Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunth Jiříka Hájka

f 331a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 134 Jiřík vejš psaný koupil podsedek svůj ze štvrtí achtelem vinohradu v hoře Teplej za 70 R.
Místo závdanku díl Kateřiny manželky svej sobě srazil 30 R a tak ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává po 4 R – 40 R.
Ta spravedlnost náleží osobám těmto:
Item za dluhy nebožt[íka] Martina Babiného, totiž Janovi a Anně, se vyplniti má 40 R. Ty jíti mají letha [15]95 při Vánocích po 2 R a od letha [15]96 pořadně až do vyplnění těch 40 R po 4 R.
Rukojmě Jan Uhléř, Dobiáš Náhlý, Daniel Ryšavý a Martin Málek R.S.N.

Letha [15]93 a [15]94 položil Jiřík vejš psaný dvojích peněz purgkrechtních po 4 R – 8 R.
Letha [15]95 položil Jiřík Hájek za grunth svůj peněz ročních 4 R.
Letha [15]96 položil Jiřík Hájek za grunth 4 R.
Leta 1597 položil Jiřík Hájek za grunt 5 R.
Leta 1598 položil Jiřík Hájek za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Babiného 3 R.
Leta [15]99 má položiti 5 R.
f 331b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jiřík Hájek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Babiného 5 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jiřík Hájek prodal podsedek svůj Jiříkovi Pernikářovi za summu 30 R. Závdanku jemu dal 18 R a ostatek platiti má od leta 1600 při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Kovář, Jan Sýkora, Jíra Slezák S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Pernikář položil s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Babiného 3 R.
Jakož náleželo z tohoto podsedku vyplniti se ještě s[irotkům[ n[ebožtíka] Martina Babiného 9 R, takové peníze povinen Jiřík Hájek z podsedku svého platiti, placením od letha 1602 po 3 R za tou příčinou, že Jiřík Pernikář prodajíc jemu štěpnici sobě těch 9 R srazil.
A tak Jíra Pernikář má podsedek zaplacený.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra Pernikář prodal jest na tomto podsedku pro potřebu svou obci předměstské summy 50 R za hotových 13 R 22 ½ gr, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R.
Rukojmě Lukáš Pernikář, Jíra Kovář, Jakub Kolář, Jan Jitčínský S.R.S.A N.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Pernikář obci předměstské 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Pernikář za grunt obci předměstské dvojích peněz 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Pernikář za g[runt] obci předměstské 4 R.
f 332a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej zůstával, Janu Horákovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukoj[mě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jan Bartošů, Václav Zelenka S.R.S.N.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Horák položil za grunth svůj prvních peněz 2 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Horák prodal požár svůj Janovi Kučerovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu 3 R, platiti má ročněš od leta 1617 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu kruntu, povinnosti JM Páně i obecní Václav Zelenka a Pavel Peksa S.R.S.N.

Letha 1619 za předního konšela Jana Pernikáře když ten Jan Kučera z toho gruntu preč ušel, starší předměští prodali ten požár Ondřejovi Těšínskému za summu 35 R. Závdanku dal ouřadu předměstskýmu 5 R, platiti jej má ročně počna leta 1619 po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Bučovský a Pavel Vracovský SRSN.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Ondřeje Těšínského Matěj Hospodářík pojmouce sobě po nebo[žtíku] zůstalou vdovu za manželku, položil za tento grunt peněz ročních na obec 1 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Alena, po neb[ožtíku] Hospodáříkovi zůstalá vdova, položila za gr[unt] tento na obec městskou 1 R.

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Alina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Matějovi Hospodáříkovi, prodala ten gr[unt] Martinovi Bayerovi za summu 60 R. Závdanku dal jí 5 R a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jíra Sedlicský a Vácslav Slavík S.R.S.a N.
f 332b
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Bayer položil za gr[unt] k obci městské 1 R.

Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Bayer položil za gr[unt] k obci městské 1 R a Alině Hospodáříkové na vydělané peníze 15 gr.
Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Martin Bayer položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt ut s[upr]a Martin Bayer prodal jest zase Matoušovi Pavlíčkovi za summu 60 R. Závdanku dal jemu 4 R 15 gr, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Bartek Fryštacký a Zigkmundt Kulhánek S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Pavlíčků položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Matouš Pavlíčků položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Z toho vydáno Alině Hospodáříkové na vydělané peníze 15 gr.

Pusté

Letha Páně 1712 dne 5. Novembris za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, takový z holého místa vystavěl Václav Mega, kterýžto grunt dle pořádku městského se jemu připisuje v summě jak předtím byl 60 zlm. Však aby jej tím lépejíc opravovati mohl, z tej summy se jemu za vystavení za zaplacené vypisuje třetí díl, totiž 20 zlm, ostatní summu bude povinen platiti
f 333a
ročně obci městskej po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Martin Saltzman a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Od datum zápisu tohoto polhocení ještě užije čtyri roky.

Letha Páně 1714 dne 11. Martii za purgmistra p[ana] Philipa Černého zvelebíc a vystavíc grunt ut supra Václav Mega, též majíce jej sobě připsaný, takový z svých důležitých příčin z svej dobrovolnej vůle prodal Ondřejovi Tománkovi a s tím, co jemu za vystavení poraženo bylo, totiž 20 zlm, za hotovú summu dvaceti devět rýnských třicet krejcarů. Kterýžto grunt se nyní dle pořádku městského jmenovanému Ondřejovi Tománkovi připisuje za vlastní a svobodný, k placení ostatní hlavní summy, totiž 40 zlm, obci městskej každoročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jo[han]es Bíteský a Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. Polhocení ještě užije, jak nahoře Mega užíti měl.

f 333b
Přípis Jozepha Tománka

Leta Páně 1770 dne 3. April[is] za burgmistra pana Karla Večeřa a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jozeph Tománek a ohlásil, kterak on ten po svojím neb[ožtíku] otci Ondřejovi Tománkovi dle učiněného kšaftu na něj napadající dům pro pořádek městských práv a zřízení Jeho Jasnosti císařskej s tím na něm od starodavna majícím právem právně připsán míti žádá. Na kterúžto služnú žádost se ten grunt opáčenému Tománkovi spolu i s těma od starodávna obci městskej podlužnýma verunkovými penězi p[e]r 40 zl moravských rýnsk[ých] při posudcích po 2 zl moravsk[ých] připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení král[ovské] a císařskej, vrchnostenskej a městskej povinnosti p[an] Frantz Gatty a p[an] Ignác Košvic. Stalo se dne a roku ut supra.

Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 25. Jänner [1]789
Přípis Františka Tománka

Dnes důle psaného dne a roku stala se dobrovolná a nepřinucená smlouva mezi Jozef[em] Tománkem jakožto otcem stranou jednou, pak Františkem Tománkem jakožto synem stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu odevzdaného domu, a sice:
Za první Jozef Tománek zadává a dobrovolně daruje
f 334a
synovi svému Františkovi Tománkovi, jeho vlastní a jemu právně připsaný na Oujezdě vedle Pavla Svobody a Jana Hrachovského stojící dům. Však ale
za druhé on Jozef Tománek zanechává pro sebe, aby on v témž domě tak jako kdy prve vždy až do smrti plnomocným hospodářem býti a to, cokoliv by se jemu líbilo, buď krávy, černý dobytek, husy, slepice a tak dáleji sobě chovati mohl. Přitom taky
za třetí vymiňuje pro sebe Jozef Tománek, aby on tu kde by se jemu líbilo, buď napředu aneb v zadní světnici přebývati mohl, kdyby ale v zadní světnici přebývati chtěl, techdy z toho hned v tej vedle tej světničky se vynacházejícího chléva sobě komůrku vystaviti pro sebe zanechává, ostatně ale chlév pro dobytek jemu na vůli stojí, kde se mu koliv líbiti bude postaviti, jako od sklepa klíč ve svej opatrnosti vždy míti si vymínil a půl humna podobně právo k užívání si zanechal. Dálejc a
za čtvrté ty na tom domě se vynacházející a obci městskej náležející verunkový peníze p[e]r 40 zl mor[avských], které po 2 zl mor[avských] k splacení přijíti mají, budoucí držitel gruntu František Tománek dobrovolně na sebe přijímá. Jakož taky a
za páté všechna oprava domu aneb kdyby Bůh všemohoucí

(od čehož on milostivě zachovati rač) neštěstí ohně dopustiti ráčil, sám Franc Tománek [na] svůj náklad vésti má.
f 334b
Vše věrně a bezlestně.
Že tomu všemu tak a nejináče jest nejenom obě stránky svejma vlastníma rukama se podepsaly, ale taky dvouch svědků, však jim bez újmy a škody, k společnému podpisu schválně jsou dožádaly.
Jenž se stalo v městě Strážnici dne 23ho Januarii [1]789

Martin Gatty Jozef Tománek
dožádaný svědek odevzdavatel

Ignatz Prat Franc Tománek
dožádaný svědek syn
Karel Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel

(Poznámka tužkou)
No 400