Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunth Havla Cihláře

f 239a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 24 ten Havel Tihlář koupil ten grunth za 50 R.
Na to vyplnil i z závdankem peněz ročních až do letha [15]94 39 R, zůstává dopláceti 11 R a zadržel 2 R, ostatek platiti má počna letha [15]95 při Vánocích po 4 R.
Ta všecka summa náleží obci předměstskej strážnickej.
Rukojmě Tobiáš Brázda a Bartoň Bilský S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Havel vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních zadržalejch obci předměstské 2 R.
Letha 1595 položil Havel Cihlář za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Havel Cihlář za grunth peněz purgkrechtních obci předměstské 4 R.

Letha [15]97 ten podsedek prodán Janovi Hemrichovi za summu 43 R. Závdanku položil při odevzdávce 7 R, platiti má od letha [15]98 po 3 R.
Z toho závdanku dáno obci ostatních 1 R. f 239b
Rukojmě za placení i jiné povinnosti Jíra Hudec, Matěj Hemrich, Matouš Knap S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jan Emrichů na sirotky n[ebožtíka] Havla Cihláře za grunt svůj 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Emrichů na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře za g[runt] svůj 2 R.

Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a Jan Emrichů prodal podsedek svůj Janovi Duškovýmu za summu 43 R. Závdanku jemu dal 10 R a jakož týž Jan Emrichů ještě měl na tom gruntě zaplaceného 3 R, ty Janovi Duškovýmu pustil, platiti má od leta 1600 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně Daniel Matoušků, Vítek Dobrodinský S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jan Duškových položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Havla Cihláře 3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Dušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře
1 ½ R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Dušků prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Štěrbovi za summu 43 R. Závdanku mu dal 7 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný
Rukojmě Macek Zámečník, Jan Dušků, Martin Bučovský S.R.S.A N.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jíra Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře 3 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového prodán požár ut s[upr]a, zuostalý po n[ebožtíku] Jírovi Štěrbovi, Pavlovi Rokyckýmu za summu 25 R bez závdanku a platiti má při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Samuel Nožička, Václav Huspenina S.R.S.N.

Pustý
f 330a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a Jírovi Stěkasovi za summu 43 R a ten Jíra Stěkas po nedlúhém čase zase ten požár prodal Jírovi Ambrožovýmu za tu summu 43 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Staněk Frydecký, Šimek Závada S.R.S.N.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jíra Ambrů prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Kopřivnickému a po nedlúhém časi týž Jan Kopřivnický prodal zase Valentovi Paveldíčkovi za summu 49 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pohanka a Jakub Kopřivnický slíbili R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Valenta Paveldický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Valentha Paveldický [položil] za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Cihláře 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Paveldický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla z Suché[ho] řádku 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Paveldický pložil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla z Suché[ho] řádku 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Paveldický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla z Suchého řádku 2 R.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Valenty Paveldického prodán jest ten podsedek ut s[upr]a Janovi Bobkovi bez závdanku za summu 50 R, platiti jej má při posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Mathouš Sečkař a Vítek Janule S.R.S.a N.

f 330b
Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po smrti Jana Bobka pozůstalý syn Jura Bobek ujal se téhož gruntu ut sup[ra], kterýžto se jemu připisuje, jakž jej neb[ožtík] otec jeho ukoupený měl, totiž v 50 R bez závdanku, platiti jej má počna letha 1653 při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jiřík Praštěk a Matěj Jurášek SRSaNR.

[Pustý]

Leta Páně 1709 dne 28. Oktobris za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho zůstávajíc ten gr[unt] ut s[upra] od mnoha leth pustý a holý požár, aby obec města se rozmnožovati a užitky panské i obecní se zvelebovati mohly, puštěn jest Jurovi Kovaříkovi a připsán jest v summě 50 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný, lhoty od contrib[uce] a činžů panských i jiných svobod podle patentu J.V.H. excell. milostivé vrchnosti užíti má.
Rukojmě za stavení a budúcích povinností placení p[an] Matys Navrátil a p[an] Pavel Hořák S.R.S.N.R.
f 331a
Letha Páně 1720 dne 23. Julii za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka ukúpíce Matys Stojánek grunt ut supra za 10 zlr od Jana Urbánka v roku 1718 v Augusti, takový až posavad připsati sobě nedal. Pročež chtíce jej zase prodati, nyní sobě jej připsati dáti musel, kterýžto taky pro pořad purgkrechtní připisuje a odevzdává za vlastní, contrib[uci] za rok 1718 prodavač Jan Urbánek polovic a Matys Stojánek polovic k placení na sebe přijali. D[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1720 d[ne] ut supra nechtíce Matys Stojánek na gruntě ut supra delej zůstávati, takový (nedopsáno)

Leta Páně 1745 dne 1. Septembris za purgmistra pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času majíce Jan Duray od Matyse Stojánka ukoupený grundt ut supra a dosavade takový do kněh městských připsaný nemajíce, odemřel jej a tenž grundt mocí testamentu učiněného zadal manželce svej Rozáře. Kterážto nechtíce jej delej držeti a z něho zbývati, nemajíce též tenž grundt připsaný, odprodala jej Martinovi Jamnému za
f 331b
summu hotovú čtyricet rýn[ských], kterážto summa toliko se čítá za vystavení, ostatních verunkových peněz, totiž 50 zlm, každoročně při posudcích po 2 zlm. A pročež nyní se jemu ten grundt za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Joseph Haisik RSN die et a[nn]o ut sup[ra].

Přípis domu Jana Svobody

Letha Páně 1754 dne 11ho Maii za purgkmistra p[ana] Jozefa Duraye a spoluradních toho času majíce Martin Jamný grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Janovi Svobodovi za summu devadesáte štyri rýnsk[é] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna majícím právem
f 332a
i s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] Janovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení cis[ařské] contributi, vrchnostenských a městských povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Josephovi Urbánkovi

Leta Páně [1]767 dne 24. Januarii za burgmistra pana Christophora Mihatše a spoluradních toho času majíce Jann Svoboda grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobré vůle Josephovi Urbánkovi jako zeti svému zadarmo s tou výminkú odevzdává, že kdyby on Joseph Urbánek popustit ale teho gruntu a respective otce ženiného z toho domu vykázat mněl, na ten a takový spůsob jemu 40 zlr platiti aneb kdyby v jedné světnici plac neměl, svjetničku vystaviti povinen bude. Pročeš se jemu nadjmenovaný grunt s tím na něm od starodávna majícím právem i spolu na tom domě podlužnýma obci obci mněstské verunky 50 zlr
f 332b
připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravení gruntu a placení c[ísařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Johann Bartelsman und p[an] Johann Weiner. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jozefa Stanislava

Leta Páně 1786 dne 27ho máje za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních jeho toho času majíce Jozef Urbánek grunt ut supra sobě právně připsaný, takový ze svej dobrej vůle Jozefovi Stanislavovi za summu tři sta a pěti rejnských jest odprodal, kdežto kupec Jozef Stanislav výše psanou summu za čtvrnácte dní jemu prodavačovi k rukám odevzdati se zavázal. Pročež se jemu Jozefovi Stanislavovi nadjmenovaný grunt s tím na něm od starodávna majícím právem i spolu na tom domě obci městskej podlužnýma verunky p[e]r 50 zlm k obci městskej po
2 zlm ročně k splacení připisuje a odevzdává.

Svědkové za opravu gruntu a placení císařsko královských, vrchnostenských a městských povinností pan Johann Tyml a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.