Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunth Daniele Ryšavého

f 321a

Ten nadepsaný Daniel [má] podsedek svůj podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 150 za summu 77 R kopenej a již jej od 17 leth zaplacenej má.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Manda, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Danielovi vejš psaném, podsedek ut s[upr]a i z jiným statkem koupila, za kterýž mimo poražení dílu svého dopláceti zůstává summy 111 R 25 gr. Na to závdanku položila 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého, ostatek platiti má od leta 1600 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti Jeho Mi[l]osti Páně Mikuláš Hrbků, Jan Pernikář S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila Manda vejš psaná na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého
4 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Manda Ryšavých na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položila Manda Ryšavých na s[irotky n[erbožtíka] Daniele Ryšavých 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila Manda Ryšavých na s[irotky] n[ebožtíka] Da[niele] 3 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Manda vejš psaná prodala sám grunt ut s[upr]a požár Janovi Ištvanovi za summu 60 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Měchura a Jíra Svadčina S.R.S.A N.
f 322a
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Ištvan za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Ištvan za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého
4 R.
A skoupil od Jana Klikavského, což na díl Lidy manželky jeho jemu z toho gruntu náleželo jmenovitě 11 R, dal jemu za ty peníze hotových 2 R 15 gr. A tak týž Jan Klikavský tu již více nic nemá.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Ištvan za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavýho
4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jan Ištvan na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého za g[runt] 4 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ištvan prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Foltýnkovi za summu 90 R, Závdanku jemu dal 19 R, ostatek platiti má od letha 1612 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Pavel Macháčků, Jan Vnuček S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Foltýnek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého položil
4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Foltýnek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého peněz 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Foltýnek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého peněz ročních 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Foltýn položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého
4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Foltýn položil na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Foltýn položil na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého 4 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového nadepsaný Jan Foltýn umřel a Petr Šách, poněvadž sobě vdovu po něm zůstalou za manželku [pojal] toho gruntu jest se ujal a jej Benešovi Vlachovi prodal bez závdanku za 90 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Alexander Smolínský a Honz Šubart S.R.S.a N.
A jakož svrchu psaný Petr Šách po Janovi Foltýnovi na díl manželky své daného dílu, totiž 21 R 15 gr, zaplaceného měl, takové peníze Benešovi Vlachovi pouští.
f 322a
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Beneš Vlach položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Ryšavého peněz ročních 2 R.

Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Beneš Vlach prodal ten grunt ut s[upr]a Martinovi Lukovskému za summu 90 R. Závdanku dal Benešovi 4 R a což měl Beneš od Petra Šácha puštěných i na tom gruntě vyplněných peněz, to jest všechno Martinovi pustil, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Alexandr Smolínský, Thobiáš Radmili, Beneš Vlach a Pavel Janošů S.R.S.a N.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho z jistým povolením uro[zeného] a stat[ečného] rytíře p[ana] Jana Kluga, ouředníka toho času panství strážnicského, Martin Lukovský prodal gr[unt] ut s[upr]a Janovi Šrámkovi za summu 94 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek summy má každoročně po 4 R zplacovati. A ty 4 R, co na něm vyplatil, jest jemu pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaký Melichar Bohuslavský a Jakub Vlášek SRSaN.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Šrámek položil peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Daniela Ryšavého 1 R.
Ten zůstává při právě.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jan Šrámek prodal ten grunth ut supra Jurovi Vlčkovi za summu 94 R bez závdanku, placení každoročně při Vánocích po 4 R. A cožkoliv na něm vyplaceného, totiž 5 R, jakož taky i ty od Martina Lukovského puštěné 4 R,
f 322b
ty jest Jurovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jan Šrámek a Thomáš Očko S.R.S.a N.R.
Leta [1]652 ta purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík Vlček dal do důchodův vína 1 věd[ro] a poněvadž jest obec na to quitovaná, sráží se mu na grun[tě] 1 R 21 gr 3 den.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních poněvadž Jiřík Vlček vedle jinších sousedův vyhořel, také se jemu polovici odpouští a vypisuje 41 R 19 gr 2 den.

Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Jíra Vlček prodal ten grunt Jírovi Ficovi za summu 94 R. Závdanku jemu dal 2 R 10 gr 5 den, platiti jej má počna roku 1658 při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Svrčina a Jíra Sedlický S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1683 dne 21. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřití neboštíka Jiříka Fitzka Tomáš, syn jeho vlastní, takového gruntu se zaujal, kterýžto grunt jemu se připisuje Tomášovi za summu
91 zlm bez závdanku, placením každoročně po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Jan Slabý, Martin Garkulík S.R.Sp.a N.

Leta Páně 1709 dne 27. Feb[ruarii] za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho po smrti Pavla Pechy (který nemaje sobě jej připsaného na gr[untě] ut sup[ra]

f 323a
temto zůstával) Dorota, vdova pozůstalá po něm, nemohouc jej držeti, prodala jej Matějovi Krčovi za hotových 4 zlr, které toliko za vystavení se kladú, grunt pak nadepsanému Matějovi v summě 94 zlm se připisuje, kterúžto summu platiti bude povinen po 2 zlm každoročně při posudcích nápadníkom výše dotčeným. Povinnosti všechny na tom gruntě běžící i zasedělé, které se nandú a platiti budú, Matěj Krč na sebe jest přijal. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti Václav Mega a Matěj Mikulka S.R.S.N.
NB. Pamět se činí, že Matěj Krč podle domluvení z dotčenú Pechovú dokad pokoj nebude a ona do Petrova jíti moci nebude, jí při sobě místo příti chce.

Letha Páně 1710 dne 6. Octobris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho nemohouce Matěj Krč z gruntu ut supra panské, císařské a městské povinnosti zbývati, protože vojákem, totiž husarem jest byl, prodal nadepsaný grunt Matějovi Vilhímovi za
f 323b
hotových 8 zlr 30 kr, které toliko za vystavení se kladú, grunt ale v summě 94 zlm šacovaný. Nicméněj že město hrubě zruinirované jest, aby tím lépeji město se zaplňovalo a císařské, jakož i panské užitky růstly a poněvadž on k nám odjinad přichodší jest, nadepsanému Matějovi Vilhímovi 44 zlm se upúští a jen toliko v summě 50 zlm se mu připisuje, kterúžto summu bude povinen platiti každoročně po 2 zlm při posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti p[an] Jan Stavinoška a p[an] Václav Prokeš SRVaN.
f 324a
Letha Páně 1715o dne 29o Julii za purgkmistra pana Pfilipa Černého a spoluradních jeho nemohouce Matěj Vilím z gruntu ut supra císařské, panské i městské povinnosti zbejvati pro starost a nemožnost svou, prodal jest tehdy nadepsaný grundt Janovi Ševčíkovi, příchozímu ze Sleska, za hotových 6 zlm, které toliko za vystavení se kladou, grundt ale v summě 94 zlm šacovaný. Nicméněj že město hrubě zruinirované jest, aby tím lépeji se zaplňovalo a císařské, jakož i panské užitky růstly a poněvadž on k nám odjinud přichodší jest, nadepsanému Janovi Ševčíkovi 44 zlm se upouští a jen toliko v summě 50 zlm se mu připisuje, kterúžto summu povinen bude platiti každoročně po
2 zlm při posudcích. On taky předjmenovaný soukup za rokh 1713 a 1714 contributi na sebe bere takovú cele zaplatiti, však bez jinších, které by najíti se mohly povinnosti, takové Matěj Vilím na sebe bere. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti Ondra Lukeš a pan Eliáš Grögr. Stalo se dne a letha ut supra.

f 324b
Letha Páně 1716 dne 14o Februarii za purgkmistra pana Pfilipa Černého a spoluradních téhož času majíce sobě Jann Ševčík, příchozí ze Sleska, připsanej grunt ut supra, takový však v krátkém času zasej tak státi nechal a sebe jinam na dědinu odebral, i ohlásíce se Matys Baláš, příchodčí z Presburku, že by takový zaujal a hospodařiti chtěl. Poněvadž pak místo to bez hospodáře tak státi nemohlo, tehdy se jemu nadepsanému Matysovi Balášovi v summě prodejnej 94 zlm připisuje. Však aby tím lépejíc hospodařiti a velijaké povinnosti zbejvati mohl, tehdy se jemu z tej summy 3tí díl pro vystavení passiruje, totiž 44 zlm, ostatní pak 50 zlm bude povinen poctivej obci strážnitskej každoročně při posudcích po 2 zlm platiti. Contributi za rokh 1713 a 1714 on Matys Baláš na sebe bere bez jinších zasezelých povinností.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Joannes Hlubotský a p[an] Jozef Hůlka. Stalo se dne a letha ut supra.
f 325a
Letha Páně 1720 d[ne] 10. Decembris za poručeného purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Matyáš Baláš ukúpený, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Pavlovi Memerinkovi, příchozímu z Brodu, za hotových 16 zlr. Pročež se mu nyní připisuje týž grunt za vlastní v summě verunkovej jak předtím ještě 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm obci města Strážnice. Odevzdán jest jemu podle práva purgrechtního.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín Duray a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Contrib[uci] za rok 1718 kupec k placení na sebe přijal, však toliko z domu. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1721 dne 13. Septembris za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času Pavla Memerineka manželka předstoupila na rathauz před ouplnú sessii a přednesla, kterak svého manžela, jak odtud před Velkou nocí odešel, až posavad dočkati nemůže a takže domu ut supra délejíc držeti nemůže, pročež že jej prodala Martinovi Novákovi, příchozímu z Malého Ořechova, za hotových 16 zlr. Čemuž povolíce J[ejich] Op[atrnosti]
f 325b
páni týž grunt se připisuje nadjmenovanému Martinovi Novákovi v summě verunkovej 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Contrib[uci] a jiné povinnosti od datum zápise kupec k placení na sebe přijal. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl Košvic a p[an] Baltzar Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Přípis domu Chrisťana Krejčího

Letha Páně 1752 dne 11. Martii za purgkmistra p[ana] Henricha Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Chrisťan Krejčí grunt ut supra od France Nováka koupený a posavade nepřipsaný, jest počestný ouřad uctivě žádal, aby takový grunt se jemu právně připsal. I nacházejíce na tom
f 326a
gruntě 50 zl mor[avských] verunkových peněz, kteréžto při podsudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti [se] mají. Pročeš nadjmenovaný grunt s těma verunkovýma penězi Chrisťanovi Krejčímu za jeho vlastní a dědičný se zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Matěj Soška a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Martina Minaříka

Leta Páně 1761 dne 2ho Junii za purgkmistra p[ana] Johannesa Bartelsmana a spoluradních téhož času pozůstalý grunt ut supra po nebošt[íku] Chrisťanovi Krejčím jest od vd[ovy] a dědicův Martinovi Minaříkovi za summu sedumdesáte tři rýnsk[ých] odprodán. Pročeš takový grunt Martinovi Minaříkovi s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] verunkovýma penězi, které při podsudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti povinen bude za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
f 326b
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak kral[ovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef Vychodil a p[an] Ignatz Košvic. Stalo se u přítomnosti kupca a dědice Václava Krejčího dne a roku ut supra.

Přípis Pavla Hrachovského

Leta Páně 1775 dne 30. měsíce ledna za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času odprodal Martin Minařík grunt tento sobě pořadně připsaný a odevzdaný vejš jmenovanému Pavlovi Hrachovskému za summu jedno sto třiceti rýnských hotových peněz. Však s tou výminkú, aby prodavač Martin Minařík kdyby dřívej místa jiného sobě vynaleznút nemohl, kam by se vystěhoval, v gruntě tom ještě do roku do dne bydlení své bez překážky mněl a v něm přebýval bez všelikého ouplatku. Kdežto však kupec Pavel Hrachovský již od dne prodaju všechny povinnosti král[ovské] a vrchnostenské i městské, jakož taky všechny příhody škodlivé se přitrefit mohoucí na sebe přijímá, tak jako by sám zivotně již v něm přebýval. Podle toho taky grunt tento i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm k splacení po 2 zlm ročně se jemu Pavlovi Hrachovskému za vlastní, volný a dědičný dle řádu

purgrechtního tímto připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých povinností pan Philip Dvořák a p[an] Johann Ježík. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne ut supra S.R.S.V.a N.
f 327a
Přípis Jana Hrachovského

Leta Páně 1785 dne 10ho měsíce Septembra za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času dle poručenství neb[ožtíka] Pavla Hrachovského poněvadž proti němu žádný odpor se nevložil, v sílu a moc zrostlého, grunt ut supra odporučen jest synovi mladšímu Janovi Hrachovskému s tím doložením, aby on Jan Hrachovský bratrovi svému Františkovi v domě tom buď do smrti svobodné bydlení popřít anebo kdyby se spolem v svornosti a lásce bratrskej snášeti nemohli, jej s padesáti rýnskýma vyplatil a on František Hrachovský obydlí své jinde sobě obstaral. Dálejíc má pozůstalá vdova Dorota právo v domě tom v setnice přistavenej až do smrti přebývat, k tomu komůrku malú a zadní hůru svobodně bez všelikého ouplatku užívat mocti. František bratr ale, dokudž by s bratrem Janem společně přebýval, povinen jest všech daní, poplatků a povinností polovicu mimo hoferskej povinnosti vybavovat. Ostatně když přitom splacení summy verunkovej po 2 zl mor[avských] ročně, jenž 50 zl mor[avských] vynáší, na sebe přejal, týž grunt se jemu Janovi Hrachovskému za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a p[an] Joseph Stanislav S.R.S.V.a N.