Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Gr[unt] Ondry Nejezchlebova

f 541a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 129 nadepsaný Ondra měl grunth svůj od Daniele Nedolevky koupenej za summu 73 R.
Ne kterejž jest závdanku a penez purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 20 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 53 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Mikulášovi Tkadlcovi předních peněz náleží jemu 22 R.
Item Pavlovi Kutějkovi posledních peněz náleží jemu 31 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Václav Okáč, Linhart Suchánek S.R.S.A.N.R.
Letha [15]95 položil Ondra vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních Mikolášovi Tkadlcovi 5 R.

Letha 1596 Ondra nahoře psaný prodal grunt svůj Jírovi Fryštackýmu za summu 73 R. Závdanku Jíra položil Ondrovi při odevzdávce 7 R a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 5 R.
Rukojmě Janča Tesař, Ondra Nejezchlebů, Václav Mocholů S.R.S.N.
f 541b
Letha [15]96 položil Jíra Provazník Mikulášovi Tkadlcovi za grunth 5 R.
Letha [15]97 položil Jíra Provazník Mikulášovi Tkadlcovi za grunt svůj peněz purgk[rechtních] 5 R.

Téhož leta ut s[upr]a Jíra Provazník prodal grunt vejš psaný Janovi Stojapilovai za summu 73 R. Závdanku jemu dal
15 R a jakož zaplaceného jměl Jíra Provazník 7 R, ty Janovi Stojapilovi pustil a tak na gruntu již nic více míti nebude, ostatek summy platiti má od leta 1599 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Stojapil, Jíra Provazník, Štěpán Šustů slíbili R.S.a Nerozdílnou. Stalo se ut s[upra].
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Stojapilů za grunt svůj 5 R. S toho vzal Mikuláš Tkadlců ost[atní] 2 R a tak tu nic více nemá, Pavel Kutějků vzal prvních peněz 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan Stojapilů Pavlovi Kutějkovému 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Stojapilů Pavlovi Kutějkovému 5 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan Stojapilů za g[runt] Pavlovi Kutějkovýmu 5 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Stojapil za g[runt] Pavlovi Kutějkovýmu 5 R.

f 542a
Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Stojapil prodal podsedek požár ut s[upr]a Šimonovi Suchánkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Vsetínský, Jan Stojapilů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položila Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Šimonovi Suchánkovi, za grunt na nápadníky neb[ožtíka] Pavla Kutějkovýho 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Šimonovi Suchánkovi, za grunt na nápadníky n[ebožtíka] Pavla Kutějkovýho 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položila Anna ut sup[ra] za grunt na nápadníky ut sup[ra] 1 R 15 gr.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položila Anna ut sup[ra] za grunth na nápadníky 3 R. Z toho vzal Jan, nápadník Pavla Kutějkového 1 R, při právu města Strážnice zůstávají
2 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna Suchánková na nápadníky n[ebožtíka] Pavla Kutějkového 3 R. Zůstávají při právě, ty přijal Jan Drlů.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položila Anna Suchánková nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Kutějkového 3 R.
Podle bedlivého vyhledání na tom gruntě spravedlnost těmto níže psaným náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového předních peněz 11 R.
A nápadníci n[ebožtíka] Pavla Kutějkového přebrali 2 R.
Janovi Stojapilovému náleží 10 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Anna Suchánková položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položila Anna Suchánková za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Anna Suchánková položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebo[vého] 3 R.
f 543b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Anna Szchánková prodala podsedek svůj se vším příslušen[stvím] Janovi Martišovi ševci za summu 50 R. Závdanku dal Anně Suchánkové při odevzdávce 15 R a při každých posudcích Jan Martiš platiti má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Thobiáš Řemenář a Jan Doubek z předměstí S.R.S.N.

Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Martiš prodal ten grunt zase Staňkovi Frýdecskému za 56 R. Závdanku dal Staněk Martišovi 19 R 22 ½ gr, platiti má ihned

počna leta 1617 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Solga a Tomáš Hlučínský SRSN.
Leta svrchu psaného Staněk Frydecský položil za grunt hned při odevzávce peněz ročních 3 R. Z toho zanecháno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového 2 R, Janovi Stojapilovi na díl jeho první 1 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil [Staněk Frýdecký] za grunt peněz ročních 3 R. Ty přijali purgkmistr a rada města Stráž[nice] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejezchlebového.
Pustý

Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten požár Tomášovi Chudému za 40 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jíra Drhuo[v] a Jan Kopřivnický mladý S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Chudý položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Stojapila 1 R 15 gr.
f 543a
Jíra Kaštan držitel gruntu ut s[upra] nemajíce jeho sobě odevzdaný zemřel, po smrti pak jeho aby takový grundt k dalšímu spuštění nepřišel, pan purgmistr a páni prodali jej Jakubovi Kropáčkovi za su[mu] 40 zlm bez závdanku, placení ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti panské i obecní Matěj Petrjal a Pavel Bohunský S.R.S.a N.R. Actum tu středu před s[va]tým Fabiánem a Šebestiánem letha 1645.
Pusté

Letha 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho prodán ten grunth ut supra požár Mathoušovi Tesařovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má po vyjití 3 let při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a stavení požáru i povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Nejezchleba a Bartoň Hubka jinak Jalubský SRSaNR.

Letha Páně 1701 dne 21. Maii za purgmistra p[ana[ Jana Dašického a spoluradních jeho jsouc ten grunt od mnoho leth pustý a jen holé místo, aby obec strážnická se rozhojniti a užitky panské a obecní zvelebiti se mohly, puštěn jest ten g[runt] ut supra Martinovi Míšovi za 40 zlm

f 543b
bez závdanku, placením ročně po 2 zlm k obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti přináležející p[an] Jiřík Peldřimovský a pan Carl Fircek SRSVN.

Letha 1702 dne 15. Martii za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož leta že míníc Ondra Míšů místo ut s[upra] k stavení, tak toho zanechal a nic nestavil. Aby tehdy gruntové a užitky jak panské i obecní nehynuly, opatrní p[áni] pustili jej Václavovi Nejmonovi v summě 40 zlm bez závdanku, placení ročně po 1 zl nápadníkom, jestliž se najdú. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání povinností a zvelebení g[runtu] Jiřík Tengler a Elis Grögr SRSVN.
NB. Polhocení bude mít na 4 leta, poněvadž p[an] obroční tu zahrádku letos obsetú má.
f 544a
Letha Páně 1709 dne 24. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Václav Neumon vystavíc gr[unt] ut s[upra] a dokonale zvelebíc, prodal jej Janovi Juráskovi za 57 zlm 4 gr 2 ½ den. Závdanku jemu dal ihned hotových 20 zlr, činí na moravský počet a zde za zaplacené se vypisuje 17 zlm 4 gr 2 ½ den, ostatní summu 40 zlm platiti bude povinen k obci měst[ské] po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti placení p[an] Samuel Nejezchleba a Jakub Řeha S.R.S.N. Stalo se dne a [leta] ut s[upra].

Letha Páně 1710 dne 10. Decembris za purg[mistra] pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Jurásek na gruntě ut supra ještě k obci městské 40 zlm zpláceti, z takovej summy, poněvadž skrz tou rebelantskou vojnu spolu z jinými na ruinu přišel, s tej summy se jemu třetí částka za zas vystavení, totiž 13 zlm 10 gr, se sráží a ostatní summu, totiž 27 zlm 20 gr, tak jak zápis vrchní ukazuje, po 1 zlm ročně platiti má. Na kterúšto hned ten den položil 1 zlm a tak se jemu vypisuje za zaplacené 14 zlm 10 gr. Stalo se [u] přítomnosti jeho d[ne] a letha ut supra.
f 544b
Letha Páně 1713 dne 14. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut sup[ra] sirotci po neb[ožtíku] Joannesovi Juráskovi jakožto po svém otci zděděný, takový chtíce sobě jiný dům ukoupiti prodali Václavovi Netolickému za hotových šestnácte rejnských, které toliko za vystavení se počítají a za ty již za vystavení poražené 13 zlm 10 gr alb, též za ten 1 zlm při posudcích zaplacený, za který Václav Netolický jim 35 kr dle smúvy dal, grunt ale ten se jemu připisuje jak před v summě 40 zlm.

Kterúžto summu po sražení těch 14 zlm 10 gr alb již zaplacených, totiž 25 zlm 20 gr alb, bude povinen platiti při posudcích nápadníkům po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pfilip Černý a Jiřík Polášek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
NB. Contributi za 1711 a 1712 rok, která ještě in dato zápisu tohoto repartirovaná nebyla, sirotci Juráskovští platiti povinni budú.
f 545a
Letha Páně 1718 dne 10. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních toho času majíce vdova po neb[ožtíku] Jiříkovi Přerovském grunt ut sup[ra] prohandlovaný od Václava Netoličky, takový nedadouce jej připsati, nemohouce jej délej držeti prodala Pavlovi Suchánkovi za hotových 13 zlr 30 kr, a to proto tak lacino, aby mohla ze sirotky ještě některý čas v tom domě, dokudž by se srovnávati mohli, hoferství jmíti. Kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají, s summú pak verunkovú 25 zlm 20 gr (poněvadž ty juž vyplacené jemu připadají) bude povinen platiti ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jan Sukup a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran.
Contrib[uci] za rok 1717 v[dova] Přerovská na sebe bere a Pavel Suchánek teprv od 1ho Januarii 1718.

Letha Páně 1721 dne 13. Septembris za purgmistra pana Jiříka Myšky a spoluradních toho času Pavel Suchánek prodal grunt svůj ut s[upr]a Jurovi Vaškovému za hotových 11 zlr 30 kr, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež se mu nyní týž grunt v summě
f 545b
hlavní verunkovej jak prve, totiž po sražení již zaplaceného, kteréžto kupcovi k lepšímu připadají, placením ještě 25 zlm
20 gr alb při posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šebestian Mlýnek a Pavel Zajíček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Contrib[uci] až do roku 1718 inclusive prodavač zaplatiti povinen jest, jiné pak povinnosti až do roku 1721 inclusive.

Leta Páně 1729 dne 4. Maii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času vyhoříc grunt ut supra spolu s jinými v Německej ulici v roku 1726 d[ne] 18. Octobr[is], takový držitel jeho Jura Vaščík tak vyhořený pustil Pavlovi

Blažkovi. Po smrti Pavla Blažka pozůstalá po něm vdova Magdalena, cera Michala Kovárka, provdajíce se [za] Jana Volného [a] nemajíce gruntu toho ani připsaného, prodala jej ze společnej vůle manžela jejího Jana Volného Janovi Siglovi za hotových dvacet rýnských.
f 546a
Pročež se nyní podle toho připisuje tenž grunt jmenovanému Janovi Siglovi za vlastní v summě verunkovej jak prve byl, ještě 25 zlm, kteréžto bude povinen platiti nápadníkom, kteří se najdú, ročně při posudcích po 2 zlm, jiné ale běžící rešta jak císařské, tak jiné všeliké prodavač až do roku 1728 inclusive vyplatiti má. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Grögr a p[an] Carel Kayser S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1732 dne 15. Julii za purgmistra p[ana] Andrise Weinera a spoluradních toho času ukúpíce držitel gruntu ut supra Jan Sigl sobě jiný dům v Novej ulici, tento prodal jest Martinovi Jelínkovi za hotových 30 zlr a v summě verunkovej jak prve 25 zlm. Pročež podle tej dobrovolnej smlúvy grunt ten nyní se připisuje a odevzdává dle řádu purgkrechtního za dědičný, s placením tej verunkovej summy ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Grögr a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N.
Povinnosti za 1732 půlročně kupec platiti začne.
f 546b
Přípis domu Jana Vinkléře

Leta Páně 1758 dne 4ho Aprilis za purkmistra p[ana] Christopha Miháče a spoluradních téhož času zdědíce Rozára Jelínková po svým manželovi Martinovi Jelínkovi grunt ut supra, takový ze svej dobrej vůle prodala Janovi Vinkléři za summu devadesáte rýnsk[ých]. Pročeš se takový Janovi Vinkléři s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 25 zl mor[avských], které při posudcích po 2 zl mor[avských] k placení pozůstávají, za jeho vlastní, volný a dědičný vším právem připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých], vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Weiner a p[an] Jozef Heysik. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku u supra.

f 549a
Grunt v Novej ulici šimona Hubky

Jakož neboštík Šimon Hubka, držitel gruntu tohoto, v Novej ulici vedle domu domu Joannesa Navrátila, jsouc v poslední nemoci postavený pořádný kšaft jest učinil a mocí kšaftu toho poručil jest grunt a dům tento zeťovi svému Pavlovi Svobodovi. Podle čehož tenž Pavel Svoboda aby mu takový dům připsaný a právně odvedený byl, za to šetrně žádal. I poněvadž nadřečený kšaft již jmenovaného Šimona Hubky za dokonalý právně uznán jest, takový taky k právnímu svému potvrzení přišel, pročež také nyní grunt aneb dům tenž týmž kšaftem Pavlovi Svobodovi poručený jemu se připisuje a právně odevzdává za vlastní, dědičný a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se za purgmistra pana Václava Košvitza a spoluradních toho času dne 28. Aprilis 1736.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris Weiner a p[an] Jozef Weiner S.R.S.V.a N.