Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Sirotci nebožtíka Martina Hlubockýho

f 107a

Jest jich patero, Jan, Ondra, Kateřina, Dorota, Anka a Barbora mateř jejich šestá. Táž Barbora matka těch sirotků jest s těmi se všemi paterými sirotky za horami, kteříž se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 58 Jana Slováka 112 zl. Na to jest do letha [15]93 zadržel 7 zl a ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 5 zl.
Více jim náleží na podsedku Jana Miláčka 9 zl. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích se pokládati mají po 2 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Dobrej hoře, kterýž Martin Slížek drží, 18 zl. Ty jim jíti mají, když obec kněždubská nejprve svou summu, což jim na témž vinohradě náleží 77 zl po 6 zl vyzdvihnou, též po 6 zl půjdou.
f 107b
A mimo to hotových při právě jim zůstává 6 zl.
Též jim více na druhém vinohradě náleží v hoře Leskovci, kterýž Mikuláš Hemrychů drží, 10 zl. Ty jim jíti mají, Když Holomek Žid svou summu vyzdvihne, též po 5 zl.
Summa všeho, což těm sirot[kům] z mateří jejich náleží, učiní 155 zl. Dělíce na šest dílů, dostane se jednomu každému po 25 zl 25 gr.
Na to jest hotových při právě i z zadrželými 13 zl.

Letha [15]94 přijato od Jana Slováka za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Více od něho přijato na peníze zadržalé 6 zl.
Ty sou všecky v truhlici.
f 108a
Letha [15]94 jakož napřed psané sirotky zběhlé spravedlnosti své, jakž vpředu doloženo, měli, kteráž jest na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, avšak prvně vydání té spravedlnosti byvši Dobruš Žid z Strážnice za horami obstaven, musil jest, chtíc vězení prost býti, těmž sirotkům napřed psaným 19 zl složiti. Kteréžto 19 zl mají se zase témuž Židovi z napřed položeného statku navrátiti.
Na to jest jemu z peněz položených dáno 11 zl a tak se jemu ještě dodati má 8 zl.

Letha [15]94 přijato od Jana Miláčka za grunth purgkrechtních peněz 2 zl. Ty jsou vydány Dobrušovi Židu.

Jakož jest napřed psaným sirotkům spravedlnosti jejich mimo těch 19 zl, kteréž se Dobrušovi Židu snímají, 136 zl, taková spravedlnost jakožto po sirotcích zběhlých na Jeho Mi[l]ost Pána jest připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti Pánu odvedeno
13 zl a ostatek 123 zl ukázáno k vyzdvižení sirotkům nebožštíka Mikuláše Ševce.

f 108b
Letha [15]95 přijato z gruntu Pavla Pěkníka peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Dobrušovi Židu 5 zl.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Miláčka 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Pavla Pěkníka za grunth 5 zl. Těch 5 zl dáno Dobrušovi Židu.
Téhož letha [15]96 přijato s podsedku Jana Černého 2 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Holého 5 zl.
Téhož letha přijato s podsedku Jana Černého 2 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Jíry Sovkového 5 zl.
Z podsedka Bartoně Režného přijato ost[atní] 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jíry Sovky za grunt 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jíry Sovky za grunt 5 zl.
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce podli odvodu po s[irotcích] zběhlých odvedeno 27 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Sovkového za grunt 3 zl. Ty sou dány podli odvodu s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Sovkového za grunt 2 zl. Ty sou odvedeny do statku n[ebožtíka] Mikuláše Ševce podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
f 108b
Leta 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Sovky za g[runt] 5 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce podle odvodu.