Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Gr[unt] Hendricha Kotláře

f 563a

Lertha Páně 1593 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 130 nadepsaný Hendrich koupil grunth svůj od Honza Cipsera stolaře za summu 75 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 28 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 47 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným těmto:
Item Danielovi Belovýmu, Jírovi Plesníkovému, Matějovi Sazamovi všem třem 12 R, každému na je[den] díl po 4 R. Ty jim takto položeny bejti mají: letha [15]95 6 R a letha [15]96
6 R.
Item sirotkuom n[ebožtíka] Matěje Komňanskýho i s mateří zuostalým na posledních penězích náleží jim 35 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých David Labrů, Jiřík Lazebník, Antonín Mayer, Jakub Kolář S.R.S.A.N.R.

Letha 1595 Henrich nahoře psaný prodal zase grunth svůj Jírovi Pekaři za summu nahoře položenou 75 R. Závdanku témuž Henrichovi položil Jíra Pekař 8 R 15 gr
f 563b
a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po
6 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské zejména Antonín Mayer, David Labrů, Zachariáš Zámečník, Jiřík Lazebník S.R.S.N.
Holomkovi Židu náleží na tom gruntě na penězích posledních, kteréž jemu Hendrich Kotlář za dluh témuž Holomkovi povinný odvedl a na něm vyplaceno měl, jakž napřed o tom položeno 19 R 15 gr.
Letha 1595 Jíra Pekař položil peněz purgkrechtních za grunth svůj 6 R. Z toho vydáno Jírovi Plesníkovi 2 R, Matějovi Sazamovi dáno 2 R, do statku nebožt[íka] Daniele Bele dáno
2 R.
Letha 1596 Jíra Pekař položil peněz purgkrechtních za grunth svůj 6 R. Z toho dáno Jírovi Plesníkovi 2 R, Matějovi Sazamovi 2 R, do statku n[ebožtíka] Daniele Bela 2 R.
Letha [15]97 Jíra Pekař položil peněz purgkrechtních za grunth 6 R. Z toho dáno Jírovi Plesníkovi 2 R, Matějovi Sazamovi 2 R, do statku Daniele Bele 2 R.
Těch 6 R nejsou vydány těm nápadníkům, neb jim již nenáleží.
Sou v truhlici s[irotčí] zanechány s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Komňanského.
Leta 1598 Jíra Pekař položil za grunt svůj peněz purgkrechtních na siro[tky] n[ebožtíka] Matěje Komňan[ského]
6 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.

f 564a
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Pekař za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 6 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila Kateřina, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položila Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 4 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položila Kateřina, vdova po n[ebožtíku] Jírovi Pekaři, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Komňanského 2 R.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jan Jitčínský, manžel Kateřiny Pekařky ut s[upr]a, prodal podsedek svrchu psaný Benešovi Hlásnýmu za summu 60 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Tesař, Jíra Provazník, Šimek Tesař
S.R.S.A N.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Beneš Hlásný prodal podsedek ut s[upr]a Thobiášovi Komňanskému za summu 60 R, Z toho sobě srazil dílu svého 5 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Stojapil, Jíra Kopřivnicský S.R.S.N.
Na tom podsedku náleží těmto:
Davidovi Holomkovi Židu dluhu po Hendrichovi Kotláři 19 R 15 gr.
Bernartovi Pekaři posledních peněz 30 R 15 gr. Ta summa všecka náleží obci městské za tou příčinou, že jsou za téhož Bernarta Pekaře dluh Honz Fridrichovi do Sotiný Vsi zaplatil a jej spokojili. Act[um] letha 1610.
A Matyášovi Ostřešovskému, protože mu n[ebožtík] také dlužen byl, puštěno 6 R.
f 564b
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Thobiáš Komňanský položil za grunt i s lonskými penězi Davidovi Holomkovému 3 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Tobiáš Komňanský za grunth Davidovi Holomkovému 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Tobiáš Komňanský za grunth Davidovi Holomkovému 3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Dobiáš Komňanský za g[runt] Davidovi Holomkovému 3 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Dobiáš Komňanský za g[runt] Davidovi Holomkovi 3 R.

Letha 1615 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Tobiáš Komňanský položil za grunt 3 R. Ty přijal David Holomků.
Jakož ještě Davidovi strejci Holomkovému náleželo na tom gruntě 1 R 15 gr, ty jest pustil obci městské za hotových
20 gr. A tak nic více nemá.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Tobiáš Komňanský položil za grunt obci městské 2 R.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tobiáš Komňanský položil za grunt obci městské 3 R.

Pustý

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten grunth požár Mikulášovi Santalovi za 70 R bez závdanku, platiti jej má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jíra Branický a Jan Procházka S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Mikuláš Santal položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých obci městské 3 R.

Pusté
f 565a
Letha Páně 1666 dne 18. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Martin Bayer od vrchního patra provinc[iála] Karla a Sancta Maria koupil grunt za summu 30 zlm. Položil závdanku 10 zlm, takové peníze pater rector k rukám svým přijal, placením každoročně po 5 zlm povinen bude. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i obecní Matěj Zajíc a Jura Vlček S.R.S.a N.R.
A[nn]o 1665 dne 1. Aug[ustii] položil za svrchu psaný grunt pánům paterům dle smúvy 5 zlm.

L[eta] 1671 [dne] 16. Januarii za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Martin Bajer hodnověrnou attestaci proukázal od p[ánů] paterů kláštera strážnického pečetí jejich stvrzenou, že poslední všeckny peníze na gruntě tomto jest vyplatil. A tak zde se Martinovi Bajerovi vypisuje posledních 15 zlm, které klášter strážnický od něho přijal. A tak tímto vejpisem má grunt svůj zouplna zaplacený. L[eta] a dne ut supra.
f 565b
Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po smrti neboštíka Martina Bajera takovýho gruntu se ujal syn vlastní jeho Václav v summě 30 zlm. Ačkoliv neboštík otec týž grunt zaplacený měl, povinen bude nápadníkům podle domluvení zpláceti. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu pan Mikoláš Šašek, Jakub Žák S.R.S.a N.

Letha Páně 1695 dne 20. Septembris za purgmistra p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho Dorotha Bajerka mající ten grunt po svém ne[božtíku] manželu Václavovi Bajerovi zděděný a náležitě zaplacený v summě 30 zlm, takový z vůle manžela svého Jiříka Prostějovského prodala Janovi Sukupovi za summu zase tu, totiž 30 zlm. Závdanku položil při zápisu 15 zlm, ostatních 15 zlm položiti má při příštím s[vaté]m Martině. Odevzdán jemu za volný, svobodný a zaplacený, takže žádný z rodu jejich, totiž Pajerovského žádnej praetensi na tom g[runtu] víc nemá.
Rukoj[mě] za opravu g[runtu] a povinnosti roz[ličné] p[an] Mik[uláš] Šašek a p[an] Joh[anes] Dašický SRSVAN.
f 566a
Leta Páně 1735 dne 1. Octobris za purgmistra pana Václava Košvica a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut sup[ra] Jan Sukup věkem zešlý a nemohouce dálej hospodařiti, takový grunt z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal Pavlovi Surému za hotových osmdesáte rýnských, kteréžto peníze jmenovaný Jan Sukup náležitě a hotové k svým rukám přijal. Pročež se nyní připisuje a odevzdává ten grunt podle řádu purgkrechtního Pavlovi Surému za vlastní, dědičný a zaplacený. Výminku sobě kupec učinil, aby mohl ještě jeden rok v světničce bez všeho platu v domě tom quartýr míti, po roce ale jak se kupcovi Pavlovi Surému líbiti bude pod plat jej tam nechati neb ne. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ignatz Philip a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.
f 566b
Přípis Anny Surej

Leta Páně [1]766 dne 13. Martii za purgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních teho času předstoupila na dům radní hnedt psaná vdova Surá a ohlásila, kterak svůj dům dle nebo[žtíka] manžela účinného testamentu zdědila a uctivě žádá, aby jí ten dům právně připsán byl. Pročeš se jí nadjmenovaný vdově Surý za její vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení povinnosti císařské král[ovské], vrch[nostenské] a městské p[an] Joseph Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Jana Okaníka

Leta Páně [1]766 dne 13. Martii za purgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupila Anna Surá na radní dům a uctivě ohlásila, že ona jí právně připsaný dům Janovi Okaníkovi ze své dobré vůle za summu 390 zlr odprodala. Kdešto sobě vymiňuje prodavačka Anna Surá svobodné

f 567a
bydlení až do její smrti s kubcem [ve] velké světnici, kdyby ale spolu [se] porovnat nemohli, tenkrát ona prodavačka sobě světničku na své outraty vystaviti moc míti má, tím spůsobem ona z domu kúsekh zahrátky sobě vyjímá, a to sice při mlatevni. Na kteroužšto summu těch 390 zlr kupec položil závdanku 120 zlr psaný, za její živobytí k tomu platiti na její žádost povinen bude, totiž 80 zlr psaný, ale po její smrti dod residuum složiti povinen bude. Pročeš se jemu za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a měst[ské] p[an] Joseph Vychodil a p[an] Igatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.
NB. Item ona prodavačka sobě vymiňuje půl hrubé komory bez překášky.

Sub Nro.274

Dne 18. Februarii [1]772 předstoupil Johanes Okaník před ouřad purgmistrovský a uctivě žádajíc proukázal přátelské porovnání mezi vdovú Surú a erby po n[ebožtíku] Martinovi Smaženkovi, že na túšto obmezenú summu jí vdově Surej víc dlužen nejni, ani erbom je[jím] po ní
f 567b
pozůstalým na časy budúcí nic platiti povinen nebude. Pročeš tuto se pro nota zapisuje a na věčnú památku oznamuje. Jenž se stalo dne a roku ut supra u přítomnosti nás dole psaných: Karel Vačeřa purmistr, Ignatz Košvitz radní.

Leta Páně 1780 dne 7. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka inprossiruje se na grunt tento jistý skrze Jana Okaníka dle obligací per dato 1. Jan[uarii] [1]780 od pánů patrů piaristů strážnických vypůjčený capital p[e]r jedno sto rýnských á 4 per 100 in[tere]su jakožto fundanční Elschinovská, kterýžto na gruntě tom, pokudž se nevyplatí, vězeti majíc pro pamět. Mihatsch synd[icus].

Laut im Buch Quitantiarum de dato [1]795, folio 26 per einverleibten Quittung sind diese 100 Fr baar bezahlt, solglich hier geleschet werden. De sessione 31te Novembri 1800. Prat.
Vermög Magistrat beschloss von 18te Junii [1]814 zahl
255 Fr ist die Schuldrer geschribenen Jophann Okanik p[e]r
100 Fr im Schuldenbuche dedo [1]807, folio 37 eingetragen und hierort zur Werkung des Pfandrechtes für die Stadt Strassnitzer Waissenkasse primo loco intabulirt. Strassnitz am 1te Julii [1]814.
Ignatz Prat, Grundbuchführer.

f 568a
Laut im Buche Quitantiarum oder im Urkundenbuchen de do [1]815 folio 223 einverleibten Quittung sind dieser 100 Fr bezahlt. De sess[ione] 13ten Feb[ruarii] [1]819.
Ignatz Prat, Grundbuchführer.
f 470a
Přípis domu v Novej ulici Bernarda Piskořa

Leta Páně 1732 dne 15. Julii za purgmistra p[ana] Andryse Weinera a spoluradních toho času majíce Bernard Piskoř za manželku pozůstalú vdovu po neb[ožtíku] Frantzovi Bartlicim dům nárožní v Novej ulici, který vdově a sirotkům po
jmenovaném Frantzovi Bartlicim pozůstalým náležel, podle smlúvy a spořádání právního de dato 6. Novembris 1725 učiněného a jemu Bernardovi Piskořovi do rukú uděleného, jakož taky do knihy Protocoll civilní nazvanej vepsaného, týž Bernard Piskoř jest ukúpil v summě 70 zlr. Nyní ale nemohouce pro nemožnost svou domu toho délejíc držeti, z svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal jest jej Janovi Siglovi, zeti neb[ožtíka] Frantze Bartliciho, za hotových padesáte tři rýnské a k tomu sobě však Bernard Piskoř vymínil, aby aby na jeho a spolu kupce společný náklad světnice vzad humna se vystavěla a v tej aby Bernard Piskoř s manželkú svú, někdy vdovú po neb[ožtíku] Frantzovi Bartlicim, až do smrti tejž manželky svej volné a svobodné obydlí měl. Na čemž poněvadž obě strany dobrovolně pře-
f 570b
staly a Jan Sigl těch smluvených 53 zlr Bernardovi Piskořovi náležitě zaplatil, které větším dílem na rešta a dluhy se obrátily, pročež ten dům se připisuje a odevzdává Janovi Siglovi za vlastní a dědičně zaplacený. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Grögr a p[an] Matúš Červinka S.R.S.V.a N.
Notandum. Z tej světničky, v kterej Bernard Piskoř do smrti manželky svej obydlí míti má a v humně se vystavěti má na společný náklad, má platiti Bernard Piskoř ročně po 1 zlr
30 kr, tak obě strany dobrovolně se smluvily.

[Doplňky pro Německou a Novou ulici v purkrechtní knize pro Staré město, SOA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 50]

f 1250
Letha Páně 1720 dne 12. Febr[uarii] za purgmistra pana Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouce v Novej ulici jisté zahrady, které sousedi z Německej ulice k svým domů užívali, někdy od předešlých vrchností za sedliska a jako pusté grunty zase k vystavení nařízené, a takovú zahradu majíce vdova Cigánková, nechtíce ji k vystavení jinému popustiti, pustila ji synovi svému Matúšovi Cigánkovi, aby sobě tam grunt vystaviti mohl, toliko sobě vymínila, aby v něm do smrti svej obydlí svobodné jmíti mohla. Pročež se jemu nyní týž grunt připisuje a odevzdává za vlastní a zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Dedel a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1732 d[ne] 29. Martii za purgmistra p[ana] Andrise Weinera a spoluradních toho času majíce Matúš Cigánek grunt v Novej ulici ut supra od svej neb[ožky] matky sobě odevzdaný, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Javornickému za hotových padesáte pět rýnských, kteréžto peníze Matúš Cigánek na hotově k rukám svým
f 1250
přijal. Pročež se připisuje a odevzdává ten grunt nyní Janovi Javornickému za vlastní a zaplacený. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Vencl Košvic a p[an] Jan Kořínek S.R.S.V.a N.
Contributzi a jiné povinnosti všechny kupec za celý 1732 rok na sebe bere.

f 1251
Letha Páně 1723 dne 26. Maii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času nemohouce Apolena, manželka Frantze Hrdličky (poněvadž on od ní do světa pryč odešel a ji s dítkami zde zanechal), na domě svém v Novej ulici délej zůstávati pro veliké dluhy, takový z svej dobrovolnej vůle prodala pro zaplacení dluhu jak contribučenského, tak jiných creditoru Melicharovi Karáskovi za hotových 70 zlr. Na které ihned na contributzi až do roku 1721 inclusive zasedělé 24 zlr 32 kr a na obecní rešta 1 zlr 60 kr položil a ostatek na contributzi za 1722 a 1723 půlročně, poněvadž ještě šacovaná není 6 zlr 10 kr za sebú zanechal, pak ostatní 38 zlr 1 kr
2 den creditoru Vlachovi Rochusovi 6 zlr 45 kr, přadlice
10 zlr a Židovi Mojžíšovi na jeho dluh 21 zlr 16 kr 2 den zaplatiti má. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl Košvitz a Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran. Placení povinností teprv od datu zápisu počne.

f 1252
Letha Páně 1710 d[ne] 28. Novem[bris] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho tak jakož Pavel Blahúnek v svej důležitej potřebě Davidovi Jakubovi jinak Senickému, Židovi strážnickému, v dluh vešel na 48 zlr se obsahující, proti kterémužto dluhu on Pavel Blahúnek jemu nadepsanému Davidovi Senickému svůj dům v Novej ulici ležící vedle Karla Karáska a Martina Švrčiny z obouch stran podstavil, dokavadž by jemu takové peníze, totiž 48 zlr, nezaplatil aneb kdokoliv z přátelů krevních jeho. Jestli by ale on Pavel Blahúnek z manželkú svú s toho světa zešel, aby on často jmenovaný David Senický takový dům prodati a svou summu dlužnú 48 zlr sobě poraziti svobodu měl. Jestli by ale dražší nadepsaný dům prodán byl, tehdy ostatní summa na krevní jeho přáteli a potomky připadnúti má, však do smrti jeho vždy v tom gruntu bez překážky aby zůstával Čehož pro lepší důvěrnost tento zápis do kněh městských v ouplnej radě s povolením u přítomnosti obúch stran vpisuje se dne a letha ut supra.
Notandum. Outraty zniklé při tomto zápisu, totiž 2 zlr, každá strana polovic ponese, a tak David Jakub 49 zlr praetendirovati bude.
f 1252
Letha Páně 1712 dne 27. Junii za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Pavel Blahúnek dům svůj v Novej ulici vedle Martina Švrčiny a Carla Karáska ležící Davidovi Jakubovi jinak Senickému v 49 zlr podstavený, takový nemohouce pro vzešlost věku stavěti a povinnosti panské zbývati prodal Frantzovi Hrdličkovi za hotových pasedáte jeden rýnský, totiž ten dluh Židovi na své placení přejal a jemu ještě dva rýnské předal, kteréžto peníze Pavel Blahúnek náležitě přijal. Ten jemu ale se připisuje Frantzovi Hrdličkovi za volný, svobodný a docela zaplacený.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jiřík Gajda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

f 1253
Přípis pro pamět učiněný

Letha Páně 1696 dne 27. Martii za purgmistra p[ana] Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho téhož letha předstoupítz Jiřík Javorský před právo purgmistrovské z uctivostí přednesl, kterak v roku předešlým 1695 od p[ana] Martina Kučery grunt v Novej ulici, který tak z manželkú svojí dosáhl, odprodal za summu hotových 50 zlr, však takové peníze toliko za vystavení a zvelebení gruntu přijal a více na něm žádnej praetensi jmíti nemá ani bratři a sestry manželky jeho, poněvadž také z těch padesáti rýnských 10 zlr svého podílu přijali. A tak poněvadž na touž ulicu jednery knihy purgrechtní na ten čas vojny, aby takový kup a prodej dle pořádku a obyčeje městského v zápis uveden bejti mohl, opat[rných] p[ánů] purg[mistra] a rady výš dotčený Jiřík Javorský z šetrností se jest dožádal, aby pro pamět a budoucí bespečnost tato anotati se učinila a do purgrechtu městského k observirování vložena byla,
f 1253
kterouž by dálejíc, jak by potřeba ukazovala, praesse[n]dirovati mohl.
Což poněvadž tak jest, jeho slušnej žádosti nemohouc oslyšeti v zápis tento uveden jest. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.

f 1259
Letha Páně 1692 dne 7. Februarii předstoupil před Jich Opatrnost pány za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho Šimon Hubka a přednesl, že grunt, na kterém předešle byl, bratrovi svému pustil a po bratru druhém na jinší dosednouti chce v Novej ulici vedle p[ana] Jiříka Cikánka. Pročež takový jemu za volný se připisuje a do rejster jejich až se vynaleznou vepsati se má. Za kterýšto manželce neboštíka bratra svého hotových devět rejnských složil za vystavení spolu i s tím, co neboštík její manžel Janovi Urbanovi 2 zlr zaplatil, kteréšto peníze na summě potom Šimonovi Hubkovi sraziti se mají.
Rukojmě za zbývání cís[ařských], panských a obecních povinností p[an] Jiřík Peldřimovský a p[an] Václav Jurášek S.R.S.N. dne a letha ut supra.

f 1260
Letha Páně 1691 dne 16. Junii za purgmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho ohlašujíce se Anna, vdova pozůstalá po neboščíkovi Václavovi Kučovi, při ouřadu, že by pro nemožnost svou gruntu více držeti nemohla. Pročež takový Mikolášovi Surému pouští za summu 19 zl mor[avských] 21 gr alb 3 den, které peníze hotové předepsaný Mikoláš Surý položil a Anna vdova pozůstalá takové k rukám svým spolu z druhýma nápadníky náležitě přijala, a tak Mikoláš Surý ten grunt bude mět zaplacený. Což pro douvěrnost tento zápis se činí.
Rukojmě za zbývání císařských, panských, obecních povinností N.N.
NB. Při tomto zápisi pamět tato se činí, že zápis tento s tej příčiny do rejster aneb purgkrechtu vtažený není, poněvadž Mikoláš Surý v Bobálově osedlý byl a měl sobě od milostivé vrchnosti do města dovolení dostat, na které se čekalo. Však než takové dostal, zase chuť sobě vzal do Petrova za rybářa, toliko tento zápis se přikládá.

______________________________________________________________

Purkrechtní kniha města Strážnice, Německá ulice.
Státní okresní archiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 49.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, březen 2009.