Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunth Jana Peklového

f 353a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 32 ten výš psaný Jan má podsedek svuoj za
40 R koupenej.
Na kderýž jest do letha [15]93 z závdankem a penězi purgkrechtnínmu vyplnil 19 R 15 gr a ještě od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 3 R summy 20 R 15 gr.
Ty všecky náleží obci předměstskej strážnickej.
Rukojmě Martin Solga a Bureš Jarošů S.R.S.N.

Letha 1594 položil Jan vejš psaný obci předměstské peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth svůj obci předměstský 3 R.
Letha [15]96 položil Jan vejš psaný za grunth obci předměstské 3 R.
Leta [15]97 položil Jan Peklo za grunt svůj obci předměstské 3 R.
Leta 1598 položil Jan Peklo za grunt svůj obci předměstský 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Peklo za gr[unt] svůj obci předměstské 2 ½ R.
f 353b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Peklo obci předměstské ostatních peněz 3 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového podli rozdílu statku n[ebožtíka] Jana Pekly Anna, zuostalá vdova po něm, podsedek ut s[upr]a ujala ve 40 R. S toho sobě srazila dílu svého 32 R 20 gr a tak po sražení dílu svého zuostává sirotkom dopláceti 7 R 10 gr, placením od letha 1604 po 1 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukoj[mě] (neuvedeno)
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila Anna Peklová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly 1 R.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Anna Peklová prodala podsedek požár ut s[upr]a Pavlovi Peklovi za
6 R 10 gr bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po
1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Staňků, Bartoň Matějků jinak Peklo S.R.S.A N.

Pustý

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po n[ebožtíku] Pavlovi Peklovi, Filipovi Bartošovýmu za summu
15 R bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 R.

Odev[zdán] za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Jakub Kučera, Petr Kostka, oba [ze] Starýho města S.R.S.N.

Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Adam Krutý prodal podsedek svůj Ondrovi Roháčovi za summu 21 R. Závdanku mu dal 6 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Ryzý a Jakub Vodislavský S.R.S.
f 354a
Téhož letha ut s[upr]a položil Ondra Roháč za g[runt] svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekla 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Ondra Roháč položil peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Roháč položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly peněz 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Roháč položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly peněz
2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Roháč položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pekly 2 R.

Pustý

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho s povolením slovoutného p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka na Strážnici, ten gr[unt] nadepsaný požár prodán jest Martinovi Černému za s[umm]u 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Hradištský, Vávra Kaštický S.R.S.a N.

Letha Páně ut s[upr]a za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho po odchodu z gruntův JHM Martina Černého jest gr[unt] ut s[upr]a prodán Matoušovi Ryzýmu za summu 50 R bez závdanku, placení každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a všelijaké povinnosti JHM i obecní Jiřík Skočdopole a Jan Smolka S.R.S.a N.
Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Matouš Ryzý položil za gr[unt] k obci městské 1 R.

f 354b
Letha 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnic[kého] a s[polu] r[adních] prodán jest tento podsedek jsouc spuštěný Vávrovi Zábřezskýmu za summu 40 R bez závdanku, placením po 3 letech po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Jíra Machů a Tomáš Hněvovský S.R.S.a N.

[Pustý]

Letha Páně 1724 dne 24. Novembris za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Tomáš Kůrka přednášejíce, že jest grunt ut supra celý pustý toliko nejaké hliněnice v roku 1722 na jaro zaujal a vystavěl s připojenú žádostí, aby jemu grunt ten podle práva purgkrechtního do kněh městských připsán byl. Pročež aby obec městská se velebila, týž grunt se připisuje a odevzdává jemu Tomášovi Kůrkovi za vlastní v summě verunkovej 40 zlm bez závdanku, placením ročně obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra.
Polhocení od contrib[uce] a jiných povinností až do
31. Decembris roku běžícího 1724 užíti má.
f 355a
Přípis Josephovi Ambruzovi

Leta Páně 1771 dne 6. April[is] za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupili do domu radního Joseph a Martin vlastní bratři a ohlásili, kterak oni ten po svým neb[ožtíku] otci Martinovi Ambruzovi na ně připadající dům mezi sebú za s[um]mu jedno sto a deset rýnsk[ých] jsú vyšacovali. A poněvadž v tom domě pro obúch bydlení malé místo se vynachází, pročeš on Martin svému bratrovi Josephovi na ten spůsob celý popúšťá, aby víc pravený Joseph svému [bratru] Martinovi polovicu tej mezi sebú vyšacovanej summy, totiž
55 zlr, na Vánoce tohoto běžícího roku vyplatil, však až do toho času obadva své bydlení v tom domě míti mají. Pročeš se jemu Josephovi Ambruzovi celý za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení jak panských, tak městských povinností p[an] Johan Wainer a p[an] Karel Abrman. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.