Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunth Martina Pohanky

f 313a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh purgkrechtních nových červených v listu 57 ten Martin ut s[upr]a má grunth svůj koupenej za 43 R peněz hotových.
A tak jej docela a zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin Pohanka prodal podsedek svůj ut s[upr]a Samuelovi Nožičkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno)

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Samuel Nožička opravíc nětco ten podsedek ut s[upr]a prodal jej Janovi Pohankovi za summu 46 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Trn a Jíra Machů S.R.S:A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Pohanka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pohanky 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Pohanka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pohanky 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Pohanka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pohanky
2 R.
Adam bratr jeho pustil jemu na tomto gruntě, což jemu náleželo 11 R 17 gr 6 den. f 313b
Letha 1611 Jan Pohanka skoupil od švagrův svých, nápadníků po n[ebožce] Marijaně, což jim nápadu z statku n[ebožtíka] Martina Pohanky náleželo, jakž smlouvu ukazuje 26 R.
Přeplatil 3 R 17 gr 6 den, ty sobě na vinohradě v Růžené sráží.
A tak má podsedek za zaplacený.

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Pohanka prodal ten grunth Martinovi Vystavilovému za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má počnouc po 4 letech při posudcích po 3 R. Z tej summy z těch 40 R upustil a daroval jemu 20 R, avšak na ten spůsob, jakož byl Jan povinen Jeho [Mil]osti Pánu na zaplacení dluhův obecních míti a chovati volka v půltřetím letě, takového volka týž Martin povinen jest opatřiti a chovati. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Chabaňa a Jan Šimků S.R.S:N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Vystavil položil za gr[unt], kteréž při právě zůstávají 1 R.

Pusté

Letha Páně 1711 dne 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času ujmúce Pavel Hlúšek grunt ut supra, který jen holé místo od mnoho leth zůstával a skrz ty všelijaké pokřiky a běhy rebelantské
f 314a
jeho až posavad připsati sobě nedal, pročež se jemu nyní připisuje v summě prodajnej, jak prve byl, ve 40 zlm. Však že tenž grunt z holého placu vystavil, aby tím lépeji ten grunt opravovati mohl, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 26 zlm 20 gr, po vyjití lhoty, která se jemu ještě ode dne odezdávky na dvě letha, totiž až do letha 1712 inclusive užíti má, bude povinen obci městskej při posudcích každoročně po 2 zlm platiti. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Martin Mřenka a Matys Lariš S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1713 dne 3. Augusti vd[ova] Hlúšková nemohúc gr[unt]
f 314b
ut s[upra] délejíc držeti a povinnosti zbejvati, prodala jej Mikulášovi Majzlíkovi za summu 46 zlm. Závdanku jí dal hned
6 zlr a co zaplaceného měla skrz porážku, ty jemu také pustila, a tak bude mít vyplaceného 19 zlm 10 gr, ostatních
26 zlm 20 gr platiti bude při držaných posudcích po 2 zlm, rešta na něm pozůstávající kupec na sebe přijímá. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Johannes Bíteský a p[an] Pfilip Černý, purgmistr toho času S.R.S.V.N.

Letha Páně 1714 dne 9. April[is] za purgmistra p[ana] Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Marina Majzlíčka grunt ut supra za sirotčí peníze koupený, takový z svej dobrovolnej vůle prodala Pavlovi Mrlákovi, příchozímu z Korytnej, za hotových 9 zlr, kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají, grunt ale ten se připisuje v hlavní
f 315a
summě za 46 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jakub Hrdlička a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N.
Contrib[uci] a všelijaké povinnosti teprv od svatého Jiří 1714 roku Pavel Mrlák platiti povinen bude. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Leta Páně 1743 dne 22. Januarii za ouřadu purgkmistrovského ten čas opatrného pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času Antonín Mrlák před panem purgkmistrem a spoluradních v domě

radním stojíce to jest přihlásil, že svůj ut supra grund [ze] svej líbeznej a dobrej vůle Jiříkovi Brožovič za 66 zlr jest odprodal. Poněvadž ale na tom gruntě posudkové až do toho času jsou, prodavač kupujícímu na vyplacení takových posutkových peněz 7 zlr odpustil, tak Jiří Brožovič 59 zlr Antonínovi Mrlákovi dodati povinen bude. A poněvadž ale [v] 1711 roce na tomž gruntě 26 zlm 20 groš[ů] zůstalo, 1714 ale 46 zlm vypsané byly, pročež ale [v] 1714 roce o 20 zlm vícej se vypsalo, žádné příčiny převedené nebyly,
f 315b
zůstávati bude při tej summě, jak [v] 1711 roce postavena a vysvětlena byla, totiž 26 zlm 20 gr, přímouce takové peníze těch 29 zlm Antonín Mrlák kupujícího in optima forma juris quituje a prázna činí. Pročež Jiříkovi Brožovič takový grunt se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravování gruntu a placení všelijakých povinností době dožádal pana Pavla Surý a p[ana] Jiříka Stanislava radních.
Contribuce a co by jiné povinnosti byly, bere na sebe za 1742 Antonín Mrlák, Jiří Brožovič za tento 1743 rok od
1. Januarii.

Přípis domu Tomáša Brožoviča

Letha Páně 1754 dne 11ho Maii za purkmistra p[ana] Jozefa Duraye a spoluradních toho času majíce Jiřík Brožovič grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, jest takový svým dvúm bratrom Tomášovi a Pavlovi Brožovičovi proti tomu jim od neboš[tíka] otce odporučeným gruntem v jedno sto a dvanásti rýnsk[ých] popustil. Kteří dva bratři tento grunt společně užívati, naprotiv všechny povinnosti
f 316a
spolu spláceti povinni budú, kdyby ale se srovnati nemohli aneb se rozlúčiti chtěli, tak jeden druhýmu polovic tej ceny, to jest padesát šest rýnský[ch] zplatí. Pročeš se nadjmenovaný grunt Tomášovi Brožovičovi jakožto staršímu synovi s tou nadepsanú clazulú, i s těma na tom gruntě podlužnýma 26 zl mor[avských] 20 gr verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení cís[ařské] contribuci, pak vrchnostensk[ých] a městských povinností p[an] Jozef Haisig a p[an] Martin Smaženka. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Tomáša Koštúra

Leta Páně 1762 dne 14. Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Tomáš Brožovič grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle Tomášovi Koštúrovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodal.

Vymiňuje ale sobě Tomáš Brožovič svobodné bydlení zkrz čtyri roky, kdyby se ale spolu znášet nemohli, Tomáš Koštúr Tomášovi Brožovičovi za každý rok 3 zlr položit má. Pročež se nadjmenovaný grunt Tomášovi Koštúrovi i s těma na
f 316b
tom gruntě podlužnýma 26 zl mor[avských] 20 grošů verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti tak císař[sko] král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Johann Weiner a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.