Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Dům kněze Jana Miletínského

f 74a

Leta Páně 1591 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 20 nadepsaný kněz Jan Miletínskej má dům svůj po nebožt(íku) Jiříkovi Cirinovi zůstalej za 350 zl koupenej. Na to j(es)t závdanku a peněz purkrechtních do leta 94 vyplnil 160 zl a tak ještě od leta 1595 při Vánocích rok po roku dopláceti zůstává 190 zl po 20 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
1. Obci městské strážnicské na ratouz skoupených 67 zl.
2. S(irotkům) n(ebožtíka) Jana Týnecského, totiž Bernartovi
a Václavovi, předně před obecními penězi k vyplacení 33 zl.
3. Jeho Mi(losti) Pánu Strážnicskému, co n(ebožtík) Cirin
na tom domě vyplatil, náleží po vybrání obejm sumy 90 zl.

Jakož jest na domě kněze Jan Miletínskýho Václavovi po Alině Tvrdovské, sestře jeho, spravedlnosti náleželo 11 zl 15 gr, takovejch 11 zl 15 gr jest tenž Václav knězi Janovi za hotovejch 7 zl 15 gr prodal. A tak Václav na tom domě více spravedlnosti jmíti nebude. Stalo se letha 95 den památní svatého Medarda.
f 74b
Letha 95 kněz Jan doložil ty skoupené peníze od Václava Tejneckého 8 zl 15 gr. Ty sou do truhlice sirotčí vložené.
Letha 96 kněz Jan položil za duom svůj peněz purkrechtních 20 zl. Z toho s(irotkům) n(ebožtíka) Tejneckýho do truhly dáno 13 zl a na obec odevzdáno též 7 zl.
Letha 97 položil kněz Jan na obec peněz purgkrechtních, kteréž oni na tom gruntě mají 20 zl.

Já Jan Jetřich z Žerotína a na Strážnici i z svými erby a budoucími potomky, pány strážnickými, známo činím tímto zápisem v knihách purkrechtních města Strážnice učiněným obecně přede všemi, že sem dal a mocí zápisu tohoto dávám sám od sebe i ode všech erbův a potomkův svých, pánů strážnických, urozené paní paní Alžbětě Slavatovně z Chlumu a z Košumberka, manželce své nejmilejší, pro její věrné a upřímné ke mně se vždycky chování dům vejsadní v rynku v městě Strážnici v právě městským přísedící a tolikéž k němu přidávám dvě nivy slove v Hačkách zaplacené i s osetím, jedna Kalnovská a druhá od Pavla písaře důchodního koupená. Kterýžto dům a ty dvě nivy jsou mně Janovi Jetřichovi z Žerotína právem od oumrtním po neboštíku ctihodným knězi Janovi Miletínským, faráři mým strážnickým, jakožto kolátoru fary své nápadem po smrti jeho přišly k jejímu pravému jmění a užívání, f 75a
v čemž jí od erbův mých a budoucích pánů strážnických žádná překážka činěna býti nemá nyní i v časích budoucích, nýbrž ona bude moci s tím se vším činiti, což se jí dobře líbiti a zdáti bude jako z svým vlastním. Všakžméně jestliže by se jací spravedliví dluhové buďto za dům nebo za ty nivy našly, aby

povinna byla paní Alžběta z Chlumu, manželka má nejmilejší, je splatiti a spokojiti. Kterýžto svrchu psaný dům a ty dvě nivy já nadepsaný Jan Jetřich z Žerotína jí paní Alžbětě z Chlumu sám od sebe, od erbův svých a budoucích pánův strážnických za volné a svobodné podli práva purkrechtního odevzdávám. Kdež na jistotu toho a pevnost rukou svou vlastní pod tímto zápisem dole sem se podepsal.
Jehož datum za purgmistra Matyáše Prahenusa a spolu osob jeho radních toho času, v pátek před památkou s(vatéh)o Jana Křtitele Božího letha Páně 1598.
J(an) J(etřich) z Žerotína

Ten duom j(es)t k správě ouřadu na rathauz odveden.