Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunt Marty Pekařky

f 433a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 97 Marta vejš psaná drží grunth svůj po n[ebožtíku] Šimonovi Pekaři muži svém zuostalej a za summu
115 R koupenej.
Na kterejž jest n[ebožtík] Šimon muž její a Marta manželka po smrti jeho závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnila 67 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 8 R Matoušovi Pernikáři dopláceti zuostává 48 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Krsuo[v], Jan Šrámek, Jíra Pernikář a Šebesta Bednář S.R.S.A.N.R.
Letha [15]95 položila Marta Pekařka za grunth peněz purgkrechtních 8 R. Ty přijal Matouš Pernikář.
Letha [15]96 položila Marta Pekařka za grunth peněz purgkrechtních 8 R. Ty přijal Matouš Pernikář.
Letha [15]97 položila Marta Pekařka za grunth Matoušovi Pernikáři 8 R.
f 433b
Leta 1598 položila Marta Pekařka za grunt svůj peněz purgk[rechtních] 8 R. Ty přijali ouřad předměstský na sirotky n[ebožtíka] Matouše Pernikáře. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Pragenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Marta Pekařka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pernikáře na předměstí 8 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila Marta Pekařka za grunt na sirotky n[ebožtíka] Matouše Pernikáře 8 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela sobě zaplacený má.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Marta Pekařka prodala podsedek ut s[upra] Valentovi Pokorný[mu] za sumu
130 R. Závdanku jí dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Chládek, Lukáš Prokšů, Šimon Suchánek, Lukáš Všetička S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Valenta Pokorný za g[runt] Martě Pekařce 2 R.
letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Valenta Pokorný za gr[unt] Martě Pekařce 4 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Valenta Pokorný za grunt Martě Pekařce 4 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Valenta Pokorný Martě Pekařce za grunth, kteréž jí vydány 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Valenta Pokorný Martě Pekařce za grunth, ty přijal Lukáš zeť její na místě jejím 4 R.

Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Valenta Pokorný za grunt, kteréž přijal Lukáš, zeť Marty Pekařky 4 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Valenta Pokorný za grunt, kteréž přijal Lukáš, zeť Marty Pekařky 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Valentha Pokorný za gr[unt] Lukášovi ut s[upr]a.
f 434a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Valenta Pokorný položil za grunt Lukášovi Vaňkovému 4 R. Ty přijala Marta Pekařka.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Valenta Pokorný položil za grunt Lukášovi Vaňkovému 4 R. Ty přijala Marta Pekařka.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Červenka položil za grunt na místě Valenty Pokorného 4 R. Ty přijala Marta Pekařka.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Václav Červenka položil za grunt peněz ročních 4 R. Ty jest přijal Lukáš Vaňků.
Letha 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Červenka položil za grunth peněz ročních 2 R. Ty přijal Lukáš Vaňků.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Vácslav Červenka položil ze gr[unt] peněz ročních Lukášovi Vaňkovému za tři letha 10 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Červenka položil za gr[unt] Lukášovi Vaňkovému za čtyri letha peněz zadrželých 10 R.
Pusté

Letha Páně 1660 dne 24. Februarii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra požár a všechen do grunthu spuštěný od nápadníků Jírovi Glackému za summu 80 R, placení po vyjití 3 leth po 2 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu a vystavení jeho, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel Radmilý a Jan Nejezchleba SRSaNR.
f 434b
Letha Páně 1665 za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho prodán jest grunt napřed psaný Mikulášovi Františkovi za summu totiž 100 zlm, platcením ročně po 2 zlm Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za povinnosti panské i obecní a zlepšení gruntu Jiřík Fijala, Mikuláš Vrbútek S.R.S.a N.
Dne 29. Decembris položil závdanku na summu prodajnou
1 zlm. Ten přijal Lorenc Zajíček purg[mistr] času toho a[nn]o 1665.
Závdanku dal proti odevzdávce 2 zlm. Z těch jeden přijal p[an] Vavřín Zajíček zdejší purmistr.

Druhý přijal p[an] Danihel Ludvík Dašický a za příjem jej sobě položil do počtu svého.
Item Jan Nejezchleba daroval jakožto nápadník Mikulášovi Františkovi z dobrej svej vůle, kteréž se jemu připisují
14 zlm.
Letha 1668 [dne] 9. Januarii Mikuláš František položil za grunth svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám svým přijal.
Letha 1669 [dne] 11. Decembris Mikuláš František dal
1 čtvrt vína na rešt Pulajovský, za něj se poráží a vypisuje 40 kr. Takové Lorenc Zajíček purgkmistr k rukám svým přijal.
f 435a
Letha 1670 [dne] 11. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Mikuláš František položil za grunth svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám svým přijal.
L[eta] 1671 [dne] 15. Januarii za purgmistra Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Mikuláš František položil za grunt svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám svým přijal.
Letha 1672 [dne] 19. Januarii za purgkmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Mikoláš František položil za grunt svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám svým přijal.
Letha Páně 1673 dne 10. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Mikoláš František položil za grunt svůj 2 zlm. Takové Jan Nejezchleba k rukám svým přijal.
Letha Páně 1674 dne 20. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Mikoláš František položil za grunt svůj k obci městské 15 gr. Ty přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem.
f 435b
Letha Páně 1683 dne 8. Martii za purgkmistra pana Martina Frantzeka a spoluradních jeho poněvadž na tomž gruntě Lukášovi Vaňkovýmu 50 R k dobírání náleželo a takové peníze smlouvami svadebními Tomášovi Rojíčkovi zadané byly, kteréžto peníze Jiřík Rojíček a Běta po neboštíkovi Jiříkovi Mlýnkovi Mikolášovi Františkovi, totiž 50 zlm, z lásky sou darovali, které také se jemu do register vypisují.

Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Martin Cigánek položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovce 1 zlr, za který souce toho důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1717 dne 20. Decembris za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních toho času zdědíce Jakub Siegl grunt ut supra uxoris nomine, totiž s cerú neb[ožtíka] Mikuláše Františka Alžbětú, spolu i ze vším tím, co na něm vyplaceného bylo, totiž 79 zlm 17 gr 1 den alb, takový nemajíce jej připsaného prodal Martinovi Hubkovi i s tou svou praetensí 79 zlm 17 gr 1 den za hotových třiceti pět rýnských,
f 436a
kteréžto peníza poněvadž Martin Hubka náležitě složil, týž grunt se jemu připisuje za vlastní a dědičný v verunkovej summě, jak prve byl, totiž 100 zlm. Na kteréžto se jemu sráží (poněvadž ty 35 zlm, které nyní položil, toliko za vystavení se počítají) ty od Jakuba Sigla koupené 79 zlm 17 gr 1 den, ostatní summu bude povinen platiti při posudcích obci městskej ročně po 2 zlm, totiž 20 zlm 12 gr 6 den alb. Odevzdán jemu za volný a svobodný, bez všelikých reštů jak císař[ských], panských, tak obecních až do roku 1717 inclusive, poněvadž teprv od roku 1718 povinnosti k placení na sebe přijal.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris Weiner a Jakub Kůrka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne[ a letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran.

Přípis Jozefovi Hubkovi

Leta Páně [1]771 dne 10. Aprilis za burmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jozef Hubka a ohlásil, kterak on ten po svým neb[ožtíku] ocovi pozůstalý dům po vyplacení všem erbům, kteří na něm nic víc k pohledávání nemají, na sebe potahuje, přitom slušně žádá, aby jemu právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu za jeho vlastní a dědičný
f 436b
připisuje a odevzdává spolu s těma na tom domě městské obci podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 20 zlm 22 gr bílých.
Svědkové toho p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.