Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunth Mikuláše Lipovského

f 431a

Letha Páně [15]91 podle zápisu knih starejch sirotčích červených v listu 88 Mikuláš vejš psaný koupil podsedek svůj po nebožt[íku] Martinovi Lipovským otci jeho zůstalým z jedním achtelem vinohradu v Stračinku, též i s náčením bednářským za 205 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil do letha [15]93 22 R a mimo ty položené peníze zadržel 8 R. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 175 R.
Z kderejžto summy sobě díl svůj, což na něho po nebožt[íku] otci jeho přišlo 67 R 15 gr.
A tak toliko Kateřině a Alžbětě, s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Lipovskýho, sestrám svým vyplniti povinen bude kromě těch zadržalých nahoře jmenovaných 107 R 15 gr. Ty pokládati má od letha nadepsaného 1594 po 10 R.
Rukojmě Kašpar Bednář, Jan Uhléř, Jan Sýkora, Jíra Ječmének, Pavel Sova kovář a Jíra Hájek S.R.S.A.N.
f 431b
Letha [15]94 položil Mikuláš napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Letha [15]95 přijato od Mikuláše Lipovského za grunth peněz 10 R.
Letha [15]96 přijato od Mikuláše peněz purgkrechtních 10 R.
Leta 1597 položil Mikuoláš Lipovský za grunt svůj, kderé přijala Kateřina sestra jeho 10 R.
Leta 1598 položil Mikuloáš Lipovský za grunt svůj 10 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Mikuláš Lipovský za grunt svůj 10 R.
Jakož náleželo Mikulášovi Lipovskýmu na gruntě jeho po Alžbětě, zemřelé sestře jeho, summy 16 R 8 gr 1 den, ty sobě na témž gruntě svým poražuje. A tak ještě zůstává od leta 1600 dopláceti těmto:
Kateřině dílu jejího i po Alžbětě zemřelé mimo prvnějšího vyzdvižení 24 R 8 gr 1 den.
Dorotě též náleží po Alžbětě, sestře její zemřelé, summy
16 R 8 gr 1 den.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Mikuláš Lipovský za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Lipovské[ho] 10 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mikuláš Lipovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Lipovského 10 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Mikuláš Lipovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Lipovského 20 R 16 gr 2 den.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

f 432a
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský prodali podsedek napřed psaný, zůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Lipovským, Thomáškovi Tesaři za 65 R. Závdanku dal 6 R, přijala jej Babuše Lipovská. Náleželo jí ještě mimo to 15 R 20 gr, ty jest pustila sirotkům svým a tak ona tu nic nemá. Ostatek, totiž 59 R, platiti má Thomášek Tesař při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Hellebrandt, Jan Paznecht, Jan Bartoš
S.R.S.A N.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thomášek Tesař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovskýho 2 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Tomášek Tesař postoupil podsedku svrchu psaného Simeonovi synu svému a což na něm 8 R zaplatil, to jest jemu pustil, toliko aby doplácel s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského 57 R, placením od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Uhlířů a Václav Kaláb S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Simeon, syn Tomáška Tesaře, za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Simeon, syn Tomáška Tesaře, za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovskýho 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Simeon, syn Tomáška Tesaře, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovskýho 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Simeon, syn Tomáška Tesaře, za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon, syn Tomáška Tesaře, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Simeon, syn Tomáška Tesaře, za g[runt] na s[irotky] ut s[upr]a 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Simeon, syn Tomáška Tesaře, na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského
4 R.
f 432b
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Šimon Tesařů blanař prodal podsedek anebo grunt ten Václavovi Žamberskému mládenci za summu 240 R. Závdanku dal Václav Šimonovi při odevzdávce 40 R, platiti má počna leta 1616 při posudku po 10 R. Odevzdán Václavovi za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Daniel Vanovský, Šimon Tesařů SRSN. Stalo se leta svrchu psaného.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Žamberský položil za grunt peněz ročních 10 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského
4 R a Šimonovi dáno vydělaných 6 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav Žamberský položil za grunt peněz ročních 10 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského
4 R a Šimonovi Tesařovému peněz vydělaných 6 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Žamberský položil za grunt 10 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Lipovského
4 R a Šimonovi Tesařovému peněz vydělaných 6 R.

[Pustý]

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimon Tesařů zemřel a po sobě zanechal gruntu ut s[upr]a požáru, jehož nebo[žtík] se ujmouc zase na díle postavil a ležíc na smrtedlné posteli kšaftem pořádným odporučil jest ten gr[unt] se vším tím, což na něm zaplaceného a vydělaného měl, Anně dceři a Mikulášovi Martinkovému zeti svému. Toliko což ještě na témž gruntě Mikulášovi Lipovskému področně k dobírání náleží, to aby zplacovati povinen byl. Odevzdán jim za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Pánu i obecní Jíra Hradišťský a Urban Valentů S.R.S.N.
f 433a
Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka a též rady prodán jest ten grunth ut supra požár Martinovi Landeckému za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití 3 leth každoročně po 4 R při Vánocích. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jakub Paška a Jan Sládků SRSaNR.

Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž ten grunt ut s[upr]a k spouštění přišel a zkrze to všeliké povinnosti uhynuly, protož Jich Opatrnosti pan purkmistr a páni radní, aby se povinnosti množily a grunty zvelebovaly, tenž grunt Václavovi Hořejšímu jsou zaprodali za summu 80 zlm bez závdanku, platiti má ročně nápadníkům Žamberským a Šimona Tesařového po 4 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení, povinnosti jak panské, tak i obecní Matěj Salcman a Jiřík Bohunský S.R.S.aN.

Letha Páně 1700 dne 16. Februarii za purgmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta maje sobě Václav

f 433b
Hořejší ten grunt ut supra připsaný, jej vystavil a nemoha na něm délejíc zůstávat a povinnosti zbývat, prodal jej Šimonovi Svobodovi za summu 80 zlm. Místo závdanku jemu dal za vystavení 25 zlr, učiní na moravský počet 21 zlm 12 gr alb
6 den, ostatní summu bude povinen platit k obci města Stráž[nice] (jestli jinších nápadníkův nebude) po 2 zlm ročně platiti, contributi a jinší zasezelé povinnosti do datum tohoto na sebe Václav Hořejší k zaplacení přijal a Šimon Svoboda za rok 1701 platiti povinen bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti všeliké p[an] Pavel Hořák a Matys Navrátil SRSVN.
f 434a
Leta Páně 1705 dne 28. Feb[ruarii] za purgmistra pana Jana Bíteského a spoluradních jeho majíce Šimon Svoboda ten grunt koupený, takový jest zasej odprodal, jsouc od rebelantů spálený, Františkovi Landeckému za summu 80 zlm. Závdanku jemu položil za jeho praetensi 29 zlm 12 gr 2 den, ostatní summu platiti bude povinen k obci městskej, jestli žádných jinších se nenande, ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za zvelebení gr[untu] p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jan Dašický S.R.S.a N.

Letha Páně 1727 dne 30. Januarii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času upadnúce držitel gruntu ut supra Frantz Landecký v tak veliké dluhy, že nemajíce je kterak jiným spůsobem zaplatiti, pro veliký concurs creditorum na všechnu majetnost jeho právní crida se rozepsatti musela a všechny jeho grunty k prodání sub facta plus offerenti prodané jsou.
f 434b
Podle čehož i grunt ut supra k prodeji takovému piblicirován byl, mocí kteréhožto právního actu na koupení jeho ohlásil se Matěj Vávra kovář a nejvyšší summu za něj 60 zlr jest offeriroval. Pročež když v časi právy vyměřeném, ano i po vyjití právního termínu v drahném časi žádný se nevynacházel, který by vícej za ten grunt (pro velikú ruinu jeho) dáti chtěl, aniž on Frantz Landecký sám žádného lepšího kupce vynajíti nemohl, pročež puštěn a prodán jest tenž grunt právně nadjmenovanému Matějovi Vávrovi za těch 60 zlr, s placením k tomu verunkovej summy 30 zlm 17 gr 5 den alb obci městskej aneb nápadníkům, kteří se vynajdú, ročně při posudcích po
2 zlm. A podle toho poněvadž nadjmenovaný Matěj Vávra ty
60 zlr složil, a sice i těch creditorce vdově po neb[ožtíku] Frantzovi Šindlerovi 53 zlr a ostatní k rukám p[ana] purgmistra ad massam
f 435a crid., tenž grunt se mu připisuje a odevzdává za vlastní a dědičný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayser a p[an] Frantz Čermák. Stalo se u přítomnosti kupce i taky Frantze Landeckého dne a leta ut supra. Povinnosti všechny z toho domu za rok 1727 kupec platiti bude.

Přípis Antonínovi Vávrovi

Leta Páně [1]771 dne 6. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Antonín Vávra spolu ze svou matkou Magdalenou, nyní provdanou za Frantzem Svinkou, a ohlásil, kterak on po svém neb[ožtíku] otci Cyrilovi Vávrovi pozůstalý dům na sebe nápadně potahuje i s tou ale observací, že on povinen svému bratrovi Jozefovi s toho domu 33 zlr 20 kr, pak sestře Rozálie 33 zlr 20 kr vyplatit povinen jest, tím spůsobem matka jeho Magdalena až do její smrti v tom domě vejminku míti má, po její smrti ale ta vejminka hospodářovi připadne. Pročeš se jemu Antonínovi Vávrovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho
f 435b
pro opravování gruntu a placení císař[ských], vrch[nostenských] a m[ěstských] povinností p[an] Jozef Svoboda a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.
Notandum. Verunkový peníze obci mněstské patřící p[e]r
50 zlm 17 gr 5 den alb při posudcích po 2 zlm k tomuto domu se připisují.

(Poznámka tužkou)
No 396 na předměstí
1802 Josef a Pavel Vávra synové