí za 300 R, s roubanicí u uličky ležící mezi Štočkovou a Tomáše Baštových za 60 R, s loučkou na Veliké podle Pavla Hachových za 15 R, což to vše učiní za summu 825 R.
Tu summu Thomáš Pěkník odvedl Mikulášovi Hrdýmu na mlejně Dolním lipovským, kterýž jemu prodal, jakž o tom obšírněji v rejstřích městečka Lipova zapsáno stojí. A tak Thomáš Pěkník to všecko zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný a za volný a svobodný odevzdaný má.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Bartoš Písař, Blažek Kočiš, Daniel Růžička, Thobiáš Jurkových S.R.S.A N. Stalo se u přítomnosti všech stran.

Pustý

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po zemřetí Thomáše Pěkníka nadepsaný gtrunth zouplna a docela zaplacený připadl nápadem jakožto po vlastním strejci Janovi Růžičkovi, zemrouce on letha 1645 pozůstalou vdovu Alžbětu pojal sobě Jiřík Moštěnský a takový grunth pustil jest frejmarkem z vůlí manželky svej se vším k němu přináležejícím příslušenstvím Matějovi Dubanskému za hotových 12 R. Kterýžto grunth témuž Matějovi za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný se odevzdává.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti J.M. Páně i obecní Jan Hák a Mikuláš Moštěnský S.R.S.a N.R.
f 374b
Letha Páně 1668 Matěj Dubanský z Německej ulice grunt svůj frejmarkem od Jiříka Moštěnského v roce 1650 dostalý a to, cokoliv na něm Jiřík zaplaceného měl, za summu hotovú 12 zlm od něho skoupeno jest a jakož toho napřed zápis attestiruje, zaplacený, nikomu v ničemž nezávadný v rejstřích připsaný maje, takový grunt pouští Jírovi Vysockému zeti svému, nemohouce pro zešlost věku svého povinností všelikých zbejvati, na tento spousob, aby Janovi synu jeho vlastnímu

30 zlm ročně po 2 zlm až do vyplnění summy splacovati povinen byl. Poněvadž pak ten grunt robotní a k stodolám panským obrácený byl, od takových robot z milostivej voule J.V.H.Mti se osvobozuje a místo robot činž vedle jinších sousedův do důchodů dávati povinen bude. Zde se nadepsanému Janovi Vysockýmu připisuje a odvádí za volný a svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti obecní i panské p[an] Václav Svoboda a p[an] Jiřík Kopřivnický S.R.S.N. dne ut supra.
In altera parte.
f 375a
[NB.] Pamět se činí, že nadepsaný grunt Jana Vysockého z milostivého poručení J.H.Mti jemu i budoucím držitelům téhož gruntu od robot na věčnost se osvobozuje.
NB. Druhá pamět se činí, aby do své smrti i manželky svej místa jim příti a při nich zůstávati mohli.

L[eta] 1671 [dne] 16. Januarii za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Jan Vysocký položil za grunt svůj peněz ročních za rok 1669 a 1670 4 zlm Takové peníze přijal Matěj Dubenský, otec vlastní manželky jeho nápadník, k rukám svým.

Letha Páně 1673 dne 19. Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Vysocký z Německej ulice maje grunt od Matěje Dubanskýho jakožto tchána svého v summě 30 zlm placením Janovi synu jeho po 2 zlm do vyplnění summy sobě odvedený, tak jakž toho zápis svrchu psaný slovo od slova vysvětluje, týž grunt z jistých příčin prodal jest frejmarkem Pavlovi Hořákovi za summu 30 zlm bez závdanku a co tak na tom gruntě Jan Vysocký zaplaceného měl, to jest Pavlovi Hořákovi za zaplacené odevzdal, ostatní pak summy, totižto
26 zlm, spláceti povinen bude každoročně Matějovi Dubanskýmu aneb Janovi synu jeho po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní pan Tomáš Svoboda a Jan Vavris S.R.Sp.a N.
Při tomto zápisu se pozůstavuje pamět tato, co se dotýče Matěje Dubanskýho, aby do smrti v tomž domě bydleti mohl.
f 375b
Letha Páně [1]674 dne 16. Februarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Pavel Hořák položil za grunt svůj 2 zlm. Takové přijal Matěj Dubanský jakožto nápadník.
Letha Páně 1675 dne 25. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Pavel Hořák za grunt svůj položil 4 zlm. Takové přijal Matěj Dubanský jakožto nápadník.
Letha Páně 1677 dne 6. Februarii za purgkmistra Lorentze Zajíčka Pavel Hořák za grunt svůj položil 6 zlm. Takové přijal Matěj Dubanský jakožto nápadník.

Tato pamět se činí, že Matěj Dubanský Pavlovi Hořákovi na gruntě každoročně za obývání až do smrti své 1 zlm porážeti od dattu[m] svrchu psaného připověděl.
Letha Páně 1680 dne 16. Maii za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních jeho Pavel Hořák položil za grunt svůj 11 zlm. Ty přijal Matěj Dubanský.
A tak týž Pavel Hořák bude míti svůj grunt zcela a zouplna zaplacený a ničemž nezávadný. Solutum.
f 376a
Letha Páně 1701 dne 5. Martii za purgmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta Pavel Hořák maje ten gr[unt], jakž zápis nahoře ukazuje, zouplna a docela zaplacený zemřel a syna Pavla a dvě dcery, Kateřinu a Marynu, po sobě zanechal. Kterýžto pozůstalý syn Pavel předstoupíc před právo purgmistrovské náležitě proukázal, kterak jemu ten gr[unt] od otce jeho, jakož také ½ čt[vrti] roli, 11 honce
3 s[áhy] držící a dvě štěpnice pod Starým městem ležící, na poslední hodině testamentem jest odporučen. Což poněvadž to v pravdě jest a od sester a přátel jeho žádný odpor naprotiv tomu učiněn nebyl a on také za živobytí otce svého kolik leth hospodařil, pročež se mu ten gr[unt] za volný, svobodný a zouplna zaplacený odevzdává a připisuje, takže žádný ani z přátel jeho na tom gr[untě] a na nadepsaném p[anu] Pavlovi Hořákovi nic praetendirovat nemá. A tak p[an] Pavel Hořák bude míti svůj gr[unt] docela zaplacený.
Rukojměza opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel Hrachovský a Johanes Večeřa SRSSVN. Solutum.
f 376b
Přípis domu Ignácovi Hořákovi

Leta Páně 1763 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Ignác Hořák a přednášel, že poněvadž jemu, jak počestnému ouřadu povědomo jest, od otca svého dle testamentu dům ut supra poručen jest, následovně žádá, aby se jemu takový dům právně připsal. Pročež se najmenovaný dům Ignácovi Hořákovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císařsko král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.
f 381a(!)
Grunt v Novej ulici po Václavovi Vytřasilovi

Proženíce se Václav Vytřasil k ceře Pavla Hořáka Anně a podle toho vystavíce grunt tento v Novej ulici za domem nadjmenovaného Pavla Hořáka, takový jsouc na smrtedlnej posteli poručil jest manželce svej jmenovanej Anně, aby z něho osumnáct rýnských dětom z něho splozeným vyplatiti povinna byla. Provdajíce se ale táž nadjmenovaná po Václavovi

Vytřasilovi pozůstalá vdova Anna za Jozefa Najmana, tenž nadjmenovaný Jozef Najman prodal jest s povolením manželky svej tento grunt Martinovi Mozlerovi za 38 zlr, což zdovědouce se poručník těch po Václavovi Vytřasilovi pozůstalých sirotků Jiří Cigánek v kup ten právem prioritatis vkročil a takové peníze přinavrátil, grunt pak ten pro sirotky koupil za nadřečených 38 zlr. Poněvadž ale zatím sobě rozmyslil, že pro sirotky tenž grunt držeti míněj užitečná věc by byla, pročež s povolením
f 381b
ouřadu purgmistrovského a práva prodal jej zase pro dobro sirotkův nadřečenému prvnímu kupcovi Martinovi Mozlerovi za hotových třiceti devět rýnských, kteréžto peníze on náležitě složil a z těch peněz oplaceno jest 5 zlr panu farářovi, které od něho vypůjčené byly pro vyplacení prvního kupu, Jozefovi Najmanovi, které on na ty smluvené 38 zlr ještě dobírati měl po zaplacení sirotkům jejich praetensi 18 zlr a co on sirotčích peněz utratil 15 zlr. Pročež nyní se připisuje a odevzdává ten grunt Martinovi Mozlerovi za vlastní a dědičně zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Gottfrid Mayer a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Contributzi p[e]r a[nn]o 1736 kupec sám zaplatiti má. Act[um] 17. Martii 1736.
Notandum. Z těch 39 zlr přijal Jozef Najman toliko 5 zlr, poněvadž pak naddotčeno 18 zlr z gruntu toho sirotkům náleželo a 15 zlr peněz sirotčích z reversu vyzdvihl a utratil. A tak z těma spolu 33 zlr a 1 zlr z kupu toho přirostly v summě
34 zlr, poručník Jiřík Cigánek k rukám svým přijal.