Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Gr[unt] Jíry Dluhošového

f 440a

Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 104 nadepsaný Jíra Dluhošů drží grunth svůj od Matěje Tučka kožišníka koupenej za summu 150 R.
Na kteroužto summu závdanku témuž Matějovi Tučkovi položil 15 R a ostatek, totiž 135 R, náleží témuž Matějovi Tučkovi. Ty jemu tenž Jiřík od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po
7 R dopláceti zuostává 135 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Mikuláš Dluhoš otec jeho a Daniel bratr je[ho] S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Ondra za grunth, majíc manželku n[ebožtíka] Jíry Dluhoše, peněz purgkrechtních Matějovi Tučkovi 7 R.
Letha 1596 položil Ondra Nejezchlebů za grunth peněz purgkrechtních Matějovi Tučkovi 7 R.
Letha 1597 položil Ondra Nejezchlebů za grunth peněz purgkrecht[ních] Matějovi Tučkovi 7 R.
Leta 1598 položil Ondra Nejezchlebů za grunt Matějovi Tučkovi 7 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 440b
Leta [15]99 v pátek po s[vaté]m Mikuláši za rychtáře Bartoše Šlechty Ondra Nejezchlebů prodal podsedek svrchu psaný Janovi Vyskočilovi za summu 180 R. Závdanku jemu dal 30 R a platiti má při Vánocích od leta [15]99 po 9 R až do vyplnění tej summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnost J.M. Páně Tomáš Pavlů z předměstí, Jan Bartošů odtudž, Ozvald Krejčí odtudž a Dobiáš Sloup SRSN.
Na tomž gruntě náleží předních peněz Matějovi Tučkovi
107 R, placením po 7 R, Ondrovi Okáčovýmu 43 R, placením po
2 R, vše od leta [15]99.
Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Vyskočil za grunt 9 R. S toho vzal Matěj Tuček 7 R a Ondra Okáčů 2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan Vyskočil položil 9 R. S toho vzal Matěj Tuček 7 R a Ondra Okáčů 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Vyskočil 9 R. Z toho vzal Matěj Tuček 7 R a Ondra Okáčů 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského a letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Jan Vyskočil za g[runt] dvojích peněz 14 R. Z toho vzal Matěj Tuček 10 R a Ondra Okáč dvojích peněz 4 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Vyskočil zadržalých i hotových peněz Matěji Tučkovi 13 R. Z toho dáno Matěji Tučkovi 11 R, Ondrovi Okáčovi 2 R.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Vyskočil prodal podsedek svůj Ondrovi Vápeníkovi za summu 180 R. Závdanku jemu dal 43 R a platiti má od letha 1605 po 9 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tobiáš Sloup, Jíra Bartošů, Martin Peců, Václav Mochol, Jíra Vejborný S.R.S.N.
f 446a
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Ondra Vápeník prodal podsedek svůj požár Janovi Václavkovýmu za summu 110 R. Závdanku dal Ondrovi Vápeníkovi 14 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Nikodém Sýkora, Ondra Roháč a Mathyáš Hrnčíř S.R.S.A N.
Na tom podsedku náleží osobám těmto:
S[irotku] n[ebožtíka] Matěje Tučka Thobiášovi předních peněz 65 R, placením po 5 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Okáčového 31 R, placením po
1 R.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Martin Slováků pojmouc sobě za manželku Kateřinu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Janovi Václavkovým, prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Pišťákovi za summu 150 R. Závdanku jemu dal 19 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Drahotoušský, Jíra Provazník, Mathyáš Hrnčíř S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Pišťák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tučka 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty jakož na tomto gruntě náleželo Pavlovi, synu neb[ožtíka] Matěje Tučka, předních peněz summy 62 R, takové peníze prodal jest Janovi Pišťákovi za hotových 17 R 17 gr.
A tak Jan Pišťák nebude povinen platiti za 10 leth pořad zběhlých.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Pišťák prodal podsedek svůj Janovi Ratiškovskému za 150 R bez závdanku, platiti jej má po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Cibulka a Pavel Šalmanů SRSN.
A jakož jest na tom gruntě Jan Pišťáků mel zaplaceného
139 R, ty jest všecky pustil Janovi Ratiškovskému a ostatek, totiž 11 R, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového neb Okáčového.

f 446b
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Ratiškovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Okáčového jinak Nejezchlebového 6 R.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho po smrti n[ebožtíka] Jana Ratiškovského poněvadž od několika leth pustý zůstával, prodán jest týž grunth ut sup[ra] Janovi Šidlovskýmu za summu 110 R bez závdanku, platiti jej má po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu, též povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Štěpán Kutějků, Mathouš Beran a Jiřík Beran S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Šidlovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového peněz ročních 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Šidlovský položil za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan Nejezchlebů.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Šidlovský položil za grunt Janovi Nejezchlebovému peněz ročních 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Šidlovský položil za gr[runt] Janovi Nejezchlebovému peněz ročních 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šidlovský položil za gr[unt], kteréž Thobiáš Nejezchlebů přijal 2 R.
NB. Jakož jest na gr[untě] ut s[upr]a náleželo področně k dobírání s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového summy 11 R, na to jsou tíž sirotci přebrali 4 R, kteréž zase k obci navrátili. A tak tuto nic víceji k dobírání nemají.
f 447a
Dále tato pamět se činí, ponevadž Jan Ratiškovský bez dědiců zemřel a drahně peněz na gru[ntě] ut s[upr]a vyplatil, tehdy podle obdarování města Strážnice odoumrtního ta summa všechna na obec města Strážnice jest připadla a náležeti bude.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šidlovský položil za gr[unt] svůj peněz ročních obci městské 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Šidlovský položil za gr[unt] svůj obci městské 2 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Šidlovský položil za gr[unt] svůj obci městské 2 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Šidlovský položil za gr[unt] svůj obci městské 2 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho zemrouce Jan Šidlovský pozůstalou vdovu pojal sobě Vítek Simorazický, kterémuž nadepsaný grundt připsán jest. Odevzdán za volný a svobodný.

Za téhož purgkmistra tak jakž nadepsaný Vítek Simorazický roku 1643 za purgkmistra Pavla Nešporka při Vánocích na zaplacení platu stálého za Marti[na] Mráze zasezelého na pomoc obci 2 věd[ra] vína dal, ty se jemu vypisují na penězích 4 R.
f 447b
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] prodal jest Vít Zimorazický tento podsedek Pavlovi Blahounkovi za summu 110 R bez závdanku, placením po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Vít Zimorazický a Adam Rejster S.R.S.a N.
A poněvadž ten grunt vyhořel, upouští se jemu polovici, totižto 55 R.

Letha Páně 1666 dne 17. Novembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a s[polu] r[adních] prodal jest Pavel Blahúnek tento podsedek Šimonovi Šilhovi zeti svému za summu 110 zlm, však s contiti touto, co Pavel Blahúnek za vyhoření
55 zlm za zaplacené na tomž podsedku jměl, ty peníze dotčenému Šimonovi dobrovolně pouští a k tomu často psaný Šimon Šilhavý pokládá závdanku za dotčenou summu těch 55 zl mor[avských]
4 zlm. Mezi tím činí se tato vejminka, že Šimon Šilhavý má Pavlovi Blahúnkovi do smrti jeho jedný komory příti, v kterýž on z manželkú a z dítkami bydleti má, ostatní pak placení téhož podsedku při držaných posudcích
f 448a
po 4 zlm každoročně spláceti má. A tak jest jemu tenž podsedek za volný a svobodný odevzdán a připsán.
Rukojmě za opravu a placení všelijaké povinnosti JVHMti postavil Jana Dvořáka a Matouše Smutného S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1671 a 1672 za purgkmistra pana Daniele Ludvíka Dašického Šimon Šilha položil za grunt svůj k obci městské
2 zlm. Kteréžto peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1674 dne 20. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Šimon Šilha položil za grunt svůj k obci městské
1 zlm. Ten přijal svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1675 při držaných posudcích za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Šimon Šilha položil za grunt svůj k obci městské 2 zlm. Takové peníze nadepsaný purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha Páně 1707 dne 14. Decembris za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a s[polu] r[adních] j[eho] Matěj Blahúnek po smrti Šimona Šilhy švagra svého v letu 1673 od rebelantů u Skalice zabitého, dosednúc na podsedek ut s[upr]a od rebelantů téhož leta

f 448b
vypálený jej vystavěl a nemaje jej sobě až posavad připsaného, dnešního dne za to požádal. Pročež se mu v summě prodajné
110 zlm a poněvadž 60 zlm Šimon Šilha na tom podsedku vyplatil, které Václav syn jeho zdědil, takové pak maje na vojnu jít jemu Matějovi Blahúnkovi daroval, což Jan Hranický náležitě vysvětčil, a tak se jemu těch 60 zlm za zaplacené vypisuje, ostatních 50 zlm platit má k obci městské každoročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a zbývání povinností p[an] Pavel Hořák a Matěj Glogovský S.R.V.a N.

Letha Páně 1726 dne 14. Januarii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času sedíce na gruntu ut supra Jan Blahúnek, syn po neb[ožtíku] Janovi Blahúnkovi, takový všechen spustoval a nadělajíce na něm reštů z něho
f 449a
pryč odejíti musel. Pročež aby město v zvelebování svém zůstalo, pan purgmistr a rada prodali jsou ten grunt celý pustý k vystavení Martinovi Stanislavovi za hotových 12 zlr a v summě verunkovej 50 zlm k placení obci městskej při posudcích po 2 zlm, kteréžto 12 zlr kupní se všechny na rešta Blahúnkove obrátili. Dle čehož se ten grunt připisuje as odevzdává témuž Martinovi Stanislavovi za vlastní, bez všelikých běžících reštů, s polhocením od všelikých daní a contributzi až do ultima Decembris 1727.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Šimon Svoboda a p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1741 dne 27. Novembris za poručeného purgmistra pana Eliáše Grögora a spoluradních toho času Martin Stanislav majíce sobě od obce města Strážnice pustý dům pod vejrungy
50 zlm Jana Blahúnka za hotových 12 zlr prodanej s polhocením takovejch vejrungův, ten grund svůj včil vystavenej odprodal za hotový za sto třicet rýnských Jozefovi Surému, přijmouce prodavač takové peníze těch 130 zlr od kupujícího in optima juris forma
f 449b
quituje a prázna činí. A protož se Jozefovi Surému za vlastní a dědičný připisuje, ty pak vejrungové peníze počne platiti od příštího 1742 roku po dvouch zlm až do vyplacení vší summy.
Rukojmě vyplacení všech povinnostech dožádal pana Eliáše Grögora a pana Václava Košvice.

Přípis domu Janovi Drchalovi

Letha Páně 1750 dne 29. Maii za purgkmistra p[ana] Gottefrida Mayera [a] spoluradních toho času majíce Anna, vdova po neboštíkovi Jozefovi Surým, grunt ut supra vedle Martina Hubky z jednej a Jana Černína z druhej strany ležící,

jest takový po svej smrti zanechala nim třem synom Jozefovi, Tomášovi a Jurkovi na rovný díle per testamentum odporučila, který grunt Janovi Drchalovi per licitationen plus offerenti et melius solventi za jedno sto padesáte pět rýnsk[ých] odprodán jest. Pročeš se takový grunt jmenovitému Janovi Drchalovi za jeho
f 450a
vlastní, volný a dědičný s těm na něm podlužnýma verunky po srášce 6 zlr, které Martin Stanislav při prodaju toho gruntu Jozefovi Surému popustil a takových 6 zlr se z nynější prodajnej summy odtáhly a do obroční casse odvedly, zde připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu domu a splacení jak císařsk[ých], tak panských a obecních povinností p[an] Matěj Paška a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jana Drchala

Leta Páně 1784 dne 18. Augusti za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jan Drchal grunt ut supra spravedlivě ukoupený a pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej i manželky Kateřiny odprodal synovi svému Janovi Drchalovi za summu tři sta rýnských, kteréžto takto vyplatiti má, totiž: do kláštera strážnického veleb[ným] pánům paterům piaristům jakožto podlužné bratrské peníze peníze capitalu
100 zlr, na interesech 4 zlr, pak prodavačovi otcovi svému, kdyby jej potřeba následovala, vydati povinen zůstati má
196 zlr. Však kupec Jan Drchal vždy na podíl France bratra svého různovatkama ve světě se vynacházat majícího, poněvadž zdaliž naživě jest, dosavad se nevyšetřilo, ohled míti a tenž podíl jeho jeho 70 zlr 49 kr vynášející z těch 196 zlr se za sebú zadržeti zavázán bude. Ostatně jakož na gruntě tom summy verunkovej jetě 52 zlr říské 20 kr podluž-
f 450b
ných obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení se vynachází, takové kupec Jan Drchal na sebe povinost přijal. Podle čehož grunt ten se jemu Janovi Drchal za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a ze vším od starodávna majícím právem odevzdává. Toliko kupec zavázán býti má prodavače respective otce svého i matku v domě tom buďt společně ze sebou v jednej světnici, aneb kdyby se srovnati nemohli, v světničce na dvoře k bydlení svobodné místo až do smrti jednoho i druhého popříti.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností pan Jan Ježík a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a N.
Ty verunkové peníze 52 zlr 20 kr na moravské zlaté čítajíc vynáší 44 zl mor[avských] 26 gr alb.