Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Sirotci nebožt[íka] Jana Papáše

f 134a

Jest jedno Jan a Manda mateř jeho druhá.

Vyhledalo se jim spravedlnosti od neboštíka otce jeho vyplacenej, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, 80 zl.
Týž se jim nachází na vinohradě v Kuní hoře podle zápisu knih horenských v listu při tej hoře v 33, co jest držíce tenž vinohrad na něm zaplatil 39 zl. Ty peníze po vybrání Žida Holomka jeho spravedlnosti, když on 61 zl od letha [15]94 vyzdvihne po 5 zl, jim se pokládati mají.
Více tomu sirotku spolu z mateří jeho náleží na gruntě 24, na kderémž jest Mikuláš Nejedlého, 105 zl. Ta spravedlnost od letha [15]94 při Vánocích jíti má po 4 zl dotud, pokudž sirotci neboštíka Pavla Kuše svou spravedlnost nevyberou a po vybrání spravedlnosti jejich půjde na toho sirot[ka] a mateř jeho po 5 zl.
f 134b
Však což se koliv jakých dluhů najde a kdokoli co v jistotu prokáže a že by neboštík Jan Papáš dlužen zůstal, ty dluhy se s toho statku mají nejprve splatiti. A co mimo dluhů splacení zůstane, to bude tomu sirotku spolu z mateří náležeti.
Item Tomášovi Kra[u]zovi, krejčímu z Strážnice, se nachází, že neboštíkovi Janovi Papášovi hotových peněz půjčil 5 zl. Na to jest jemu dáno ječmene 2 měř[ice] po 9 gr.

A mimo napřed psanou spravedlnost našlo se na dobytku a svršcích všelijakých po smrti nebožt[íka] Jana Papáše toto:
Item krav dojných a jalových 7.
Item sviní hladných 10, krmný vepř 1.
Item slanin poltů 4.
Item sádla vepřového funtů 5.
Item husy 5.
Item konev dvoumásní cínová 1, půldruhamásní 1.
f 135a
Item konvice třížídlíková 1.
Item mísa cínová nedobrá 1, talíř cínový 1.
Item pily veliké 2.
Item pilky malé 3.
Item nebozíze 3.
Item sekera kladná 1.
Item klíny železné 2.
Item kosa travná 1.
Item pánvy 2.
Item rožeň 1.
Item motyka vinohradní nová 1, týž stará 1.
Item skříní 5.
Item beček vinných dobrých i zlých 14.
Item kádě 2.

Item žita ozimého a jarého bylo půl sedmy kopy, to jest k outratě zanecháno.
Item ovsa zůstalo 24 měř[ic], ten koňům a dobytku se vydává.
Item šatů ložných i z povlakami z lože 1.
f 135b
Item kožich ženský králíkový 1.
Item vína ve dvouch nádobách 10 věd[er]. Z toho se má dáti do Lhoty Veselské s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Štěpaníčkového 2 ½ věd[ra].
Včely kolikery živé zůstanou, když se ohlídají, do register se vepsati mají.

Z toho se dluhu zaplatiti má toto:
Item obci kněždubskej do truhlice obecní, co na pohřeb a na dolevky vína dali, má se navrátiti 2 zl 1 gr 1 den.
Item Zejdovi do Strážnice za dluh, s kterého byl před rychtářem obviněn, 2 zl 11 gr.
Item Samuelovi Židu do Strážnice též nebož[tík] Papáš dlužen zůstal 4 zl.
Týž co tomu sirotku spolu i z mateří na vinohradě v hoře Nahej náleží, to se má vyhledati a vyhledajíc do těchto register k tomu zápisu dáti poznamenati.
f 136a
Více tomu sirotku spolu i z mateří náleží tři zahrady orací, jedna za humny Ondračkovými, druhá zahrada Kladivovská, třetí Chmelinec podle Mikuláše Ondračkových.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Nejedlého za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány mateři sirotkův napřed psaných.
Téhož letha přijato od téhož Mikuláše za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Sou dány mateři napřed psaných sirot[ků].
Téhož letha [15]94 přijato za 5 věder vína 15 zk 22 ½ gr.
Více přijato za 3 vědra vína 7 zl 15 gr.
Z toho vydáno na pohřeb nebožštíka otce toho sirotka i na dolevky vína 2 zl 1 gr 5 den.
Více od chování sirotka dáno 2 zl.
Více dáno mateři téhož sirotka, když nemocná ležela 5 zl
15 gr.
Více dáno na líkařství, když mateř toho sirotka nemocná byla 1 zl.
Více dáno dívce služebný za službu 17 ½ gr.
Samuelovi Židu do Strážnice dáno 4 zl.
Mateři těch sirotků dáno 18 gr 2 den.

f 136b
Letha [15]95 ty napřed psané tři zahrady sou prodány s povolením pana ouředníka pana Jana Šponara z Blin[s]dorfu Janovi Zemkovi za sumu 100 zl. Na to jest sobě díl Mandaleny manželky své 50 zl srazil a tak napřed psané[mu] sirotku ještě
od letha [15]95 při Vánocích dopláceti má pořadně po 5 zl až do vyplnění summy ut sup[ra].
Letha [15]95 přijato za zahrady od Jana Zemka 5 zl.
Téhož letha přijato z gruntu Mikoláše Nejedlíčka peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Tomášovi Zejdovi za dluh 2 zl 11 gr.
Více se letha [15]96 přijalo z gruntu Nejedlíčka 4 zl.
Více těm sirotkům náleží na gruntě a vinohradě ve Lhotě Veselské spolu s mateří jejich všeho 120 zl.
Takových peněz a spravedlnost jest Jan Zem[ek] po manželce své mateři sirotkův na sebe přijal a díl manželky 9 zl srazil. A tak on po též mateři toho sirotka nic více nemá a ještě dotčenému sirotku, když zahrady své vyplatí, má vyplniti
21 zl.
Letha [15]95 přijato od Jana Zemka za zahrady 5 zl.
Letha [15]96 a [15]97 přijato od Nejedlíčka za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Zemka za zahrady 5 zl.
Tého letha [15]97 přijato od Nejedlíčka za grunth 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.
f 137a
Leta [15]97 dáno Tomášovi Zejdovi do Strážnice za dluh 5 zl.
A za střenice na ten dluh n[ebožtíku] Papášovi 6 gr.
Letha 1598 přijato od Nejedlíčka za grunt 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.
Od Jana Zemka za zahrádky přijato 5 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového za grunt přijato od Mikuláše Nejedlíčka 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.
Od Jana Zemka za zahrady přijato 5 zl.
Do statku n[ebožtíka] Jana Zemka dáno dluhu, což jest týž Jan Zemek za tyto sirotky do Lhoty za dobytek a obilí dáti musil, peněz hotových 31 zl. To se z dílu sirotčího poraziti má.
Janovi s[irotku] dáno na díl jeho od učení školního 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Mikuláše Nejedlíčka za grunt 4 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jana Zemka za zahrady přijato 5 zl.
Janovi dáno na učení a na šatky, které přijal strejc jeho
3 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato z grunthu Matouše Šardického 1 zl.
Od Václava Pánka za grunt 4 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno Martinovi Pukovi k pilné potřebě jeho hotových peněz z truhlice sirotčí 10 zl. Takové peníze pokládati má takto: o posudku letha 1602 5 zl a o posudku
letha 1603 ostatních 5 zl. Rukojmě za to Jakub Haža, Urban Kovář, Mathouš Šardický, Jan Belfů, Vaněk Bánovský, Václav Majůvka S.R.S.A N.
Letha ut s[upr]a přijato od Matouše Šardického za g[runt]
3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Matouše Šardického za g[runt] 3 zl,
Od Václava Pánka za zahrady přijato 5 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Vácslava Šimunce na místě Vácslava Pánka za zahrady přijato 5 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
f 137b
Jakož sirotka tohoto peněz hotových Martinovi Pukovému půjčeno bylo 10 zl, když týž Martin Puků nezaplatíc takového dluhu zemřel, má se týž dluh z vinohradu krajiny v hoře Veselé, kterýž drží paní Andělina Remšová, zaplatiti, když se nejprve obci kněždubské 5 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Kuše 6 zl placením od letha 1615 po 4 zl podli ourody vyplní.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Václava Šimunce přijato za zahrady peněz ročních 5 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Václava Šimunce přijato za zahrady peněz posledních 5 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.