Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunth Tomáše Holdy stolaře

f 351a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 73 nadepsaný Tomáš Holdových koupil podsedek svůj od Martina Málka za 70 R.
Na kderejž jest téhož letha vejš psaného položil závdanku 11 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává 59 R. Ty pokládati má pořadně po 5 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item obci předměstskej předních peněz 50 R 15 gr.
Item Martinovi Málkovi též náleží 8 R 15 gr. Ty jemu jíti mají, když obec napřed psaná svou spravedlnost vyzdvihne, na posledních penězích.
Rukojmě za opravu gruntu a povinností panských Daniel Ryšavej a Jan Hodinář R.S.A.N.

Letha 1595 položil Tomáš nahoře psaný za grunth peněz purgkrechtních obci předměstské 5 R.
Martin Málek spravedl[nost] svou, což jemu náleželo 8 R
15 gr, obci předměstské prodal. A tak tu spravedlnosti více nemá.
f 351b
Letha [15]96 Tomáš Stolař prodal podsedek svůj Zuzaně, dceři nebožt[íka] Holého, v tej summě, jakž napřed položeno, za 70 R. Místo závdanku položila roční peníze obci předměstské 5 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Zelenka kožešník, Jíra Sokolů stolař, Macek Koudelka S.R.S.N.

Leta 1597 prodán ten grunt zase od Zuzany, dc[ery] n[ebožtíka] Pavla Holýho, Martišovi Hlavovi za summu 70 R. Závdanku při odevzdávce položil 6 R, z toho dáno obci ročních peněz 5 R a Zuzaně dán 1 R.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Foltýn, Tomáš Krmelínský, Jan Konvář S.R.S.N.
Leta 1598 položil Martin Hlava za grunt svůj peněz zkoupených k obci předměstské 5 R. Acth[um] za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Hlava za grunt svůj peněz kúpených obci předměstské
5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Hlava za grunt obci předměstské 5 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin Hlava prodal podsedek svůj Jírovi Kunovskýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal 12 R a což měl Martin Hlava na tom podsedku zaplaceného, totiž 9 R, ty jest pustil Jírovi Kunovskýmu, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Topmáš Krmelínský, Mikuláš Kněždubský a Jíra Zámušel S.R.S.A.N.
f 352a
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Kunovský za grunt obci předměstské 5 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Kunovský za g[runt] obci předměstské i za lonský rok 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jíra Kunovský za g[runt] obci předměstské 5 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Kunovským, Jakubovi Tesaři za summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě David Mydlář a Martin Kladrubský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Obci předměstské předních peněz 20 R, nebo ostatek na tom požáru škodovati museli.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Kunovského naposledy 5 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Tesař za grunt obci předměstské 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Tesař za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jakub Tesař za grunt obci předměstské 2 R.
Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Tesař za g[runt] obci předměstský 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jakub Tesař položil za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Tesař položil za gr[unt] obci obci předměstské 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jakub Tesař položil za gr[unt] obci předměstské – nic.

Pustý

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Jakuba Tesaře týž purgkmistr a spoluradní prodali tento grunt Martinovi Bělohlávkovi za summu 25 R bez závdanku, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Pernikář a Lukáš Mečíř S.R.S.a N.
f 352b
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Bělohlávek prodal ten grunth urozené paní Anně Glozaňce rozené z Doudleb za summu 30 R 15 gr. Závdanku dala jemu 5 R 15 gr, ostatek summy platiti má, totiž těch 25 R, každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

R[ukojmě] za placení, všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Svoboda a Václav Bystřický S.R.S.N.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka a týž purgkmistr spolu [s] radními svými ten grunth ut s[upr]a prodali jsou Zigkmundovi Kulhánkovi za summu 30 R 15 gr. Závdanku jemu nic nepoložil, placení každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Bartek Fryštacký a Jan Dobroslavský S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Zigkmundt Kulhánek položil za gr[unt] obci městské 1 R.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřití Zigmunda Kulhánka Prokop Vlášek pojmouce manželku po něm pozůstalou napřed dotčený grunth v tej summě, jakž jej neb[ožtík] Kulhánek měl, ujal, totiž za 30 R 15 gr bez závdanku, placení každoročně při Vánocích po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jakub Planický a Jakub Zhýbal S.R.S.a N.R.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních Prokopovi Vláškovi jako jiným vyhořelým lidem, tak jak napřed stojí, upouští se polovici
15 R 7 gr 3 ½ den.
[Pustý]
f 353a
Letha Páně 1709 dne 16. Feb[ruarii] za purgmist[ra] p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Matěj Krč zůstanúc po smrti otce svého, který od rebelantů sťat byl, ze sestrú svú v sirobě, prodali tento gr[unt], kterého sic otec jeho vystavíc ani připsaného neměl, Šebestovi Svobodovi za
18 ½ zlr, které za vystavení se pokládají. Dům pak se připisuje nadepsanému Šebestovi Svobodovi v summě ut s[upra] 30 zlm 15 gr, kterúžto summu platiti bude povinen k obci měst[ské] po 2 zlm ročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti placení p[an] purgmistr a p[an] Jan Stavinoška. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra].
Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce z gruntu ut sup[ra] Šebestian Svoboda obci městské na letha spláceti
30 zlm 15 gr, však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na velkú
f 353b
ruinu vyšel, aby jej tím lépeji opravovati mohl, upúští se jemu třetí díl, totiž 11 zlm 5 gr. Však že nadepsaný Šebestian Svoboda po svém neb[ožtíku] otci svém na gruntě v Bednářskej ulici No 125 praetensi měl, takovú svou praetensi převedl jest

na zaplacení dluhu obci městskej, totiž 16 zlm 19 gr 5 den. A tak ještě nadepsaný Šebestian Svoboda bude povinen obci městskej na letha spláceti 2 zlm 20 gr 2 den. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce na gruntě ut sup[ra] Jan Volný nomine uxorio jakožto ceru neb[ožtíka] Tomáše Svobody mající praetensi 5 zlm 16 gr 4 den, takovú svou praetensi převedl z gruntu tohoto na zaplacení dluhu obci městskej na gruntě svém No 52. A tak jmenovaný Jan Volný nic více na tomto gruntě praetendirovati
f 354a
míti nebude, nýbrž držitel gruntu tohoto bude povinen obci městskej tu summu platiti.
NB. Poněvadž ve vrchním zápisi stal se omyl, poněvadž ta praetensi 16 zlm 19 gr 5 den na tři díly patřiti má. A tak z gruntu tohoto bude platiti povinen, totiž:
Obci městskej 8 zlm 6 gr 6 den.
Veruně, s[irotku] n[ebožtíka] Tomáše Svobody 5 zlm 19 gr
5 den.

Letha Páně 1742 dne 8. Octobris za purgkmistra opatrného pana Antonína Duraye a spolu na ten čas radních Jan Svoboda před panem purgmistrem a pány radní na domě radním stojíce svými ústy se prohlásil, že svůj dům po svých rodičův dostaný z dobré vůle za padesáte čtyri rýnský Václavovi Žákovi jest odprodal. Přímouce takové peníze těch 54 zlr prodavač [od] kupujícího, na takové peníze in optima forma juris quittuje. Pročež Václavovi Žákovi tento dům za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Stalo se anno et die ut supra.
Rukojmě za opravu a placení všelijakých daní jak královských, tak panských a obecních sobě dožádal pana Antonína Duraye a p[ana] Lukáš[e] Červinky.
Obec má na tom gruntě 8 zlm 6 gr 6 den ročně po 2 zlm bráti.
f 354b
Přípis domu Marti[novi] Černýmu

Letha Páně 1751 dne 12. Februarii za purgkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Václav Žák před ouplnú sessi předstoupil a přednesl, kterak on nadjmenovaný dům z dobré vůle ze vším od starodávna na něm majícím právem Martinovi Černýmu za summu jedno sto rýnsk[ých] hotových peněz odprodal. Pročeš se Martinovi Černýmu takový dům ze vším právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravení domu a placení jak císařsk[ých] a mněstských povinností p[an] Jozef Fojt a p[an] Matěj Paška. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
NB. za summu verunkovú ut ante.

f 355a
Přípis Jozefa Floriána

Leta Páně 1775 dne 17. měsíce července za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času držitel gruntu ut supra Martin Černý předstoupil před Jich Opatrnost pány na rathúz a přednesl, kterak on tento grunt svůj za grunt No 35 fol[io] 345 versa pagina z Jozefem Floriánem jest přefrejmačil a jemu Jozefovi Floriánovi jedno sto rýnských přidal a k rukám jeho na hotově odčítal, žádajíce, by frejmak ten učiněný od práva potvrzen a grunt přítomný Jozefovi Floriánovi za vlastní odevzdán byl. Tomu že tak a nejináče jest vyznajíce Jozef Florián, grunt tento vedle práva purgrechtního se jemu Jozefovi Floriánovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, však s placením verunkovej summy obci městskej p[e]r 8 zlm 6 gr 6 den a Veruně, sirotkovi neb[ožtíka] Tomáše Svobody 5 zlm 19 gr 5 den.
Rukojmě za opravu gruntu a placení císař[ských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.

(Poznámka tužkou) [No] 402
f 355b
Přípis Pavla Svobody

Leta Páně 1787 dne 30. mjesíce máje předstoupil na vrchnostenský kancelář Martin Černý a přednesl, kterak on s Pavlem Svobodú na jejich zde [v] městě situirovaný domy dobrovolný frejmark jsou učinili, takže Pavel Svoboda opáčenému Martinovi Černému dvje sta padesáte rejnských, id est 250 zlr, přidává, které on taky skutečně přijal a tímto taky se quittiruje. S tím dalším obmezením, že on Pavel Svoboda na tom domě vjezícíma verunkovýma penězi do Collegium velebným P.P. patrům Piarum Scholarum p[e]r 30 zlr 20 říských p[e]r 2 zl moravský při posudcích k zplacení připadajícíma, za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního se připisuje a odevzdává. Přitom však se obvzláštně obemezuje, že on Pavel Svoboda jeho manželce, dřív ovdovjelej Franc Svobodovej, dvje stě zlatých jejího vlastního přínosu, které ona k její vlastní dispozicii míti bude, na tomto domě zapisuje a pojisťuje.
Actum in foro dominicali Strasnicii die et anno ut supra.