Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Sirotci nebožt[íka] Jana Číšpivy

f 105a

Jest jich štvero, Jan, Margeta, Zuzanna, Anka, Kateřina a Dorota mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Jíry Martina Vaňkovýho 34 zl.
Na to jest jim ku právu položeno závdanku a jedny peníze purgkrechtní 8 zl a ostatek se jim pokládati má od letha 95 při Vánocích po 3 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Beraní hoře, kterejž Ondra Stošků drží 64 zl. Závdanku na týž vinohrad položil 6 zl a ostatek z téhož vinohradu platiti má od letha 95 při Vánocích po 4 zl.
Summa všeho statku, což těm napřed psaným sirot[kům] náleží 98 zl.
Z toho se snímá za dluhy nebožtíka otce jejich 10 zl 29 gr 6 den. I sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 87 zl 1 den. Dělíc tu sumu na šest díly, dostane se na jeden každý díl po 14 zl 15 gr.
f 105b
Jan, Zuzanna a Anka ti jsou zemřeli. Jestliže po nich dědiců žádnejch nezůstalo, tehdy ta spravedlnost na Margetu, Kateřinu a Dorotu macechu jejich připadne.

Vydání z té hotové sumy položené:
Za dluhy nebožt[íka] otce těch sirot[ků] dáno 10 zl 29 gr 6 den.
A ostatek v truhlici sirotčí zůstává.
Více mimo ty zaplacené dluhy našlo se, že nebož[tík] Jan Číšpivo Abrahamovi Holomkovi Židu peněz půjčených dlužen zůstal 10 zl 10 gr. Ty se ze všech dílů sníti mají.
Na tu sumu dáno Holomkovi Židu peněz 7 zl 10 gr.

I poněvadž se to našlo, že po Janovi, Zuzaně a Ance dědiců žádných nezůstalo a prve nežli otec jejich zemřeli, ta spravedlnost se Margetě, Kateřině a Dorotě macoše pasíruje, však na takovej spůsob, jestliže by se jaké nápadníci po jmenovanejch zemřelejch nápadníků našli, aby byly povinny to zase navráti[ti]. Rukojmě za takovou spravedlnost Václav Duků, Jíra hrnčíř [z] Strážnice, Ondra Stošků R S N.
A tak dělíc tu sumu na tři díly, dostane se jim každému toto:
Item Margetě náleží i po zemřelejch 28 zl 22 ½ gr.
Item Kateřině i po zemřelejch 28 zl 22 ½ gr.
Item Dorotě macoše též na díl její náleží 19 zl 5 gr.
f 106a
Letha 94 Kateřina a Margeta ty obě spravedlnosti své, což jim na vinohradě Ondry Stoška náleželo, každá 19 zl 5 gr prodali, učiní obojího 38 zl 10 gr, za kteréž jim oběma spolu hotovejch peněz 11 zl dal. A tak ještě za týž vinohrad

dopláceti zůstává Dorotě mateři své 16 zl. Ty pokládati má pořadně po 2 zl.
Letaha 95 přijato od Jíry Martina Vaňkových za podsedek peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na dluh jeho.
Po Anně napřed psané našli se sirotky v Sekulách, Petr a druhému jak jméno jest, se neví. Ti oba mají po mateři své spravedlnosti 19 zl 5 den, ty se z rozdílu Margety a Kateřiny dojíti mají.
A tak Margeta a Kateřina tu více nic jmíti neb[ud]ou.
Letha 1595 položil Ondra Stošků za vinohrad mateři své 16 zl. A tak ten vinohrad zaplacený má.
Letha 96 přijato od Jíry Martina Vaňkových za grunth peněz 3 zl. Sou vydány Dorotě, macoše napřed psanejch sirotků. A tak tu více spravedlnosti žádné nemá.
Letha 97 přijato od Jíry Martina Vaňkového za grunth 3 zl.
Letha 1598 přijato od Martina Jíry Vaňkového za g[runt] 3 zl. Act[um] za fojta Jana Žáka.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato za podsedek od Jíry Bělíkova 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového vydáno ostatek dílu juejího, které přijal Jan Horák z Petrova, muž její 9 zl 17 ½ gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 106b
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jíry Bělíkového za grunt 3 zl.
Z toho půjčeno Janovi Horákovi, kteréžto peníze náleží do Sekulí nápad[níkům] po nebošce Anně 2 zl 12 ½ gr. Ty má položiti o posudku leta 1601. Rukojmě za to Mikuláš Bartysů, Melichar Hranický R.S.N.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry Bělíkového za grunt 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry Bělíkova za g[runt] 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Bělíka za grunt 3 zl.