Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Sirotci nebožt[íka] Jiříka Slováka

f 175a

Jest jedna Kateřina. Táž Kateřina slouží s povolením Jeho Mi[l]osti Pána u pana Hoštického v Miloticích.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Martina Horáčka
203 zl. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 14 zl.
A při právě též Kateřině hotových býti má i s tím, což Martin Horáček za sebou majíce roční peníze pokládati zadržel, jakž v registřích purkrechtních o tom, což jí zadržel, obšírně položeno jest, 152 zl.
Summa všeho, což tej Kateřině náleží, učiní 355 zl.
Na to dáno Kateřině vejš psanej 1 zl.
A mimo vejš psanou summu náleží tejž Kateřině šatův ložnejch z jedno lože jakž náleží, ty za otčímem jejím zůstávají, povinen jest
f 175b
jí, když takovejch ložnejch šatů potřebovati bude, vydati.

Letha 1594 přijato od Martina Horáčka za grunth peněz purgkrechtních 14 zl.
Téhož letha přijato od Martina Horáčka na zadržalou sumu za grunth 19 zl.
Z toho vydáno Kateřině na díl její 25 zl a ostatek do truhlice s[irotčí] vloženo 8 zl.
Více tejž Kateřině vydáno od otčíma jejího šatuov ložných z jedno lože.
Více přijato od Martina Horáčka na zadržalé peníze 8 zl.
Z toho dáno od vkladu do novejch rejster 3 zl 13 gr 3 den.
Letha 1594 odvedeno napřed psaným sirotkům na vyšlou spravedlnost jejich 52 zl 5 gr. Ty se jim od letha [15]95 z gruntu Macka Ondračkového po 5 zl pokládati mají.
Více jim odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 66 zl. Ty se jim pokládati mají z gruntu Martina Lopašovského od letha [15]95 po 5 zl.
Václavovi Lethovskému dáno od spravování 1 zl 13 gr 3 den.

Letha [15]95 přijato od Martina Horáčka za grunth peněz purgk[rechtních] 14 zl.
Téhož letha od Lopašovského za grunth 5 zl.
Téhož letha přijato od Macka Ondračkového za grunth 5 zl.
f 176a
Téhož letha [15]95 dáno Tobiášovi Hulínskýmu po Kateřině manželce jeho 36 zl 9 gr 4 den.

Letha [15]96 v středu po svaté Dorotě stala se smlouva dobrovolná a přátelská mezi Tobiášem Hulínským, manželem nebož[ky] Kateřiny, dcery pozůstalé po nebož[tíku] Jírovi Slováčkovi, i přáteli té jmenované Kateřiny, totiž z Janem
vlastním strejcem jejím, tolikéž z přítomný[mi] osobami zejména těmito: Mikolášem Rybářem, Danielem Mazánkou, Kateřinou, tetkou týž Kateřiny zemřelé, a u přítomnosti přátel k tomu dožádaných Daniele Zezhulového, Martina Kováře, Jiříka Plesníka, Mikoláše Hrdého, Matěje Tučka, Tomana Mazánka, Pavla Hulínského, Jiříka Slováčka, Jana Drabíka, Kašpara Bednáře, a to taková:
Jakož j[es]t se Kateřina vejš jmenovaná, manželka Tobiáše Hulínského, z tohoto světa bez kšaftu odebrala a tou příčinou Jana strejce svého ničímž z statečku nevyporučila, cožkoli po ní zůstalo maje k tomu právo, o to sou se přátelé vejš psaní
z Tobiášem Hulínským takto dobrovolně porovnali, aby Tobiáš Hulínský těm již jmenovaným přátelům ten pondělí po první neděli postní peněz hotovejch položil 30 zl. A když to vykoná, tehdy z těch přátel žádnej se více na spravedl[nost] nebož[ky] Kateřiny, někdy manželky téhož Tobiáše, žádným právem dědice a budoucí jejich, potahovati nemají a moci nebudou, nyní i na časy budoucí.
Stalo se letha i d[ne] ut supra.

Letha [15]96 přijato od Macka Ondračkových peněz 5 zl.
f 176b
Téhož letha [15]96 přijato od Lopašovského za grunth 5 zl.
Tého[ž] letha přijato z gruntu Horáčkového 14 zl.
Těch všech 24 zl sou vydány Tobiášovi Hulínskýmu.

Letha [15]97 přijato z gruntu Horáčkov[ého] 14 zl.
Od Lopašovského přijato 5 zl.
Od Macka Ondračkového 5 zl.
Ty peníze přijal Tobiáš Hulínský.

Letha 1598 přijato z gruntu Ondráčka 5 zl. Ty přijal Tobiáš Hulínský do Strážnice.
Od Lopašovského za grunt 5 zl. Ty sou vydány Tobiášovi Hulínský[mu].
Od Martina Horáčka přijato za grunt 14 zl. Ty sou přijaty od Tobiáše Hulínskýho.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Macka Ondračkového za grunt jeho 5 zl.
Též přijato od Martina Lopašovského za g[runt] 5 zl.
Též přijato od Martina Horáčka za g[runt] 14 zl.
Do Strážnice dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Hulínského, což z tohoto statečku jemu náleží 24 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martina Horáčka za grunt 14 zl.
Od Martina Ondráčka za grunt přijato 5 zl.
Od Anny Lopašovské za grunt 5 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Anny Lopašovské za grunt 4 zl.
Od Macka Ondračkového za grunt 2 ½ zl.
Těch 24 zl lonských za rok 1600 položených sou odvedeny purgmistru města Strážnice na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Hulínského.
Od Jíry Kuběje přijato za grunt 14 zl.
Ouřadu strážnickému vydáno na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Hulínského 20 zl 15 gr.
Nejsou vydány, nepřišli pro ně, teprva letha 1602 jsou vydány, jakž na druhé straně dále o tom stojí.
f 177a
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Anny Lopašovské za g[runt] 2 zl.
Od Jíry Kuběje přijato za grunt 7 zl.
Od Macka Ondračkového za grunt 2 zl.
Ouřadu města Strážnice vydáno na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Hulínského 31 zl 15 gr. Přijal je Martinus Rožmberský purgmistr.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Macka Ondračkového za grunt 3 zl.
Od Anny Lopašovské za grunt 4 zl.
Od Jíry Kuběje za g[runt] přijato 10 zl.
Ouřadu strážnickýmu odvedeno na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Hulínského 17 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Ondry a Jana Lopašovských za g[runt] 5 zl.
Od Jíry Kuběje přijato za g[runt] 10 zl.
Od Macka Ondračkového za g[runt] 2 ½ zl.
Janovi Frýdlovýmu odvedeno od purgmistra a ouřadu strážnického na gruntě Macka Ondračkového na díl manželky jeho, aby sobě sám vyzdvihoval 20 zl.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Jíry Kuběje za grunt 10 zl. Ty přijal Bartoloměj Šlechta purgmistr na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Hulínského.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Jana Prčka za grunt 3 zl. Ty přijal Jan Frýdlů podle odvodu ut s[upr]a.
Od Jíry Tkadlce na místě Jíry Kuběje za g[runt] přijato
10 zl. Ty přijal Bartholoměj Šlechta na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Hulínského do Strážnice.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od něho za grunt na místě Jíry Kuběje 10 zl. Ty přijal Jan Hulínský na místě purg[mistra] strážnického, neb sou jemu odvedeny.
f 177b
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Jíry Tkadlce za grunt 10 zl. Ty přijal Jan Hulínský z Strážnice.
Leta 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od něho za g[runt] 10 zl. Přijal je Jan Hulínský do Strážnice, nápad[ník] n[ebožtíka] Jíry Slováka.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od něho za g[runt] 10 zl. Zůstávají při ouřadu kněždubském. Ty jsou vydány Janovi Hulínskýmu do Strážnice. Nenáleží jim přebrali na tom gruntě. Jsou vydány do statku n[ebožtíka] Jana Horáčka, neb tam náležely.

(Na přiloženém lístku)

S[irotci n[ebožtíka] Jíry Slováka 46:
Letha 1613 vyhledalo se, že náleží na rathouz do Strážnice 54 zl 15 gr. Na to přebráno z gruntu Martina Horáčka 5 zl.
A tak mimo to přebrání ještě zuostává 49 zl 15 gr. Ta summa náleží takto:
Na gruntě Lopašovskýmu 21 zl.
Za J.M. Pánem dluhu 28 zl 15 gr.