Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Muškatele

f 110a

Jest jich sedmero, Zuzanna, Jan, Mikoláš, Pavel, Jíra, Anna, Václav a Dorota mateř jejich osmá. Ti sirotci souc malí všecky při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Doroty mateře jejich 155 zl.
Na vinohradě achteli v Telecí hoře 200 zl.
Item za 4 vědra vína prodané 10 zl.
Summa všeho statku učiní 365 zl.
Z toho se tyto dluhy zplatiti mají, jakž níže poznamenáno stojí:
Item Pinkusce Židovce 22 zl dáno.
Item Mojžíšovi Židovi 2 ½ zl dáno.
Item Kryštofovi ovčákovi 4 zl dáno.
Item Ondrovi Stoškovi za roubanici 4 zl dáno.
Item Ondrovi Peterkovi 1 měř[ice] rži 1 zl dáno.
Item Kateřině Ondřejových na Bobalov 3 měř[ice] rži 3 zl dáno. Pars dluhův 36 zl 15 gr.
I sejmouce takové dluhy zůstává čistého statku všeho 328 zl 15 gr. Dělíc tu summu na těch osm dílů, dostane se na jeden každý díl po 41 zl 1 gr 6 den.
f 110b
Dorota, mateř těch sirot[ků],ta jest grunth s roubanicemi i se vším hospodářstvím, též i vinohrad koupila a na tom sobě díl svůj, což jí tu náleželo 41 zl 1 gr 6 den, srazila. A tak ještě dopláceti zůstává sirotkům svejm mimo díl její poražený ještě 287 zl 13 gr 1 den.
Ty má platiti takto: Za grunth platiti má počna od letha 96 při Vánocích pořadně po 6 zl. A za vinohrad tolikéž od letha 96 při Vánocích podle ourody po 6 zl. Rukojmě Ondra Peterka, Eliáš Vachů, Matouš Pavlíků S.R.S.N.

Letha 96 přijato od Doroty Muškatelové 21 ½ zl. Z toho dáno:
Ondrovi Stoškovi 4 zl.
Krištofovi ovčáku 4 zl.
Mojžíšovi Židu 2 ½ zl.
Ondrovi Peterkovi 1 zl.
Ondřejový do Bobalova 2 zl.
Pinkusce Židovce dáno 8 zl.
Letha 97 položila Dorota Muškatelka za statek 22 zl. Z toho dáno:
Pinkusce Židovce na dluh 10 zl.
Kateřině do Bobalova ostatního dluhu 1 zl.
A Zuzaně též dáno na díl její 10 zl.
Pavlovi s[irotku] na díl jeho dáno 1 zl.

Letha 1598 položil Havel Gryl na místě Doroty Muškatelky, ženy své 22 zl. Z toho dáno ostatních peněz Pinkusce 4 zl, ost[atní] Mojžíšce lonského roku doplaceno a na s[irotky] do truhlice vloženo 8 zl.
f 111a
Z těch 8 zl dáno Zuzaně na díl její 2 zl.
Též Pavlovi dáno na díl jeho na učení školní 1 zl.
Janovi též dáno na koupení vinohradu 5 zl.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Havla Grylle za grunt a vinohrad 12 zl.
Z toho dáno Pavlovi na učení školní na díl jeho 1 zl.
Václavovi a Anně též dáno každé[mu] po 1 zl – 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Havla Grylle za statek ut s[upr]a 10 zl.
Zuzaně dáno z hotových peněz na díl její 9 zl.
Pavlovi dáno na díl jeho na knihy 20 gr.
Václavovi též dáno 20 gr.
Anně tolikýž dáno na učení 20 gr.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Havla Grylle za statek 6 zl.
Zuzaně dáno na díl její 7 zl.
Janovi dáno na díl jeho 4 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Doroata Muškatelka na placení své dala Zuzaně dceři své roubancici v Žadovcích v hotových 10 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Havla Grylle za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 ½ zl, Janovi též dáno na díl jeho 1 ½ zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového Jan napřed psaný ukoupíc grunt otcovský, srazil sobě dílu svého na něm sumy 30 zl 16 gr 6 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Od Doroty mateře za vinohrad přijato 4 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Od Jana Malušky přijato za g[runt] 5 zl.
Zuzaně dáno na díl její 2 zl.
f 111b
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali roubanici těmto sirotkom náležitou Ondrovi Pánkovému za summmu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 3 zl. Rukoj[mě] Jan Pavelků, Matěj Gybal S.R.S.N.
Tito sirotci škodují na podsedku Jírovi Němčanskému prodaném za tou příčinou, že požár byl, 15 zl 13 gr 1 den.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Pánkového za roubanici 1 zl 15 gr. Ty sou vydány ouřadu a písaři od nápadu po Janovi na Zuzannu přišlého z dílu jejího.
NB. Mikuláš, Pavel, Jíra, Anna, Václav a Dorota mateř jejich všichni zemřeli a díly jejich na Zuzannu, sestru jejich, připadly.

Ta Zuzana též umřela a po sobě Kateřiny dcery své zanechala, kterážto všecka spravedlnost na ni nápadem přišla. A nachází se na těchto věcech níže poznamenaných:
Na vinohradě v Telecinku Adamovi Travnickýmu, písaři radnímu strážnickýmu, prodaném nachází se 100 zl. Platiti má od letha 1604 po 4 zl.
Na gruntě 47 Jíry Němčanského náleží 57 zl 15 gr, placením po 4 zl až se předně dluhův 17 zl 15 gr vyplatí.
Summa tej pozůstalosti 157 zl 15 gr.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Adamky Písařky za vinohrad 4 zl.
Od Ondry Pánkového za roubanici 3 zl. Více on položil za rok tento. Z toho dáno starším od spravování nápadu 1 zl.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry Cibulky, náměstka Adama písaře za vinohrad 4 zl.
Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky dluhu za n[ebožku] Dorotu, mateř jeho 8 zl 24 gr.
f 112a
Leta 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jiříka Cibulky za vinohrad 4 zl. Z toho dáno dluhu za Dorotu Muškatelku do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky 1 zl 6 gr.
Našlo se z register horenských, že neboštík Adam Travnický za živobytí svého za vinohrad vyplnil všeho do leta 1610
21 zl.
Z toho dáno Okáčovi dluhu za nebošku Dorotu mateř 7 zl.
A Matyášovi Ostřešovskýmu též 14 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jiříka Cibulky za vinohrad 4 zl.
Od Jíry Němčanského za g[runt] přijato 2 zl.
Letha Páně 1615 za fojta Jury Vávrovýho od Jury Němčanského za grunt přijato 3 zl.
Z toho dáno dluhu za Dorotu Muškatelku do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky ostatních 15 gr.
Od Jiříka Cibulky přijato za vinohrad v Teletinkách 2 zl.
Více Jiřík Cibulka položil za týž vinohrad 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Hrbatého za grunt přijato 3 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jiřík Cibulka položil za vinohrad v Teletinské hoře za rok 1616 4 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Více položil Jiřík Cibulka za rok 1617 za týž vinohrad
4 zl. Ty jsou také obrácené k ruce JM Páně po s[irotku] zběhlém.
Od Jana Hrbatého za grunt položených přijato peněz 3 zl. Ty sou též na JM Pána obrácené.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jiříka Cibulky za vinohrad v Teletinkách 4 zl.
Od Jana Hrbatého za grunt přijato peněz ročních 3 zl.
Těch všech 7 zl jest přijato k ruce JM Páně.

A jakož na dluhu za JM Pánem vyšlých peněz zůstávalo 32 zl 29 gr, ty sou po s[irotcích] zběhlých z téhož dluhu poražené.
NB. Ta spravedlnost náležela nápadem Zuzaně Muškatelové, kteráž měla za manžela Staňka Holého a s ním splodivši Kateřinu dceru, ta ušla z dvora strážnického a nestaví se k registrům, užívá své vůle. Poněvadž se zase nenavrací, tedy spra[vedlnost] k ruce JM Páně jest obrácena.
f 112b
Letha 1624 za fojta Martina Kašparového od Izáka Čaštínského na místě Jiříka Cibulky přijato jest za vinoh[rad] v Teletinkách 4 zl.
Ty sou podle napřed psaného zapsání po Kateřině, sirotku zběhlém, k ruce JM Páně obrácené, kteréž přijal Martin, písař důchodní.