Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunth Mikuláše Hrázného

f 337a

Letha Páně 1580 podle zápisu knih starých purgkrechtních černých v listu 123 Jan Šustů koupil ten grunth za 34 R.
Kderýžto maje docela a zouplna zaplacený potom z nuznej potřeby svej prodal obci předměstskej strážnickej na tomž gruntě 30 R.
Na kteroužto summu Jakub, náměstník téhož Jana Šusta, letha [15]85 položil 6 R.
Item Jan Šustů zase ten podsedek ujmouce od letha [15]86 i z Kunou ženou svou až do letha [15]93 na touž summu vyplnil
21 R, zůstává obci předměstskej doplniti 3 R. Ty 3 R jsou zadržený.
Rukojmě Jíra Noha a Bureš Jarošů S.R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš vejš psaný za grunth svůj ostatních peněz obci předměstské 3 R.
A tak grunt svůj zouplna zaplatcený má.
f 337b
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového našlo se, že před 4 lety Jan Příval koupíc tento podsedek od Mikuláše Hrázného za summu 50 R, na kterýž jemu závdanku položil 4 R a zkoupil od něho 32 R. A tak jest za něj dopláceti zůstává placením od letha 1602 po 2 R summy 14 R. Ty peníze náležejí Kuně, Mikuláše Hrázného ženě, podle vejminky její na smlouvách svadebních. Odevzdán za volný a svobodný.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan Bartošků pojmouc sobě vdovu pozůstalou po n[ebožtíku] Janovi Přívalovi prodal tento podsedek ut s[upr]a Janovi Novákovýmu za summu 50 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Peklů, Jan Miškéřuo, Jan Bartošků S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a.
Letha 1602 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Nováků za grunt Mikulášovi Hráznýmu 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Nováků za g[runt] Mikulášovi Hrázného ženě 2 R.
Zůstává se jí ještě dopláceti 10 R.
Babuši Přívalové 34 R, placením po 1 R.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Nováků za g[runt] Babuši Přívalové 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Nováků za g[runt] 3 R.
S toho dáno Mikuláše Hrázného ženě 2 R a Babuši Přívalové
1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Babuše Přívalová pustila Janovi Novákovi, což jí z toho gruntu náleželo, totiž 10 R 10 gr.
Pustý

f 338a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Jan Nováků, manžel Babuše Přívalkové, prodal požár ut s[upr]a Jírovi Dětkovskýmu a po nedlouhém čase zase Jíra Dětkovský prodal ten požár Martinovi Smolgovi za summu 15 R bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Pavel Peklo, Macek Lubinský S.R.S.N.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Smolga za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Martin Smolka položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Smolka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 1 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Smolka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 1 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Smolka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Přívala 21 R.

Pustý

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Václavovi Benešovskému za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a asvobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Havel Žimojný a Matouš Pavlíčků S.R.S.a N.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Václav Benešovský k obci městské položil 1 R.

Pusté
f 338b
Letha Páně 1718 d[ne] 19. Novembris za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času Václav Zelený před právo a z uctivostí přednesl, kterak v roku 1715 sobě grunt ut supra od mnoha leth pustý k stavení zaujal, však ale pro nemožnost svú až posavad připsaného neměl. Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává dle práva purgkrechtního v summě verunkovej jak prve 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Martin Svoboda.
Polhocení má užít od 1. Julii 1715 na tři letha od contrib[uce] a jiných povinností, od panských ale obyčejně jako jiný.

Přípis Jana Hoštíka

Leta Páně 1760 dne 5. Janua[rii] za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních tohož času nemajíce Václav Zahradníček grunt ut supra od Václava Zelenýho ukúpený právně připsaný, který grunt jeho syn Jan Zahradníček po otci zdědil,
f 339a
podobně sobě připsati nedal, nyní ale takový grunt z Janem Hoštíkem jeho gruntem folio 922 profrajmarčil, kdešto Jan Hoštík Janovi Zahradníčkovi třiceti rýns[ých] přidal. Pročeš nadepsaný grunt s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] verunkových peněz, keré při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti povinen bude, se Janovi Hoštíkovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], panských i městských povinností p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Jozef Duray. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis Cyrila Ostravského

Leta Páně 1779 dne 29. měsíce máje za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času připadnouce po smrti nebošt[íka] Jana Hoštíka grunt ut supra dle právního inventáře na Annu, po něm pozůstalou vdovu, nyní za Cyrila Ostravského provdatú, takový nedajíce jej na sebe připsati odevzdala z čistej vůle svej a z lásky manželskej řečenému svému manželovi Cyri-
f 339
lovi Ostravskému tím spůsobem, aby on, jestli by ji Pán Bůh dřívej nežli jeho povolati ráčil, pozůstalým sirotkům po neb[ožtíku] prvním manželovi Janovi Hoštíkovi respective dcerám od ní Anny pocházejícím, totiž Barboře 20 zlr, pak Anně 20 zlr, spolu tehdy oboum 40 zlr časem svým vyplatil. Odkudž když on Cyril Ostravský i těch na gruntě tom pozůstávajících 50 zlatých moravských k splacení po 2 zlm ročně k obci městskej na sebe přijal, týž grunt se jemu čaasto psanému Cyrilovi Ostravskému za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.