Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Václava Martina Jurového

f 360a

Letha Páně 1592 koupil j[es]t Štěpán Václava Jurového podsedek svůj od Jana Kučery za 22 ½ zl, na kterejž j[es]t témuž Janovi Kučerovi položil závdanku 2 zl a Oršile Kašparovej 1 zl. A ostatek od [letha] [15]95 pokládati má při Vánocích po 2 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Oršile Kašparovej 4 zl.
Maruši nebož[tíka] Urbana Poláka 3 zl 15 gr.
Janovi Kučerovi 8 zl 15 gr.
Ta spravedlnost jim jíti má jednomu každému, jakž pořadně zapsáni sou, počna od Oršily až do Jana Kučery po 2 zl. Na to jest zadrželých letha [15]93 2 zl.

Letha [15]93 a [15]94 položil Štěpán vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích peněz 4 zl. Z toho dáno Oršile Kašparovej 1 zl a Janovi Kučerovi též dáno 1 zl.
Letha [15]95 položil Štěpán Martina Jurových Oršile a Janovi Kučerovi každému po 1 zl – 2 zl.
f 360b
Letha [15]96 položil Štěpán Martina Jurákových za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Leta [15]97 položil Štěpán Martina Jurákových za grunt svůj
2 zl. Z toho dáno Oršile ostatních peněz 1 zl a Janovi Kučerovi 2 zl a Maruši Polákové 1 zl.

Leta [15]98 Štěpán Martina Jurákových prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Hynkovýmu za sumu 30 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 3 zl, ostatek platiti má od téhož leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Rožků a Jura Šavrňů S.R.S.N.
Z tej summy svrchu psanej náleží předních peněz podli skoupení od Jana Kučery Janem Pavlík[em] 3 zl 15 gr, ostatek Maruši a Matějovi n[ebožtíka] Urbana Poláka 6 zl a Štěpánovi Martina Jurikových cedule 17 zl 15 gr.

Leta [15]98 položil Václav Hynků za podsedek svůj 2 zl. Z toho vydáno Janovi Pavlíkovýmu 1 R a Klimšovi Hodrlovi muži Marušinému 1 zl.
Jakož na tomto gruntě peněz Štěpánovi Martina Jurikových náleželo 17 zl 15 gr, ty jest odvedl Šimkovi Židu knězovému synu do Strážnice za dluh svůj. Stalo se v přítomnosti obou stran a pana Jana Vokouna z Sázavy.
Václav Hynků těch peněz od Žida vejš psaného za hotové peníze, totiž 5 zl summy koupil 17 zl 15 gr. Ty se Václavovi Hynkovému na zaplacení gruntu jeho poráží a tak tu ji[ž] Šimek syn knězův nic nemá. Stalo se v přítomnosti obou stran.

f 361a
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Hynků za podsedek svůj 2 zl. Z toho dáno Janovi Pavlíkovému 1 zl a Klimšovi Hodrlovi muži Marušinému dáno 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Václav Hynků za grunt 2 zl. Z toho vzal Jan Pavlíků 1 zl a Klimeš Hodrlů též vzal na díl Marušin 1 zl.

Letrha 1601 za fojta Jana Tomkových Václav Hynků prodal podsedek Václavovi Ožehovi za summu 30 zl bez závdanku. A jakož týž Václav Hynků měl na tom podsedku zaplaceného 26 zl 15 gr, ty jest Václavovi Ožehovi pustil. A tak Václav Ožeh toliko doplatiti má Maruši a Matějovi n[ebožtíka] Urbana Poláka 3 zl 15 gr, placením od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Bešťáků, Jan Kučerka, Václav Krkavců S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Ožeh za podsedek 1 zl. Z toho vzal Klimeš Hodrlů na díl Maruše manželky své 15 gr a Jan Pavlíků ostatních 15 gr.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Václav Ožeh prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Valentovému za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pechů, Jan Vašků SRSaN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Valentů za grunt Klimšovi Hodrlovýmu 15 gr.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel Valentů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Poláka 1 zl.
A skoupil od Václava Ožehova, což jemu na tom gruntě náleželo summy 25 zl 15 gr za hotových 4 zl 7 ½ gr.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel Valentů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Poláka 1 zl. A tak grunth svůj zouplna a docela zaplatil.

Pusté
f 361b
Letha 1628 za fojta Václava Rožka po smrti Pavla Valenty fojt a starší prodali ten podsedek Martinovi Hanákovému za summu 12 zl, platiti jej má každoročně při posudcích po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Šoulilů a Pavel Momáň S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1639 za fojta Martina Zákrska koupil jest požár pustý podsedek Michal Vítkových v těch 12 zl moravských svrchu psaných, což manželka Kateřina nápadem po otci svém Jiříkovi Valentovi jměla, to jest jemu propustila a má jej sobě za volný, svobodný a zaplacený odevzdán. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti vrchnosti svej odbejvání i obecní Jan Jupků a Jan Vykoukal SRSaN.

Letha 1649 za fojta Václava Štípského Michalovi Vítkovi pouští se k tomuto gruntu jedna čtvrt roli od gruntu 50 v počtu po Martinovi Škráškovi v summě 5 zlm bez závdanku, placení každoročně po 1 zlm komu náležeti budou. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmí za povinnosti panské i obecní Martin Šulík a Martin Chropovský SRSAN.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a starší svrchu psaný grunt se čtvrtí roli po Martinovi Škráškovi Václavovi Zahradníkovi za summu 10 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Mathouš Kolesa a Ondra Straka S.R.S.a N.R.
f 362a
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníka maje sobě týž grunt ze čtvrtí roli připsaný, zase jej pustil Mikulášovi Hřívovi za summu 10 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Mikuláš Lišků, Pavel Škrobák SRSAN.