Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Sirotci nebožt[íka] Pavla Pavlišového

f 112a

Jest jich šestero, Martin, Mikuláš, Zuzanna, Johanka, Anna, Kateřina a Kateřina mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Urbancového 200 zl.
Na vinohradě v dolním v Dobrej hoře, kterýž týž Jan Urbancův drží, 70 zl.
Více na druhém vinohradě v týž hoře Dobrej jim náleží
50 zl.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Leskovci 79 zl.
Více za volka a dvě krávy 10 zl.
Summa všeho 409 zl. Z toho se sráží za dluh neboštíka otce těchž sirot[ků] podle sečtení 9 zl 2 ½ gr. Zůstává 399 zl 27 ½ gr.
f 112b
Dělíc tu summu na sedm dílů, příde na jednoho každého po 57 zl 3 gr 6 ½ den.

Anna z těch sirotků jest umřela, spravedlnost její na Martina, Mikuláše, Zuzannu, Johanku a Kateřinu, bratry a sestry její, připadla.

A tak se jednomu každému dostane toto:
Item Kateřině mateři těch sirotků 55 zl 16 gr 5 ½ den. Tu spravedlnost jest Jan Urbanců, manžel Kateřiny, sobě na vinohradě v Dobrej hoře srazil a tak tu nic více jmíti nebude.
Item Martinovi náleží mimo to, což sobě na vinohradě v Dobrej hoře, kterýž v 50 zl ujal, srazil, k doplnění dílu jeho dodati 16 zl 20 gr 1 den.
Item Mikulášovi náleží k doplnění dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení 65 zl 12 gr 4 ½ den.
Item Zuzanně, Johance a Kateřině náleží, neb ony na díl svůj nic
f 113a
nepřijaly, jednomu každému z nich po 65 zl 20 gr 1 den.
Summa všeho, což jim na díly jejich dodati přijde, 282 zl 3 gr 1 ½ den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Jana Urbancového 182 zl 28 gr 1 ½ den. Ty se pokládati mají od letha [15]93 po 10 zl.
Item více na vinohradě v Leskovej hoře, kterýž Jíra Drlíčků drží, 79 zl. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 zl.
Item více mají při Janovi Urbancovým otčímovi svým dvě krávy a volka za 6 zl.
A při právě hotových zůstává 21 zl 5 gr.
Letha [15]93 položil Jan Urbancuov 5 zl. A tak při právě zůstává těm sirot[kům] výš psaným 26 zl 5 gr.

f 113b
Letha [15]94 přijato od Jana Urbancového za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Ty v truhlici zůstávají.
Z těch šesti zlatých dáno za dluhy nebožštíka otce jejich toto:
Item Danielovi Židu za 1 měřici žita 27 gr.
Item Holomkovi Židu též dáno 2 zl.
Item na kostel kněždubský 1 zl 7 ½ gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Jíry Drlíčka za vinohrad peněz ročních 4 zl.
Item Pinkusovi Židu dáno za dluh nebož[tíka] otce těch sir[otků] za 7 loket sukna po 7 ½ gr – 1 zl 22 ½ gr.
Více přijato na vyšlou spravedlnost do truhlice sirot[čí]
4 zl.
Od vkladu do register těchto Václavovi Lethovskému dáno
1 zl 29 gr 5 den.

Letha [15]95 přijato od Jana Urbanového za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 2 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Žahoura za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Mikolášovi když umřel dáno na pohřeb, který se z dílu jeho po něm zůstalý[m] sraziti má 1 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Ocasa za grunth, kteréž Jan Žahour položil 6 zl.
Téhož letha přijato od Jíry Komínka na místě Drlíčkovém
1 ½ zl.
Letha 1597 přijato od Václava Ocasa za grunt 6 zl.
Z toho vydáno Mikulášovi na díl jeho od učení řemeslu krejčovskému 5 zl, ostatek vloženo do truhlice sirotčí.
f 114a
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Václava Ocasa za grunt 6 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jíry Komínka ze Vnorov za vinohrad lonských a letoších peněz po
2 ½ zl – 4 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od ouřadu peněz utržených za užitky z roli pusté a z louk mimo vydání podle sečtení 10 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového z poručení J.M. Paní vydáno Martinovi sirotku na závdanek, když sobě grunt otcovský koupil, 20 zl.
Více sobě týž Martin srazil na gruntě svém, který koupil, nápadu po Mikulášovi bratru a Johance a Ance, sestrách jeho zemřelých, sumy 56 zl 19 gr 2 ½ den. A tak díl svůj i po těch zemřelých zouplna docela vyzdvihl.
Od Jana Trávníčka za vinohrad na místě Jíry Komínka přijato 1 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Martina Pavlišového za g[runt] 4 zl.

Letha 1607 za fojta Martina Remšova přijato od Jana Trávníčka za vinohrad v hoře Leskové 2 zl.
Zuzanna sirotek nechtíc v řádu státi a k rejstrům se stavěti, spravedlnost její na Jeho [Mil]ost Pána vyzdvihovati se má, na to jest hotových k ruce Jaho [Mil]osti Páně vzato
2 zl.
A což zuostávalo na dluhu za Jeho [Milos]ti Pánem vyšlé spravedlnosti 46 zl 23 gr 2 den, ta jest z dluhu panského sražena. Ostatek co bude zuostávati mimo to, má se k ruce panské vyzdvihovati. Act[um] letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcového.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jana Valky na místě Jana Trávníčka za v[inohrad] 1 zl. Ten přijal muž Zuzanin Jíra Podhorský.
NB. Z dovolením p[ana] Jakuba Kobylskýho, ouředníka na Strážnici, puštěna jest spravedlnost Zuzanně ut s[upr]a, což jí mimo to, co k ruce panské vyzdviženo, zuostává i po zemřelých bratřích a sestrách jejích, za příčinou, že na gruntech panských zuostává a živnost provozuje.
f 114b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Trávníček za vinohrad zadržalých peněz 9 zl. Ty přijal Jíra Podhorský na díl ženy své.
Více položil Jan Trávníček za vinohrad 1 zl 15 gr. Přijal je Jíra Podhorský.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlcového položil Jan Valka na místě Jana Trávníčka 2 zl. Ty přijal Jíra Podhorský na místě Zuzanny ženy své.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového položil Jan Valka za vinohrad v hoře Leskovské 2 zl. Ty přijal Jíra Podhorský na díl Zuzanny ženy své.