Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Martina Křižanového

f 24a

Tenž Martin Křižanů měl grunth svůj koupenej od Mikle Křižanového, z kderéhož se do vinohradů robotuje, za sumu 100 zl. A již jej zaplacenej má.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového podle rozdílu statku po n[ebožtíkovi] Martinovi Křižanovém Kateřina zůstalá vdova po něm podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli činžovou koupila za 100 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 24 zl 14 gr a tak dopláceti zůstává sirotkům 75 zl 16 gr placením od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomků, Martin Bešťáků, Kašpar Hrubců, Jan Hynků S.R.S.N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Filipů za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanova 3 zl.
Jan Pškavý pojmouc sobě Kateřinu ut s[upr]a, na to placení vstoupil.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jan Pškavý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jan Pškavý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Pškavý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jan Pškavý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanovýho 3 zl.
Jan Pškavý sráží sobě na tomto gruntě, což Kateřině manželce jeho nápadu po zemřelých dítkách přišlo 12 zl 7 gr.
f 24b
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jan Pškavý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového položil Jan Pškavý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jan Pškavý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého týž Jan položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.
Téhož letha Martin Rabáků, manžel Zuzanin, oznámil, že jest prodal z dílu manželky své Janovi Pškavému peněz 13 zl za hotových 2 R 18 gr a ještě mu náleží 14 zl 21 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého týž Jan položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.
Martin Rabáků s vůlí Zuzany manželky své prodal ostatek dílu svého, totiž 13 zl 21 gr, Janovi Pškavému za 2 zl 22 gr. A tak na tom gruntě Martin ani manželka jeho nic nemá.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Pškavý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlka Jan Pškavý položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl.

Letha 1623 za fojta Martina Liškového položil Jan Pškavý za grunt ostatních peněz, což se vyhledalo 2 zl 18 gr. A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený. Ty 2 zl 18 gr dány jsou Kuně v její nouzi.

Letha 1625 za fojta Martina Liškového po smrti Jana Pškavého týž fojt a starší prodali ten grunt ze čtvrtí roli činžové a dvojíma hony osetí Zuzaně, vdově po neboštíku zůstalé, za summu 50 zl. Takovou summu Zuzana vdova na svůj díl poráží a tak má týž grunt zouplna zaplacený. Rukojmě za stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Rožků, Jan Lišků a Václav Rožků SRSaN.
Letha 1631 za fojta Václava Rožka Martin Zákrsek pojmouc sobě Zuzannu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíkovi] Janovi Pškavém, za manželku ujal se grunthu ut s[upr]a. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný a zouplna zaplacený. Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Vácslav Rožek a Pavel Mumáň S.R.S.a N.
f 25a Letha 1645 za fojta Adama Smůla Jan Pškavý zemřel a Martin Zákrsek pojmouc Zuzannu vdovu pozůstalú a tenž grunt ujal, jak vejše rozepsáno. Kterejšto jemu jest odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Adam Smůl a Jíra Liška SRSAN.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípska prodali fojt a starší svrchu psaný grundt za čtvrtí roli po Martinovi Zákrskovi Pavlovi Škrabalovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Michal Vítků a Mikuláš Liška
S.R.S.a N.R.