Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Sirotci nebožt[íka] Havla Havelky

f 149a

Jest jich ještě kromě těch, kteří sou spravedlnost svou vyzdvihli, trý, Jan, Anna, Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti i po Markytě, sestře jejich zemřelé, toto:
Item Anně 40 zl 16 gr 4 den mimo to, což prve vyzdvihla.
Item Janovi 51 zl 16 gr 4 den.
Item Kateřině 51 zl 16 gr 4 den.

Na to jest jim vyšlé 30 zl 24 gr.
A na gruntě Ondry Beby dopláceti se má od letha 94 při Vánocích napřed psané díly jejich každého roku po 5 zl ještě
112 zl 25 gr.
O jiné spravedlnosti jejich se neví.

Letha [15]94 přijato od Ondry Beby za grunth peněz purgkrechtních 5 zl.
Z toho dáno od vkladu do novejch rejster Václavovi Letovskýmu 1 zl.
A do truhlice dáno 4 zl.
f 149b
Jakož jest Janovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti náleželo 51 zl 16 gr 4 den, taková spravedlnost j[es]t, poněvadž týž sirotek j[es]t zběhlý a k rejstrům se nestaví, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž j[es]t od Jeho Mi[l]osti vyzdviženo 10 zl 8 gr a ostatek odveden sirotkům nebož[tíka] Vávry Jana Malého 41 zl 10 gr 4 den.
Vydáno Anně na díl její 2 zl.
Letha [15]95 přijato od Ondry Beby za grunth 4 zl. Ty sou vydány Ance na díl její.
Letha [15]96 přijato od Jana Belfyho za grunth 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 zl 10 gr.
Letha [15]97 přijato od Jana Belfofyho(!) za grunth 5 zl.
Anně dáno na díl její 2 zl.
Kateřině dáno 1 ½ zl.
Janovi též dáno 1 ½ zl.
Letha 1598 přijato od Martina Rouska za grunt 5 zl.

Jakož Kateřině s[irotku] náleželo dílu jejího 49 zl 21 gr
4 den, ta spravedlnost na J.M. Pána jakožto po zběhlým připadla. Z níž jest hotových peněz k ruce Jeho [Mil]osti vyzdviženo 4 zl 20 gr, ostatek s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha odvedeno summy 45 zl 1 gr 4 den. Ty jak jim půjdou, při tom statku se spravíš. A tak ten sirotek tu žádné spravedlnosti své nemá.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato za grunt do truhlice sirotčí dvojích peněz 10 zl. Martin Rousek položil
5 zl a starší 5 zl.

f 150a
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martina Rouska za grunt 5 zl. Ty sou vydány Ance na díl její.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jana Černúšky za grunt 5 zl. Ty sou dány do statku Jakuba Kazihracha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Anně náleží dovzíti dílu jejího ještě 25 zl 6 gr 4 den.

Jakož náleželo dovzíti dílu Anně náležitého 25 zl 6 gr
4 den, takové peníze Ondra Halíků manžel její prodal Janovi Černúškovi za hotových 3 zl 10 gr. A tak Anna díl svůj zouplna přijala.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Černouška za g[runt] 2 zl. Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.