Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Sirotci nebožt[íka] Martina Pulce

f 158a

Jest jich patero, Václav, Mikuláš, Kateřina, Zuzanna, Anna a Běta mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Ondry Beby mimo to, což se po smrti otce jejich z toho gruntu pro spuštění musilo uleviti a laciněji dáti, a to tím, že svršky, které za ně koliko desáte zlatých, jemu byly přidány, též koně a jiné věci rozmrhal, jednom toliko 4 zl 9 gr 4 ½ den.
Více jim náleží na vinohradě v Dobrej hoře, kterej Macek Šašků drží, 10 zl. Ty jim jíti mají podle zápisu knih horenských, když jiné nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou.
Více jim podle výtahu letha [15]90 v sobotu po neděli Misericordie od starších a rychtáře Pavla Pivkové[ho]
f 158b
ze vsi Javorníka vydaného po neboštíku Mikulášovi Hornejch i z mateří náleží 33 zl 27 gr 5 den, placením od letha 1604 po
2 zl.
A více jim po témž Mikulášovi Horným z vína prodaného přišlo 5 zl 7 ½ gr. Příde v tom Javorníku té vší summy za víno 65 zl 6 gr 5 den.
Týž jim náleží všem společně desatery včely, mají se šestery otčímu těch sirotků, což na sirotky příde, prodati a otčím štvery na díl svůj přijíti.

Běta, mateř těch sirot[ků], na díl svůj z Javorníka klisnu vzala v 6 zl.
Týž jí odtud dány 2 červený zlata za 3 zl 6 gr.
A mimo to z vína odtudž přijatého přijala 1 zl 7 ½ gr.
A starší kněždubští též za víno z Javorníka přijali 4 zl. Ty jsou při právě.

Více jim náleží na gruntě Jíry Polešáka 26 zl. Ty se pokládati mají od letha 94 po 6 zl.
Summa všeho statku 79 zl 14 gr 6 den.
f 159a
Z té summy cožkoliv se po témž Martinovi Pulcovi, otci těch sirotků, dluhu vyhledá, má se to odtud z nadepsané spravedlnosti zaplatiti, i našlo se 19 zl.
Dělíc ostatek té summy na 6 dílů, přijde na každý díl po
10 zl 2 gr 2 den.
A mateř těch sirotků, což tuto napřed před sirotky vzala, o to míně spravedlnosti své bude míti a to se jí má na díl její sraziti.

Svršky, které byly, ty jsou takto poznamenány, čehož se, jakž níže poznamenáno jest, našlo:
Item vůz, pluh z železy, brána, koní tažnejch trý a jedno hříbě.
Item dobytka hovězího tré, jedna kráva a telat dvý.
Item sviní 5.
Item husí 6.
Item slepic 15.
Item sekery 2.
Item motyka klučová 1.
Item pila veliká 1, týž malá 1.
Item pánva 1. f 159b
Item konvice cínová másní 1, týž polomásní 1.
Item almárka malá 1.
Item škříně 4.
Item truhlice 1.
Item stolice řezací 1.
Item kosa travná 1.
Item ručnice zlá dlouhá 1.
Item sekery tesačky 2.
Item stůl 1.
Item beček velikých vinných prázdných 6.
Item bečice pětítka 1.
Item šatuov ložnejch i z povlaky z lůže 1.
Item plachet konopných 3.
Item více tenká 1.
Item cíšek konopných 6.
Item cíšek tenkých 2.
Item obrus tenký 1.
Item konopných obrusů 7.
Item fěrtochů konopných 5.
Item fěrtoch tenký 1.
To náleží děvčatům, má jim to mateř a otčím vydati.
f 160a
Item motyka široká 1.
Item rýl 1.
Item kadečka malá 1, týž veliká 1.
Item talířuo dřevěnných 15.

Ten dobytek a ty jiné svršky byly jsou mateři a otčímu těch sirot[ků] vydány na ten spůsob, aby dluhy po neboštíku Martinovi Pulci, otci těchž napřed psaných sirotků, kromě Holomka Žida platili.
Jest platiti toho dluhu Holomkovi Židu z toho statku sirotčího 19 zl.
A mimo toho Žida povinen tenž Jan, otčím těchž sirot[ků], za napřed psané věci zanechané ty dluhy splatiti.

Letha [15]94 přijato od Jíry Polešáka za grunth peněz purgkrechtních do truhlice sirotčí 6 zl.
Z toho dáno Václavovi Lethovskému od spravování 21 gr
1 den.
Letha [15]96 přijato od Martina Poláška za grunth peněz 6 zl.
Z toho dáno mateři těch sirotků 4 zl.
A Kateřině též dáno od učení šití 2 zl.
Letha 97 přijato od Jíry Polešáka za grunth 6 zl.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce těch sirotků, jakž se z regimenu našlo 4 gr. Mají se ze všech dílů poraziti.
f 160b
Alžběta, mateř těchto sirotků napřed psaných, vdadouc se za Jana Žahúra, nemajíc s ním dítek žádných jej životem svým předědila a statek všecken na ni připadl. Kterážto Alžběta také zuostávajíc v stavu svobodném zemřela a statek jí náležitej na Václava, Mikuláše, Kateřinu, Zuzanu a Annu přišel, kteréhožto všeho statku po ní zuostalého našlo se v summě 15 zl 21 ½ gr.
Na to zuostává dlužen Prokeš Kosrbů za 6 měř[ic] žita po
1 zl – 6 zl. Rukojmě za něj Václav Štětina, Martin Kousal, Bartoň Režný S.R.S.N.
A hotových za obilí utržených mimo zaplacení dluhův do truhlice 9 zl 21 ½ gr.
Mimo to zuostává ještě 13 věder vína, to zač se prodá při posudku příštím, peníze za ně vložiti se mají.
Více našlo se na vinohradě v Dobrej hoře zaplacených, což n[ebožtík] Jan Žahúr zaplatil a jest prodán Jírovi Polešákovi summy 33 zl. Ty půjdou po 5 zl, kdy jiní, což kdo na tom vinohradě mají, svou spravedlnost vyzdvihnou.

Letha 1598 dáno Kateřině na díl její od učení švadlenství
1 zl.
Z dílu Janového dáno na pohřeb 1 zl.
Davidovi Holomkovému strejci dáno za dluh n[ebožtíka] Jana Žahúra, kteréž se z nápadu Alžběty, mateře těch sirotků, snímají 8 zl.

Letha [15]99 přijato za fojta Jakuba Ondračkového od Jíry Polešáka za grunt lonských 6 zl a letoších od Pavla syna jeho ostatních 2 zl 7 ½ gr, což učiní všeho 8 zl 7 ½ gr. A tak těmto s[irotkům] za grunt doplaceno.
Též přijato za 3 vědra vína a za včely 9 zl 14 gr 5 ½ den.
Za 1 bečku dlužen Václav Sotor 18 zl. Rukojmě za to Prokeš Kosrbů, Jan Páníček, Pavel Slavičínský.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Prokše Kosrbového za žito ostatních 6 zl.
Od Václava Sotora za víno na dluh 5 zl.
Kateřině dáno na díl její 2 zl.

Vácslavovi, Mikulášovi, Kateřině, Zuzanně a Anně nápadu toho po Alžbětě mateři jejich podle rozepsání ut s[upr]a i za 13 věder vína přišlo všeho 68 zl 6 gr 2 den, dostane se každému na díl jeho po 13 zl 9 gr 1 ½ den.
f 161a
Letha 1601 za fojta Martina Černého Zuzanně dáno na díl jeho(!) na učení švadlenství 2 zl.

Letha 1603 za fojta Martina Černého vydáno Zuzanně na díl její, které přijal muž její 6 zl.
Kateřině vydáno na díl její k svadbě 6 zl. Zuostává se Kateřině dílu jejího dodati i po mateři zemřelej kromě vinohradu Jíry Polešákového 20 zl.
Zuzaně dáno na díl její 3 zl.
Kateřině tolikýž dáno 3 zl.
Od Václava Sotora přijato na dluh za víno 6 zl 15 gr. Z toho dáno Zuzaně 3 zl 7 ½ gr, Kateřině 3 zl 7 ½ gr.
Zuzaně dáno na díl její hotových peněz 2 zl 11 gr.
Kateřině též dáno 2 zl 14 gr.
Holomkovi Židu na dluh dáno 2 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato z Javorníka z g[runtu] 47 Martina Matoušového 2 zl.
Kateřině dáno 1 zl.
Zuzaně též dáno 1 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato z Javorníka
z statku n[ebožtíka] Mikuláše Horných 3 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl 15 gr, Zuzaně 1 zl 15 gr.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového Jan Janák a Jan Páníček, rukojemníci za Václava Sotora, za víno položili 4 zl 15 gr. Ty přijal muž Annin na díl její.

NB. Jakož náleželo Václavovi dílu jeho otcovského i Bětě, mateři jeho zemřelé, 13 zl 19 gr 1 ½ den, ta spravedlnost jakožto [po] sirotku zběhlým jest na Jeho [Mil]ost Pána obrácena. Z níž jest poraženo, což na dluhu za Jeho [Mil]osti Pánem bylo 4 zl, ostatek k ruce panské po letech jíti má. Act[um] za fojta Jíry Tkadlcového letha 1610.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcového položili Jan Hanák a Jan Páníček, rukojemníci za Sotora, za víno ost[atní] 2 zl. Přijal je muž Annin na díl její. A tak ten dluh za víno zaplacen.
f 161b
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového z statku n[ebožtíka] Jíry Polešáka na dluh za obilí přijato 3 zl.
Jakož za vinohrad v Dobré hoře Martin Remšů a Vácslav Lahvička, z nichž každý polovici téhož vinohradu drží, vyplniti měli na místě Jíry Polešáka do statku tohoto 33 zl. Z toho prodala Kateřina Vácslavovi Lahvičkovi, což jí dílu po mateři její Alžbětě na tom samém vinohradě náleželo, totiž

6 zl 18 gr, a Zuzanna a Anna prodali podobným způsobem Martinovi Remšovýmu na druhé polovici téhož vinohradu, kterýž drží, každá dílu svého po 6 zl 18 gr, čehož učiní 13 zl 6 gr.
Ten prodaj Kateřinin nic neplatí, nebo již tak mnoho dílu jí dodati nepozůstávalo.
Mikuláš z nápadu po Alžbětě mateři jeho prodal Martinovi Remšovýmu na té polovici vinohradu, z něhož do statku tohoto dopláceti měl, to což z té polovice vyplniti zůstával, totiž
3 zl 9 gr. A tak Martin Remeš svou polovici vinohradu do statku tohoto doplatil.
Mikulášovi a Vácslavovi na díly jejich každému po 1 ½ zl dáno 3 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně z statku Jíry Polešáka přijato za dluh za obilí 3 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka z statku Jíry Polešáka přijato za dluh za obilí do tohoto statku 2 zl. Ty sou vydány Vácslavovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Drašťového z statku n[ebožtíka] Jíry Polešáka přijato za obilí do statku tohoto
3 zl. Ty jsou vydány Václavovi samému.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Polešáka za obilí 3 zl. Ty sou vydané Václavovi na díl jeho. Přijal je Mikuláš na díl svůj.