Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunth Bartoše Bilského

f 295a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 98 ten vejš psaný Bartoš Bilský, náměstník nebožtíka Mikuláše Nováka, ujal jest ten podsedek v summě
171 R 15 gr.
Z toho sobě dílu sráží Johanky manželky svej 104 R 17 ½ gr. Na to vyplnil 18 R 20 gr a tak ještě za něj zůstává dopláceti sirot[kům] nebožt[íka] Mikuláše Nováka 48 R 27 ½ gr, kderéž pokládati má od letha [15]95 při Vánocích po 6 R.
Rukojmě Martin Solga, Jan Němčický, Mikuláš Přenský a Jíra Knobloch S.R.S.N.

Letha 1595 položil Bartoš Bilský za vinohrad peněz purgkrechtních za grunth 6 R.
Letha [15]96 položil Bartoš Bilský za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]97 položil Bartoš Bilský za grunt peněz purgkrechtních za vinohrad 6 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Bartoš Bilský za grunt svůj i za rok [15]98 12 R.
f 295b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Bartoš Bilský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláš Nováka 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Bartoš Bilský na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 2 R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova Bartoš Bilský prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Ondrušovi za summu 65 R. Závdanku má dáti 9 R takto: hned při smlouvě dal 3 R a o s[vaté]m Bartholoměji nejprve příštím dodati má 6 R a ostatek platiti od letha 1603, totiž po dvě leta po 5 R a potom po 4 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Švejcar a Jíra Kopřivnický S.R.S.A N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového doložil Martin Ondrušů ostatek závdanku Bartošovi Bilskýmu, totiž 6 R.
Též položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 5 R.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Martin Ondrušů prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Mazačovi za summu 65 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má takto: letha ut s[upr]a 5 R a od letha 1605 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Konečný z Starého města, Martin Trn S.R.S.A N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Mazač za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka 5 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkova prodán požár, zuostalý po n[ebožtíku] Jírovi Mazačovi, Václavovi Huspeninovi za summu 36 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Pavel Rokytský, Samuel Nožička S.R.S.N.
Na tom g[runtě] náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka předních peněz 1 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Bilského 34 R.
f 296a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek napřed psaný, zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Huspeninovi, Jírovi Machovýmu za summu 35 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Lebinský a Martin Smolka S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Machův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nováka ostatní 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jíra Machův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bilského 2 R.
Ty přijala Alžběta, mateř těch sirotků, na díl svůj. A ještě jí náležeti bude 9 R 10 gr a na sirotky téhož Bartoše Bilského 22 R 20 gr.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Machů na s[irotky] n[ebožtíka] Barthoše Bilského 1 R.
Zůstává při ouřadě, jsou odvedeny do truhlice sirotčí městské na ty sirotky.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jíra Machů na s[irotky] Bartoše Bilského 2 R.
Zůstávají při ouřadě, sou vydány Bětě, n[ebožtíka] Bartoše Bilského manž[elce].
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Machů na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bilského 2 R.
Zůstávají při ouřadu, ty sou vydány Bětě n[ebožtíka] Bartoše Bilského.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Machů na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bilského 2 R.
Ty sou vydány Bětě n[ebožtíka] Bartoše Bilského.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Machů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bilského
2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Machů položil za grunt na s[irotky[ n[ebožtíka] Bartoše Bilského
2 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Machů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bilského
2 R.

Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Machů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bilského
2 R.
Ty sou vydané do města na rathauz.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Machů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Bilského
2 R.
Ty sou vydané do města.
f 296b
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth ut s[upr]a Mikulášovi Zářeckému za summu 35 R. Z té summy sráží sobě dílu svého po Lidě manželce své 10 R, ostatek summy platiti má při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pohanka a Vítek Biskupský S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mikuláš Zářecký položil za gr[unt] Kateřině Jana Bilského, kteréž ona přijala peněz ročních 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] šimona Tesařového Mikuláš Zářecký položil za gr[unt] 1 R.
Ten přijala Kateřina Jana Bilského.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Mikuláš Zářecký položil za gr[unt] Kateřině Jana Bilského, kteréž ona přijala 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Zářecký položil za gr[unt] Kateřině Jana Bilského, kteréž ona přijala 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Zářecký položil za gr[unt] Kateřině Jana Bilského, kteréž ona přijala 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Zářecký položil za gr[unt] Kateřině Jana Bislkého, zůstávají při právě 1 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Kroupů na místě předka svého položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ten přijala Kateřina Jana Bilského.
f 297a
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Martin Kroupů budouc v držení gr[untu] ut s[ur]a den památky svatého Petra a Pavla učinil jest frejmark s Janem Šantrokem na grunt jeho v dědině Bobalově na ten jistý spůsob, aby jeden každý svůj grunt sobě doplatil a což Martin Kroupů a předek jeho na tom gruntě vyplatil, to jest Janovi Šantrokovi pustil. A tak odevzdán ten grunt Janovi Šantrokovi za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Václav Večeře a Jan Blažejů S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Šantrok položil za gr[unt] svůj, kterýž Kateřina Jana Bilského přijala 1 R.

Pusté

Letha Páně 1711 dne 20. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času ujmúce grunt ut supra Jan Mixa, který od mnoha leth pustý a jen holé místo zůstával, takového pro všelijakú jeho nemožnost až posavad sobě připsaného neměl. Pročež aby městě dobrý řád zachován byl, jemu se nyní týž grunt připisuje v tej summě, jak jej předek jeho měl, totiž 35 zlm. Však že tenž grunt sotva jej vystavěl hnedt skrz tou nešťasnú uherskú rebelii na ruinu vyšel, aby jej tím lépeji opravovati mohl, z tej summy se jemu polovic upúští, totiž 17 zlm 15 gr,
f 297b
ostatní summu, totiž 17 zlm 15 gr, bude povinen platiti obci městské ročně po 1 zlm. Odevzdává se jemu Janovi Maxovi za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Christoph Mihač a Jiřík Ježek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1729 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky předstoupila na rathauz Juliana Mixová na místě manžela svého Jana Mixy přednášejíce, kterak ze svého dobrovolného domluvení nemohouce na gruntě ut supra delej hospodařiti zadali jej zeťovi svému Janovi Blažkovi za vlastní s tou však výminkú, aby oni rodiče do smrti svej obydlí volné a bez všeho placení v tom domě míti mohli. Přitom kdyby jich rodičů Pán Bůh s toho světa povolati ráčil, aby tenž zeť tomu, který by poslední zemřel, pohřeb učiniti po-
f 298a
vinen byl, kdyby ale tolik prostředků tenž, který pslední umře, po sobě zanechal, že by se na ně pohřeb udělati mohl, tehdy tenž zeť Jan Blažek aby synovi jejich Martinovi 5 zlr z toho domu vyplatiti povinen byl. Podle kteréhožto dobrovolného obúch stran domluvení připisuje se tenž grunt jemu Janovi Blažkovi za vlastní a dědičný, s placením ostatní verunkovej summy 17 zlm 15 gr alb obci městské ročně při posudcích po 1 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Ventzl Košvic a p[an] Ventzl Brainer S .R.S.V.a N.

Sub Nro 83
Přípis domu Pavla Blaška

Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Pavel Blažek a ohlásil, kterak on po svým ne[božtíku] otci Janovi Blaškovi dům sub Nro 83 jakošto nápadník zdědil. Pročeš se jemu takový dům pro pořadnost práv a zřízení cís[ařsko] král[ovských] spolu i s těma na tom domě obci mněstskej verunkovýma penězi p[e]r 17 zlm 15 gr při

posudcích p[e]r 1 zlm za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] mněst[ských] [povinností] p[an] Frantz Králík a p[an] Jozef Horný dne a roku ut supra.
f 298b
Přípis Jana Blažka

Leta Páně 1778 dne 23. měsíce Septem[bris] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti neb[ožtíka] Pavla Blažka grunt ut supra bez hospodáře pozůstal, kterýžto nápadem dle právního inventáře proti zaručení Jozefa Marka Janovi Blažkovi, pozůstalému synovi po tomž neb[ožtíku] Pav[lovi] Blažkovi na podíl jeho přinechán byl tím spůsobem, že on Jan Blažek matce svej 34 zlr 2 kr
3 1/3 den z něho splatiti povinen býti a výminku k svobodnému přebývání spolu i s očímem tak dlúho, pokudž by se mezi sebou pokojně vznášeti mohli, popříti má. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi, jichžto
17 zl mor[avských] 15 gr alb jest, k splacení po 1 zlm ročně se jemu Janovi Blažkovi za vlastní, volný a dědičný v ceně
150 zlr dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých vrchnostenských i městských, tak jako král[ovských] povinností Jozef Marek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti pana Ant[onína] Ferdini a pana Jozefa Horného dne a roku ut supra.