Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Gr[unt] Mikuláše Tkadlce

f 457a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 46 nadepsaný Mikuláš drží grunth svůj od Martina Vojtkového koupenej za summu 140 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]92 vyplnil 42 R a tak ještě od letha [15]93 při Vánocích rok po roku po 8 R s[irotkům[ n[ebožtíka] Kryštofa Křížka dopláceti zuostává 98 R. Na to jest letha [15]93 a letha [15]94 zadržel 16 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jíra Prokšů, Pavel Uhléřů, Martin Uhléřů S.R.S.A.N.R.
Letha [15]94 Mikoláš vejš psaný položil na zadržalé peníze purgkrechtní 8 R.
Letha 1595 Mikoláš nahoře psaný položil peněz purgkrechtních za grunth 8 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Tkadlců peněz purgkrechtních
8 R.
Letha [15]97 položil Mikoláš nahoře psaný za grunt svůj peněz purkrechtních 8 R.
Leta 1598 položil Mikuláš Tkadlec za g[runt] na si[rotky] Kryštofa Křížka 8 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mikuláš Tkadlec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka
8 R.
f 457b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Mikuláš Tkadlec za grunt sirotkům n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 8 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položila Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 10 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položila Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 8 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho puštěn od pana ouředníka tento požár na placení po 5 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila Manda neb[ožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 2 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položila Manda nebo[žtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 2 R. Zuostávají na rathauzi, jsou vydány Pavlovi do Doubravníka.

Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 2 R. Zůstávají na rathauzi, jsou vydány Pavlovi do Doubravníka.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položila Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce za podsedek s[irotkům] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 4 R.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položila Manda n[ebožtíka] Mikuláše Tkadlce na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 4 R.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Pavel Žeravský, manžel Běty dcery Mandiné, položil ostatních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Kryštofa Křížka 3 R.
f 458a
Leta 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřetí Pavla Žeravského Daniel Štáblovský pojmouc sobě Alžbětu pozůstalou vdovu za manželku, ten grunth ut supra jemu jakožto nápadem po manželce připadl zouplna a docela zaplacený, kterýžto z vuolí manželky své a z povolení J.H.M. i pana Valentina Daniele Schreyera, ten čas ouředníka panství strážnického, prodal Pavlovi Radmilimu za summu 150 R. Závdanku má jemu dáti při Velikonoci roku 1652
15 R, platiti jej má každoročně počna letha 1653 po 10 R při každých posudcích. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Martin Ochrasta, Hans Nevman SRAaNR.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních poněvadž Pavel Radmili také s jinšímu sousedy vyhořel, jemu podle poručení vrchnosti se mimo závdanek polovici sráží a vypisuje 67 R 15 gr a tak má dopláceti ještě i s závdankem 82 R 15 gr.

Letha Páně 1663 dne 25. Januarii za purgmistra pana Jiříka Kopřivnického a z ouřadem jemu přidaném předstoupil k rejstrám purgkrechtním pan Pavel Radmili oznamujíc, že jest nápadníku svému Janovi Pukovi dle kšaftu n[ebožky] vdovy Štáblovský odkázaných pět zlm položil u přítomnosti p[ana] Lorentze Pískovského.
Item téhož dne p[anu] Janovi Tesařovu položil pět zlm, které též od nahoře psané n[ebožky] Štáblovský poručené jemu jsou, ty přijal náležitě.
f 458b
Item téhož letha a dne položil panu Lorentzovi Pískovskému tímž kšaftem odkázaných jeden zlm, který náležitě přijal.

Item neb[ožtíku] Samuelovi Cibulkovi berouce to na své dobré svědomí z uvážení p[ana] purgkmistra a p[ánů] radních pokládá 3 zlm, ačkoliv jen 3 zlr Cibulkovi dal, ostatek panu Lorentzovi Pískovskému dodal, a tak se plně tři moravský pokládají.

Letha Páně 1666 dne 3. Julii za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Radmili prodal jest spřed psaný grundt ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu prodajnú Janovi Kostkovi za 150 zl mor[avských]. Závdanku položil 10 zl mor[avských] a na s[vatéh]o Havla 5 zl mor[avských] 14 gr 1 den dodati má, kterýžto závdanek na zasedělú contributi Pavla Radmiliho na rathauz města Strážnice oddati povinen bude, ostatní summu při držených posudcích každoročně po 5 zlm splacovati povinen bude. Jest jemu odevzdán a připsán.
Rukojmě za opravu gruntu a placení i povinnosti všelijaké J.V.H.Mti i obecní Matouš Straka a Michal Malata S.R.S.a N.R.
f 459a
A[nn]o 1666 dne 3. Julii položil Jan Kostka Pavlovi Radmilimu za grunt svůj, kteréž Pavel Radmili k rukám svým přijal 2 zl mor[avských].

L[eta] 1667 dne 23. Januarii za purgmistra pana Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho tak jakž předek jeho Pavel Radmili na gruntě tomto vyplacených zkrz upuščení z voulí milostivej vrchnosti na vyhoření peněz k zaplacení měl, takové jest jemu nadepsanému p[anu] Janovi Kostkovi, totiž v summě za 84 zlr, sprodané 6 zlm jest k rukám svým náležitě přijal, které se Janovi Kostkovi naproti summě nadepsanej vypisují za vyplacené. A tak Jan Kostka na gruntě tomto všeho vyplacení má v summě 99 zlm, dopláceti povinen bude nápadníku Lorencovi Pískovskému 51 zlm.

Letha Páně 1681 dne 29. Januarii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho po smrti nebo[žtíka] Jana Kostky Anna, vdova po něm pozůstalá, zdědíce nápad na gruntu 99 zlm a vdadouce se zase podruhé za Václava Prokše, takový
f 459b
smlouvami svadebními zadala jest Václavovi Prokšovi, kterejchžto 99 zlm jemu za zaplacené [se] připisují, ostatní summu nápadníkům platiti povinen bude. Odevzdán za svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti Fratz Netyka a Ondra Čech SRSpaN.

Letha Páně 1683 dne 18. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzeka a spoluradních jeho při držaných posudcích Lorentz Pískovský nápadník gruntu, aby držitel gruntu tím

lechčeji peníze vejrunkové pokládati mohl, na ročních penězích toliko aby Václav Prokšů ročně po 3 zlm pokládal, dobrovolně přestal.

Letha 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho při držaných posudcích proukázal náležitě p[an] Václav Prokšů, že jest vydal za živobytí p[anu] Lorencovi Pískovskému a pozůstalé vdově po něm, jakž sama svědčí, porozdílně hotových peněz, které se na náp[ad] jeho vypisují v summě 7 zlm 3 gr 3 den, kteréhožto jest ještě
43 zlm 26 gr 4 den.
Letha Páně 1689 dne 3. Martii Václav Prokeš položil za grunt svůj Luciji Pískovskej jakožto nápadníci, které[ho]žto nápadu má 43 zlm 26 gr 4 den, peněz 10 zlr. Které peníze náležitě přijala a jí se zrážati má.
f 460a
Letha Páně 1700 dne 21. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních po učiněném oučtě z Marianú, Michala Gajdy manželkú, vlastní dcerú n[ebožky] Lucie Pískovskej, našlo se, že p[an[ Václav Prokeš porozdílně vydal 6 zlm 8 gr 4 den, k tomu jí dal ještě 3 zlm. A tak se mu vypisuje na gr[untě] ut s[upra] 9 zlm 8 gr 4 den, ty přijala k rukám svým.
Letha Páně 1707 dne 15. Decembris za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a s[polu] r[adních] p[an] Václav Prokeš vydal porozdílně nápadníku svému Michalovi Gajdovi na místě Mariany, bývalej manželky jeho, kterýžto nápad po ní zdědil, peněz verunkových za dům ut s[upra] 7 zlm, které Michal Gajda k rukám svým přijal.
Letha a dne ut s[upra] majíce ještě p[an[ Václav Prokeš
17 zlm 17 gr 3 den Michalovi Gajdovi dopláceti, takové od něho skoupil za hotových 7 zlr 30 kr,
f 460b
za kteréžto se jemu za zaplacené vypisuje těch 17 zlm 17 gr
3 den. A tak bude p[an] Václav Prokeš míti svůj gr[unt] zcela a zouplna zaplacený a žádnému v ničem nezávadný. Stalo se za purgmist[ra] p[ana] Jana Stavinošky a s[polu] r[adních] leta a dne ut s[upra]. Solutum.

Letha Páně 1709 dne 10. Aprilis za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož leta majíce p[an] Václav Prokeš gr[unt] ten ut s[upra] zcela zaplacený za 150 zlm, takový z důležitých příčin Prodal Jiříkovi Mohelnickému za hotových 80 zlr. Však toliko to přední stavení z humnem až po Novú ulicu, to pak zadní humno z tou chalúpkú sobě na věčnost zanechal a tam, tak jak z konca tej ulice domy soukenické vystavené jsou,

f 461a
dům pro sebe zasej vystaví, tak aby on Jiřík Mohelnický na předku a on zasej na zadku hospodářem byl. Odevzdán jest jemu ten předek za volný a svobodný a zouplna zaplacený.
Rukojmě za opravu gr[untu], stavení a placení povinností p[an] Pfilip Černý a p[an] Samuel Nejezchleba S.R.S.N. Solutum.

Letha Páně 1746 dne 31. Decembris za purgmistra pana Ignatze Filipa a spoluradních toho času majíce Jiřík Mohelnický dům aneb grunt ut supra zcela zaplacený, takový z dobré vůle synovi svému Karlovi Mohelnickému za summu 60 zlr hotových peněz odprodal, na ten však spůsob a s tím doložením, aby on kupující otci svému a matce v domě svobodné obydlí dáti povinen byl. Jestli však by spolu porovnati [se] nemohli, bude povinen pro něho otce svého a matku obydlí na zadku vystavěti dáti, zahrady pak aneb humna polovici do smrti a k tomu v domě hospodářství se vynacházející prodavatel k své vlastní dispositzi sobě zanechává. Co se však toho vystaviti majícícho obydlí a zahrady aneb humna dotejče, to všechno ku gruntu po smrti obouch rodičův připadnouti a patřiti má. Pročež na ten spůsob se jemu kupujícímu tenž grunt za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinností p[an] Ignatz Filip a p[an] Jozef Haysik S.R.S.V.a N. anno et die ut supra.
f 461b
Přípis Martina Vajčnera

Leta páně 1747 dne 20ho Decemb[ris] za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Martin Vajčner od Jiřího Mohelnického předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem a příslušenstvím za summu hotových peněz jedno sto padesáte rejnsk[ých]. Pročež se jemu Martinu Vajčnerovi takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává. Přitom pak on prodavač vymiňuje sobě do svej a manželky smrti svobodné obydlí v tomž domě v tej sedničce a kuchyně, takové bez vší záplaty užívat mají, jako i taky jednu krávu a 1 kus s.v. ušípaný tam svobodně chovati. Stalo se dne a roku ut supra.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Hezký.
f 462a
Přípis Jana Černína

Letha Páně 1749 dne 14. Aprilis za purgkmistra pana Jana Weinera a druhých pánův spoluradních koupil dům ut supra od Martina Vaitznera za 143 zlr ze vším k němu patřícím právem a příslušenstvím na tento spůsob, že Martinovi Vaitznerovi hnedkom složí 80 zlr, pak jemu dvě neděle po svatým Duše
22 zlr 30 kr složiti se zavazuje, jakož taky Jiříkovi

Mohelnickému z toho domu podlužných peněz nyní 20 zlr a dvě neděle po svatým Duše 20 zlr 30 kr zaplatiti chce. Přitom kupec Jan Černín dle domluvy povinen bude Jiříka Mohelnického z manželkú jeho do smrti jejich v tomž domě v sednice a kuchyně bydlení popříti i taky jednou krávu a jeden kus s.v. ušípanýho tam svobodně chovati a něco vína do sklepu vložiti, pak taky jeho obilí vymlátiti dát. Pročeš se Janovi Černínu takový dům za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra.
Rukovníky jak povinností, tak opravy jsou p[an] Pavel Cikánek a p[an] Joseph Vychodil.
f 462b
Přípis domu Anně, vdově po neb[ožtíku] Janovi Černínovi

Leta Páně 1762 dne 27. Septemb[ris] za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupila vd[ova] Anna, pozůstalá po neb[ožtíku] Janovi Černínovi, a přednášela, že ona ten po neb[ožtíku] manželovi pozůstalý a p[e]r 160 zlr právně vyšacovaný dům, nad kterým ona dle král[ovských] [a] městských právách třetinu má, v tej summě p[e]r 160 zlr kúpiti a přijímati chce, následovně že ostatním čtyri dědicům a po Janovi Černínovi pozůstalým sirotkům jejich podíly zaplatí. Pročež z ohledu že ti sirotky ještě zběhlí nejsou, následovně že matka ut s[upra] po Černínovi řečený sirotky alirovat a tentirovati musí, takový dům se jí p[e]r 160 zlr právně prodal, následovně se taky vd[ově] Anně Černínovej za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti
f 463a
jak císař[ské] i královský, vrchnostenský i městský p[an] Johann Weiner a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Karlovi Habermanovi

Leta Páně 1763 dne 13. Maii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spluradních předstoupila vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Černínovi jménem Anna a přednášela, že ona dům po neb[ožtíku] manželovi svému, který ona právně p[e]r 160 zlr kúpila, Karlovi Habermanovi nomine dotis odstoupiti a právně připsati dáti chce. Naproti tomu ale se jí vdově odpovídalo, že poněvadž ona takový dům dědicům po Černínovi za hypothecu a Pfand v příčině jejich podílův constituirovala, takový dům na jinší spůsob Karlovi Habermanovi se připsati nemohl, než aby ještě za hypothecu jmenovaným sirotkům constituirovaný zůstal, následovně aby dědici po Janovi Černínovi na tem domě svůj regress více pohledávati právo mělo. Poněvadž ale

f 463b
tak vd[ova] Černínka, jak Karel Haberman k tomu se zvolili a spokojení byli, jakož taky bez toho výminečného práva jest quod nonio plus juris in alterum transform possit quam ipse habeat, totiž že žádný více práva druhému odstúpiti může než on sám má. Následovně se dům ut supra Karlovi Habermanovi na předeřečený spůsob za vlastní, volný a dědičný připisuje a odvzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvic a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Přípis Tomáše Surého

Leta Páně 1775 dne 7. Octobris za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času jakož pozůstalost všechna po neb[ožtíku] Carlovi Haberman pro mnoství dluhův k zaplacení společných věřitelův subhastirovaná býti musela, tím spůsobem taky grunt ut supra k prodaju legaliter se prohlásil. Následovně skrze vejš jmenovaného Tomáše Surého na rathúzi města Strážnice f 464a
za summu tři sta padesát rýnských jakož nejvíc dávájící licitando podosáhl, kteroužto summu při ouřadě purgmistrovském složiti zavázán bude a tam odsud na odvod skutečný quittanci vyzdvihne. Podle čehož grunt ten ze vším od starodávna na něm pozůstávajícím právem se jemu Tomášovi Surému za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých královských, vrchnost[enských] i městských povinností pan Carel Večeřa a p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N.
f 465a Přípis domu v Novej ulici za gruntem Německej ulice Jiříka Mohelnického

Leta páně 1729 dne 10. Martii za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času majíce Václav Prokeš za gruntem svým v Německej ulici Jiříkovi Mohlenickému prodaném zase grunt v Novej ulici vedle Jiříka Cigánka a Carla Gateho ležící, takový jsouc na smrtedlnej posteli poručil manželce svej Kateřině a synovi svému Václavovi. Kerážto manželka jeho jsouc provdaná zase za Jana Vaitschnera, syna svého jmenovaného Václava z gruntu toho 25ti rýnskýma vyplatila a vyplatuje jej, ten grunt jí zouplna zaplacený zůstal. Nemohouce ale pro rozličné nemožnosti své takového gruntu délej držeti, prodala jej ze svej i manžela svého Jana Vaitschnera dobrovolnej vůle Joannesovi Mohelnickému za hotových šedesáte sedm rýnských. Z kterýchžto peněz se zaplatilo na rešta contribučenské do roku 1728 zasezelé
26 zlr 3 kr, na paenale z toho reštu 2 zlr 4 ¾ kr, paní
Portářce dluh 28 zlr kupec na sebe přijal

f 465b
a ostatních hotových 8 zlr 1 den přijal Jan Vašíček na dluh svůj. Pročež poněvadž takové peníze Jan Mohelnický složil a tak na tom obě strany dobrovolně přestaly, ten grunt se připisuje tomuž Joannesovi Mohelnickému za vlastní a dědičně zaplacený, s placením všelikých běžících daní od 1ho Januarii 1729.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Jiřík Mohelnický a Pavel Sukup S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Přípis domu Antonínovi Mohelnickému

Leta Páně 1762 dne 27ho Martii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Jan Mohelnický grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle synovi svému Antonínovi Mohelnickému z tej příčiny odstúpil, že on otec jakožto starý člověk pracovat juž nemůže. Vymínil ale sobě na tom domě svobodné bydlení i s manželkú svou až do smrti.
f 466a
Pročež se takový grunt Antonínovi Mohelnickému za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opatrování gruntu a placení rozličných jak císař[ských] i král[ovských], tak vrchnostenský[ch] i městských povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.