Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunth Martina Foltýnového

f 361a

Letha Páně 1574 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 152 Martin vejš psaný měl podsedek svůj za 40 R koupenej.
Kderejž jest vedle toho zápisu zcela a zouplna zaplatil.
A potem letha [15]92 den Proměnění Pána Krista tenž podsedek svůj zaplacený a žádnému nezávadnej podstavil jest jej Abrahamovi Holomkovi Židu z Strážnice, takže jemu tenž Žid bečku vína ve 30 R dal, a to s tou vejminkou, aby mu nadepsaný Martin Foltýnů takovejch 30 R v roce pořad zběhlým spravil a zaplatil. A pakli by toho neučinil, tehdy aby Abraham Žid právo k témuž gruntu míti mohl a bude moci sáhnouti, v tej summě ujíti a s ním moci činiti, jak se jemu dobře líbiti bude.
f 361b
Letha 1595 Martin napřed psaný položil Abrahamovi Holomkovi na dluh napřed psaný podle smlouvy s tím Holomkem učiněné
25 R. A tak Martin ještě povinen bude Holomkovi Židu při času s[vatéh]o Jakuba v roce zběhlém letha [15]96 ostatek 5 R vyplniti. A když je Holomek vyzdvihne, nebude jemu na témž podsedku nic více náležeti.
Téhož letha [15]95 Martin Foltýnů prodal na podsedku svém peněz na kostel koupených, kteréž od něho kostelníci Nikodém Hradecký a Jan Krsů koupili 70 R za 26 R. Kterejchžto 70 R tenž Martin Foltýnů na kostel platiti povinen bude od letha [15]95 při Vánocích pořadně až do vyplnění té summy po 6 R.
Rukojmě za takové placení Jíra Foltýnů, Jakub Kolář S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Martin Foltýnů za grunt svůj Holomkovi Židu 5 R.
Téhož letha [15]96 položil Martin Foltýn na kostel dvojích peněz po 6 R – 12 R.
Leta [15]97 položil Martin Foltýnů za grunt na kostel, kteréž Jan Krs k sobě přijal 6 R.
Leta 1598 položil Martin Foltýn za grunt na kostel strážnicský, kderé přijal Jan Krs 6 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Martin Foltýn za grunt na kostel strážnický, kderé přijal Jan Krs 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Foltýn za grunt na kostel strářnický 6 R.
Ty přijal Jan Krs.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Foltýnů za grunt na kostel stráž[nický] 6 R.
Ty přijal Jan Krs.

f 362a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin Foltýnů za grunt na kostel strážnický, kteréž přijal Nikodém Frozín s Matyáš Strejčků, hospodáři kostelní
6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Martin Foltýnů za g[runt] na kostel strážnický 6 R.
Ty přijal Matyáš Strejčků a Blažek Mlčizna, hospodáři kostelní.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek požár svrchu psanej po neb[ožtíku] Martinovi Foltýnovým pozůstalý Pavlovi Jakubovému za tu summu, což se za něj dopláceti mělo, totiž 16 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Kostka a Jakub Kantora S.R.S.A N.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Pavel Jakubů prodal podsedek Staňkovi z Bytona za summu 21 R 15 gr. Závdanku jemu dal 5 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jakub Šumanů a Jan Radějovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Staněk z Bytona za grunt na kostel strážnický 1 R.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře Staněk z Bythoně prodal týž ut sup[ra] podsedek Mikulášovi Tesařovi za summu 21 R 15 gr. Závdanku jemu dal 6 R a platiti jej má od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za odbývání robot panských i obecních a opravu gr[untu] Blažek Třebeslavský a Jakub Tesař S.R.S.a N.
Téhož letha a za konšela předního ut sup[ra] položil Mikuláš Tesař za týž grunt na kostel strážnický 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mikuláš Tesař za g[runt] na kostel strážnický 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Tesař za gr[unt] na kostel strážnickej 2 R.
f 362b
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Tesař za g[runt] na kostel strážnický 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Tesař za grunt na kostel ut s[upr]a 2 R.
Ty přijal Jan Bílkovský, toho času hospodář kostelní.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Tesař umřel a Rozina, manželka po něm zůstalá, nemoha na tom gruntě zůstati, prodala ten podsedek Václavovi Bystřickému za summu 80 R. Závdanku dal 11 R, platiti má počna při posudku nejprvnějším leta 1616 po 4 R.

Rukojmě za opravu a stavení gruntu, placení jeho povinností JM Páně i obecní Pavel Valač a Martin Mořkovský SRSN.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Bystřický položil za grunt na kostel strážnicský 3 R.
Ty přijali hospodářové kostelní 2 R a Rozina 1 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Bystřický položil za grunt svůj peněz ročních 3 R.
Vydáno na kostel strážnický 2 R a Rozině, zůstalé po n[ebožtíku] Mikulášovi Tesařovi, na chování dítek 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Bystřický položil za grunt 3 R.
Z toho vydáno na kostel strážnický ostatní 1 R, Rozině, zůstalé po n[ebožtíku] Mikulášovi Tesaři 1 R a na chování týchž sirotků dáno 1 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav Bystřický prodal jest ten grunt Lukášovi Mečířovi za tu summu, jakž jej sám měl, totiž 80 R. Závdanku jemu při odevzdávce dal 12 R a ostatek platiti má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Beneš Vlach a Jíra Skočdopole S.R.S.a N.
A jakož jest ještě Václavovi Bystřickému po přijetí toho závdanku na posledních penězích 8 R k vybírání náleželo, ty jest Lukášovi Mečířovi pustil.

Letha 1633 Lukáš Mečíř z toho gr[untu] ušel pryč a takový gr[unt] prodán jest Pavlovi Janošovi za 80 R bez závdanku a platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Kašpar Pukač a Vácslav Bořicský S.R.S.a N. Actum letha ut s[upr]a za purg[mistra] Šimona Tesařového.
f 363a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho z povolením uro[zeného] a sta[tečného] rytíře pana Jana Kluga, ouředníka panství strážnicskýho, jest gr[unt] ut s[upr]a po odchodu z gr[untů] JHM Pavla Janošového zase prodán Jírovi Benovi za summu 80 R bez závdanku, placením každoročně po 2 R. Odevzd[án] jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaké JHM i obecní Zigkmundt Kulhánek a Bartek Fryštacký S.R.S.a N.

Pusté

Letha Páně 1714 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Carla Kayzera a spoluradních jeho zaujmúc Jakub Vlček k stavení grunt Nro 38 a jej sobě připsati dadouce, takový zanechal a nestavěl, nýbrž grunt ut supra vystavěl hnedt v roku 1711, jak tam při gruntě tom zápis ukazuje, a připsati jej sobě nedadouce prohandloval jej Barboře Kyselkovej za grunt v okršku městském ležící Nro 7 i s tou polovicí, totiž 40 zlm,

který jemu za vystavení se byla porazila, ano i s tím polhocením, které ještě na tom gruntě užíti měl. Pročež se nyní týž grunt připisuje a odevzdává Barboře Kyselkovej za volný a vlastní, placením ostatní summy, totiž 40 zlm, obci městskej ročně po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayzer a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 363b
Letha Páně 1718 dne 3. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Mathyse Anderl a spoluradních toho času nemohouce gruntu ut supra Barbora Kyselková pro nemožnost svou délej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala Ondrovi Floriánovi i s tyma 40 zlm, které za vystavení se Jakubovi Vlčkovi porazily, za summu hotovú 30 zlr 30 kr. Pročež poněvadž Barbora Kyselková takové peníze náležitě k rukám svým přijala, kdežto s něma hned na contrib[uci] za rok 1713, 1714, 1716 a 1717 23 zlr 9 kr zaplatila, týž grunt se nadepsanému Ondrovi Floriánovi připisuje za vlastní a dědičný, placením ostatní verunkovej summy totiž 40 zlm po 2 zlm ročně. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností Václav Mega a Martin Matějků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Contrib[uci] a jiné povinnosti Ondra Florián od 1ho Janua[rii] 1718 začne platiti.
f 364a
Letha Páně 1722 dne 1. Septembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraya a spoluradních toho času ukúpíce gruntu ut supra držitel Ondřej Florián sobě jiný grunt, pročež tento z svej dobrovolnej vůle prodal Martinovi Hlúškovi i s tím všechným, co na něm zaplaceného měl, za hotových 19 zlr, a
2 zlr 30 kr na contrib[uci] za rok 1722 ještě kupec k placení na sebe vzal. Pročež jsouce v tom jednej i druhej strany dobrovolná smlúva, týž grunt se připisuje Martinovi Hlúškovi za vlastní, placením ostatních 40 zlm verunkovej summy ročně po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Philip Srnský a Ondřej Florián S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.
Jan Mega.
f 364b
Letha Páně 1748 dne 12. Martii za purmistra pana Ignatze Filipa a spoluradních toho času majíce grunt Martin Hlúšek ut supra, odprodal [jej] Jurovi Pechovi za hotových za 75 zlr i z těma třema na tohož domu připadajícími bonifikatzimi. Pročež jsouce v tom z jednej i druhej strany dobrovolná smlúva, tenž grunt se Jurovi Pechovi připisuje za vlastní, placením ostatních 40 zlm verunkovej summy ročně po 2 zlm.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Eliáš Gröger a pan Pavel Cigánek. Stalo se u přítomnosti obojí stran anno et die ut supra.

Přípis domu Martina Machálka

Letha Páně 1754 dne 15. Februa[rii] za purgkmistra p[ana] Jozefa Duraye a spoluradních tohož času předstoupil před počestný ouřad Martin Machálek a tou jest přednesl, kterak on koupil dům ut supra on neboš[tíka] Jury Pechy za summu osumdesáte
f 365a
štyri rýnsk[ých] hotových peněz, ode všech dluchův osvobozený, okrom těch na něm městské obci podlužných 40 zl mor[avských] při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti. Kterýžto koup Václav Pecha, syn neboš[tíka] Jury Pechy, jsouce přítomný potvrdil a k tomu doložil, že na ten dům přicházející druhá lhota bonifikací strany teho minulého roku zniklého ohně koupcovi Martinovi Machálkovi připadá. Pročež se nadjmenovaný grunt ze svým od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 40 zl mor[avských] verunkovýma penězi Martinovi Machálkovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Ignatz Pfilip. Stalo se u přítomnosti Václava Pechy a koupce Martina Machálka dne a roku ut supra.

Přípis domu Tomáše Prochásky

Leta Páně 1757 dne 5ho Martii za purgkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času předstoupil před počestný ouřad Tomáš Procháska a tou jest písebně od Milost P[ána] p[ana] Františka
f 365b
de Paula hraběte z Magni pod datum 7ho Februa[rii] 1754 consens proukázal, kterak z dědiny Petrova zdejšího panství on Thomáš Procháska ze svým synem Tomášem a svojím zbožím odebrat a v městě Strážnici se usadit, grundt ukúpit a přebývati může. S tím taky z ohledu takového milostivého povolení grunt ut supra od Martina Machálka za summu jedno sto dvacet rýnsk[ých] odkoupil a ty na něm podlužné verunkové peníze 40 zl mor[avských] k zaplacení, kdyby potřeba následovala, při posudcích po 2 zl mor[avských] skládati se zavázal. Pročeš nadjmenovaný grunt a s tím majícím právem od starodávna i s těma na něm podlužnýma verunkovýma 40 zl mor[avských] penězi se dle proukázaného milost[ivého] vrchnostenského povolení Tomášovi Procháskovi za jeho

f 366a
vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Jann Karásek. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Připis Jana Gajdy sub Nro 403

Leta Páně [1]771 dne 15. Maii za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jan Gajda a ohlásil, kterak on od Tomáše Prochásky dům na předměstí vedle Martina Černého ležící vyhandloval a přídanku 15 zlr přijal a jemu svůj dům v Starém městě popustil. Pročeš se jemu ten na předměstí vyhandlovaný dům spolu s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a
f 366b
placení císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] a mněstské povinnosti p[an] Jozef Stanislav a p[an] Ventzl Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.

No 403
Přípis domu Martina Mošťka

Leta Páně 1772 dne 25ho Septembris za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních jeho toho času přistúpil na dům radní Jan Kajda a přednesl, kterak on kúpíce sobě dům No 318 od Jana Hostýnka, tento zase z dobrej vůle svej opáčenému Martinovi Mošťkovi za summu jedno sto dvaceti pět rýnských jest odprodal. Podle toho se tento grunt ut supra i s těma na něm pozůstávajícíma obci městskej přináležejícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm, jenž každoročně, kdyby zapotřebí bylo, při posudcích po 2 zlm spláceti povinen bude, jemu zvrchu psanému Martinovi Mošťkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení král[ovských], vrchnostenských a obecních povinností pan Johan Karásek a pan Petr Gruner S.R.S.V.a N. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obojí strany.