Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunth Jiříka Homma

f 381a

Letha 1578 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 207 Jiřík nadepsaný koupil podsedek svůj od Jana Pavlíkovýho za 50 R.
Za kderejž jest od vejš psaného letha až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 28 R.
Letha [15]93 položil nadepsaný Jiřík Homma 9 R a tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává Johance, nápadnici po ne[božtíku] Janovi Pavlíkovým zuostalý 13 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Honz Homman a Michal Per R.S.N.

Ten grunth jest pustý, mají jej starší předměští prodati a do těchto rejster vepsati dáti.

Letha 1595 Jiřík Homa nahoře psaný z gruntu svého zběhl, jest prodán zase Janovi Sládkovi za summu 23 R. Závdanku položil při odevzdání toho gruntu 2 R, ty jest přijala Johanka na díl svůj a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po
2 R.
f 381b
Z toho napřed psaného podsedku na Jeho [Mil]ost Pána náležeti bude odběžnejch peněz po Jiříkovi Homanovi 10 R poslední peníze.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské Matěj Trnka, Petr Trnka S.R.S.N.

Letha [15]96 položil Jan Sládek za podsedek Johance napřed psané 2 R.
Leta 1597 položil Jan Sládek za podsedek Johance napřed psanej 2 R.
Leta 1598 položil Jan Sládek za podsedek svůj Johance napřed psané 2 R.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položila Dorota Sládková za grunt na místě n[ebožtíka] Jana Sládka muže svého 2 R.
Ty přijal Řehoř Karvinský na místě n[ebožky] Johanky ženy své.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Dorota Sládková za grunt Řehořovi Karvinskému položila 2 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Dorota Sládková prodala podsedek svůj Jakubovi Košilkovi za summu
30 R. Závdanku jí dal 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Alexander Frýdecký, Jan Krchovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Košilka za grunt 1 R 15 gr.

Z toho dáno Řehořovi Karvinskýmu ostatní 1 R.
A odběžných po Jiříkovi Homanovi k ruce panské 15 gr.
f 382a
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jakub Košilka za grunt 3 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po Jiříkovi Homanovi odběžným.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Košilka za g[runt] 3 R.
S toho dáno Dorothě Sládkovej lonské a letojší peníze 2 R.
A k ruce Jeho Mi[l]osti Páně odběžných 1 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového fojt a starší prodali podsedek ut s[upr]a Janovi Janouskovi vápeníkovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za stavení gr[untu], placení jeho a povinnosti J.M. Páně Jíra Kovář, Jíra Černikovský kotlář S.R.S.N.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Janousek položil za grunth svuoj 1 R.

Letha 1615 za téhož konšela Jan Janousek prodal ten podsedek Valenthovi Vážanskému za summu 44 R. Závdanku dal
10 R, platiti má: letha 1615 položiti má 1 R a od letha 1616 povinen bude pokládati po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení grunthu, povinnosti panské i obecní Daniel Koníček a Jan Havránek S.R.S.a N. Stalo se za fojta Martina Kašuby v pátek po svaté Kateřině.
Téhož letha Valentha Vážanský položil za grunth 1 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Vážanský položil za grunt 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Vážanský položil za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno Martinovi Sládečkovi 1 R.
A při právě zanecháno Janovi Janouskovi 2 R.

Valenta Vážanský svrchu psaný prodal půl podsedka svého Matějovi Polomskému za summu 44 R. Závdanku dal Matěj Valentovi 8 R, platiti má počna leta 1618 po 3 R. A jakož jest Valenta měl na tom gruntě zaplaceného 6 R 15 gr, ty jest Matějovi pustil za 1 R 2 ½ gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Strejčků jinak Morkovský a Jan Uhléřů S.R.S.N.
f 382b
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Matěj Polomský položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po zběhlým Jiříkovi Homanovi.
Ještě jest dobírati Jeho [Mil]osti Pánu 15 gr.

Potom peníze budou náležeti:
Nápadníkům Doroty Hodkové, nětco z toho bude také náležeti Jeho [Mil]osti Pánu po sirotku zběhlým Ondrovi.
Nápadníkům Jakuba Košilky.
Janovi Janouskovi.
Pustý

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky a spoluradních jeho ten grunt nadepsaný požár z jistého povolení J.M.V. urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Jakubovi Vlachovi za summu 30 R bez závdanku, placení ročně po 2 R po vyjití tří let. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Kliment Radunský a Václav Bystřický
S.R.S.a N.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Vlachů prodal ten gr[unt] nadepsaný Thobiášovi Žvavému za summu 30 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek summy platiti má každoročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Svoboda a Václav Slavík S.R.S.a N.

Pusté

Tu má být Václ[av] Najman.

Přípis domu Václava Blata

Leta Páně 1763 dne 6. Decembris za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních téhož času odpro-
f 383a
dal Václ[av] Neuman dům ut supra od otce svého zděděný a právně nepřipsaný Václavovi Blatovi za summu jedno sto deset rýnsk[ých]. Pročež se nadjmenovaný dům Václavovi Blatovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a právně odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Weiner a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.
Verunkovej summy pozůstává na tomž gruntě ještě 28 zl mor[avských].

Přípis Václava Krejčího

Leta Páně 1776 dne 5ho měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předjmenovaný držitel gruntu Václav Blata přednesl, že on svůj právně odevzdaný mající koupený dům Václavovi Krejčímu s vědomím sousedův z obojí strany za summu jedno sto a devět rýnských

dobrovolně odprodal a peníze k rukám svým odpočítané dokonale přijal, vůlu v to dávajíce, by jemu ten dle práva purgrechtního odevzdán byl. Podle čehož tehdy obvzláštně
f 383b
poněvadž s vědomostí sousedův obojí strany prodej ten konaný byl a nic protivného strany řemesla provozování obstaveno nebylo, grunt ten ze vším od starodávna majícím právem spolu i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 28 zl mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně komu přináleží, se jemu Václavovi Krejčímu za vlastní, volný a dědičný od práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Johann Tyml a p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.

(Poznámka tužkou)
No 405 na Újezdě
1806 Pav[el] Holubík
1807 Mart[in], syn po Tob[iáši] Kučovi