Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunth Matěje Bobále

f 40a

Ten Matěj Bobál má grunth ze čtvrti roli třemi činžovou podle zápisu knih starých sirotčích bílejch v listu 362 za sumu 380 R koupenej.
Na kderejž jest podle těchž sirotčích knih do téhož leta [15]93 vyplnil 360 R a ještě za něj sirot[kům] nebožt[íka] Jana Mlynáře dopláceti zůstává 20 R.
Rukojmě za grunth Vávra Pekař, Martin Kovář, Daniel Kostický, Jan Skřička a Tomáš Zejda S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Matěj Bobál za grunth svůj peněz zadržalejch 10 R.
Letha 1595 položil Matěj Bobál za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
A tak grunth svůj zaplacenej má.

Letha [15]96 jakož Matěj Bobál grunth svůj zouplna zaplacenej měl, takovej grunth j[es]t frejmarkem Danielovi Slováčkovi za volný, svobodný a v ničemž nezávadný zaplacený dal, proti čemuž jemu zase Daniel Slováčků grunth svůj též zaplacený odvozuje. Však témuž Matějovi hned při odevzdávce přidal hotovejch peněz 40 R a ještě Daniel Slováčků z téhož gruntu
f 40b
při Vánocích letha [15]96 položiti povinen bude 30 R. Z toho náleží sirotkům n[ebožtíka] Daniele Blanaře 20 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Fitoule též náleží 10 R.
Letha [15]96 položil Daniel Slováčků za grunth svůj ostatních peněz s[irotkům] napřed psaným 30 R.
A tak Daniel Slováčků grunt zouplna zaplatil.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodal Daniel Slováčků grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli činžovou za summu 440 R Václavovi synu Kafkovýmu. Závdanku jemu dal 80 R a o Vánocích leta [15]99 položiti má ještě závdanku 110 R, ostatek summy platiti má od leta 1600 po 10 R až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Kavka otec jeho, Kašpar Bednář, Tobiáš Ďuličků, Jiřík Helebrant, Mikuláš Rybář S.R.S.N.
Jakož na tom gruntě mimo vyzdvižení 190 R závdanku náleželo ještě Danielovi Slováčkovýmu summy 250 R, takové peníze prodal obci předměstské za hotových 135 R. A tak on na tom gruntě nic nemá. Jíti mají obci předměstské ty peníze od leta 1600 po
10 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Václav syn Kavků za role Danielovi Slováčkovýmu 110 R.
A tak tu roli zouplna a docela zaplatil.

Leta 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Václav syn Kavků prodal podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli činžovou Albrechtovi bratru svému za summu 440 R. Závdanku je[mu] položil za podsedek 80 R a za roli jemu dal hotových peněz 110 R, což všeho učiní 190 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od leta 1600 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jirgl Krejčí, Jan Otrapek, Hons Šmalcíř, Tomášek Tesař S.R.S.N.
f 41a
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Albrecht obci předměstské 10 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Albrecht obci předměstské 10 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Albrecht Kavka obci předměstské 5 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Albrecht Kavka za g[runt] obci předměst[ské] 10 R.
Více doložil lonských peněz 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Albrecht Kavka za g[runt] obci předměstské 10 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstí strážnického prodali grunt požár svrchu psaný, pozůstalej po neb[ožtíku] Albrechtovi Kavkovi, Simeonovi Vítkový[mu] za sumu tu, což za něj dopláceti se zůstávalo, totiž 200 R. Závdanku dal obci předměstské 7 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pahnost, Jan Pecina a Michal Vic bednář
S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Simeon Vítků za grunt obci předměstské 7 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Simeon Vitků za gr[unt] obci předměstské 5 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil týž Simeon za gr[unt] obci předměstské 7 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Simeon Vítků za gr[unt] obci předměstské 7 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon Vítků za g[runt] obci předměstské 7 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon Vítků za g[runt] obci předměstské 7 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Simeon Vítků položil za g[runt] obci předměstské 7 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Simeon Vítků na obec předměstskou položil za gr[unt] 7 R.
Letha 1617 za předního konela Jana Pernikáře Simeon Vítků na obec předměstskou položil za gr[unt] 7 R.

f 41b
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Simeon Vítků položil za gr[unt] na obec předměstskou 7 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Simeon Vítků položil za gr[unt] obci městské 7 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Simeon Vítků položil za gr[unt] obci městské 7 R.

Pusté

Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] jeho prodán jest tento grunt po neb[ožtíku] Matějovi Čejkovi, jehož odevzdaného neměl, Matyášovi Zejdovi za summu 100 R jsouc shořelý a pustý bez závdanku, placením po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti Jan Sládků a Jan Plidlich S.R.S.a N.

Letha Páně 1668 za purgmistra Danihele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodán jest tento grunt po neb[ožtíku] Matějovi Zejdovi na místě sirotkův předně, poněvadž spuštěný byl, Matúšovi Zejdovi toliko za summu 10 zlm, kterýžto poněvadž vedle možnosti svej tenž grunt jest vystavil, takový vystavený jest prodal Vaverkovi z Lideřovic a za vystavení jemu dal Vaverka 10 zlm. I nechtíce tenž Vaverka zde v městě Strážnici zůstávati, z vůlí vrchnosti ten grunt zaseji prodal jest, nemaje jej připsaného, Martinovi Baňařovi, kterýžto jemu závdanku dal 12 zlm na summu i s placením tak, jakž v rejstřích se vynalezne. I poněvadž v předešlém zápisi na summu byl za 200 zlm, Jich Opatr[nosti] p[an] purgmistr a páni z tej sdummy upustili, aby grunt k lepší-
f 42a
mu zvelebení přijíti mohl, 50 zlm, a tak na summu prodajnú se nadepsanému Martinovi Baňařovi prodává a připisuje za 150 zlm, ročně platiti jej bude po 4 zlm až do vyplacení summy.
Rukojmě za opravu, placení a všeliké povinnosti Bartek Thun, Matúš Zejda S.R.S.a N. l[eta] a dne ut supra.
Nápadníci:
Obec města Strážnice k dobírání předních peněz má 105 zlm 15 gr.
Franc, syn po nebo[žtíku] Čejkovi 44 zlm 15 gr peněz posledních.
Napřed psaný závdanek patřiti nebude na srážku do nadepsanej summy.
L[eta] Páně 1671 [dne] 20. Januarii za purgmistra Danihele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Martin Baňař maje spláceti na posledních penězích Francovi, synu nebo[žtíka] Matěje Čejky, summy napřed psanej 44 zlm 15 gr, takové jest od téhož syna neb[ožtíka] France Čejky skoupil a dal za ni jednu krávu, kteroužto Franc přijal, a jeden kus černého dobytka

2letýho brava. Tou pak krávu chovati Martin Baňař i po otelení tele jemu přisaditi, celý pak je chovati přislíbil. A tak Franc Čejka na gruntě Martina Baňaře žádnej praetensi vícej nemá.
Letha Páně 1668 za purgkmistra Lorence Zajíčka Martin Baňař položil za grunt svůj k obci městské 2 zlm.
Týž purgkmistr takové peníze do počtu za příjem položil.
f 42b
L[eta] 1669 za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho platí za grunt svůj Martin Baňař v Bednářskej ulici šaru holomúckú, která se za dluh obecní v odvážení vína dluhu Palasovského jeho vození 1 v[ědro] vína, na jeho stranu se jemu zde vypisuje 4 zlm.
Takové v počtě pan purgmistr vede.
Letha 1673 Martin Baňař za purgmistrovství Danihele L[udvíka] Dašického položil na placení svého gruntu peněz
dva zlm – 2 zlm.
K obci takový přijal a za příjem sobě položil 8. April[is].
Letha Páně 1673 dne 20. Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Martin Baňař položil za grunt svůj k obci městské 1 zlm.
Kteréžto peníze ten purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha Páně 1691 dne 15. Octobris za purgkmistrovství pana Václava Žarůška a spoluradních jeho Martin Baňař před Jich Opatrnosti p[ány] přednášejíce, kterak by gruntu předepsaného pro svou starost a věkem již zešlý delej držeti a povinnosti
f 43a
zbývati nemohl, majíce pak zetě jménem Matěje Mikulku, tenž grunt jemu pouští ze všeckým, co na něm zaplaceného má, totiž 53 zlm 15 gr alb. A tak se Matějovi Mikulkovi v tej summě, jak Martin Baňař připsaný měl, připisuje a odevzdává, totiž
v 150 zl mor[avských], povinen bude ostatek platit k obci města Strážnice ročně po 4 zl mor[avských] až do vyplacení summy.
Rukojmě za zbývání císarských a panských povinností, podobně za opravu p[an] Samuel Nejezchleba, p[an] Jiřík Bohunský S.R.S. dne a letha ut supra.
NB. Pamět. Však Martin Baňař jakošto otec vymiňuje sobě do smrti k užívání 6 hony roli a [aby] v témž gruntě taky do smrti své zůstával.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Matěj Mikulka z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 96 zlm 15 gr, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tu uherskú rebelii na ruinu vyšel, z takovej summy se jemu upúští třetí díl, id e[st] 32 zlm 5 gr. A nadto více při držaných posudcích pokládá 1 zlm, za kteréž se jemu vypisuje 2 zlm,

ostatní, totiž 62 zlm 10 gr, bude povinen platiti na spůsob jak nahoře.
f 43b
Letha Páně 1725 dne 14. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce držitel gruntu ut supra Matěj Mikulka držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal i s tím vším, co na něm zaplaceného měl, Ondřejovi Kaštanovi za hotových devadesáte rýnských, s placením ostatní verunkovej summy 62 zlm 10 gr alb obci městskej při posudcích ročně po 2 zlm. Kteréžto peníze poněvadž náležitě k rukám svým přijal, týž grunt se připisuje a odevzdává jmenovanému Ondřejovi Kaštanovi za vlastní bez všelikých reštů a vejminek až po datum zápise tohoto.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan Kořínek a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Odevzdán jest jemu u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.

Přípis domu Václava Žáka

Letha Páně 1751 dne 12. Februa[rii] za purgkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času jest Alžběta, vdova po neboštíkovi Ondřejovi Kaštanovi, svůj mající dům od svého manžela na dluhy
f 44a
odporučený vedle Jana Spěváka z jednej a Jiříka Pavlíka druhej strany ležící, ze svej dobrej vůle Václavovi Žákovi za summu jedno sto rýnsk[ých] hotových peněz odprodala. Pročeš se jmenovitý dům kupujícímu ze vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní a volný i dědičný s těma na tom domě zesezelýma verunkovýma penězi 63 zl mor[avských] 10 gr alb připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu domu a placení povinností jak císařsk[ých], tak městsk[ých] p[an] Ferdinand Kocián a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Jiříka Turečka

Leta Páně 1757 dne 31ho Octobr[is] za purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche majíce Václav Žák grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle a vědomí svej manželky Jiříkovi Turečkovi za summu jedno sto devadesáti osum rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadepsaný grunt Jiříkovi Turečkovi za jeho vlastní a zaplacený
f 44b
s těma na něm podlužnýma 62 zl mor[avských] 10 gr alb připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntui a placení všech povinností jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských p[an] Jan Weiner

a p[an] Jozef Haisig. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Alžběty, vdovy po neb[ožtíku] Jiříkovi Turečkovi

Leta Páně 1780 dne 18. mněsíce Octobris za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jiřík Tureček grunt ut supra po Václavovi Žákovi ukúpený a pořadně purgrechtně připsaný, takový dle testamentu de dato 4ho publicato vere 10ho Martii [1]766 manželce svej vejš jmenovanej Alžbětě zanechal a odporučil. Aby však ale ona p[aní] Alžběta Turečková do pořadného držení tohož gruntu neb domu uvedena byla, připisuje se jí za její vlastní, volný a dědičný i s těma na něm vězícíma penězi summy verunkovej p[e]r 62 zl mor[avských] 10 gr alb k splacení po 2 zl mor[avských] ročně.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i mněstských povinností pan Karel Večeřa a pan Johann Tyml S.R. Svou V. a N.

Přípis Jozefa Holl, přísažného lazebníka zdejšího

Leta Páně 1780 dne 18. Octob[ris] za purgmistra pana Jozefa dvořáka a spoluradních toho času jakž předcházející zápis dovozuje, kterak paní Alž-
f 45a
běta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Jiříkovi Turečkovi, grunt ut supra dle testamentu sobě odporučený podosáhla, takový majíce již purgrechtně připsaný panu Jozefovi Holl, lazebníkovi zdejšímu a respective zeťovi svému, jenž dceru její Jozefu za manželku sobě pojal, v summě dvěch stách rýnských jest popustila a odprodala. Kteroužto summu on p[an] Jozef Holl ji p[aní] Alžbětě Turečkovej ihned jedno sto rýnských na hotově jest odpočítal, ostatních pak jedno sto rýnských tak dlúho za sebú zanechati má, pokavadž ji Bůh všemohoucí živobytí popříti by ráčil, kdežto konečně dle libosti ona paní Turečková kšaftovat s něma mocti sobě obmezuje. Dálejc vyjímá sobě paní vdova Turečková v tom domě, a sice v tej na dvoře vystavenej světnice, až do smrti svobodné bydlení, pro dvě krávy plac v maštali, i pro pícování na hůře a pro víno ve sklepě, kamž i mlíko schraňovati mocti bude, k tomu jednu komůrku při tej světnice vystavenú, naprotiv čemuž ale její pan zeť Jozef Holl z těch za sebú majících 100 zlr žádné interesse dávati nemá. Kdyby však ale, od čehož Bůh uchovej, dům ten jakýmkoliv spůsobem skázu trpěl a k stavění neb opravování přišel, to vše i nad výminkú držitel gruntu p[an] Holl stavěti a opravovati ponen bude a se zavazuje, nejináč taky všechny povinnosti od tohoto dne vybývati a spořádati má. S tím tehdy břemenem on pan Holl

grunt ten i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi 62 zl mor[avských] 10 gr alb k splacení obci po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijímá, podle čehož taky se tímto jemu za vlastní, volný a dědičný purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností pan Karel Večeřa a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N.