Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 S[irotci] n[ebožtíka] Prokše Vlkového

f 113a

Jest jich patero, Pavel, Matouš, Kuna, Kateřina, Dorota a Anka mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto:
Na podsedku a čtvrti roli 260 zl.
Dvě krávy za 6 zl.
Šatů ložnejch za 4 zl.
Štvrt achtele vinohradu v Beraní hoře 30 zl.
Suma všeho statku 300 zl.
Na to se dluhu nachází toto:
Pinkusovi Židovi 33 ½ zl dáno.
Janovi Vděkovi 57 zl 24 gr dáno.
Dluhů drobnejch 3 zl dáno.
Summa dluhů 94 zl.
Příjem peněz:
Závdanku přijato od Pavla Vděkova 60 zl.
Též od něho přijato ročních peněz 12 zl.
Suma příjmu 72 zl.
Vydání z té hotové summy:
Drobnejch dluhů 3 zl.
Pinkusce dáno 32 zl.
Janovi Vděkovi 37 zl.
f 113b
Anka mateř těch s[irotků] na díl svůj přijala vinohrad napřed psaný za 30 zl.
Item krávy dvě táž Anka též přijala za 6 zl.
Více přijala šaty ložné za 4 zl.
Summa příjmu na díl její 40 zl.
A tak převzala více, nežli na díl její náleželo o 5 zl
21 ½ gr. Ty povinna platiti po 1 zl.

Letha 1598 přijato za grunt od Pavla Vděkového 12 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce ostatek dluhu 1 zl 15 gr, Jan Vděkových na dluh jeho dáno 10 zl 15 gr.
Více přijato od Anky mateře těch sirotkuo za vinohrad 1 R.
Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Pavla Vděkového za grunt 12 zl. Z toho dáno Janovi Vděkové[mu] ostatek dluhu 10 zl 9 gr, ostatek vloženo do truhlice sirotčí.
Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Pavla Vlkového[!] za statek 12 zl.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Pavla Vlkového za statek 8 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Pavla za statek 3 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Pavla Vlkového za grunt a statek 12 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Pavla Vlkového za statek 12 zl.

Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Pánkového za grunt 3 zl.
Jakož Anka mateř za vinohrad v Beraní hoře dopláceti zůstávala 4 zl 21 ½ gr, takové peníze Jan Spurný manžel její uvolil se doplatiti placením od letha 1609 po 2 zl.
f 114a
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka dáno Dorotě manželce jeho nápadu po n[ebožtíkovi] Matoušovi, Kuně a Kateřině zemřelých 3 zl.
Matouš, Kuna, Kateřina a Dorota zemřeli a dílů svých po sobě zanechali každý po 33 zl 10 gr, což v summmě učiní 133 zl 10 gr. Ta spravedlnost připadla na krevní přátele jejich, totižto na Kateřinu, s[irotka] n[ebožtíka] Pavla Vlkového, na Esteru, s[irotka] n[ebožtíka] Jana Vděkového, na Dorotu, manželku Jana Kachníka, na dítky Jana Vlků do Lhoty, kteříž jsou Martin, Václav, Matěj, Kateřinino dítě, a na dítky Filipa Vlkového do Lhoty, kteříž jsou Dorota, Anna a Zuzanna, Kateřinino dítě. Přijde na každého 12 zl 3 gr 4 den
1 v[ídeňský].
Dorota, manželka Jana Kachníka, vyzdvihla před rozdílem tohoto nápadu letha 1609, jak nahoře psáno stojí, 3 zl. Zuostává ještě dovzíti 11 zl 25 gr 3 den 1 v.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Václav Pánků za grunt 3 zl.
Jan Spurný též položil na místě Anky manželky své na přebrání dílu jejich 2 zl.
Z toho dáno nápad[níkům] Jana Vlka 1 zl 15 gr a nápad[níkům] Filipa Vlka 1 zl 15 gr.
A jakž nahoře psáno, Dorotě Kachníkové 3 zl.
Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Václava Pánkova za grunt 3 zl.
Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Vlka ze Lhoty 1 zl, nápad[níkům] n[ebožtíka] Filipa Vlkového 1 zl, Matějovi, nápad[níku] n[ebožtíka] Jana Vlkového 1 zl.
Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jana Pánkového za grunt 5 zl.
Z toho dáno nápad[níkům] Jana Vlka 2 zl 15 gr, Filipovým nápad[níkům] kromě Kateřininého dítěte vydáno 2 zl 15 gr.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Pánkového 5 zl.
Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Vlka 2 ½ zl a nápad[níkům] Filipa Vlkového 2 ½ zl.
f 114b
Jakož náleželo Dorotě, manželce Jana Kachníka, nápadu v tomto statku 12 zl 3 gr 4 den 1 v, ty jest táž Dorota na smrtedlné posteli poručila Martinovi a Václavovi, strýcom svým do Lhoty.
Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana Pánka za grunt 6 zl.

Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 3 zl, nápad[níkům] n[ebožtíka] Filipa Vlka do Lhoty 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Pánka za grunt 5 zl.
Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl 15 gr a nápad[níkům] n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Jana Pánka přijato za grunt 5 zl.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl 15 gr a nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl 15 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Pánka přijato za grunt peněz ročních 4 zl.
Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl a nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jana Pánka za grunt peněz ročních 5 zl.
Dáno z nich nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl 15 gr a nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl 15 gr.
NB. Jiní nápadníci v tomto statku berou a na Pavla, sirotka zběhlého, se nic nezanechává. Protož bedlivě vyhledati, což jemu na díl jeho se dostane, bráti JMP.
Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana Pánka za grunt peněz ročních přijato 5 zl.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 34 zl 10 gr, ta jest k ruce k ruce JM Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo všech těch 34 zl 10 gr. A tak jest Pavlů díl zouplna vyzdvižen.
Leta Páně 1620 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 12 zl.
Dáno z nich nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 6 zl, nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlka též 6 zl, dáno jim obilí.
Více z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 6 zl.