Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Sirotci neboštíka Mikuláše Křižanova jinak Večeřova

f 120a

Jest jich tré, Jíra, Martin, Zuzanna. Zuzanna vdaná, Jíra a Martin bez proměnění stavu svého zůstávají.
Vyhledalo se těm sirotkům spravedlnosti jim náležitej toto:
Item závdanku od Jana Papáše přijatého a peněz purkrechtních do letha [15]93 64 zl.
A mimo to na gruntě téhož Jana Papáše dopláceti zůstává
181 zl 22 ½ gr.
A více těmto sirot[kům] náleží za níže psané věci:
Item za rýž prodanou, ječmen, oves, víno, šaty, dobytek, též novosad panu Čačkovi prodanej, za sýry, nachází se všeho příjmu za ty prodané věci 65 zl 26 gr 5 den.
Summa toho všeho 312 zl 19 gr 1 ½ den.
f 120b
Z toho náleží na kostel kněždubskej podle poručenství otce jejich 20 zl a ostatek sirot[kům], když se nejprve do truhlice obecní mezi sirotčí peníze, které sou se nápadníkům neboštíka Martina Plachého, nejsouc spravedlnost jejich na hotově, vydali, od letha [15]93 po 10 zl – 38 zl 7 ½ gr vyplní. Kteréžto peníze do jiných peněz sirotčích náležejí, nebo těm nápadníkům ta suma na hotově nebudouc vyplněna jest. A tak oni tu nic více nemají.
Na to, jakž napřed položeno, jest z gruntu výš psaného a za ty svršky prodané hotových na právo přijato 129 zl 26 gr
5 den a na gruntě dopláceti mimo tu vyšlú summu jest 181 zl
22 ½ gr. Ta spravedlnost jim jíti má, když sirotci neboštíka Martina Plachýho podle zápisu knih purkrechtních svou spravedlnost vyberou, pořadně po 10 zl.
Vydáno z tej napřed psané hotové summy na právo přijaté podle sečtení za všelijaké dluhy, po neboštíku Večeřovi zůstalé 103 zl 17 gr 1 ½ den. A ostatek mimo placení těch dluhů zůstává při právě hotových 26 zl 9 gr 3 ½ den.
f 121a
Též těm třem sirot[kům] napřed psaný[m] náleží na vinohradě v hoře Veselej, kterejž obec kněždubská drží, tak jakž v registřích starých sirotčích v listu 145 položeno jest
88 zl. Ta spravedlnost jim teprv jíti má, když sirotci Jakuba Kazihracha svou spravedlnost vyberou, po 8 zl.

Učiní toho všeho, totiž tej hotovej summy, což mimo dluhy a na kostel poručených zůstává, též na gruntě Jana Papáše a na tom vinohradě 295 zl 2 gr. Z toho se má podle poručenství neb[ožtíka] otce těch sirotků vyplniti Jírovi Plachého 10 zl.
A tak zůstává mimo to na díly 285 zl 2 den, dělíce tu summu na ty tři díly, příde na jednoho každého 95 zl 5 den.

Vydáno z tej hotovej summy:
Item Zuzanně dáno 2 zl a ostatek při právě zůstává.

f 121b
A mimo to náleží Jírovi a Martinovi podle poručenství neboštíka otce jejich zahrada, kteráž jest jim v 60 zl položena, tej Jíra Šmatláňů do zrostu těchž sirot[ků] užívati má.
A Zuzanna ta jest proti tej zahradě šatův všelijakých a krávu, to vše v 16 zl, přijala.
A mimo to obec kněždubská za půl zahrady slove Karpanka tej Zuzanně 12 zl jí od letha [15]93 po 1 zl při Vánocích vyplniti má. Na to jest jí do letha [15]93 3 zl zadržáno a ostatek se od letha [15]94 jí po 1 zl doplniti má.
Více co zůstalo po témž neboštíkovi Večeřovi nejaká částka medu a 2 ovce těm sirot[kům], kam se to podělo, to sou povinny tyto osoby ouřadní od sebe odvésti, totiž Jan Janák, Jan Švirgů, Jíra Švehla a Matěj Ondračků.
Více těm sirotkům náleží na vinohradě, kterejž Martin Černý drží, 25 zl. Ty pokládati má po 1 ½ zl.
f 122a
Letha [15]94 přijato od starších kněždubskejch za půl zahrady slove Karpanka 4 zl. Ty sou vydány Zuzaně, sirotku napřed psané[mu].
Téhož letha přijato od Martina Černýho za vinohrad půl peněz 22 ½ gr. Ty sou dány Zuzaně za Karpanku.
Více přijato na vyšlou spravedlnost do truhlice obecní
5 zl.
Od vkladu do register těchto Václavovi Letovskému dáno 1 zl 6 gr 6 den.
Letha [15]95 přijato od ouřadu za Karpanku 1 zl. Ten jest vydán Zuzaně na díl její.
Leta [15]97 přijato od Martina Černýho za vinohrad 1 ½ zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Téhož leta přijato za vinohrad od obce kněždubské za Karpanku 1 zl.
Z toho dáno Zuzaně a Jírovi na díly jejich 2 ½ zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Jana Zemka prvních peněz 1 zl
22 ½ gr a od letha [15]99 půjdou již po 10 zl.
Též přijato od Martina Černého za vinohrad 1 ½ zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Též přijato od obce kněždubské za Karpanku 1 zl
Jírovi dáno na díl jeho z hotových peněz 3 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Zemka za grunt 10 zl.
Též přijato od Martina Černého za vinohrad 1 zl
Od obce kněždubské za Karpanku 1 zl.
Z dílu Zuzaniného dáno do Radějova Janovi Bartysovi, což jemu při statku Filipa Nedoťala odvedeno 4 zl.
Jírovi Plachýmu dáno podli poručenství otce těchto sirotků 10 zl.
Od ouřadu kněždubského přijato na vyšlou spravedlnost, které položil Horáček, 10 zl. S toho dáno Jírovi na díl jeho
3 zl 10 gr.

f 122b
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z gruntu Václava Pánka 10 zl.
Od Martina Černého za vinohrad 22 ½ gr.
Jíra sirotek prodal Martin[ovi] Horáčkovi na vinohradě jeho, kteréž se jemu na díl jeho porážejí, 40 zl za hotových peněz 9 zl. Zůstávati ještě bude dílu Jírového 52 zl 20 gr
6 ½ den.
Z dílu Zuzaniného dáno Janovi Bartysovi 5 zl 24 gr.
Jírovi Večeřovi na díl jeho dáno 5 zl 24 gr.
Martinovi dáno na díl jeho 5 zl 24 gr 3 den.
Od obce kněždubské za Karpanku přijato 1 zl. Ten jest dán Jírovi na díl jeho.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z gruntu od Václava Pánka 6 zl.
Od obce za Karpanku přijato 1 zl.
Jírovi dáno na díl jeho 3 zl 15 gr. Zůstává se je[mu] ještě 42 zl 1 gr.
Zuzaně dáno na díl její, které přijal Jan Bartysů muž její do Radějova 3 zl 15 gr. Zůstává se jí ještě 92 zl 19 gr.
NB. Jan Bartysů manžel Zuzanin pustil z dílu jejího Jírovi Sovkovi předních peněz 60 zl za tou příčinou, že Jíra Sovka zase proti tomu Janovi Bartysovi pustil svou spravedlnost na gruntě jeho v Radějově. Kteréž sobě Jíra Sovka, z tohoto statku což na díl Zuzanin přicházeti bude, vyzdvihovati má.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z statku n[ebožtíka] Martina Horáčka za vinohrad 4 zl.
Letha 1602 za fojta ut s[upr]a z poručení Její [Mil]osti Paní vydáno Jírovi na díl jeho 4 zl.
Od Václava Pánka přijato za statek 10 zl. Z toho dáno Sovkovi z dílu Zuzaniného odvedených sobě od Jana Bartysova
3 zl 10 gr.
Jírovi dáno 3 zl 10 gr, Martinovi 3 zl 10 gr.
f 123a
Jan Bartysů z Radějova prodal z dílu Zuzany ženy své Václavovi Pánkový[mu] za hotových 4 zl 27 gr summy 21 zl. Zuostává se je[mu] ještě dodati 11 zl 19 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Václava Pánka za grunt 10 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Horáčka přijato za vinohrad
4 zl.
Od Martina Černého za vinohrad přijato 15 gr.
Dáno Jírovi Sovkovi na místě Jana Bartyse podli odvodu 4 zl 25 gr, Martinovi též dáno 4 zl 25 gr a Jírovi tolikýž 4 zl
25 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Václava Pánka za grunt 10 zl. Z toho dáno Jírovi Sovkovi 3 zl 10 gr, Martinovi 3 zl 10 gr, Jírovi též 3 zl 10 gr.
Od obce za Karpanku přijato 1 zl.
Od Martina Černého za vinohrad 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Horáčka za vinoh[rad] 4 zl.
80

Janovi Bartysovi dáno 2 zl, Martinovi 2 zl a Jírovi dáno
2 zl.
Letha 1607 za fojta Martina Remšova přijato z statku neb[ožtíka] Martina Horáčka na doplacení vinohradu 8 zl.
Z toho dáno Martinovi svrchu psanému 2 zl 20 gr, Jírovi též dáno 2 zl 20 gr a ostatek, což měl Jíra Sovka vzíti, totiž
2 zl 20 gr, jest do truhlice sirotčí vloženo pro nepřítomnost jeho. Sou jemu vydány těch 2 zl 20 gr.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Václava Šimuncova na místě Václava Pánka za grunt 6 zl.
Z toho dáno Martinovi 2 zl, Jírovi 2 zl a Jírovi Sovkovi
2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Martina Horáčka přijato na doplacení vinohradu v Veselé hoře 4 zl. Zuostává se ještě za ten vinohrad dopláceti 14 zl.
f 123b
Letha 1608 za fojta Martina Remšového dáno Jírovi na díl jeho 1 zl 10 gr, Martinovi 1 zl 10 gr, Jírovi Sovkovi po Zuzanně odvedeno od Jana Bartysa 1 zl 10 gr.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Václava Šimunce za grunt 6 zl. Z toho přijal Jíra 2 zl, Martin 2 zl, Jíra Sovka 2 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Václava Šimunce za grunt 6 zl. Z toho přijal Jíra 2 zl, Martin 2 zl, Jíra Sovka 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Václava Šimunce za grunt 6 zl. Z toho dáno Jírovi i po Martinovi zemřelém 4 zl, Jírovi Sovkovi 2 zl.
Jakož jest Martinovi dílu jeho nedobraného zůstávalo, to jest všecko na Jíru bratra jeho připadlo. A Jíra tu všecku spravedlnost, kterýž se našlo a vyhledalo 50 zl 6 gr 4 den, tu jest prodal Václavovi Šimuncovi za hotových 11 zl. A tak na tom gruntě Jíra žádných peněz k vybírání nemá.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce Václav Šimunec položil dvojích peněz 4 zl. Ty přijal Jíra Sovka do Radějova.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Vácslava Šimunce za grunt přijato 2 zl. Ty přijal Jíra Sovka do Radějova.
Letha 1615 za fojta Jana Šmatláně od Václava Šimunce za grunt přijato 2 zl. Ty přijal Jíra Sovka do Radějova.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Václava Šimunce za grunt přijato do tohoto statku 2 zl. Ty přijal Jíra Sovků do Radějova.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového od Václava Šimunce přijato za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra Sovků do Radějova.
Jíra Sovka maje ještě spravedlnosti po Zuzaně 29 zl 5 gr, ty jest prodal Václavovi Šimuncovi za 5 zl 25 gr. A tak Jíra Sovka tu nic nemá ani potomkové jeho.