Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunth Matyáše Strejčka

f 401a

Ten Matyáš nadepsaný měl podsedek svůj podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 167 za summu 200 R koupenej.
Kderejž jest zcela a zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán Řehořkovi po nebožtíku Bakovským zůstalý za summu 120 R. Závdanku dal témuž Bakovskému ještě za živobytí jeho tenž Řehořek 25 R a od letha [15]96 při Vánocích dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka].
Jest zase puštěn v nahoře psané summě Matyášovi Strejčkovi.

Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře podle rozdílu s[irotků] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkovýho Zuzana, pozůstalá vdova po témž Matyášovi Strejčkovi, ujala podsedek ut sup[ra] se čtvrtí roli, s koňmi, vozem, pluhem, s vinohrady, lukami, štěpnicemi, s obilím, dobytkem a jinými svršky (jakž o tom při statku n[ebožtíka] Matyáše Strejčka obšírně zapsáno jest) v summě 993 R 14 gr. Z toho sobě srazila věna a dílu svého
691 R 2 gr 3 den a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti 270 R 11 gr ½ den, placením od letha 1610 po 15 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
f 401b
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře náměstek n[ebožtíka] Matyáše Strejčkovýho položil za grunt svůj 10 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Jan Bílkovský, náměstek n[ebožtíka] Mytáše Strejčkového, položil za grunth 10 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Bílkovskej za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového 10 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Bílkovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového 10 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Bílkovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového peněz ročních 10 R.
Jakož náleželo na tomto gruntě Martinovi Mořkovskému skoupených peněz od nápadníkův ze vsi Mořková Zliska summy
77 R 7 gr 2 den, ty jest prodal Janovi Bílkovskému za hotových 20 R 16 gr. A tak Martin Mořkovský na tomto gruntě nic míti nebude.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Bílkovský [položil] za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mathyáše Strejčkového 10 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bílkovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčko[vého] 10 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bílkovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkové[ho] 10 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bílkovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového 10 R.
Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bílkovský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matyáše Strejčkového 10 R.
Ty přijal Martin Mořkovský po Anně manželce své.

[Pustý]

Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunt požár Adamovi Svobodovi pekaři za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití tří leth každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Rosi zedník a Hans Fischer stolař S.R.S.a N.
f 402a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Svoboda položil za gr[unt] peněz ročních 4 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Svoboda položil položil za gr[unt] peněz ročních 1 R 15 gr.
Zůstávají při právě.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Svoboda položil za gr[unt] svůj 2 R.
Ty přijal Martin Mráz následující purgkmistr, zůstávají při právě.

Letha Páně 1645 za purgmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho Adam Svoboda postoupil svůj grundt frejmarkem Pavlovi Haklovi v tej summě, jakž sám ho měl, totiž 100 zlm. Místo závdanku jemu dal 8 zlr, však naprotiv tomu Adam Pekař cožkoli na témž gruntě vyplatil, z dobré svej vůle Pavlovi Haklovi pustil, totiž 7 zlm 15 gr, ostatní summu platiti má področně po 4 zlm. Co se volkův dotejče, co tak při jednom i druhém domě zadržáno jest, takové jeden i druhý hospodář na ten dům vstupující spraviti povinen bude. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu a jiné povinnosti panské i obecní Michal Šiller a Martin Kučera SRSaNR. Actum letha ut s[upra].
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Pavel Hackel ročních peněz za gr[unt] svůj 2 R.
Ty přijala Anna, s[irotek] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka.
Item položil peněz ročních 5 R.
S těch zůstávají při právě 3 R.

Item Anna přijala Strejčková 2 R.
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Pavel Hakel položil do st[atku] n[ebožtíka] Matyáše Strejčka, kteréž Anna přijala 2 R.
f 402b
Letha 1645 za purgkmistra Jana Slováčka a spoluradních jeho Pavel Hakl postoupil svůj grunth frejmarkem Janovi Šimonovému v tejž summě, jak ho sám měl, totiž v 100 R bez závdanku. A co tak na tom gruntě Pavel Hakl vyplatil aneb vyplaceného od Adama Pekaře puštěných měl, totiž 23 R 10 gr 5 den, to jest Janovi Šimonovému z dobrej svej vůle pustil, ostatek summy platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a jiné všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní Jan Svoboda, Martin Mořkovský, Pavel Lipovský S.R.S.a N.R. Actum letha 1651.

Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického tak jakož jest tuto sirotkům neb nápadníkům Strejčkovským Anně, sestře Zuzany, manželky Jan Bílka, nápadem k dobírání 76 R
18 gr 5 ½ den náleželo, kterážto nevdaná zemrouce a Pavel Kunovský, strejc její, ji k smrti dochovajíc na něj to připadlo. A poněvadž ten grunt nešťastným pádem spolu s jiným k shoření přišel, držitel gruntu s tímž Pavlem v dobrovolnú smlouvu vejdouce se porovnali na tento spůsob, že Jan Tesařův povinen bude počnouc při posudcích příštích každoročně po 4 R toliko 50 R vyplniti a Pavel Kunovský 26 R 18 gr 5 ½ den dobrovolně upouští a držiteli gruntu daruje.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních že se nápadníci dobrovolně porovnali a poněvadž podle poručení vrchnosti jinším všem nápadníkům polovici se upustiti má, přijde tehdy ještě na polovici
f 403a
Janovi Tesařovému vypsati a sraziti ještě 11 R 10 gr 4 ½ den a tak ještě Jan Tesařů dopláceti má 38 R 9 gr 2 ½ den.
Toho dne a leta přiznala se manželka Pavla Kunovského, že přijala od Jana Tesařového na svůj nápad 2 R.

Letha Páně 1676 dne 20. Novembris za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho tak jakož Jan Tesař měl grunt sobě profrejmarčený od Pavla Hakla v summě 100 zlm, takový grunt prodal urozenému panu Václavovi Bítovskému v těch 100 zlm. Z takových pak peněz náleželo nápadníku n[ebožtíka] Kunovského 76 zlm 18 gr 5 ½ den, kteréžto peníze urozený pan Bítovský jest za jistú summu skoupil od těchž nápadníků. A tak se jemu odevzdává ten grunt za volný, svobodný a žádnému v ničem nezávadný. Actu[m] na rathúzi m[ěsta] Strážnice dne a letha ut supra.

Letha Páně 1676 dne 20. Novembris za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho majíce urozený pan Václav Bítovský grunt svůj zouplna a docela zaplacený v 100 zlm, takový jest prodal z poručení J.V.H.Mti Janovi Slabému v těch 100 zlm, kterúžto summu Jan Slabý urozenému p[anu] Bítovskému rozličnými věcmi jest zaplatil. A tak se ten grunt Janovi Slabému odevzdává za volný, svobodný a žádnému v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravování gruntu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Javornický a Matúš Glogar S.R.S.a Neroz[dílnou] dne a letha ut supra.
NB. Takové poručení jak JVHM, jako i slavnej poroty v senkretě za Slabým zůstávati bude.
f 403b
Letha Páně 1688 dne památního Květný neděle za purgmistrovství pana Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož nadepsaný dům ut s[upra] Jan Slabý zcela a zouplna zaplacený měl, pozůstalá vdova Zuzanna majíc malého sirotka, budúce grunt všechen zruinirovaný, takového víc vystavěti netrúfala, skrz což aby cís[ařské], panské i obecní povinnosti nehynuly, prodala jest svůj díl i s tím sirotkem Janem poloviční dle poručenství za grunt ten p[anu] Tomášovi Svobodovi za summu hotových 12 zl mor[avských] zlatých, které táž Zuzanna na místě sirotka náležitě přijala. Co se tak druhého podílu, totiž 50 zl mor[avských] dotýče, s nápadníkem, komu koliv patřiti bude, jednati uspokojiti má. Kterýžto grunt jse jemu za volný a svobodný připisuje a odvádí.
Rukojemě za dobré hospodářství a zbývání cís[ařských], p[anských] i obecních poviností S.R.S.N. p[an] Jiřík Pelhřimovský a Jan Najman dne a leta ut s[upra].
Poněvadž z nadepsanej summy 50 zlm patřilo Zuzaně Slabej jakošto nápadníku 26 zlm, takové p[an] Tomáš Svoboda od ní skoupil, takže ona nic více na tom gruntě pohledávati nemá ani nebude, krom sirotkův neb[ožtíka] Jana Slabého, kterým ještě ostatní 30 zlm patřit bude. Stalo se za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho dne 31. Octobris 1690.
f 404a
Leta Páně 1705 dne 28. Februarii za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních jeho téhož leta tak jakož Šebestian Svoboda ten grunt ut s[upra] po otci svém jest zdědil a jemu testamente[m] připadl, jsouce pak tenž grunt na ten čas od nepřátel rebelantů Uhrů spálen a zruinirován a on netrúfaje na něm moci zůstávat, prodal jej bratru svému Šimonovi Svobodovi z tou všechnú praetensí, kterú neb[ožtík] otec jeho na něm skoupenú a zaplacenú měl, totiž 70 zlm, za hotových 30 zlm. A tak bude míti zaplacenej praetensi 70 zlm, ostatních 30 zlm bude povinen zaplatit nápadníkom neb[ožtíka] Jana Slabého. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti rozličné p[an] Jakub Hrdlička a p[an] Pavel Hořák SRSN.

Leta Páně 1708 dne 27. April[is za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Šimon Svoboda jsouce povinen z gr[untu] ut s[upra] 30 zlm platiti sir[otkům] n[ebožtíka] Jana Slabého, takové skoupil od Jana Slabého, vlastního syna neb[ožtíka] Jana Slabého, za hotových 9 zlr. A tak bude mít svůj gr[unt] zcela a zouplna zaplacený. Solutum.
f 404b
(Poznámka tužkou)
No 393?

No 407??
[1]790 v Bednářs[ké] ul[ici] vedle žid[ovského] domu Jos[ef] Adamčík, po otci Anton Svobodovi syn Jan S[voboda]
1800 No 407 na předměstí koupil od Jana Svobody Josef Rybecký
[1]810 na Újezdě syn Jak[ub] Rybecký