Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Sepsání statku po nebožce Anně Čabatce

f 142a

Kteréhož se podle poručenství toto nachází:
Item na gruntě Jana Majůvky, na kderémž Tomáš Gurdalů bejval, 170 zl.
Item na podsedku Jana Kováře 17 zl.
Item na vinohradě Jíry Kuše v hoře Veselej 30 zl.
Item na vinohradě Tomáše Gurdala v Kuní hoře 29 zl 15 gr.
A více dluhu na tom Jírovi Kušovi půjčeného 21 gr.
Summa 247 zl 6 gr.
Z toho podle poručenství neboštky Anny Čabatky, jakž při gruntě Jana Majůvky zapsáno jest, vydati se má 46 zl.
Na to jest do letha [15]92 položeno toto:
Item z gruntu Jana Majůvky 19 zl a zadrželých do téhož leta 11 zl.
Též z vinohradu v hoře Veselej od Jíry Kuše přijato od letha [15]93 16 zl
f 142b
a od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 4 zl.
Item od Tomáše Gurdalového do letha [15]93 není nic položeno.
Pars z tej hotovej summy vyšlé i z zadrželými 46 zl.

Vydáno z toho podle poručenství:
Item na zbor strážnický 10 zl.
Item Janovi Barbořinému 5 zl.
Item Barboře, sestře Anny Čabatky, dáno 2 zl a za ostatek krávu přijala.
Více dáno dluhu porůzno všeho podle sečtení 9 zl 8 gr
1 ½ den.

A tak zůstávati má hotových mimo to vydání čtouc i s těmi zadrželými 19 zl 21 gr 5 ½ den.

Víno, které zůstalo, to jest po poručenství nebošky Anny jedna bečka panu Seboldovi Čačkovi a druhá Bratru Martinovi vydána.
Krávy a obilí to komuž náleželo, v penězích jest puštěno.
f 143a
Více podle poručenství náležel tej nebošce Anně Čabatce vinohrad zaplacený v hoře Leskovci, o kderémž jest v svém poručenství takto těmito slovy zřídila:
Co se vinohradu zaplaceného v hoře Leskovci dotýče, ten jestli by Daniel Kobelka chtěl kupovati, aby 16 zl zavdal a v tej summě, zač prve byl koupen, jej ujal. Pakli by on ho držeti nechtěl, tehdy fojt a starší aby jej zač budú moci prodati a ta summa na zbory a kostel kněždubskej na dvě polovice se dostala mimo poručení svrchu psané a k tomu aby žádnej z přátel nápadu ani spravedlnosti žádné neměl. A což by pak více po tomto jmenovaném poručenství pozůstávalo, to

všecko poroučím dítěti Kuny dcery mé, pakli by více dítek Pán Buoh propůjčiti ráčil, to všecko na ně aby připadlo.
A Tomášovi mimo summu svrchu psanú aby nic víceji dáno nebylo, by on se na to jak chtěl potahovati neb vyručiti chtěl, než všecko dítkám
f 143b
Kuniným, aby dochováno bylo až do jejich zrostu. Pakli by Pán Buoh Kuny i dítek smrti uchovati neráčil, tehdy to všecko poroučím na dva díly, polovici na kostel kněždubskej a druhou na zbory a žádný s přátel mých aby se nikdy na to nepotahoval, než Kuna po smrti dítek svých k tomu plné právo jmíti má.

Kterejžto vinohrad Tomáš, zeť Anny napřed psané, jest nemajíce k ně[mu] ani děti jeho žádného práva, majíce k dobrému zádušnému kostelnímu a zboru zspeněžen býti, jest jej za hotové peníze prodal, povinen jest z toho odpovídati.
A tak sejmouce těch 46 zl poručených, na kderé se již nětco jest dalo, i s tím, což se dodati má, zůstává toho statku krom toho vinohradu dětem Tomáše, zetě Anny napřed psané, 201 zl
6 gr alb. To jakým spůsobem sou jim poručený, napřed jak sám v sobě kšaft zní, jest obsaženo.
f 144a
Letha [15]94 přijato od Jana Majůvka peněz purgkrechtních 2 zl.
Od Jíry Kuše za vinohrad přijato 4 zl. Ty sou dány na zbor lhotský.
Z toho dáno na zbor lhotský 1 zl.
A Svatému půjčeno do Radějova 4 zl. Budou-li jemu anebo komu jiné[mu] náležeti, o tom se ještě neví, zaručil těch 4 zl osobami těmito: Jíra Kušových a Jan Navrátil SRN.
Letha [15]95 přijato od Jana Majůvky za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Ty přijal Svatý, otec těch dětí napřed psaný[ch], na šaty, sou vydány.
Letha [15]96 od Jana Majůvky peněz za grunth 5 zl. Ty sou vydány Svatému, otci napřed psaných sirotkův.
Též přijato od Tomáše Gurdala za vinohrad za rok [15]93 1 zl, Mikuláš Javornický položil. Ten 1 zl vydán Tomášovi Svaté[mu] na místě dítek jeho.
Letha vejš psaného přijato od Jíry Kuše za vinohrad 2 zl. Jest vydáno těch peněz témuž Svaté[mu] ty dva zlatý.
Letha [15]97 přijato od Zuzanny Majůvkové za grunth 5 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Jana Navrátila za grunth 4 zl.
Leta [15]97 přijato od Jíry Kuše za vinohrad 3 zl.
Téhož leta Tomášovi Svatému do Radějova dáno po dětech jeho 12 zl.
Letha 1598 přijato od Zuzanny Majůvkové, které položil Jíra Majůvka za grunt 5 zl.
Též přijato od Jíry Kuše za vinohrad 3 zl.

Z toho dáno na kostel kněždubský podle poručenství n[ebožky] Anny Čabatky 8 zl.
f 144b Našlo se podle správy a vysvědčení ouřadu, že jest vydáno Tomášovi Svatýmu vyšlej spravedlnosti 20 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Gergele(!) za grunt 5 zl. Z toho dáno na kostel podle poručenství n[ebožky] Anny Čabatky 2 zl.
Též přijato od Jíry Kuše za vinohrad 3 zl ost[atní].
Též přijato od Jíry Maštalíře na místě Tomáše Gurdala za vinohrad 3 zl.
Tomášovi Svatýmu dáno do Radějova 9 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jana Gerle za grunt 5 zl.
Od Jíry Maštalíře za vinohrad přijato 1 zl. Ten jest dán Jírovi Kušovi, že lonského roku přeplatil za vinohrad.
Těch 5 zl od Gergele položených sou vydány Tomášovi Svatýmu do Radějova.
Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Tomáše Svatého přebraných peněz mimo náležitost, jakž kšaft napřed ukazuje, na syna svého, vnuka Anny Čabatky 2 zl.
Od Jana Gerle(!) za grunt přijato 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jana Gerle za grunt 2 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jíry Tomkového ze Lhoty na místě Jíry Maštalíře za vinohrad 2 zl
15 gr. Zuost[ává] ještě dopláceti 22 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Gerle za grunt 4 zl.
Od Jíry Tomkového ze Lhoty za vinohrad 4 zl.
Letha 1607 za fojta Martina Remše přijato od Jíry Tomkového za vinohrad 2 zl 15 gr.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Tomkového za Kuní horu 2 zl.
f 145a
Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Tomkového za Kuní horu 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Tomkového za Kuní horu dvojích peněz 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Jíry Tomkového za vinohrad v Kuní hoře 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Tomkového za vinohrad v Kuní hoře přijato 3 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jíry Tomkového přijato za vinohrad v Kuní hoře posledních peněz 2 zl 15 gr s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svatého.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jíry Tomkového za vinohrad v Kuní hoře peněz přijato 3 zl. Vydány sou Jakubovi Poláchovi Kubkovi po Zuzanně, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Mrhoně z Lideřovic.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového od Jíry Tomkového přijato za vinohrad v Kuní hoře 4 zl. Ty sou vydané Jakubovi Poláchovi Kubkovi.
Ten Jakub Kupků Polách jakož jest jemu náleželo ještě na tom vinohradě k dobírání 37 zl 15 gr, ty jest prodal Jírovi Tomkovému za hotových 7 zl 9 gr. A tak ten Jakub Kupků Polách nic více nemá a Jíra Tomků má ještě za něj dopláceti 32 zl od letha 1626.