Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Lazara Šucha

f 371a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 172 nadepsaný Lazar koupil podsedek svůj od Jana Sládka soukeníka za summu 74 R.
Na kderejž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 59 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 15 R.
Na to jest zadržel do letha [15]93 6 R a ostatek platiti má po 5 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci předměstkej předních peněz 9 R.
A nápadníkům po nebožt[íku] Šimkovi Chromým zůstalým též náleží 6 R. O kterejchžto nápadnících sou-li živí čili zemřelí se věděti nemůže. Jestliže se k takovej spravedlnosti hlásiti budou, má ji[m] propuštěna býti.
Rukojmě Jiřík Huma a Honz Huma kožišník R.S.A.N.
f 371b
Letha [15]94 položil Lazar Šuch peněz purgkrechtních za grunth obci předměstské 5 R.
Letha [15]95 položil Lazar Šuch peněz purgkrecht[ních] za grunth svůj 5 R.
Z toho dáno obci předměst[ské] 4 R.
A nápadníkům po neb[ožtíku] Šimkovi Chromým zanechán 1 R v truhli.
Letha [15]96 položil Lazar Šuch za grunt svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Ty sou v truhlici sirotčí.
A tak grunth svůj zaplacený má.

[Pustý]

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Lazar Šuch prodal podsedek svůj ut s[upr]a Pavlovi Vizovskýmu za summu hotových 2 R. A tak jej zouplna zaplacenej má. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení toho požáru a odbejvání robot a povinností všelijakých Jindra Kopydlanský a Martin Bučovský S.R.S.A N.
[Pustý]

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Pavel Pernikář, náměstek Pavla Vizovského, prodal ten podsedek ut s[upr]a Janovi Luňavovi za s[um]u 60 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 4 R, ostatek summy platiti má při posudcích po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Adam Bělínský a Jíra Ostravský S.R.S.N.

Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Luňava prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Martinovi Příhodovi za summu
62 R. Závdanku dal jemu (kteréž peníze Vácslav kočí panský za dluh jemu povinný přijal) 6 R a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Zelenka, Matouš Sečkař a Mikuláš Ořechovský S.R.S.N.
f 372a
Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Příhoda z toho grunthu ušel pryč a takový gr[unt] prodán jest Jakubovi Planickému za 62 R. Závdanku dáti má při Vánocích příštích 3 R a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Bartek Fryštacský a Martin Havlíčků S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jakub Planický položil za gr[unt] ut s[upr]a obci městské 1 R.
Ten přijal následující purgk[mistr] Jiřík Praštěk.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Planický prodal ten grunt ut s[upr]a Janovi Procházkovi za 62 R. Závdanku dal jemu 4 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Adam Bělínský a Bartek Fryštacký S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Procházka položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.

Letha 1647 za purgkmistrovství Lorence Peypolta a spoluradních jeho Jan Příhoda pojmouce sobě vdovu pozůstalou po neb[ožtíku] Janovi Procháskovi ujal grundt svrchu psaný za s[um]u 62 zlm. Závdanku dáti má při Hromnicích 1 zlm, placení po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za placení, opravu gruntu a povinnosti všeliké JHM i obci Mikuláš Moštěnský a Pavel Chocenský S.R.S.a N.R. Actum dne 13. Januarii letha ut s[upra].

Pustý

Letha Páně 1711 dne 5. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času jsouc ten grunt ut sup[ra] od mnoho leth pustý a toliko holé místo,
f 372b
takový sobě oblíbil Jakub Vlček a za to J[ejich] Op[atrnost] pány šetrně žádal, aby jemu k stavení puštěn byl. Pročež aby povinnosti císař[ské], panské a obecní nehynuly, nýbrž se rozmnožovaly a aby obec strážnická se rozhojňovala, prodali jej nadepsanému Jakubovi Vlčkovi za summu prodajnú, jak prve byl 62 zlm bez závdanku. Však aby jej tím lépeji stavěti a

opravovati chut měl, upúští se jemu polovic, totiž z tej summy 31 zlm a ostatní summu po vyjití leth lhotních, které hnedt od příští Velkej noci přez pět leth pořad zběhlých dle J[eho] V[ysoceurozené] Hrab[ěcí] Exce[lence], milostivej našej vrchnosti, milostivých patentů prohlášených užíti má, obci městskej platiti bude ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všelikých povinností p[an] Jan Hlubocký a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
Pusté
f 373a
Letha Páně 1720 dne 17. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času zaujmúce grunt ut sup[ra] Václav Mega v roku 1715, takový až posavad sobě připsaného neměl. Pročež aby v tom řád purgkrechtní zachován byl, nyní se mu připisuje a odevzdává v summě hlavní, jak prve byl 62 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní a volný. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Dedel a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N.

Přípis Ignáca Megy

Leta Páně [1]771 dne 6. Julii za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Ignatz Mega a ohlásil, kterak on po svým otci Janovi Megovi dům na Oujezdě nápadně zdědil, nemajíce takový dům jeho neb[ožtík] otec sobě právně připsaného. Pročež pro pořadnost práv se jemu synovi Ignatzovi spolu i s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 62 zlm každoročně při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. Svědkové toho za
f 373b
opravení gruntu a placení císař[ské], vrhc[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner a p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

No 404
Přípis domu Matysa Vychodila

Leta Páně 1772 dne 22. Jan[uarii] za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních jeho toho času majíce Ignác Mega po svém nebošt[íku] otci Janovi dům ut supra titulo haereditatis sobě dle řádu purgrechtního připsaný a dokonale odevzdaný, takový z svej dobrej vůle Matějovi Vychodilovi stolaři městskému za summu padesát šest rýnských jest odprodal. Však z následující výminkú: totiž zachovává sobě prodavač Ignác Mega v tomž domě předně světničku i ze síňkú neb kuchyňkú k svému svobodnému

bydlení, k tomu taky pro zhromážděné obilí v snopech, jakož taky pro potravu a slámu i pro krávu místo neb chlév a aby mohl své utěžené obilí na mlatevni vymlátiti, a to tak dlúho, pokudž by se jemu prodavači líbilo a spolem se znášeti neb zrovnávati mohli. Kdyby ale v krátkém neb dalším časi on Ignác Mega tu obmezenú výminku a bydlení zanechati a jinam vytahnúti sobě oblíbil, tehdy v příběhu tom on kupec Matěj Vychodil Ignácovi Megovi prodavači čtyricet rýnských složiti se zavazuje, tolikéž taky kdyby řečený prodavač
f 374a
Ignác Mega smrtí zešel, vdově neb sirotkům po něm pozůstalým složiti a zaplatiti povinen bude. Naprotiv čemuž prodavač Ignác Mega se uvoluje a zavazuje na všechny jak královské, vrchnostenské, tak i obecní a slovem všechny nyní i na budúcí časy přicházející povinnosti, jakož taky vojenský quartir polovičně nápomocen býti. Túž výminku svú ale okrom mlatevně na svůj náklad opravovati, však nic nového (což se kupcovi jedině zanechává) nepřistavovati. Podle toho tehdy nadřečený grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 62 zlm, které obci městskej při posudcích každoročně po 2 zlm spláceti má, odevzdává se za vlastní, volný a dědičný jemu Matějovi Vychodilovi.
Svědkové za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských a obecních povinností p[an] Johann Weiner a p[an] Ignác Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 3tin Martii 1795. Ignatz Prat, Kanzelist.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 44 sind die der Witt[we] Katerina Megin schuldige 40 Fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 31te Decmbris 1801. Prat.