Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Gr[unt] Šťastného Krejčího

f 529a

Letha Páně 1568 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 48 nadepsaný Šťastný měl grunth svůj od Martina Kršáka za summu 120 R koupenej, kterejž jest letha 1588 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Žofie, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Šťastným Pajkovi krejčím, prodala podsedek požár svrchu psaný Janovi Drahotoušskýmu za summu 100 R. Závdanku jí dal 7 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Patků, Pavel Vyskočil, Jan Dluhošů a Jan Machů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Drahoutoušský za grunt Žofiji Šťastné 4 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Drahotoušský za grunt Žofij 5 R.i Šťastné
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Drahotoušský za grunt Žofiji Šťastné 4 R.
f 529b
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Drahotoušský za grunt svůj Žofiji Šťastnej 5 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Drahotoušský za grunt svůj Žofiji Šťastnej 5 R.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Drahotoušský za grunt Žofiji Šťastnej 5 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jan Drahotoušský za g[runt] Žofiji Šťastnej 5 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Drahotoušský za grunt Žofiji Šťastnej 5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Drahotoušský položil za grunt Žofiji Šťastný 5 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Drahotoušský položil za grunt Žofiji Šťastný 5 R.
Jakož jest Žofije Šťastné na tomto gruntě ještě náleželo peněz dovzíti po letech 45 R, z toho jest odporučila aneb odpustila Janovi Drahotoušskému 10 R a ostatek poručila na kostel strážnicský, totiž 35 R. Ty se mají vyplniti podle zapsání svrchu psaného ročně po 5 R až do vyplnění summy.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Drahotoušský položil podle poručenství ut s[upr]a 5 R.

Pustý

Letha Páně 1629 v pondělí po neděli Květné za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Jana Drahotoušského prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Jakubovi Borcovi zedníku za summu
100 R bez závdanku, platiti jej má když jiné požáry [se] platiti budou po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a jiné povinnosti Jan Houska a Vítek Janule S.R.S.A N.
Letha 1632 za purg[misra] Martina Jankhy Jakub Borc položil za gr[unt] podle poručenství Žofije Šťastné peněz ročních 2 R.
f 530a
Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub Borc prodal jest ten grunth Janovi Nejezchlebovému za summu 121 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 23 R, ostatek summy, totiž
98 R, platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jakub Borc a Mikuláš Rivola S.R.S.a N.
NB. Co Jan Borc 2 R položil, ty jest Janovi Nejezchlebovi pustil. A tak má dopláceti toliko 96 R.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Jan Nejezchlebů položil za grunth svůj na kostel strážnicský podle poručenství Žofie Šťastné, jakž o tom napřed rozepsáno, peněz ročních 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Nejezchlebů položil za gr[unt] na kostel strážnicský podle poručenství Žofie Šťastné, jakž o tom napřed rozepsáno, peněz ročních 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Nejezchlebů položil za gr[unt] svůj na kostel strážnicský 3 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Nejezchlebů položil za gr[unt] svůj na kostel stráž[nický] 2 R.
Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza Jan Nejezchlebů položil za gr[unt] svůj na kostel stráž[nický] 4 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1644 za purgkmistra Martina Mráza položil Jan Nejezchleba za grunt svůj 3 zlm. Ty přijal purgmistr ut sup[ra].
Letha 1649 za purgmistra Jana Dašického Jan Nejezchleba skoupil jest poslední peníze sám na sobě a gruntě svém, totiž 68 R, od Doroty, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Pavlovi Drahotoušským, kteréž jí nápadem přináležely, za summu hotovou 6 zlm. A tak již Dorota na tom gruntě žádnej praetensi a nic více k dobírání nemá.
f 530b
Leta 1652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jan Nejezchleba dal do důchodův vína 2 věd[ra], na čež jsouc obec quitovaná, sráží se mu na podsedku, což se budoucně kostelu vynahraditi má 3 R 12 gr 6 den.
Leta 1655 dne 11. Martii za téhož purgkmistra poněvadž Jan Nejezchleba 2 kráte, jednou založeným ohněm a podruhé nešetrností z fary za kněze Mikuláše Fab[e]ry skrz varhaníkovu

ženu vyhořel, jest jemu sraženo a odpuštěno na poručení vrchnosti 14 R 17 gr 1 den. A tak má toliko na týž kostel a žádnému víc dopláceti než 4 zlm.

Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Jana Nejezchleby budouce na rathauze všickni synové, pozůstalí po neboštíkovi ut supra, jednomyslně vysvědčili, že neboštík otec jejich netoliko za živobytí, ale i také na smrtedlný posteli ležíc, nejmladšímu synu svému ten grunt Samuelovi odporučil, toliko co tak ještě na kostel dopláceti zůstává, totižto
4 zlm, ty aby zaplatil. Čemuž bratři přístojící svý místo dali a že na tomž gruntě žádného práva míti nechtějí, v tom se prohlásili. Odevzdává se za volný a svobodný. Stalo se za purgkmistra svrchu psaného a spoluradních jeho.
f 531a
Letha Páně 1693 dne 10. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho p[an] Samuel Nejezchleba majíce předepsaný grunt po smrti otce svého sobě odporučený, jak zápis před tímto vysvětluje, poněvadž pak jinší dům p[an] Samuel Nejezchleba sobě ujal a ten netoliko aby zrujinyrován nebyl, nýbrž i nápad jemu nehynul, co tak jakošto vlastní syn po otci svém zdědil, pročež ten předepsaný grunt Pavlovi Machálkovi prodal, ačkoliv sice šacovaný byl předešle v súpisi v 121 zlr, však že spuštěný byl, tak p[an] Samuel Nejezchleba toliko Pavlovi Machálkovi z ohledu velkej ruiny jej prodal za 45 zlm. Závdanku jemu dal 5 zlm, ostatek placením ročně po 2 zlm, s kterých dvou moravských zlatých po 4 letha jeden do kostela odváděti, jak v předním zápisi jeho obmezeno, a druhý nápadníkovi se má. Odevzdává se za volný a v ničem nezávadný.
Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností Pavel Hrachovský, Joannes Jurášek S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut supra.
f 531b
A[nno] 1694 Samuel Nejezchleba na místě otce svého položil za gr[unt] ut s[upra] na kostel str[ážnický] 1 zlm. Ten přijal p[an] Mikuláš Rychlík do počtu svého.
Anno 1695 dne 13. Julii za purg[mistra][ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho Samuel Nejezchleba položil zase na kostel stráž[nický] 1 zlm. Který přijal p[an] Matěj Faltýn do počtu svého kostel[ního].
NB. Tyto zápise patřiti budú pod zápis v roku 1649.
[Leta] 1694 Pavel Machálek položil za ten grunt Samuelovi Nejezchlebovi 2 zlm.
[Leta] 1695 dne 13. Julii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho Pavel Machálek položil za gr[unt] Samuelovi Nejezchlebovi 2 zlm.

Letha 1696 dne 1. Febr[uaris] za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho tak jakož ten grunt Samuel Nejezchleba Mikulášovi Suchánkovi zaprodal a 16 zlm hotových přijal, odevzdati pak jej podle pořádku a práva H 46 nedal, potom pak ten grunt zase Pavlovi Machálkovi odprodal. I poněvadž manžel[ka] téhož Mik[uláše] Suchánka o takové 16 zlm, které její neb[ožtík] zaň dal,
f 532a
předně při uroz[eném] p[anu] hrab[ěti] se hlásila a za dopomožení těch peněz i rady města Stráž[nice] šetrně žádala, i jsouc to na rozsudku Jich Op[atrností] pánů, poněvadž nětco při tom g[runtu] zpustoval, aby 10 zlm a to, co na grunt naložil, tratil a on Samuel Nejezchleba toliko 6 zlm jí přinavrátil. Pročež Pavel Machálek bude povinen Kateřině Suchánkový předních peněz, které Samuelovi Nejezchlebovi klásti měl 6 zlm zlatých, podle zápisu svého pokládati. Stalo se letha ut s[upra].
De dato táž Suchánková přijala od Machálka 4 zlm.

Letha Páně 1699 dne 3. Februarii za purgmistra p[ana] Johannesa Gatteho a spoluradních téhož leta tak jakož držitel gruntu ut sup[ra] Pavel Machálek p[anu] Samuelovi Nejezchlebovi 30 zlm peněz nápadních na leta spláceti povinen byl, kteréžto peníze nadepsaný Pavel Machálek od téhož p[ana] Samuele Nejezchleby jest skoupil a jednu pětítku vína a 2 zlm za túž summu dal. K tomu také ještě ty 2 zlm, které nadepsaný p[an] Samuel na kostel strážnický platiti povinen byl, on Pavel Machálek na sebe jest přijal na místě jeho a za rok jich položiti má.
f 532b
A tak nadepsaný p[an] Samuel Nejezchleba ani potomci a erbové jeho žádnej praetensi více na tom gruntě jmíti nebudú a nemají. A tak on Pavel Machálek dadouc ty 2 zlm na kostel stráž[nický], bude míti svůj grunt docela zouplna zaplacený. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních téhož letha majíce Pavel Machálek z gruntu ut supra kostelu farnímu strážnickému dopláceti, takové pokládá, ty přijal purgmistr ut supra do počtu svého.
A tak má tenž Pavel Machálek grunt svůj docela a zouplna zaplacený a žádný na něm více co praetendirovati nemá. Stalo se dne a letha ut supra. Solutum.
f 533a
Leta Páně 1728 dne 22. Janu[arii] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a poručeného purgmistra p[ana] Václava Košvitza, též spoluradních toho času předstoupila na rathauz Magdalena, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Machálkovi, s nejmladším synem svým Martinem a přednesla, kterak manžel

její neboštík za živobytí svého dům ut sup[ra] vždy synovi nejmladšímu Martinovi přivlastňoval a aby po smrti jemu samému náležel, k tomu vůli měl, protiv čemu taky že ona ani jiné děti žádného odporu nemají. Poněvadž ale ten dům spolu s jinými skrz ten v Německej ulici de dato 18. Octobris 1726 vyšlý oheň (v kterém taky držitel gruntu toho jmenovaný Pavel Machálek skončení života svého vzal a se zadusil) na ruinu vyšel, a nadjmenovaná vdova Magdalena jest stavěti sobě obtěžovala, dědic taky toho domu nadepsaný Martin k stavení jeho nedospělý jest. Pročež že z dobrého uvážení a doradění se s týmž synem a respective domu toho dědicem Martinem, též tak z povolení jeho, prodala jest tenž grunt ze vším tím, co na něm zaplaceného jest, zeťovi svému Martinovi Stanislavovi za 40 zlr, však ne za hotové, nýbrž aby kdyžby ten syn její Martin dorůstl a takové peníze potřeboval
f 533b
a míti žádal, aby jmenovaný kupec Martin Stanislav je jemu položiti povinen byl. A poněvadž jich do toho času bez interessu kupec užívati bude, aby (kdyby matka u syna Tomáša obstáti nemohla) ji spolu s tím synem Martinem do zrostu jeho, ano i délej v tom domě obydlí spříval. Na čem poněvadž obě strany přestaly, podle toho se tenž grunt připisuje a odevzdává Martinovi Stanislavovi za vlastní a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Šneller a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Contributzi za 1727 kupec platiti, však také polhocení za oheň 3 letní užíti má.

D[ne] 3. Martii 1732 za purgmistra p[ana] Andrise Weinera a spoluradních jeho předstoupila na rathauz Magdalena, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Pavlovi Machálkovi a syn její Martin Machálek a oba společně přiznali a vysvědčili, že Martin Stanislav, držitel gruntu ut sup[ra], jemu Martinovi Machálkovi ty nahoře opsané dlužné 40 zlr za dům ten náležitě na hotově vyplatil.
f 534a
Pročež se mu taky zde za zaplacené vypisují a podle toho má grunt ut sup[ra] docela a zouplna vyplacený.

Přípis Martina Stanislava

Leta Páně [1]764 dne 23. Novembris za purgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Martin Stanislav na radní dům a přednášel, kterak on skrze svou starost takový grundt vyhořený opravovati a držeti nemůže, pročeš takový ze své dobré vůle svému synovi Martinovi v summě za 100 zlr odprodal. Kterýchšto 100 zlr jestli by on otec jich za živobytí svého nepotřeboval a neumarnil, aby takové po jeho

smrti mezi všechny erby rovným dílem rozděleny byly, přitom vyměňuje sobě v tom kruntu až do své smrti svobodné bydlení. Pročeš se jemu za volný a dědičný připisuje s tím na něm majícím od starodávna právem.
Svědkové za opravu gruntu a placení královské, vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Joseph Stanislav a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti obúch stran die et anno ut supra.