Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunth Petra Žákovského

f 345a

Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých sirotčích červených v listu 66 ujal jest ten podsedek nadepsaný Petr v summě 52 R 17 ½ gr.
Kderýž jest již na sražení dílu svýho po Kateřině manželce svej zouplna zaplatil a tak žádnému za něj nic dlužen nejni.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán podsedek ut s[upr]a, pozůstalý po nebožštíku Petru Žákovském, Václavovi Křivému za summu 60 R. S toho sobě porazil dílu Kateřiny manželky své, což na ni přišlo 18 R 28 gr 4 ½ den, a tak zůstává dopláceti dvěma sirot[kům] n[ebožtíka] Petra Žákovského 41 R 1 gr 2 ½ den. Na to závdanku položil 7 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Martin Komňanský, Marek Drahotoušský.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Václav Křivý na s[irotky[ n[ebožtíka] Petra Žákovského 3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Václav Křivý na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Žákovského 2 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Václav Křivý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Žákovského 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčka položil Václav Křivý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Žákovského 4 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka, aby se tento podsedek požár toliko po 2 R doplácel.
Pustý
f 345b
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, kterýž pustej od pádu zůstával, Jírovi Hlásnýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub Tesař [ze] Starého města, Tomášek Tesař S.R.S.N.

Letha Páně 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jíra Hlásný prodal podsedek svůj Mikulášovi Ryzýmu za summu 38 R. Závdanku mu dal 8 R a ostatek platiti má od letha 1614 po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Kladrubský a Jakub Kopřivnický S.R.S.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Mikuláš Ryzý položil za g[runt] Kateřině, nápadnici po sestře 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Ryzý položil za grunt Kateřině, nápadnici po Kateřině 2 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Ryzý položil za grunt svůj Kateřině nápadnici 3 R.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Ryzý položil za gr[unt] Kateřině nápadni[ci] 3 R.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest grunt požár Vavřincovi Kašickýmu za summu 40 R bez závdanku, placením po 2 R.
Rukojmě za placení, opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Vítek Biskupský a Jan Bobek S.R.S.a N.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vávra Kašický položil za gr[unt] obci městské 1 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Vávra Kašický položil za gr[unt] obci městské 15 gr.
f 346a
Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Vávra Kašický jsouce již věkem sešlý, pustil jest ten podsedek Janovi synu svému v té summě, jak jej sám byl ujal ve 40 R. Místo závdanku pouští jemu toho 1 ½ R, co na něm vyplatil, ostatek platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jíra Macura a Vávra Zábřezský S.R.S.a N.
Platí se k obci.
[Pustý]

Letha Páně 1742 dne 15. Septembris Václav Matějka ten grunt neb domek jsouce to místo pusté, vystavil a na něm 9 roků přebýval, proto přípisu nevzal.
Letha Páně 1742 dne 15. Septembris za ouřadu purgkmistrovského opatrného pana Antonína Duraye a spolu jiných radních Václav Matějka před opatrném ouřadu v plnosti radě stojíce ústy svými se přihlásil, že svůj podsedek, kterýž on na pustině vystavěl, Jakubovi Pavla Mlýnka synovi za padesát rýnský jest odprodal. Majíce v tom podsedku malou svědničku, takovou Václav Matějka pro své hoferství a přebývání sobě vymiňuje a [ze] své dobré vůle hospodáři jak dlouho živ bude, každoročně jeden rýnský dáti přislíbil a kdyby Václav Matějka s hospodářem srovnati se [ne]mohl,
f 346b
Jakub Mlejnek Václavovi Matějkovi 10 R za ten vejměnek složiti má. Pročež Jakubovi takový podsedek za dědičný a vlastní se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu, placení povinnosti všelijaké pan Carel Dedel a p[an] Václav Košvic.
Povinnosti všelijaké od svatého Václava novej držitel vybejvati povinen bude, i verunkovú hlavní summu po zapl[acení] 1 ½ R ještě 38 zlm 15 gr.

Přípis domu Janovi Zahradníkovi po neb[ožtíku] Jakubovi Mlýnkovi zděděného domu sub Nro 89

Poněvač on ale ten zděděný dům právně připsaný neměl a takový Jozefovi Sasínovi ze svou cerú Annú, jeho Jozefa Sasína manželkú, daroval, pročeš se tuto pro pořadnost práv ad notam bere u přítomnosti p[ana] purgmi[stra] Carla Večeře, p[ana] Johanesa Wainera a p[ana] Václava Lánského.
Stalo se dne 21. Februarii [1]772 roku.
Verunkovú summu p[e]r 38 zlm 15 gr po 2 zlm ročně spláceti povinen bude.
f 347a
Přípis domu Jozefa Sasína sub Nro 89

Leta Páně [1]772 dne 21. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jozef Sasín a přednesl, kterak on ze svou manželkou Annou od zemřelý ženy otce Jana Zahradníka dům ležící na Suchém řádku vedle Jozefa Ambruža zdědil a uctivě žádal, aby jemu ten dům právně připsán byl. Na kterúšto žádost se jemu Jozefovi Sasínovi avšak s touto vejminkú za jeho vlastní [a] volný připisuje a odevzdává, aby jeho ženy otec Jan Zahradník i ze svou manželkú Catheřinú v tom domě svobodné bydlení spolu s půl humnem až do obúch smrti svobodně užívati mohli, kterúžto vejminku on zeť Jozef Sasín spolu spravovati a nápomocen býti má, ostatně verunkové peníze 38 zl mor[avských] 15 gr alb Jozef Sasín spláceti má po 2 zlm ročně. Dálejc
f 347b
kdyby ale on zeť ze svým otcem spolu srovnat [se] v tom domě nemohli, tenkráte on zeť Jozef Sasín svému otci 40 zlr vyplatiti, on ale otec ze svou manželkú od toho svobodného bydlení odstoupiti se zavazuje tím spůsobem, kdyby Jan Zahradník neb vice versa jeho manželka z toho světa zešel a ona se provdala, takové svobodné bydlení tratí.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení jak cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i mněst[ských] povinností p[an] Johann Wainer a p[an] Vencl Lánský. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 19te Septembris [1]797. Prat.
Diese 40 fr sind laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 110 einverleibten Quittung bezahlt und hier gelöschet worden.
De sess[ione] 11e April[is] [1]812. Prat.