Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunth Jana Kramáře

f 360a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 42 ten vejš psaný Jan Kramář má půl podsedku svýho od Jana Solgy za summu 34 R koupenej.
Na kderýž jest závdanku témuž Janovi Solgovi položil 4 R a ostatek při Vánocích od letha [15]89 platiti má po 3 R.
Ty všecky náleží Janovi Solgovi.
Na to jest přijal ten Jan do letha [15]94 při Vánocích 16 R a tak ještě za letho [15]94 témuž Janovi Solgovi zůstává dodati 3 R.
A od letha [15]95 při Vánocích má po 3 R pokládati.
Rukojmě Jíra Noha a Jan Šustů S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Jan Kramář za grunth svůj Janovi Solgovi 3 R.
Letha [15]95 položil Jan Kramář za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Ty přijal Jan Solga.
Letha [15]96 položil Jan Kramář za grunth Janovi Solgovi
3 R.
f 360b
Leta [15]97 přijato od Jana Kramáře za krunt ty 3 R.
Ty jsou vydány Janovi Solgovi.
Leta 1598 položil Jan Kramář za grunt svůj Janovi Solgovi ostatních 2 R.
A tak grunt svůj zaplatil.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan Kramář prodal podsedek svůj Stanislavovi Šidlovskýmu za summu 40 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Martin Vítkuo, Jíra Curák S.R.S.N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Stanislav Šidlovský za g[runt] lonských i letoších peněz Janovi Kramářovi 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Stanislav Šidlovský za g[runt] Janovi Kramářovi 3 R.

Pustý

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Manda Kramářka majíc tento grunt zaplacenej prodala jej Janovi Ratibořskýmu za hotovej 4 R. A tak je[j] má zaplacenej. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Pavel Pleva, Jakub Vodislavskej S.R.S.N.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ratibořský prodal ten podsedek Pavlovi Mrouhalovi za summu peněz hotových 12 R. Odvzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Peklo a Jan Marků SRSN.

Pustý

Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Mrouhal z Radějova majíc gr[unt] ut s[upr]a zaplacený a předtím p[anu] Martinovi Jankhovi v 18 R podstavený, prodal jej Ondrovi Velinskému bez závdanku za 25 R a platiti jej má počnouc letha 1633 po 3 R.
f 361a
Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecních Pavel Mrouhal a Pavel Ocas S.R.S.a N.
Na tom gr[untu] náleží:
P[anu] Martinovi Janko podle podstávky 16 R 15 gr.
Ostatní peníze Pavlovi Mrouhalovi.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Ondra Velinský skoupil sám na sobě a gruntě svém ten nápad p[anu] Martinovi Jankovi podle podstávky povinný, totiž 16 R 15 gr, za kteréž dal p[anu] Martinovi 5 věder vína, v penězích 10 R. A tak p[an] Martin Jankho na tom gruntě nic víceji nemá. Ostatní peníze bude povinen Ondra Velinský pokládati počnouc a[nno] 1637.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Ondra Velinský prodal ten grunt ut s[upr]a Jírovi Bystřickému za summu 60 R. Závdanku dal jemu 9 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Hanousek a Ondra Glivický SRSaN.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Bystřický, jakožto zrádce nad vrchností svou, zradil a nočně ušel pryč, toho gruntu se jest zase Ondra Velinský ujal a prodal jej Janovi Peterkovi tkadlcovi za summu 60 R. Závdanku dal jemu
9 R, placení ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Svoboda a Ondra Velinský SRSaN.

Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Peterka tkadlec nebudouc na tom gruntě dosti malý čas pryč utekl, i aby ten gr[unt] pustý nezůstával, prodán jest Ondrovi Hájíčkovi za summu 60 R bez závdanku, placení každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Petr Bartků a Jakub Quinta S.R.S.a N.

f 361b
Pamět se tato při tomž gruntě ut s[upr]a činí, komu se za něho zaplatiti má aneb kterým peníze na něm náležeti budou:
Předních peněz jakožto po zběhlém Pavlovi Mrouhalovi obci městské náležeti bude 18 R.
Ostatní pak peníze i z vydělanými, jakož byl Ondra Velinský, předešlý držitel toho gruntu, ten grunt při prodeji zvýšil, kteréž by jemu peníze měly náležeti, tehdy z dobrým rozmylem a z lásky takové peníze všeckny daroval jest Janovi, synu Jana Malenovskýho, totiž mimo vyzdvižení závdanku od Jíry Bystřického 6 R, ještě k dobírání míti bude, když syn Jana Malenovského, když se přední peníze k obci vyplní, totiž 42 R.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho po zemřetí Ondry Hájíčka Anna pozůstalá vdova prodala podsedek nadepsaného Mikulášovi Mikšanovi za summu 60 R. Za opravu gruntu jí dal 4 R, summu pak nadepsanú při každých Vánocích po 2 R zplacovati. Odevzdán.
Rukojmě p[an] Jan Malenovský a Václav Medle SRSaN.

Pusté

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho ten grunth všechen pustý prodán jest Janovi Holečkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Martin Mastný a Václav Vytřasil SRSaNR.

[Pustý]
f 362a
Letha Páně 1720 d[ne] 18. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouc grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen holé místo, takový z povolením J[ejich] Opatrnost pánů vystavěl Václav Svoboda hned v roku 1716 a nemajíce jej až posavad připsaného, nyní se mu připisuje a odevzdává podle práva purgkrechtního za volný v summě, jak prve byl, hlavní 50 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1743 dne 20. Augusti za purgkmistra ten čas pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času vdova Marina po nebo[žtíku] Václavovi Svobodovi před právem stojíce jest přednesla, že svůj grunt ut supra zeti svému Václavovi Pavlíkovi za 45 rýnských jest odprodala. Přímouce také tou summu těch 45 zlr vdova Marina, Václavovi Pavlíkovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává, na tom gruntě jsou vejrunkový peníze 50 zlm, po 2 zlm ročně platiti se mají při každých posudcích, a takových přijatých peněz se quituje,

v tom vdova má mít vejminek svědničku (kterou on Pavlík vystavěti má) až do její smrti.
Rukojmě opatrování gruntu a placení všelijakých daní jsou p[an] Jozef Fojt a p[an] Jozef Heisig.
f 362b
Přípis Juru Pavlíka

Leta Páně 1769 dne 29ho Majii za času purgmistrvoství p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních pozůstanouce dům ut supra do Václavovi Pavlíkovi, takovej na dítky své a manželku Dorotu tím spůsobem poručil, aby kterej koliv takovej dům zaujme, ostatním jednomu každému po 25 zlr vyplatil. Ten jmenovaný dům Jura Pavlík zaujal a takovým spůsobem Cyrilovi Pavlíkovi 25 zlr, Kateřině tím podobně 25 zlr a matce 25 zlr, spolu 75 zlr splatiti povinen jest a k tomu jmenovaný Jura Pavlík matce svej v tomž domě vejminku do její smrti dává, Cyrilovi tím podobně obydlí v tom domě tak dlouho bez platu povoluje, dokud se on Cyril o nejakej dům neobstará. Odtudž se jemu Jurovi Pavlíkovi ten nadjmenovaný dům s placením verunkovej summy 50 zlm při posudcích po 2 zlm právně připisuje a odevzdává.
Svědkové toho p[an] Johann Weiner a p[an] Franc Králík. Stalo se dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.