Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunth Jana Slavkovského

f 285a

Letha Páně 1592 pode zápisu kněh starých červených purgkrechtních v listu 68 Jan Slavkovskej prodal na gruntě svém cechu krejčířskému v městě Strážnici summy 40 R.
Kderéž jim platiti povinen počna při Vánocích letha [15]93 po 5 R. Na to vyplnil letha [15]93 4 R a za letho [15]94 zadržel 6 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinností panských Václav Trubač, Jíra Svadčina, Jíra Knobloch a Mikuláš Trubač S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních zadržalejch 6 R.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních cechu krejčířskému 4 R.
Letha [15]96 položil položil Jan za grunt cechu krejčířskýmu 5 R.
Leta [15]97 položil Jan Slavkovský cechu krejčířskému 5 R.
f 285b
Leta 1598 Jan Slavkovský prodal podsedek napřed psaný Janovi Zborovskýmu za summu 42 R. Závdanku dal Janovi Slavkovskýmu 7 R, ostatek platiti má od letha [15]99 při Vánocích po 5 R. A jakož na tom gruntě náleželo Janovi Slavkovskýmu vyplacených 20 R, ty jest Janovi Zborovskýmu za hotových 5 R 10 gr prodal. A tak nebude povinen nežli do cechu krejčovského zaplatiti 15 R, placením nahoře psaným. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Trubač, Martin Nohálových z Bránek S.R.S.N.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Zborovský za grunt svůj do cechu krejčovského 5 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Zborovský prodal podsedek svrchu psaný Janovi Vápeníkovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Pekař, Jan Choryně SRSAN.
Letha a za konšela ut s[upr]a položil Jan Vápeník cechmistrom krejčířským 5 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Vápeník prodal podsedek svrchu psaný Janovi Švejcarovi zedníku za summu 70 R. Závdanku jemu dal 7 R a pustil jemu Vápeníček, co zaplaceného měl 8 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ondra Vápeník, Jakub Sýkora S.R.S.A N.

f 286a
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Švejcar cechmistrům krejčovským ost[atních] 5 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Švejcar za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Zborovský.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Švejcar za grunt Janovi Zborovskýmu 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Švejcar za g[runt] Janovi Zborovskému 5 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Janovi Švejcarovi, Mackovi Lebinskému za summu
30 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Blažek Kopřivnický a Pavel Mrouhal S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Macek Lebinský za g[runt] 1 R.
Ten zůstává mezi jinými sirotčími penězi.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Macek Lebinský prodal podsedek Pavlovi Mrouhalovi za summu 33 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Hřivnák a Martin Trn SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a Pavel Mrouhal položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského 2 R.
Zůstávají v truhlici sirotčí.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Mrouhal na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského 2 R.
Zůstávají v truhlici sirotčí.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Pavel Mrouhal na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovskýho 2 R.
Zůstávají při ouřadu.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Mrouhal prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Kociánovi za summu 22 R bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za placení a opravu gruntu i povinnosti J.M. Páně Jíra Machů, Pavel Špitálský S.R.S.N.
f 286b
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Kocián na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Kocián na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovskýho 2 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Martin Kocián prodal podsedek svůj Thomášovi Venclovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 10 R a ostatek platiti má od le[ta] 1614 po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Matouš Tříteský a Jan Pohanka SRS.
Téhož letha za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš Vencl za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského
2 R.
Jakož náleželo na tomto gruntě Martinovi Kociánovi na posledních penězích 42 R, takové peníze jest prodal obci předměstské za hotových 5 R 18 gr. A tak na tom podsedku již nic více nemá.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Thomáš Vencel položil za g[runt] 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského jinak Zoubka.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš Vencel položil za gr[unt] 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského jinak Zoubka.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš Vencel položil za gr[unt] 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zborovského jinak Zoubka.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Vencel položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Zborovského jinak Zopubka 2 R.

Letha 1640 za p[urkmistra] Jiříka Praštka a spoluradních jeho jest tento grunt, kterého obec vystavila, prodán Václavovi Šimonovi za summu 70 R bez závdanku, placením področně po 2 R. Od[evzdán].
Ruk[ojmě] Mikuláš Ořechovský a Jan Šantrek SRSAN.

Pusté
f 287a
Letha Páně 1700 dne 1. April[is] za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho zůstávajíce ten gr[unt] [pustý] a jen toliko holé místo po mnohé leta, aby obec stráž[nická] se rozmnožovala a povinnosti panské i obecní nehynuly, puštěn jest Jakubovi Žáčkovi v tej summě jak prve za 70 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti Matěj Mikulka a Pavel Hořák SRSAN.

Letha Páně 1711 d[ne] 6. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času po smrti Jakuba Žáčka nemohouce na gruntě ut supra po něm pozůstalá vdova delej zůstávati, aby povinnosti cís[ařské], panské a obecní se rozmnožovaly a nehynuly, takový puštěn jest Jiříkovi Ježkovi v summě 70 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými na

f 287b
ruinu skrz tou uherskú rebelii vyšel, z tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 23 zlm 10 gr, ostatní summu platiti bude povinen ročně při posudcích obci městskej strážnickej, totiž 46 zlm 20 gr. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Martin Šimků a Kryštof Mihač S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Přípis domu Jana Zátopy

Letha Páně 1753 dne 28. Februa[rii] za purkmistra pana Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Marina provdaná Zátopy grunt ut supra od svého neboš[tíka] otce Matěja Kajdy sobě odporučený, z kterého svej macoše Anně, nyní provdanej Miškéřce, 3 zlr, pak těm dvúm dětom jejím z neboš[tíkem] Matějem Kajdú pro-
f 288a
kázaných každému po 3 zlr a druhým dvúm sestrám Apolonii a Rozáře podobně každej po 3 zlr spláceti povinna jest, mimo čehož macocha do svej smrti v tom gruntě svoje svobodné bydlení míti má, které bydlení se tak dlúho přeje, dokat se z hospodářem srovnati bude moct. Kdyby pak se skrz svědky dostatečně proukázalo, že rozepři mezi něma stále povstávaly, tak držitel toho gruntu macoše Anně Miškéřce a jejím dvúm dětom mimo těch z domu jim patřícím 9 zlr druhých 9 zlr za tou výminku v summě ale osumnáste rýnsk[ých] složí, která po dostanúcích těch 18 zlr se z domu vystěhovati povinna bude. Pročeš nadjmenovaný grundt z napřed psanýma clausulama se Janovi Zátopovi i s těma na něm podlužnýma verunkovýma
f 288b
46 zlm 20 gr penězi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], tak vrchnostenských a městských povinností p[an] Matěj Paška a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jozefovi Lipovi od Jana Zátopy

Letha Páně 1761 dne 15. Julii za purgmistra pana Johanesa Bartelsmana a spoluradních tohož času předstoupil na dům radní Jan Zátopa, držitel kruntu ut supra, přednášejíce, kterak tenž grunt, který někdy po Matějovi Gajdovi kúpil, nyní za svej dobrovolnej a svobodnej vůle prodal zase Jozefovi Lipovi za hotových jedno sto šest rýnských 30 kr, což kupec Jozef Lipa také tak přiznal a aby mu tenž grunt podle řádu pulgrechtního do knih mněstských odevzdán byl, za to uctivě žádal. Pročež se nyní

f 289a
takový grunt nadjmenovanému Jozefovi Lipovi připisuje a odevzdává za volný a svobodný, s placením verunkovej summy (kterú k placení na sebe vzal) 46 zlm 20 gr alb ročně při posudcích obci mněstskej po 2 zlm.
Rukojemně za opravu gruntu a placení jak císařských, tak panských i obecních povinností pan Christoph Mihatš a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Přípis Martina Lipy

Leta Páně 1783 dne 29. Augusti za purgmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních toho času majíce Jozef Lipa grunt ut supra pořadně ukúpený a připsaný, jsouce již v letech zešlý netroufajíce si řečený grunt po vyhoření zase potřebně opraviti a náklad vésti, takový z čistej vůle svej pustil synovi svému Martinovi Lipovi za summu jedno sto a dvanáct rýnských tím spůsobem, aby časem svým po smrti otce Jozefa Lipy (který nákladem zeťa svého Karla Floriana na dvoře světničku vystavit nechal, i taky s ním zetěm až do svej smrti v ní svobodně přebývat mocti sobě vymiňuje) dceře Alžbětě provdanej za Jana Múčku 37 zlr 40 kr, pak druhej dceře Rozáře provdatej za Karla Floriana podobně 37 zlr 40 kr z tohož domu vyplatil, mimo toho ale předře-
f 289b
čenému zeťovi Karlovi Florianovi, jestli by po smrti otce s sebú strany hoferství domluviti neb snášeti se nemohli za vystavení tej světničky, kterú on Florian jak dlouho v ní přebývati bude, taky opravovati má, hotových peněz osumnáct rýnských k rukám připočítal. K tomu když on Martin Lipa purgkrechtní neb verunkovské peníze p[e]r 46 zlm 20 gr alb k placení po 2 zlm ročně obci městskej na sebe přejal, týž grunt v stavě tom, jak nyní po vyhoření se vynachází, odevzdává se jemu Martinovi Lipovi za vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení a vybírání král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Horný a p[an] Johan Tyml S.R.S:V.a N.
Nota. Otec Jozef Lipa do smrti svej půl humna užívati sobě reserviroval.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 52 fr 18 kr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sess[ione] 9e Decembris 1800. Prat.
Imgleichen haftet 50 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier secundo loco vorgemerkt werden.
De sessione 15te Martii 1802. Prat.