Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunth Vaňka Ostrovského

f 408a

Letha Páně 1580 podle zápisu knih starých sirotčích bílejch v listu 340 Václav vejš psaný má ten grunth svuoj, kterýž se jemu dostal po Alžbětě, ženě jeho a dceři nebožtíka Jíry Nováka, na díle jejím v summě 70 R.
A již jej zouplna a docela zaplacenej, za kderejž žádnému nic dlužen nejni.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby podle rozdílu statku pozůstalého po n[ebožtíku] Vaňkovi Ostrovským Kateřina, pozuostalá vdova po něm, podsedek ut s[upr]a v díle svém přijala v summě 70 R. A tak jej zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný.
Stalo se ut s[upr]a.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali podsedek požár ut s[upr]a po Kateřině ut s[upr]a zůstalej Václavovi Slavíkovi za summu 40 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Večeře, Václav Ořešanský a Martin Trn
S.R.S.A N.

Václav Slavík prodal požár Mikulášovi Mokrýmu, na nějž položil Václavovi Slavíkovi závdanku 4 R. Zase jej prodal Mathoušovi Bzeneckýmu, tak jakž jej byl sám koupil, za summu 44 R. Závdanku položil Mathouš Bzenecký témuž Mikulášovi 4 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Alexandr Smolinský, Jan Uhlířů S.R.S.A N.
f 408b
Z toho podsedku náleží přední peníze Dorotě, samému sirotku neb[ožtíka] Vaňka Ostrovského, po Kateřině mateři její, totiž 40 R.
Letha 1609 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Bzenecký za podsedek na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ostrovského 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mathouš Bzenecký za pod[sedek] na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ostrovského za letho 1610 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mathouš Bzenecký za pod[sedek] na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ostrovského 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mathouš Bzenecký za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ostrovského 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Bzenecký za g[runt] na s[irotka] ut s[upr]a 2 R.

Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Mathouš Bzenecký položil za g[runt] ut s[upr]a 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Bzenecký [položil] za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ostrovského 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Bzenecký [položil] za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ostrov[ského] (neuvedeno).

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Martinovi Nevšovskému za 60 R bez závdanku, placení po vyjtí tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Šenovský a Jura Spěvák SRSN.
Letha 1641 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho položil Martin Pšovský(!) za gr[unt] svůj ročních peněz 1 R.
Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské.
f 409a
Letha 1646 za purgkmstra Jana Slováčka Martin Pšovský odvedl vína do sklepu panského na contributi, kteráž se skládala pro anticipando, 2 vědra vína, peníze se porazily.

[Pustý]

Přípis Tomáše Baňařa

Letha Páně 1755 dne 27ho Maii za purkmistra p[ana] Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času majíce Pavel Šebesta grunt ut supra vedle Jana Pavlíka z jednej a Jozefa Fijaly druhej strany ležící, takový ze svej dobrej vůle Tomášovi Baňařovi z tou mezi němi učiněnú domluvú za sedumdesáte rýnsk[ých] odprodal, aby kupec pro prodavače a jeho manželku jednu sednicu k svobodnému bydlení aš do jejich smrti z hliněnic vystavil, vnitřní pak potřebný věci jako kamna a okna prodavač na své outraty šafovati bude. A kdyby se hospodář s prodavačem srovnati neměl a příčina na hospodářovi se najíti mněla, tak hospodář povinen bude prodavačovi za tou výminku a svobodné bydlení padesáte rýnsk[ých] složit, jestli ale prodavač by ze svej dobrej vůle vytáhnuti mněl, tak kupec aneb hospodář prodavačovi jen deset rýnsk[ých] složí. Pročeš nadjmenovaný grunt dle mezi němi učiněnej a zde opsanej domluvy se Tomášovi Baňařovi ze vším od
f 409b
starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a placení contributi, pak vrchnostenských a městských povinností p[an] Jozef Haisig a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Janovi Baňařovi

Leta Páně [1]771 dne 9. Aprilis za pusrgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jan Baňař [se] svou matkou a ohlásil, kterak on ten po svým neb[ožtíku] otci Tomášovi Baňařovi pozůstalý dům na sebe potahuje v summě za 50 zlr. S kteréšto summy předně matce své Anně svobodné bydlení až do její smrti popříti a 10 zlr vyplatiti povinen bude, tím spůsobem bratrovi Martinovi
10 zlr, Petrovi 10 zlr, sestře Anči 10 zlr. Pročeš se jemu za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho a opravu gruntu a placení vrch[nostenské] i měst[ské] povinnosti p[an] Ventzl Lánský a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.
Nota. Poněvadž opáčení dědici jiným spůsobem, jak dálejc přípis ukazuje, spořádáni byli, pročež přípis nadstojící se zase cassiruje a neplatný činí.
f 410a
Přípis Martina Baňařa

Leta Páně 1778 dne 16. měsíce září za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti neb[ožtíka] Tomáše Baňařa pozůstalá vdova Anna grunt ut supra, poněvadž syn její Jan po neb[ožtíku] Josephovi Kudlíkovi pozůstalú vdovu sobě za manželku pojal a k ní na grunt do Starého města se odtahl, následovně grunt tento bez hospodáře opuštěn byl, dálejc opravovati a z něho všeliké povinnosti vybejvati si netrúfala, anobrž počestnost radu městskou o právní rozdělení pozůstalosti nebošt[íka] manžele jejího uctivě žádala, kteréžto taky pořadně popsané a na podíly rovno rozvrženo bylo. Přitom grunt ut supra Martinovi Baňařovi synovi za summu jedno sto deset rýnských se přinechal a bude on Martin Baňař povinen po srásce podílu svého vdově respective matce svej Anně 34 zlr 24 kr 3 ½ den, pak do kláštera p[ánů] p[atrů] Piaristů zde v Strážnici 10 zlr a sirotčích Bartelsmanovských peněz 28 zlr, spolu 72 zlr 24 kr
3 ½ den vyplatiti povinen. S tím tehdy grunt tento i s těma na něm dle předešlých zápisů ještě pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 50 zl moravských obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně k placení se jemu Martinovi Baňařovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Jan Ježík S.R.S.V.a neomylnú.