Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunth Jíry Poláčka

f 305a

Letha Páně 1562 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 58 ten Jíra koupil grunth svůj za 24 R.
Kderýž má již zouplna a docela zaplacený.

Letha [15]95 Jíra Poláčků prodal podsedek svůj Vítkovi Dobrodinskému za summu 57 R. Závdanku položil Poláčkovi 7 R, letha [15]95 roční peníze položil za grunth Poláčkovi 3 R a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 4 R.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jíra Hrnčíř, Jan Slavkovský S.R.S.N.
Ta všecka summa jest prodána od manželky nebo[žtíka] Jíry Poláčka, což koli ještě na něm dopláceti zůstává, obci předměstské.
Letha [15]96 položil Vítek Dobrodinský obci předměstské
4 R.
Leta [15]97 položil Vítek Dobrodinský předměstské obci 4 R.
Leta 1598 položil Vítek Dobrodinský obci předměstské za grunt 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Vítek Dobrodinský za grunt svůj obci předměstské peněz skoupených 4 R.
f 305b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Vítek Dobrodinský obci předměstské položil 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Vítek Dobrodinský za grunt obci předměstské za rok 1601 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Vítek Dobrodinský za g[runt] obci předměstské 4 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali grunt požár, zůstalej po neb[ožtíku] Vítkovi Dobrodinským, Vávrovi Leskovcovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Večeře a Stanislav Šidlovský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Obci předměstské předních peněz 15 R, nebo 4 R na požáru upustili.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Dobrodinskýho naposledy 5 R.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Vávra Leskovec za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Vávra Leskovec, jest omyl, položil za něho soukup.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Vávra Leskovec prodal podsedek Samuelovi Nožičkovi za summu 53 R. Závdanku jemu dal 10 R a platiti má od letha 1610 při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Macek Lobenský a Jan Pohanků SRSN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Samuel Nožička za g[runt] obci předměstské 1 R 15 gr.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel Nožička prodal podsedek Kryštofovi Rudeckému za summu 60 R. Závdanku dal 20 R, platiti má rok po roce při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Augustin a Filip Urbánků S.R.S.a N. f 306a
Na tom gruntě náleží:
Obci předměstské předních peněz 12 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Dobrodinskýho 5 R.
Samuelovi Nožičkovi naposledy 22 R 15 gr.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Kryštof Rudecký za gr[unt] obci předměstské 1 R 15 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Kryštof Rudecký za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Kryštof Rudecký za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Kryštof Rudecký za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Kryštof Rudecký prodal podsedek svůj Jírovi Vrablovi za summu 60 R. Závdanku mu dal 12 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Ďulička, Mikuláš Hlucký SRS.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Vrabla za grunt svůj obci předměstské 2 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Vrablů svrchu psaný prodal podsedek svůj Jírovi Konečnému jinak Žiškovi za summu 60 R. Závdanku dal Jíra Konečný 12 R a co Jíra Vrablů zaplaceného měl 2 R, ty jemu pouští, platiti má po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení grunthu a povinnosti panské i obecní Vácslav Kaláb a Jakub Chytroška S.R.S.N.
Letha ut s[upra] za téhož konšela položil Jíra Konečný za grunth svůj prvních peněz obci předměstské 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Konečný za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměstské
2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Konečný za gr[unt] svůj prvních peněz obci předměstské 3 R.

Pustý

f 306b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Janovi Blažejovi za summu 70 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení, povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Bělohlávek a Jan Kučera S.R.S.a N.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Blažejovým pustila jest ten grunt ut supra synu svému Blažejovi Ratiborskému za summu 70 R bez závdanku, placení každoročně při posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnsti všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Havel Smolka S.R.S.a ne.R.

Letha 1688 dne 29. Januarii za purgmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho po smrti Blažeje Ratiborského pozůstalá vdova po něm nemohouc povinnosti všeliké spravovati, aby skrz to nehynuly, prodala jest ten grundt v tej summě, jak jej její [manžel] byl ujal, za (Vavřinec Tichý) za 70 zlm. Závdanku jí dal při odevzdávce 3 zlm 12 gr, področně platiti po 2 zlm. Odevzdán za svobodný a volný.
Rukojmě za vystavení gruntu S.R.S.N. Martin Gajda a Pavel Vykročil dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času
f 307a
po smrti Vavřína Tichého pozůstalá cera Marina po něm provdala se za Mikuláše Chládka, pročež nejsouce žádného jiného sirotka jí nadepsanej Marině ten grunt ut supra připadl a jmenovanému Mikulášovi Chládkovi zase nomine uxorio připadá. Pročež se jemu týž grunt spolu i z těma 3 zlm 12 gr, co neb[ožtík] Vavřín Tichý byl vyplatil, připisuje v summě jak nahoře prodajnej 70 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu přišel, s tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 22 zlm
6 gr, a tak má na tomž gruntě zaplaceného 25 zlm 18 gr, ostatní, totiž 44 zlm 12 gr, povinen bude platiti každoročně po 2 zlm obci městskej strážnickej. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Jan Horák a Carel Bartoňovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

f 307b
Letha 1711 dne 4 Feb[ruarii] pokládá peněz posudkových Mikuláš Chládek obci městské 1 zlm.

Letha Páně 1740 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Hendricha Bartelsmanna a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Pavel Brož nechtíce a nemohouce ten grundt skrz nemoc svú dálejíc opravovati, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Martinovi Valúchovi za hotových čtyri a dvacet rýnských. Kteréžto peníze poněvadž prodavač Pavel Brož k svým rukám přijal, pročež nyní se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává, s placením ostatních 43 zlm 12 groše peněz verunkových při posudcích ročně po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Ignatz Pfilip S.R.S.V. a neomylnú. Stalo se dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran.
f 308a
Přípis Matese Valúcha

Leta Páně [1]765 dne prvního Martii za burgmistra pana Joseph Křižana a spoluradních toho času předstoupil Martin Valúch v domě radním a oznámil, že skrze svou starost jeho grunt držeti nemůže, pročeš takový ze své dobré vůle svému synovi Matúšovi v summě 70 zlm popouští a sobě přitom vejminku v zadní světnici až do své a jeho manželky smrti vyměňuje, k tomuš taky chlév pro dvě krávy na své outraty postavit a užívat može, item jeden krmík a nad svou svjetničkou hůru pro svou potřebu zachovává, kdyby ale spolu porovnat [se] nemohli, tak kupec prodavačovi za tu vejminku povinen bude 40 zlr. Pročeš se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný s tyma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 42 zlm 12 gr bílých ročně při posudcích po 2 zlm obci mněstské patřící připisuje a odevzdává.
Svjetkové to za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské], mněstské p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et a[nn]o ut supra.