Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunt Macka Jana Křižanového

f 393a

Letha 1588 týž Macek koupil j[es]t grunth svůj ze štvrtí roli od Matěje Štěpána Jurákového za 56 ½ zl. Na kterejž j[es]t od vejš psaného letha až do letha [15]92 vyplnil z závdanku, peněz purgkrechtních i s tím, což mu Kateřina manželka Matěje Jurákového spravedlnosti své pustila, 15 zl 15 gr. A ostatek dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích 3 zl – 41 zl, téhož letha [15]93 zadržel 3 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirotku nebož[tíka] Martina Černýho 34 zl 15 gr.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Matěje Kubkového 4 zl.
Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.

Letha [15]93 a [15]94 položil Macek vejš psaný dvojích peněz purgkrechtních za grunth 6 zl.
Letha [15]95 položil Macek vejš psaný za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Křižanových za grunth peněz 3 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Křižanových za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Matěj Křižanových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového jináč Černého 3 zl.
f 393b
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Matěj Křižanových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového Matěj Křižanů prodal sám na sobě na tomto svém gruntě pánům cechmistrům řemesla ševcovského do Strážnice sumy 50 zl. Platiti jim má od leta 1600 po 4 zl až do zaplacení tej sumy, místo rukojemství zastavil jim vinohrad v Šumbercích, aby ho neprodával, nepodstavoval ani nepofrymarčoval bez vůle cechmistrů ut s[upr]a a dovolení rukojmí těchto, kteříž za něj slíbili, Jan Kučerka, Jíra Vašků S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Matěj Křižanových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého 3 zl. Též on položil cechmistrom ševcovským 4 zl, ty zůstávají při ouřadu, vydali je cechmist[rům] ut s[upr]a.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Matěj Křižanových za grunt 3 ½ zl. Z těch vzali cechmistři ševcovští 2 ½ zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Matěj Křižanových za grunt 2 zl. Z těch dáno cechmistrům ševcovským 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Křižanových za grunt 5 zl. Z toho dáno cechmistrům ševcovským
3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého dáno 2 zl.

Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupových položil Matěj Křižanových za g[runt] 3 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého. A skoupil od Jakuba Soválka, což jemu po Dorotě,
n[ebožtíka] Matěje Kubkového manželce jeho, náleželo, totiž
4 zl za hotový 1 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkova položil Matěj Křižanových p[ánom] cechmistrom ševcovským na prodaj svůj 2 zl.
f 394a
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Matěj Křižanů cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Matěj Křižanů cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Matěj Křižanů cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Matěj Křižanů cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Matěj Křižanů cechmistrům ševcovským na prodej 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Křižanů cechmistrům ševcovským na prodej svůj 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Křižanů položil za grunt svůj cechmistrům ševcov[ským] do Strá[žnice] 2 zl.
Vyhledalo se v rejstrech sirotčích lhotských za leta 1593 položeno bylo tam sirotkům 1 zl 25 gr, ty sou vydány Anně na díl její. A tak náleží týmž sirotkům předních peněz položiti 2 zl z toho gr[untu].
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Křižanů položil za grunt cechmistrům ševcovským [do] Stráž[nice] 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Matěj Křižanů položil za grunt cechmistrům ševcovským 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Matěj Křižanů položil za g[runt] cechmistrům ševcov[ským] 2 zl.

Letha 1623 za fojta Martina Lišky Matěj Křižanů poručil grunt tento Ance dceři své i to všecko, což na něm zaplatil, toliko aby týž grunt sobě doplatila. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za placení, odbývání povinností panských i obecních Jan Remšů a Martin Vlků SRSaN.

Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest od Anče ten g[runt] se čtvrtí roli Janovi Zacharovi za 50 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, všelijaké povinnosti Jíra Hříva a Jíra Liška S.R.S.a N.
f 394b
Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Jan Zacharů položil za g[runt] cechmistrům ševcovským do města Strážnice peněz ročních 2 zl.

Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jan Zacharů položil za g[runt] cechmistrům ševcovským do města Strážnice peněz ročních 1 zl.
Letha 1634 za fojta Martina Momáňa Jan Zacharů položil za grunt cechmistrům ševcovským do města Strážnice 1 zl.
Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jan Zacharů položil za grunt peněz skoupenejch cechmistrům ševcovským do města Strážnice 1 zl.

Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka ujal grunt svrchu psaný po zběhlým Janovi Zacharovým Jan Pškavý za summu 20 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Adam Smůla a Šimon Tomanů SRSN.

Letha 1639 za fojta Jana Pechového prodán jest ten grunt od ouřadu a fojta ze čtvrtí roli Jírovi Cihlářovi za summu 20 zl, placení poročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jura Zapletal a Jíra Novák SRSAN.

Pusté

Leta Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a starší svrchu psaný grunt se čtvrtí roli po Jírovi Cihlářovi Jakubovi Starých za summu 10 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Frantík a Jura Hlavatý S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Vácslava Zahradníka prodán jest grunt svrchu psaný po Jakubovi Starých Janovi Bedravovi za summu 10 zlm, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Vácslav Zahradník a Pavel Škrobáček SRSN.