Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunth Dobiáše Zedníkového

f 341a

Ten jest zaplacenej a mateř souc slepá z dítkami svejmi se na něm živí.

Ten grunth jest letha [15]96 prodán z vinohradem a jednou štěpnicí podle zapsání kněh sirotčích v listu 267 za summu
160 R.
Na tu summu sobě díl svůj i po Jírovi, bratru svým zemřelém, srazil všeho 62 R 10 gr a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]96 při Vánocích pořadně až do vyplnění summy po 6 R – 97 R 20 gr.
Ta summa komuž náleží, o tom při s[irotcích] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka položeno najdeš.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Daniel Ryšavej a Daniel Štěpanec S.R.S.N.

Letha [15]96 položil Tobiáš za grunth svůj peněz purgkrechtních mateři své 6 R.
Leta [15]97 položil Tobiáš za grunt peněz purgkrechtních
6 R.
Leta 1598 položil Tobiáš Zedník za grunt svůj peněz ročních 6 R.
Ty přijal Daniel Ryšavý na díl Mandy manželky své. Acth[um] za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Tobiáš Zedník za grunt svůj 6 R.
Ty sou přijaty do statku n[ebožtíka] Vaňka Zedníka.
f 341b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tobiáš Zedníček srazil sobě dílu svého na tomto gruntě, což na něj po mateři jeho zemřelé přišlo, totiž 12 R 7 ½ gr.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Tobiáš Zedníček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 6 R.
Zůstává ještě doplatiti těm sirotkom 5 R 12 ½ gr.
Za to rukojmě Štefan Lech.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Tobiáš Zedníček prodal podsedek svůj Kateřině Purkrábkové za summu 113 R. Závdanku jemu dal 63 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Sýkora, Daniel Mazánek S.R.S.N.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Kateřina Purgkrábková 17 ½ gr a Tobiáš Zedníček k tomu doložil, jakž nahoře psáno 5 R 12 ½ gr, což všeho učiní 6 R.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Kateřina Purgkrábková ležíc na smrtedlné posteli poručila tento podsedek i s tím se vším, což na něm zaplaceného měla,
Mathoušovi synu svému, toliko aby z něho na s[irotky]

n[ebožtíka] Vaňka Zedníka summy 44 R vyplnil, placením od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thobiáš Strejčků, Kašpar Bednář a Thobiáš Purgkrábek S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Mathouš Purgkrábek za grunt ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 6 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Mathouš Purgkrábek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil za g[runt] Matouš Purgkrábek na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 6 R.
f 342a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře prodán jest podsedek požár ut s[upr]a po neb[ožtíku] Mathoušovi Purgkrábkovi zůstalý za summu Jindrovi Kopydlanskému 100 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Pěkník a Řehoř Karvinský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka (neb se na požáru 10 R škodovati muselo s dovolením pana ouředníka) předních peněz
16 R.
Nápadníkům neb[ožtíka] Mathouše Purgkrábka naposledy 84 R.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jindra Kopydlanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka
4 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jindra Kopydlanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 4 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jindra Kopydlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jindra Kopydlanský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zedníka 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jindra Kopydlanský za grunt nápad[níkům] Matouše Purgkrábka
4 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jindra Kopydlanskej jináč Červenka prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Kunovskýmu za summu 140 R. Závdanku jemu [dal] 40 R, ostatek platiti má od letha 1613 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za placení, opravu a povinnosti J.M. Páně Daniel Kousal, Mikuláš Štercký S.R.S.N.
Letha 1613 za předního konšela Jan Pernikáře položil Jan Kunovský 4 R.
Ty přijal Tobiáš Purgkrábek, nápadník Matouše bratra svého.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jan Kunovský prodal podsedek svůj Danielovi Vanovskýmu za summu 140 R. Závdanku jemu dal 40 R, ostatek platiti má od letha 1614 po
4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Matouš Kopydlanský a Jan Pahnost S.R.S.N.
A což Jan zaplatil mimo závdanek 4 R, ty Danielovi pustil.
f 342b
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Vanovský za g[runt] svůj peněz ročních 4 R.
Ty přijal p[an] Tobiáš Purgkrábek nápadník.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R.
Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek nápadník.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R.
Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek nápadník.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R.
Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek nápadník.
Letha 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Vanovský položil za gr[unt] peněz ročních 4 R.
Ty přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek nápadník.

Letha 1623 za předního konšela Martina Kašuby Daniel Vanovský zemřel a po smrti jeho nápadníci po něm zůstalí prodali ten podsedek svrchu psaný ctihodnému knězi Danielovi Milivenskýmu za summu 140 R. Závdanku dal při odevzdávce, kteréž peníze od ouřadu předměstského na zadržalé zbírky přijaty jsou 10 R a což na něm nápadníci ut s[upr]a zaplaceného měli, to jsou knězi Danielovi z své dobré a svobodné vůle darovali, ostatek summy platiti má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jan Malenovský a Matěj Kohout S.R.S.a N.
A jakož jest pan Thobiáš Purgkrábek na témž podsedku měl k dobírání 52 R, takové peníze všecky pustil a dobrovolně datoval k[nězi] Danielovi, manželce a dítkám jeho.
A tak pan Tobiáš na něm nic víceji nemá.
f 343a
Víceji na podsedku napřed psaném náleželo Jindrovi Kopydlanskému 20 R, kteréž peníze podle obdarování připadly na obec města Strážnice. Takové peníze k žádosti kněze Daniele a na přímluvu pánů a přátel jeho puštěny jsou témuž k[nězi] Danielovi za hotových 5 R. Kterýchž 5 R přijal Šimon Tesařů, toho času purgmistr města Strážnice, na obec městskou.
A tak kněz Daniel má ten podsedek ut s[upr]a zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho ten grunth napřed psaný po vyhoření pan purgkmistr a páni prodali sou Pavlovi Křemelickýmu za summu
140 R. Však poněvadž ten grunt podle jinších sousedův z gruntu vyhořel a na větším díle všechen na skázu přišel, tak se jemu dle poručení vrchnosti polovici, totiž 70 R, upouští a vypisuje, ostatek pak summy má a povinen bude počna letha 1659 při každých posudcích po 2 R komu kolvěk náležeti bude splacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Mikuláš Moštěnský a Jíra Fic SRSaNR.

Tak jakož pamět nalezena jest, že 1629 kněz Daniel Milivenský z města U[herské] Skalice maje zaplacený podsedek svůj na předměstí strážnickém, že takový podsedek v nadepsaném roce jest prodal urozenému panu Ladislavovi Hleděnohořskému z Častrova za summu hotovú 140 zlm. Takový nápad po smrti jejich všecken připadl dítkám jejich, z kterýchžto jsouce v řádu Piarum Scholarum oblečeny a v něm zůstávaje, tak všecken
f 343b
nadepsaný nápad na klášter strážnický držitel toho gruntu po
2 zlm ročně Pavel Křemelický povinen bude, jak napřed zápis jeho summu hlavní po sražení 70 zlm attestiruje.
L[eta] 1666 a 1667 položil Pavel Křemelický naproti summě peněz ročních 4 zlm.
Takové převzali k rukám svým úplně páni patres Piarum Scholarum z kláštera strážnického
Item více dal p[ánům] patrom 4 zlm.

Letha Páně 1697 dne 19. Aug[usti] za purgmistra pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho po smrti neb[ožtíka] Pavla Křemelického pozůstalá vd[ova] Zuzanna, manžel[ka] jeho, nemohouc na tom podsedku délejíc pro sešlost věku svého zůstávati, prodala jej Václavovi Megovi za summu 140 zlm, za který jí dal toliko za vystavení a co vyplaceného měla, to také mu sprodala za 12 zlm 25 gr 5 den a nic více mimo toho na něm praetendirovati nemá. Ostatní summu platiti povinen bude p.p. Piarum Scholarum, totiž 62 zlm, každoročně po 2 zlm.
f 344a
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Martin Kořínek a Jakub Ondrúšek SRSN.
NB. Pamět se činí, poněvadž nadepsaná vdova ten g[runt] tak lacino prodala, z tej příčiny tej lásky jemu popříti dala, aby on jí v její starosti v tom domě místa až do smrti její příl i věcem jejím, což on před o[patrným] p[anem] purg[mistrem] a p[ány] splniti se zavázal, však aby svornost mezi nimi zachovaná byla.

Letha Páně 1710 dne 18. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Václav Mega jsouce již věkem zešlý, k stavení gruntu ut s[upra] od rebelantů spáleného nedostatečný a k zbývání povinností nemožný, takový z lásky a náchylnosti dobrovolně pustil Philipovi Srnskému, zeti pastorkyně svej, v tej summě, jak jej sám sobě připsaný měl, totiž ve 140 zlm. A to, co na něm vyplaceného a od vd[ovy] Křemelického skoupeného měl, též jemu daroval, totiž 78 zlm.
f 344b
A co on vnově na těch 62 zlm colleji strážnickej Piar[um] Scholar[um] patřičných vyplatil, totiž 16 zlr 20 kr, to jemu též z lásky daroval, a tak bude míti obého vyplaceného 92 zlm. Za kterúžto summu a praetensi nadepsaný Philip 15 zlm toliko jemu dal, ostatek, jak nahoře obmezeno, všechno jemu daroval, naprotiv čemuž on Philip jemu u sebe místa příti do libosti jeho se zaslíbil. Ostatních 48 zlm ještě klášteru platiti povinen bude ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] s zbývání povinností p[an] Jan Hlubocký a Jan Stavinoška S.R.S.A N. Stalo se dne a leta ut s[upra].
Letha Páně 1722 dne 1. Septembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času Philip Srnský produciroval originalní quittanci Collegia R.R.P.P. Pia[rum] Schol[arum] v Strážnici, že na praetensi jejich ut supra vyplatil až do 23. Novembri 1720 25 zlr 40 kr, kteréžto se jemu připisují za zaplacené.
f 345a
Letha Páně 1722 dne 1. Septembris za purgmistrovství p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času ukúpíce sobě držitel gruntu ut supra Philip Srnský dům v okršku městském, tento nahoře psaný prodal jest Ondřejovi Floriánovi i s tím všechným, co na něm zaplaceného měl, za hotových 40 zlr a contribučenský rešt z domu přicházející za rok 1720 ještě
16 kr a za 1721 1 zlr a za 1722 celoročně kupec k placení na sebe přijal. Pročež jsouce v tom obúch jich dobrovolná smlúva týž grunt se připisuje Ondřejovi Floriánovi za vlastní, placením ostatní verunkovej summy do Colleje vel[ebných] P.P patrů Piar[um] Scholar[um] každoročně při posudcích po
2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Horný a p[an] Václ[av] Netolička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Jan Svoboda.

f 345b
Přípis Jozefovi Floriánovi

Leta Páně [1]771 dne 6. Aprilis za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jozef Florián a ohlásil, kterak on po svém nebošt[íku] otci Andresovi Floriánovi na Oujezdě 1 polovicu, druhou ale jeho bratr Šebestián toho domu jest zdědil. Pročeš se jemu Jozefovi Floriánovi jakošto hospodářovi spolu s tyma gruntovníma penězi p[e]r 30 zlr 20 kr R.R.P.P. Pia[rum] Scholae při posudcích po 1 zlm za jeho vlastní na tento spůsob zapisuje a odevzdává, aby jak on, tak jeho bratr Šebestian povinnosti všelijaké každý polovic platil a matce své Zuzaně vejměnku pro ňu samú užívati zanechal.
Svědkové toho za opravení gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] povinností p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Peter Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.
Roku 1775
Pamět. Dne 18. měsíce července vejš jmenovaný Jozef Florián za výminku, kterú matka do smrti svej, totiž svobodné bydlení v domně mněla, deset rýnských při termíně s[vaté]ho Václava platiti se uvolil a grunt ten jak od výminky, tak taky složíce bratrovi svému 100 zlr od společnosti očistil a jemu Jozefovi samotně pozůstal.
f 346a
Přípis Martina Černého

Leta Páně 1775 dne 18. měsíce červnece za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Jozef Florián grunt ut supra po učiněnej splátce bratra Šebestiána a výminky matky Zuzany celý, vlastní a dědičný, takový za grunt No 36 folio 354 versa pagina z Martinem Černým přefrejmačil a náddavku od něho Martina Černého jedno sto rýnských hotovej summy jest přijal. Pročež týž grunt se jemu Martinovi Černému i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi do Collegium veleb[ných] P.P. patrů Piarum Scholarum p[e]r 30 zlr 20 kr říských po 2 zl morav[ských] při posudcích k splacení připadajícíma za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a p]an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti strany obojí, jakož taky matky i bratra Floriána.

(Poznámka tužkou)
[No] 401
1787 Pavel Svoboda frejmarkem