Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Sirotci nebožtíka Jana Prchlíka

f 79a

Jest jich štvero, Margeta, Anna, Barbora, Dorota a Kateřina mateř těch sirot[ků] pátá. Ta Barbora jest sirotek zběhlý.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Ondry Klimšového 100 zl. Na to jest do letha [15]93 vyšlejch 65 zl a mimo ty zadržalé zůstává tenž Ondra dopláceti od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 34 zl.
Více těm sirot[kům] náleží na vinohradě v Šumbercích 30 zl.
Item žita dvojí honce ve 3 zl.
Item vína 2 bečky za 20 zl.
Item za volka prodaného, též za krávy a obilí prodané přijato 18 zl 8 gr.
Více jim náleží na půl achtele vinohradu v Šumbercích
36 zl. Těch 36 zl do letha [15]93 sou vyšlé a při právě zůstávají.
Pars 207 zl 8 gr.
Na to jest vyšlé spravedlnosti do letha 1593 i z zadržalejmi 142 zl 8 gr.
Vydáno s tej hotové vyšlé sumy za dluhy 3 zl 11 gr 2 ½ den.
A tak mimo zaplacení těch dluhů zůstává všecký spravedlnosti 203 zl 26 gr 4 ½ den.
f 79b
Dělíc tu sumu na těch pěth dílů, přijde na každej díl po 40 zl 23 gr 2 den.

Item Kateřina, mateř těch sirot[ků], vinohrad v Šumbercích na díl svůj přijala ve 30 zl. A peněz hotovejch jí dáno 4 zl a dodati jí přijde na díl ještě 6 zl 23 gr 2 den.
Item Anně vydáno všeho podle sečtení 43 zl a tak převzala přes díl svůj 2 zl 6 gr 5 den.
Item Margetě vydáno všeho 17 zl 15 gr a tak jí dodati přijde dílu jejího 23 zl 8 gr 2 den. Těch 23 zl 8 gr 2 den ty náleží Dorotě a Barboře s příčiny té, že táž Margeta sobě ty peníze na vinohradě, kterejž jim po nebož[ce] Kateřině mateři jejich připadl, srazila, majíce je sobě z dílu otcovského vyzdvihnouti, týž Dorotě a Barboře, aby je ony na místě dílu po mateři své přijaly, tímto zápisem odvedla.
Item Dorotě vydání všeho nachází se 24 zl, doplniti dílu jejího ještě přijde 16 zl 23 gr 2 den.
Item Barboře též jejího dílu se má, poněvadž ona nic nebrala, vyplniti 40 zl 23 gr 2 den.
Na tu sumu, což se tuto vyplniti má, jest hotovejch při právě 48 zl 11 gr 3 den.
f 80a
A na gruntě napřed psaného Ondry ještě dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích kromě těch 10 zl letha [15]93 zadržalých 35 zl. Ty má od letha [15]94 pořadně pokládati po 4 zl. A ty převzaté peníze sou povinni zase na právo složiti.

Kateřina, matka těch sirotků, umřela, zůstal po ní vinohrad, kterejž j[es]t Vaškovi Liškovému prodán [a těm sirotkům napřed psaným připadl] za 50 zl.
Tenž Vašek sobě na tom vinohradě srazil díl Margety manželky své, což jí po nebož[tíkovi] Janovi Prchlíku otci její[m] náleželo, dodati 23 zl 8 gr 2 den.
Item Vašek vejš dotčený na ten vinohrad vyplnil Anně 12 zl.
Více tenž Vašek Liškových sobě srazil, co na díl manželky jeho po neb[ožce] Kateřině mateři její z toho vinohradu přišlo 12 zl 15 gr. A tak za ten vinohrad dopláceti zůstává Dorotě a Barboře 1 zl 21 gr 5 den.
A tak se Dorotě na díl její všeho dostane 53 zl 8 gr 2 den, též Barboře 53 zl 8 gr 2 den.
f 80b
Letha [15]94 přijato od Ondry Klimšovýho peněz purgkrechtních za grunth 4 zl.
Více přijato od téhož Ondry Klimšovýho peněz purgkrechtních zadržalejch 10 zl.
Takovejch 14 zl sou vydány Dorotě napřed psané na díl její.
Téhož letha [15]94 přijato od Anny napřed psané převzatejch peněz 2 zl 6 gr 5 den. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha [15]96 přijato od Vaňka Řepy za grunth peněz 4 zl.
A za rok [15]95 položil Ondra Klimšů 2 zl.
Více přijato od něho peníze 2 zl.
Dorotě dáno na díl její peněz 4 zl.
Letha 1598 přijato od Macka Pišťáka za grunt 4 zl.
Též položil za rok 1597 Macek Pišťák 4 zl.
Z toho vydáno Dorotě na díl její 5 zl.

Jakož Barboře náleželo dílu jejího summy 53 zl 8 gr 2 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlé jest k ruce J.M. Páně obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo 5 zl a ostatek k ruce panské jíti má od letha [15]99 po 2 zl. A tak ten s[irotek] žádné spravedlnosti tu víc nemá.

Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Vaška Liškového za vinohrad ostatních peněz 1 zl 21 gr 5 den. A tak jej doplatil. Z toho dáno Dorotě na díl její 1 zl a k ruce J.M.Páně vyzdviženo po s[irotku] zběhlým 21 gr 5 den.
Též přijato od rukojemníků za Vítka Ivana za g[runt] 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Letha 1600 za fojta Martina Klimšového jinak Liškového přijato od Jana Kučerky za grunt 4 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 2 zl a po s[irotku] zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Kučerky za grunt 2 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 1 zl a k ruce panské po s[irotku] zběhlým přijato 1 zl.

f 81a
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Ožeha za grunt 2 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 1 zl a k ruce J.M.Páně po s[irotku] zběhlým odvedeno 1 zl.
Dorotě dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její hotových peněz 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Ožeha za g[runt] 4 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její.
A tak přebra[la] více nežli jí náleželo 8 zl 13 gr 3 den.