Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunth Kašpara Bednáře

f 421a

Letha Páně 1579 Kašpar nadepsaný ujal podsedek svůj po ne[božtíku] Martinovi Mazánkovi zůstalý a vinohrad v Mrhoni podle zápisu knih starejch purgkrechtních bílejch v listu 293 za summu 280 R.
Za kderejžto podsedek a vinohrad do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních i z poraženým dílem Oršily manželky své vyplnil 133 R 2 gr a tak ještě dopláceti zůstává 146 R 28 gr.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] ne[božtíka] Matěje Hrotka 68 R 28 gr. Ty jsou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Mazánka náleží 78 R. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 10 R.
Rukojmě Toman Mazánků, Daniel Kostický a David Labr S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Kašpar Bednář peněz purgkrechtních
10 R.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze Kašpar Bednář 20 R.
Letha 1596 našlo se z register sirotčích při statku n[ebožtíka] Martina Mazánka, že za ten rok Kašpar Bednář položil za g[runt] 15 R 6 gr.
A nebyly jemu vypsaný až nyní leta 1600.
f 421b
Letha [15]96 položil Kašpar Bednář peněz 20 R.
Leta 1597 položil Kašpar Bednář purgkrechtních peněz 10 R.
Více položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Hrotka 5 R.
Leta 1598 položil Kašpar Bednář peněz ročních za grunt svůj 10 R.
Více položil za zadrželé peníze s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Hrotka 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Kašpar Bednář za grunt svůj 10 R na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mazánka.
Též položil na zadrželé peníze s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Hrotka 5 R.
Kašpar Bednář skoupil jest na tom gruntě od Pavla, s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Hrotka, což jemu náleželo dílu jeho dovzíti 13 R 28 gr, za hotových peněz 4 R 16 gr. A tak Pavel Hrotek na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Kašpar Bednář za g[runt] 10 R.
Ty sou přijaty do statku Martina Mazánka.
Jakož ještě náleželo na s[irotcích] n[ebožtíka] Martina Mazánka k doplnění 13 R, ty peníze Kašpar Bednář od Jana Mazánkového koupil.
A tak má g[runt] zaplacený.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Kašpar Bednář prodal podsedek ut s[upr]a Thomášovi Prostějovskému za summu 80 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Mazánků, Honz Šmalcíř, Jan Tomášů, Pavel Tučků S.R.S.A N.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thomáš Prostějovský za grunt 5 R.
Ty sou vydány Kašparovi Bednáři.
f 422a
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Thomáš Prostějovský za gr[unt] 9 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Thobiáše Brázdového dluhu za Kašpara Bednáře, což těm sirot[kům] za pilu a lem dlužen byl.
Jakož Kašpar Bednář dlužen byl s[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Brázdy peněz půjčených 30 R, ty peníze jsou z tohoto gruntu těm sirotkům k vyzdvižení ukázány a Tomáš Prostějovský majíc dceru téhož Tobiáše Brázdy za manželku, na díl její je přijímá a jemu se připisují.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thomáš Prostějovský za gr[unt] 4 R 9 gr.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Kašpara Bednáře obci předměstské 1 R 9 gr.
Pavlovi Macháčkovýmu za dluh toho Kašpara 3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Thomáš Prostějovský za gr[unt] 5 R.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Kašpara Bednáře na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Podmanickýho 1 R 5 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Novoveskýho 26 gr.
Martinovi Rožmberskýmu na dluh jeho 1 R 9 gr.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil za grunt Tomáš Prostějovský 5 R.
Zůstávají při právě a náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře do Rybář. Jsou tam odvedené.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš Prostějovský za g[runt] 4 R.
Zuostávají při právě na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře do Rybář strážnických. Jsou odvedené.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Tomáš Prostějovský za g[runt] 4 R.
Ty jsou odvedené do statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře do Rybář strážnických.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Tomáš Prostějovský položil za grunth do statku n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 4 R.
Více položil ostatních peněz za grunt 1 R 6 gr.
A tak grunth má docela a zouplna zaplacený.
Těch 5 R odvedeno do s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře.

f 422b
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Prostějovský majíc grunt svůj zouplna zaplacený, prodal na něm obci předměstské strážnické summy 50 R za hotových 13 R 10 gr. Kterýž jest povinen ihned od letha 1618 ut s[upr]a při posudcích po 5 R pokládati.
[Pustý]

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth požár Jírovi Záchvějovi bez závdanku za summu 100 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jan Frýdl a Jan Brože S.R.S.a N. Actum dne 1. Aprilis a[nno] 1633.
Na tom gruntě náleží předních peněz obci městské 70 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Záchvěja položil za gr[unt] obci městské 1 R 15 gr.
Ty přijal Jiřík Praštěk, purgkmistr následující.

Leta Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického po smrti Jiříka Záchvěja pojal sobě Jakub Litopecký Annu, manželku po něm zůstalou, a ujal ten grunt v summě 100 R, roční placení po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti Jan Tesařů a Pavel Kunovský S.R.S.a N.

Letha Páně 1666 dne 20. Martii za purgkmistra p[ana] Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních toho letha prodán jest ten grunt Václavovi Plidlichovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 100 zlm. Závdanku za zlepšení gruntu, kterýž se s prodajný summy neporazí, dal Václavovi Slavíkovi 5 zlm, placením ročně po
4 zl mor[avských]. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijaké povinnosti panské i obecní Petr Hrdlička a Matouš Straka S.R.S.a N.R.
L[eta] 1667 Václav Plidlich položil peněz ročních v summě
2 zlm.
Ty přijal Martin Ospalík na zaplacení závdanku.
L[eta] 1670 [dne] 13. Januarii za purgmistra p[ana] Lorence Zajíčka Václavovi Plidlichovi od vození vína na dluh obecní města Strážnice dle obligati na dluh Patlašovský do Holomouce čtyrma sousedům v summě dáno 10 zlm, kteréžto víno přijali páni creditores slove Patlašovský. Nadepsanému Václavovi poněvadž toliko jednoho koně a čt[yř] volků při tej fůře měl, zde se jemu na ratúzi placení vypisuje za túž fůru 2 ½ zlm. Takopvé purgmistr do počtu svého přijal v roce 1669.
Item platí ročních peněz na gruntu svém jedním kouskem černého dobytka, který se do důchodů panských odvedl na starý rešt contrib[uční] ostrovský 28 gr 1 den.

Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Václav Plidlich položil za grunt svůj k obci 2 zlr 10 gr.
Kteréžto svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem položil.
Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spolu rady jeho vypisuje se Václavovi Pidlichovi, co tak v tou rozepři k obci zapůjčil, za zaplacené 7 zl mor[avských].
Item hotových dal 1 zl mor[avský].
Takový 1 zlm za příjem tenž purgk[mistr] přijal.
f 423b
Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho tak jakož sobě Šebestian Jarolím dceru nebošky Pidlišky, která ten grunt ut supra náležitě po matce svej zdědila, za manželku pojal a takový grunt s ní náležitě zdědil. Pročež se jemu tenž grunt za volný [a] svobodný připisuje a odevzdává v summě, tak jakž [na] předku je 100 zlm bez závdanku, placením ročně po 4 zlm. Jest jemu odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukoj[mě] za opravu gr[untu] a zbývání povinností rozličných Michal Jamný a Jiřík Netolička SRSN.
Co tak neb[ožtík] Václav Pidlich na něm vyplaceného měl, tehdy se jemu za zaplacené zde vypisují, totiž 14 zlm 13 gr, ostatní 85 zlm 14 gr platiti má k opci m[ěsta] Stráž[nice].
Letha 1699 dne 11. Maii Šebestian Jarolím položil za grunt ut supra k obci městské na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on na výplatu roli obecní zapůjčil 4 zlm, za které jsouce toho vel-
f 424a
mi pilná potřeba vypisuje se jemu 6 zlm.
Ty přijal p[an] Johanes Dašický purgmistr.
Letha Páně 1711 d[ne] 7. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Šebestian Jarolím z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 79 zlm 17 gr, však že tenž grunt spolu z jinými skrz tu rebelantských Uhrů vojnu na ruinu vyšel, z tej summy se jemu jako jiným vyhořelým upúští třetí díl, totiž 26 zlm 15 gr 4 2/3 den. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 2 zlm, čehož jsouc důležitá potřeba k stavění rathauzu, vypisuje se jemu 4 zlm. A tak zde zaplaceného míti bude a za zaplacené se jemu vypisuje 30 zlm 15 gr 4 2/3 den, ostatní summu, totiž
49 zlm 1 gr 2 1/3 den bude povinen platiti na spůsob jak nahoře.
f 424b
Letha Páně 1714 dne 15. Novembris za purgmistra p[ana] Carla Kayzera zůstanouce grunt ut supra po smrti Šebestiana Jarolíma bez pořadnosti, aniž pozůstalá po něm vdova Uršula na něm hospodařiti mohouce, předstoupila na razhauz spolu s obama zeťama svýma, totiž Lukášem Nejezchlebú a Matoušem Červinkú, a

přednesla, kterak by z dobrovolnej svej vůle zeťovi svémui Lukášovi Nejezchlebu grunt ten zavdávala, což slyšíce Matúš Červinka, tak gruntu toho jakožto podobně zeť míti chtěl. Načež chtíce op[atrní] páni, aby recepce ta bez dalších právních tahanic k skončení přijíti mohla, jich obouch jmenovaných zeťů na přátelské porovnání poddali. Kteřížto také tak se k sobě naklonili a dle přátelskej smlouvy se porovnali, aby Lukáš Matúšovi za všechnu všudy na tomž gruntě mající praetensi toliko osm rýnských dal, však rešta které koliv na gruntě tom jsou, aby sám platil a on Matúš dokonce nic do nich neměl. Odkudž dle vůle
f 425a mateřské ona Uršula Jarolímka k tomu svou vůli připojila a grunt ten často psanému Lukášovi Nejezchlebovi ze všimi praetensmi, vyplacenýma i taky platiti majícíma rešty náležitě a ouplně odevzdala. Však s tou vejminkú, aby ona do smrti své v tom domě obydlí ve vstřícnosti a přátelství bez všelikého ouplatku měla, k čemuž taky Lukáš dobrovolně zvolil, ano taky kdyby tak vůle matčina byla, obvzláštní světničku vystavěti se declariroval. Pročež připisuje se mu týž grunt za volný a svobodný i s tím, co na něm vyplaceného jest, totiž 50 zlm
28 gr, placením ostatní summy, totiž 49 zlm 1 gr 2 1/3 den, ročně při posudcích obci městskej po 4 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jakub Hrdlička a p[an] Matys Navrátil S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti všech stran d[ne] a letha ut supra.
Letha 1715 dne 1. Martii za purgmistra p[ana] Carla Kayzera Lukáš Nejezchleba položil Matúšovi ty přátelským porovnáním smluvené 8 zlr. A tak již nic více z gruntu ut supra jmenovanému Matúšovi Červnekovi platiti povinen nebude. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 425b
Přípis domu Pavla Svobody

Leta Páně 1760 dne 23ho Augusti za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času tak jak za slušno jest, aby skutečný držitel gruntu byl, který by všechny onera snášel a podobně povinnosti splácel, na tomto gruntě ale se nenacházejíce žádný pravý a skutečný držitel nebyl, kdešto povinnosti rozličné zrostly a takové platiti se Červenkovi dědici v tom gruntě přebývající se odtahovali, spolu taky ten grunt žádný neopravoval, že by svým časem na skázu byl přišel. Pročeš se počestný ouřad z vědomím a povolením těch dvúch Červinkovských dědicův na tom gruntě přebývajícíma, Johanesa a Frantze Červinka, se licitacii aneb prodaj téhož gruntu skrz desátníky celému městu častějc oznámila a při posledním vysazením daní acens licitationis legaliter jak se přecevzal, tak Pavel Svoboda

f 425b
mezi jinýma licitantama quam plus offerenti nadjmenovaný grunt za summu jedno sto štyriceti sedum rýnsk[ých] obdržel. Pročeš se takový grunt Pavlovi Svobodovi z těma majícíma na něm 49 zl mor[avských] 1 gr 2 1/3 den verunkovýma penězi, které při posudcích ročně po 2 zl mor[avských] k placení pozůstávají za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Pavla Machálka

Leta Páně 1761 d[ne] 23. Junii za purgmistra pana Johanesa Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Pavel Svoboda dům ut supra dle předcházejícího zápisu skrz právní licitaci jakošto plus offerens za 147 zlr ukúpený, takový skrz přátelské porovnání z Johanesem Červinkú jakošto spoludědicem tohož domu popustil zasej a scela od svého práva kúpeného odstúpil Pavel Svoboda jmenovanému Johanesovi Červinkovi v tej summě, v kterej on jakošto plus offerenti grunt ukúpil, totiž za 147 zlr. Tím spůsobem zůstanouce Johanes Červinka držitelem toho
f 425b
gruntu nedadouc sobě ho ani připsat prodal zasej ze svej dobrovolnej vůle, a sice skrz ten pod datum 21. Maii [1]761 roku na předměstí neščastně vyskytlý oheň juž zhořený za summu jedno sto padesát jeden rýnský, kteroušto summu taky Pavel Machálek náležitě na hotově složil. Podle čehož se Pavlovi Machálkovi tenž dům připisuje za volný a svobodný, s placením však verunkových peněs na tom domě povinných 49 zlatých mor[avských] 1 groš 2 1/3 den alb k placení ročně při posudcích po 2 mor[avských] zlatých.
[Rukojmě] za opravu kruntu a placení všelikých povinností jak císařských, tak panských i obecních a jiných všelikých pan Johanes Karásek a pan Jozef Stanislav.
Takové ale daně kupec spolu i contribuci za rok 1761 celoročně na sebe bere, však ale naprotiv tomu kupcovi bonifikaci připadnúti má.
Notandum. Z těch za tenž dům, jakž nahoře oznámeno, položených 151 zlr vzali a vyplaceni jsou následující:
A sice poněvač při právní licitaci toliko zaň na nejvýš utrženo jest 147 zlr a na ni Johanes Červinka neb[ožce] matce půjčené neměl 53 zlr, takové napřed se mu zaplatily, id est
53 zlr, ostaly na podíl mezi pět dědiců, id est 4 bratry a jednu sestru k rozdělení 94 zlr, id est 94 zlr.
f 426a
A z těch hned na rathúzi Lukášovi Červinkovi staršímu bratrovi zadrženo jest 16 zlr 48 kr.
Johanesovi vydáno 18 zlr 48 kr.
Kateřině Červenkovej ovdovělej Lintnerce dáno 18 zlr 48 kr.

Frantzovi Červinkovi dáno 18 zlr 48 kr.
Jozefův díl vzala Kateřina podle cedulky mající od něho
18 zlr 48 kr.
A co nynější kupec Pavel Machálek více na tu summu podle smlúvy z Johanesem Červinkú přidal, přijal taky Johanes Červinka 4 zlr.
Summa toho koupeného peníze od Pavla Machálka složeného ut supra 51 zlr.
Actum na rathouzi města Strážnice dne a roku ut supra u přítomnosti Johanesa a Frantze Červinky bratrův, též Kateřiny ovdovělej Lintnerky, sestry jejich.

(Poznámka tužkou)
[1]809 No 395 na předměstí syn Jiří Mach[álek]