Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunth Michala Boršickýho jinak Žebráka

f 392a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 28 nadepsaný Michal má podsedek svůj svůj za 31 R koupenej.
Na kderýž jest vyplnil i z závdankem do letha [15]93 11 R a tak ještě za týž podsedek svuoj dopláceti zůstává 20 R. Na to jest zadržel do letha 1594 8 R.
Z toho náleží osobám níže psaným toto:
Item Danielovi, synu nebožtíka Jíry Sedláka 9 R.
Item Jakubovi bratru jeho 11 R. Ty má pokládati od letha [15]95 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě má při posudku zastaviti.

Letha [15]94 položil Michal Boršický za podsedek svůj na zadržalé peníze 2 R.
Letha [15]95 položil Michal Žebrák za grunt svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Ty všeckny dva zlatý sou vydány Danielovi na díl jeho.
f 392b
Letha [15]96 Michal Žebrák prodal grunth svůj na Suchém řátku Jírovi Trdlovi za 31 R bez závdanku, kteréž platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě Jan Mazač, Jakub Potah jinak Kuběj S.R.S.N.
Téhož letha [15]96 položil Jíra Trdlo za grunth Danielovi Sedlákovi 2 R.
Leta [15]97 položil Jíra Trdlo za grunt Danielovi Sedlákovi 2 R.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodán grunt, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Trdlovi, Jakubovi Sedláčkovýmu za summu 31 R. Závdanku dal 5 R, z toho vzal Daniel n[ebožtíka] Jíry Sedláka ostatní 1 R a Jakub Pařízek, nápadník Jíry Trdly, 1 R. A tak Daniel a Jíra Trdlo na tom podsedku nic nemají. Ostatek platiti má od leta 1600 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Michal Oravský, Martyš Hlava, Daniel Sedláček S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 11 R, Michalovi Boršický[mu] 15 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jakub Sedláček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 2 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Sedláček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jakub Sedláček za grunt 2 R.

Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sedláka 1 R 15 gr ostatních a na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Boršického jinak Žebráka dáno 15 gr.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Sedláček za g[runt] 2 R.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka Michala Boršického 2 R. Zůstává jim ještě od letha 1605 13 R.
f 393a
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jakub Sedláček prodal požár Jírovi Morkovskýmu za summu 31 R. Z toho jemu pustil Jakub, což zaplaceného měl 18 R, zuostával ještě za něj doplácet Jírovi Kovářovi 13 R. Ty jest od něho Jíra Morkovský za 2 R koupil, kteréžto 2 R má jemu položiti o Vánocích příštích letha 1610. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Hřivánek, Jakub Sedláček S.R.S.A.N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Morkovský posledních peněz 2 R.
Ty přijal Jíra Kovář.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Jíra Morkovský prodal podsedek svůj Janovi Zúfalému za summu 30 R. Závdanku jemu dal 20 R, platiti má od letha 1613 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za něj Tomášek Tesař a Jan Zámečník S.R.S.a N.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Jan Zúfalý prodal podsedek svůj Jírovi Škrabalovi za summu 40 R. Závdanku mu dal 13 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Radějovský, Jindra Valač S.R.S.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Škrabal za g[runt] 3 R.
Ty přijal Jíra Morkovský vydělaný.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Škrabal položil za gr[unt], ty přijal Jíra Morkovský 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Škrabal položil za grunt Jírovi Morkovskému 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Škrabal položil za grunt Jírovi Morkovskému 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Škrabal položil za grunt Jírovi Morkovskému 3 R.

Pustý
f 393b
Letha 1639 dne 3. Martii za purgkmistra Martina Mráze a spoluradních jeho ten grunt ut s[upr]a požár z povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Mikulášovi Hoštíkovi za summu 70 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Vítek Chmelař a Martin Vystavil S.R.S.a N. Act[um] ut s[upr]a.

Pusté

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho ten grunt ut supra na větším díle spustovaný prodán jest od p[ana] purgkmistra a pánův Ondrovi Juráškovi za summu 50 R bez závdanku, placení počna letha 1658 při posudcích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Mikuláš Moštěnský a Jan Tesařů SRSaNR.

Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních po zemřetí neboštíka Ondry Skazila, který nadepsaného gruntu sobě odevzdaného neměl, jsouc na větším díle spuštěný prodán jest od p[ana] purgkmistra a pánův Pavlovi Fijalovi za summu 50 R bez závdanku, placením ročně po 2 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Petr Janíčků, Jan Volný SRSpaN.
f 394a
Letha Páně 1716 dne 4o Februarii za purgkmistra p[ana] Philipfa Černýho a spoluradních téhož času pozůstavše vdova po nebo[žtíku] Janu Polešákovi, který ten grunt pustý ut supra zaujal, však sobě připsaný neměl, ta nadepsaná vdova nemohouce tenž grunt k dokonale celému vystavení přivésti aniž z takového všelijaké povinnosti zbejvati, téhož jest prodala z dobrovolné vůle Martinovi Hostašovi, příchozímu z Oujezda k panství lipenskému přináležejícího, za hotových 6 zlr 30 kr, kteréžto peníze tejž vdově za závdanek se počítají aneb vystavení. Prodčež tehdy tenž naddotčený grunt z placením summy poctivé obci 50 zlm se připisuje a odevzdává za volný a svobodný. Z kteréžto summy se jemu Martinovi Hostašovi, aby tím lépej hospodařiti mohl a ten grunt zvelebiti, 3. díl passiruje, totiž 16 zlm 15 gr, ostatní pak 33 zlm 15 gr bude povinen on kupitel gruntu poctivé obci každoročně po 2 zlm zpláceti.
Rukojmě a opravu gruntu a placení všelijakejch povinností postavil pana Johannesa Hlubotského a p[ana] Jana Stavinošky R.N.V. Stalo se dne a letha ut supra.
NB. Polhocení se assigniruje od 1712 roku inclusive v panských povinnostech do 6 leth a v císař[ských] do 3 leth.

f 394b
Přípis domu Martina Kristoňa

Leta Páně 1759 dne 1ho Junii za purkmistra pana Gottfrida Mayera a spoluradních téhož času pozůstalý grunt ut supra po neboš[tíku] Tomášovi Vidničovi, který sobě připsán neměl, pro velký dluhy jest právně prodán a takový licitando Martin Kristoň za summu osudesáte tři rýns[kých] 45 kr obdržel, kterú summu na hotově ihned složil. Pročeš se nadepsaný grunt Martinovi Kristoňovi s těma na něm podlužnýma 33 zl mor[avských] 15 gr verunkovýma penězi, které obci po 2 zl mor[avských] každoročně skládati povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností jak král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr Grunner. Stalo se dne a roku ut supra.
f 395a
Přípis domu Jozefa Šrámka

Leta Páně 1759 dne 11ho Augusti za purgmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času dostanúce Martin Kristoň od svej ženy otca Jana Šrámka grunt ve 200 zlr postúpený, tak tento ut supra mající svému švakrovi Jozefovi Šrámkovi za summu devadesáte pěti rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt z těma na něm podlužnýma 32 zl mor[avských] 15 gr alb verunkovýma penězi obci městskej patřícíma Jozefovi Šrámkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských a městských p[an] Christoph Aloi[s] Mihatsch a p[an] Jozef Duray. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.
f 395b
Přípis Jana Sklenovského sub Nro 96

Leta Páně [1]771 dne 30. Junii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila po neb[ožtíku] Jozefovi [Šrámkovi] pozůstalá vdova Cateřina a oznámila, kerak ona nahoře psanému Janovi Sklenovskému svou polovicu domu od strany Václava Ratiborského a Martina Fialy jakošto svému nastávajícímu zeťovi odevzdává. Pročeš se jemu spolu s těma obci měst[ské] podlužnýma verunky p[e]r 23 zlm 25 gr alb za jeho vlastní připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a m[ěstské] povinnosti p[an] Frantz Králík a p[an] Joseph Horný. Sig[num] die et a[nn]o ut supra.
Pro memoria notandum.

f 396a
Však tento dům se právně šacuje za jedno sto rýnských, z kteréšto summy on zeť Jan Sklenovský svej matce Kateřině, po Jozefovi Šrámkovi pozůstalej vdově, kdyby spolem porovnat [se] nemohli, 10 zlr vyplatit povinen bude, jakoš taky její syn Jozef Šrámek 10 zlr svým časem povinen bude. Pak on Jan Sklenovský svému švagrovi při zrostu dospělém platiti 40 zlr povinen bude, matka ale Cateřina až do svej smrti v tom domě svobodné bydlení až do svej smrti míti má. Act[um] die et anno ut supra.
Předstojící zápis na Jana Sklenáka nic platný není.

Přípis Jozefa Šrámka, pozůstalého syna po nebošt[íku] Jozefovi Šrámkovi

Leta Páně 1779 dne 11. Decembris za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce neb[ožtík] Jozef Šrámek grunt ut supra od Martina Kristoňa pořadně ukoupený a připsaný, takový po smrti jeho dle právně vzdělaného inventáře a podílův vystavených na syna Jozefa Šrámka dědičně jest připadl. Však povinen bude on Jozef Šrámek matce svej Kateřině z toho do-
f 396b
mu 52 zlr 53 kr splatiti, mezitím ale kdyby ona matka u téhož syna svého až do smrti setrvala a zemřela, v pádu tom opáčených 52 zlr 53 kr jemu Jopsephovi Šrámkovi, který však pohřeb vybaviti povinen bude, vlastně pozůstati má, takže žádnému z nich nic vydati povinen nebude. I poněvadž taky přitom on Jozef Šrámek ty na gruntě tom pozůstávající verunkové peníze p[e]r 33 zl mor[avských] 15 gr alb k splacení po 2 zlm ročně na sebe přejímá, týž grunt se jemu Jozefovi Šrámkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Ambruž

Leta Páně 1786 dne 10ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jozef Šrámek grunt ut supra sobě pořadně připsaný, vlastní a svobodný, takový z čistej vůle svej s vědomostí i povolení matky Kateřiny, která dle předešlého zápisu na gruntě tom za živobytí svého 52 zlr 53 kr k pohledávání má, jenž po její smrti jestli by u syna Jozefa setrvala, jemu synovi přináležet mají, odevzdal Martinovi Ambruž
f 397a
za summu jedno sto devadesát sedum rýnských a 30 kr. Na kterúžto summu kupní od prodavač ihned při smlúvě devadesát sedum rýnských a 30 kr k rukám svým dokonale jest přijal, a

tak za kup jemu ještě 100 zlr k pohledávání míti bude, a sice ze strany vdovy Kateřiny Šrámkovej 52 zlr 53 kr a ze svej strany ostatní 47 zlr 7 kr. Naprotiv kterémužto dluhu těch
100 zlr prodavač Jozef Šrámek ze svú familiú i s matkú v tom domě, a sice v jednej světnice, kterú kupec a spoluhospodář na svůj náklad i s komůrkú a chévečkem pro jednu krávu vystaviti se zavazuje a prodavač k tomu toliko kamna a pár krovů dáti povinen býti má, svobodné bydlení sobě vymezuje, a sice až do smrti jednoho neb druhého, to jest buď kupce neb prodavače smrti. Přitom když kupec taky peníze verunkovské p[e]r 33 zl mor[avských] po 2 zlm ročně obci městskej k splacení na sebe přejal, grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jemu Martinovi Ambruž za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých povinností p[an] Jozef Horný a p[an Jozef Wainer S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 200 fr Stadt Strassnitzer Waisenamtgelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz den 16. Febr[uarii] [1]796. Prat.
Ut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 46 sind diese 200 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 15. Martii 1802. Prat.
f 397b
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 fol[io] 93 einverleibten Quittung sind diese 100 fr dem Joseph Schramek schuldige 100 fr bezahlt, folglich dieses primer forieren Wahrsicherort gelöscher werden.
De sess[ione] 10te Feb[ruarii] [1]810. Prat.